LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KADASTRŲ, KLASIFIKATORIŲ, REGISTRŲ RENGIMO IR FUNKCIONAVIMO

 

1992 m. spalio 23 d. Nr. 793

Vilnius

 

Siekdama sukurti valstybinių kadastrų, klasifikatorių, registrų sistemą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti:

1.1. Valstybinių kadastrų, klasifikatorių, registrų įteisinimo, funkcionavimo ir likvidavimo bendruosius nuostatus (pridedama);

1.2. valstybinių kadastrų, klasifikatorių, registrų rengimo schemą (pridedama);

1.3. Kadastrų, klasifikatorių, registrų ekspertų tarybos sudėtį (pridedama).

2. Nustatyti, kad Kadastrų, klasifikatorių, registrų ekspertų taryba kartu su Ryšių ir informatikos ministerija turi spręsti tarptautinių, įteisinamų kaip valstybiniai, kadastrų, klasifikatorių, registrų įdiegimo ir prisijungimo prie atitinkamų tarptautinių konvencijų, taip pat įvedamų valstybinių nacionalinių kadastrų, klasifikatorių, registrų prioritetų klausimus, metodiškai vadovauti bei koordinuoti valstybinių kadastrų, klasifikatorių, registrų rengimą, įteisinimą, tvarkymą, naudojimą, likvidavimą ir suderinamumą su valstybiniu projektu „Lietuva-2000“.

3. Įpareigoti nurodytojoje schemoje nustatytus:

3.1. atsakinguosius tarptautinių, įteisinamų kaip valstybiniai, kadastrų, klasifikatorių, registrų tvarkytojus Lietuvos Respublikoje iki 1992 m. lapkričio 13 d. parengti šių kadastrų, klasifikatorių, registrų programas ir pateikti jas tvirtinti Ryšių ir informatikos ministerijai;

3.2. atsakinguosius valstybinių nacionalinių kadastrų, klasifikatorių, registrų tvarkytojus:

3.2.1. iki 1992 m. lapkričio 13 d. pateikti tvirtinti Ryšių ir informatikos ministerijai suderintas su suinteresuotomis valstybinėmis institucijomis šių kadastrų, klasifikatorių, registrų technines užduotis;

3.2.2. konkurso tvarka parinkti šių kadastrų, klasifikatorių, registrų atsakinguosius projektuotojus.

4. Pavesti:

4.1. Lietuvos valstybinei standartizacijos tarnybai iki 1992 m. gruodžio 31 d. parengti Lietuvos Respublikos standartų rengimo, įteisinimo, saugojimo ir naudojimo nuostatus;

4.2. Ekonomikos ministerijai:

4.2.1. iki 1992 m. lapkričio 13 d. parengti kodavimo bei klasifikacijos terminų standarto projektą ir pateikti jį tvirtinti Lietuvos valstybinei standartizacijos tarnybai;

4.2.2. organizuoti ir iki 1993 m. sausio 1 d. užbaigti valstybinių ir visuomeninių organizacijų bei įstaigų laikinąjį kompiuterinį registravimą (suderinus projektinius sprendimus su Ryšių ir informatikos ministerija, Teisingumo ministerija, Statistikos departamentu, Socialinės apsaugos ministerija, Kultūros ir švietimo ministerija, Valstybine mokslo, studijų ir technologijų tarnyba);

4.3. Ryšių ir informatikos ministerijai iki 1992 m. spalio 30 d. parengti Kadastrų, klasifikatorių, registrų ekspertų tarybos nuostatus.

5. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. gruodžio 28 d. potvarkį Nr. 308p.

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Ministras Pirmininkas                                                             Aleksandras Abišala

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1992 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 793

 

Kadastrų, klasifikatorių, registrų ekspertų taryba

 

R. Krukauskas

ryšių ir informatikos ministro pavaduotojas (tarybos pirmininkas);

B. Šičkus

Ryšių ir informatikos ministerijos skyriaus viršininkas (tarybos pirmininko pavaduotojas);

R. Alekna

Statybos ir urbanistikos ministerijos Urbanistikos departamento direktorius;

C. Bučelytė

Statistikos departamento skyriaus vedėja;

V. Burokas

Kultūros ir švietimo ministerijos vyriausiasis specialistas;

V. Gegužinskis

Kultūros paveldo mokslinio centro grupės vadovas;

L. Gipiškis

Valstybinės geodezijos tarnybos vyriausiasis specialistas;

K. Girčys

Valstybinės žemės kadastro automatizavimo įmonės vyriausiasis projekto inžinierius;

A. Jablonskis

Lietuvos Respublikos muitinės departamento skyriaus viršininkas;

A. Janukonis

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento Kraštovaizdžio valdybos vyriausiasis inžinierius;

R. Kairelis

Socialinės apsaugos ministerijos Suaugusiųjų profesinio mokymo ir konsultavimo centro generalinis direktorius;

R. Kasperavičius

Žemės ūkio ministerijos skyriaus viršininko pavaduotojas;

A. Klasauskas

Ekonomikos ministerijos Skaičiavimo centro skyriaus vedėjas;

