VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA 2002 M. SPALIO 9 D. NUTARIMO NR. 92 „DĖL PRAŠYMŲ DĖL KAINŲ BEI TARIFŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO KOMISIJOJE TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2003 m. kovo 18 d. Nr. O3-19

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria iš dalies pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 92 „Dėl prašymų dėl kainų bei tarifų pateikimo ir nagrinėjimo Komisijoje tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 100-4476):

1. 3.1 punkte po žodžio „merų“ įrašyti žodžius „arba administracijos direktorių“.

2. Iš 5 punkto antro sakinio išbraukti žodį „kalendorinius“.

3. Pripažinti netekusiu galios 12 punktą.

 

 

PIRMININKAS                                                                                 VIDMANTAS JANKAUSKAS