D. Mačiuitienė

Statistikos departamento Skaičiavimo centro skyriaus vedėja;

M. Nocius

Sveikatos apsaugos ministerijos konsultantas informatikai;

J. Puodžius

Valstybinės mokslo, studijų ir technologijų tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotojas;

J. Ruževičius

Vilniaus universiteto Prekių mokslo katedros vedėjas;

P. Slizevičius

Valstybinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuro viršininkas;

B. Vaičiulis

Valstybinės draudimo įstaigos Skaičiavimo centro „Indra“ skyriaus vedėjas;

A. Vaitkevičius

Statybos ir urbanistikos ministerijos Skaičiavimo centro „Sistema“ techninis direktorius;

V. Vrubliauskas

Ekonomikos ministerijos skyriaus viršininkas;

G. Zlatkus

Kultūros ir švietimo ministerijos Informatikos ir prognozavimo centro direktorius.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1992 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 793

 

Valstybinių kadastrų, klasifikatorių, registrų įteisinimo, funkcionavimo ir likvidavimo bendrieji nuostatai

 

1. Laikinai, iki kodavimo bei klasifikacijos terminų standarto patvirtinimo, vartojami šie terminai:

registras (rejestras) – tam tikros srities objektų pavadinimų sąrašas kartu su objektų kodais ir svarbiausiais atributais (rengiamas, kai objektai neklasifikuojami);

klasifikavimas – objektų skirstymas į klases (skyrius, grupes) pagal jų bendrus požymius;

klasifikatorius – tam tikros srities objektų pavadinimų sąrašas kartu su objektų kodais ir svarbiausiais atributais (rengiamas, kai objektai klasifikuojami);

kadastras – registro arba klasifikatoriaus objektų sąrašas su papildomomis tų objektų savybėmis.

2. Valstybinio (tarptautinio, įteisinamo Lietuvos Respublikoje kaip valstybinis, arba nacionalinio) kadastro, klasifikatoriaus, registro tvarkytoju gali būti valstybinė institucija, kuri pagal savo veiklos pobūdį disponuoja (renka, atnaujina, tikrina ir naudoja) to kadastro, klasifikatoriaus, registro duomenimis.

3. Atsakinguoju valstybinio kadastro, klasifikatoriaus, registro tvarkytoju skiriama ta valstybinė institucija, kuri pagal savo veiklos pobūdį disponuoja visais atitinkamo valstybinio kadastro, klasifikatoriaus, registro duomenimis. Jeigu tokios institucijos nėra, atsakingąjį tvarkytoją parenka Ryšių ir informatikos ministerija. Atsakinguosius tvarkytojus tvirtina Ryšių ir informatikos ministerija ministerijų bei valstybinių tarnybų teikimu.

4. Tarptautiniai kadastrai, klasifikatoriai, registrai įteisinami Lietuvos Respublikoje kaip valstybiniai pagal nustatytą atitinkamo kadastro, klasifikatoriaus, registro įteisinimo atskirose valstybėse tvarką. Įteisinamų tarptautinių kadastrų, klasifikatorių, registrų atsakingasis tvarkytojas parengia jų programas ir pateikia tvirtinti Ryšių ir informatikos ministerijai.

5. Valstybinio nacionalinio kadastro, klasifikatoriaus, registro atsakingasis tvarkytojas parengia jų techninę užduotį, kurioje nurodomas informacijos pobūdis, šaltiniai bei naudotojai, techninio projekto rengimo bei įsigaliojimo terminai. Techninė užduotis pateikiama tvirtinti Ryšių ir informatikos ministerijai.

6. Valstybinio nacionalinio kadastro, klasifikatoriaus, registro atsakingasis tvarkytojas konkurso tvarka parenka atsakingąjį projektuotoją. Atsakingasis projektuotojas valstybiniam nacionaliniam kadastrui, klasifikatoriui, registrui rengti sudaro:

6.1. informacijos klasifikavimo bei kodavimo standartą pagal tarptautines kodavimo sistemas ir standartus;

6.2. techninį projektą, kuriame nustato duomenų bazę bei jos naudojimą.

Standartas ir techninis projektas derinami su pagrindiniais informacijos naudotojais bei Ryšių ir informatikos ministerija. Standartą tvirtina Lietuvos valstybinė standartizacijos tarnyba, o techninį projektą – atsakingasis tvarkytojas.

7. Valstybinis nacionalinis kadastras, klasifikatorius, registras privalo atitikti jo techninę užduotį bei techninį projektą. Parengtas kadastras, klasifikatorius, registras (kartu su jo funkcionavimo, tvarkymo, platinimo ir naudojimo nuostatais) įteisinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

8. Valstybinis nacionalinis kadastras, klasifikatorius, registras likviduojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

9. Valstybinio kadastro, klasifikatoriaus, registro atsakingasis projektuotojas užtikrina suderinamumą su valstybiniu projektu „Lietuva-2000“.

10. Valstybinių kadastrų, klasifikatorių, registrų rengimo bei funkcionavimo darbams finansuoti skiriamų asignavimų valdytojas yra Ryšių ir informatikos ministerija.

11. Valstybinių kadastrų, klasifikatorių, registrų techninių užduočių bei programų rengimo finansavimo šaltiniai ir lėšos numatomi informatikos plėtojimo ir finansavimo programose, kurias rengia Ryšių ir informatikos ministerija.

12. Lėšų poreikis kadastro, klasifikatoriaus, registro dokumentacijai įsigyti ir įteisinti, taip pat standartui ir techniniam projektui parengti nustatomas kadastro, klasifikatoriaus, registro techninėje užduotyje arba programoje. Remdamasis jomis, atsakingasis tvarkytojas formuoja ateinančių metų užsakymą finansavimui ir pateikia Ryšių ir informatikos ministerijai ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 1 dienos.

13. Lėšų poreikis kadastrams, klasifikatoriams, registrams aktualizuoti nustatomas įteisinat kadastrą, klasifikatorių, registrą pagal konkrečių kadastrų, klasifikatorių, registrų funkcionavimo nuostatais.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1992 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 793

 

Valstybinių kadastrų, klasifikatorių, registrų rengimo schema

 

Kadastro, klasifikatoriaus, registro pavadinimas

Juridinis pagrindas rengti

Atsakingasis tvarkytojas

 

Tarptautiniai, įteisinami Lietuvos Respublikoje kaip valstybiniai, kadastrai, klasifikatoriai, registrai

 

Harmonizuotos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos nomenklatūra

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 516

Lietuvos Respublikos muitinės departamentas

Kombinuota Europos Ekonominės Bendrijos prekių nomenklatūra

-

Prekių kodavimo sistema (pagal SITC, CPC, CPA)

-

Ekonomikos ministerija

Pasaulio šalių ir teritorijų registras (pagal ISO, NUTS)

-

Lietuvos Respublikos muitinės departamentas

Valiutos registras (pagal ISO)

-

Prekių deklaravimo registrai (klasifikatoriai):

sandorio būdų, muitinės procedūrų, preferencijų, transporto priemonių

-

Matavimo vienetų registrai (pagal ISO)

-

Veiklos rūšių registras (klasifikatorius) (pagal ISIC, NACE)

-

Statistikos departamentas

Profesijų registras (pagal ISCO)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 556

Socialinės apsaugos ministerija

Išsimokslinimo ir specialybių registras (klasifikatorius) (pagal ISCED)

-

Valstybinė mokslo, studijų ir technologijų tarnyba

Ligų klasifikacija (pagal ICD)

-

Sveikatos apsaugos ministerija

 

Valstybiniai nacionaliniai kadastrai, klasifikatoriai, registrai

 

Įmonių rejestras

Lietuvos Respublikos 1990 m. liepos 31 d. įstatymas Nr. I-440

Ekonomikos ministerija

Organizacijų, įstaigų ir kitų ūkio subjektų registras

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. vasario 17 d. įsakas Nr. XI-2791, Lietuvos Respublikos 1991 m. balandžio 16 d. įstatymas Nr. I-1222, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 393 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 556

Gyventojų registras

Lietuvos Respublikos 1992 m. sausio 23 d. įstatymas Nr. I-2237

Statistikos departamentas

Žemės kadastras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. 316 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 618

Žemės ūkio ministerija (Valstybinė žemės kadastro automatizavimo įmonė)

Nekilnojamojo turto kadastras (registras)

 

Komunalinio ūkio ir paslaugų departamentas (Respublikinis valstybinis inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuras)

Miškų kadastras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 618

Miškų ūkio ministerija (Valstybinis miškotvarkos institutas)

Kelių kadastras

 

Susisiekimo ministerija (Valstybinė automobilių kelių direkcija)

Saugomų teritorijų kadastras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 618

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamentas

Upių kadastras

Ežerų ir tvenkinių kadastras

Augalijos kadastras

Gyvūnijos kadastras

Aplinkai pavojingų medžiagų registras

-

Potencialiai toksiškų medžiagų registras (klasifikatorius)

-

Sveikatos apsaugos ministerija

Žemės gelmių kadastras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 618

Valstybinė geologijos tarnyba

Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų valstybinės valdžios ir valdymo organų normatyvinių aktų registras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 149

Teisingumo ministerija

Kultūros vertybių registras

Lietuvos Respublikos 1977 m. gruodžio 12 d. įstatymas Nr. IX-2201

Paminklotvarkos departamentas (Kultūros paveldo mokslinis centras)

Ministerijų, departamentų, valdybų bei kitų valstybinių tarnybų registras

-

Ekonomikos ministerija

Administracinio-teritorinio suskirstymo registras (klasifikatorius)

-

Gatvių registras (klasifikatorius)

-

Ekonomikos ministerija (Skaičiavimo centras)

Topologinė klasifikacijos sistema geoinformacinėms sistemoms

-

Valstybinė geodezijos tarnyba

Muitinės postų registras (klasifikatorius)

-

Lietuvos Respublikos muitinės departamentas

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų registras (klasifikatorius)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343

Statybos ir urbanistikos ministerija

Teritorinio planavimo su infrastruktūros elementais kadastras

-

Kadastrų, klasifikatorių, registrų sąrašas

-

Ryšių ir informatikos ministerija

______________