VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL PRAŠYMŲ DĖL KAINŲ BEI TARIFŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO KOMISIJOJE TVARKOS

 

2001 m. liepos 31 d. Nr. 69

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, atsižvelgdama į Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos 2001 m. birželio 5 d. posėdžio protokolą Nr. 14, nutaria:

Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 1999 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 31 patvirtintą Prašymų dėl kainų bei tarifų pateikimo ir nagrinėjimo Komisijoje tvarką (Žin., 1999, Nr. 58-1915) ir išdėstyti ją taip:

 

Prašymų dėl kainų bei tarifų pateikimo ir nagrinėjimo Komisijoje tvarka

 

1. Elektros energijos, centralizuotos šilumos, šalto ir karšto vandens, nuotekų tvarkymo kainos bei tarifai ir keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais, vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalūs dydžiai derinami Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje (toliau – Komisija) pagal tiekėjo ar vežėjo pateiktą prašymą.

Keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais, vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalius dydžius vežėjai derina Komisijoje pagal kainų bei tarifų skaičiavimo metodikose numatytą tvarką ir šis dokumentas jiems netaikomas.

2. Prašymą dėl kainų bei tarifų, jei įmonės (tiekėjo) akcijos priklauso savivaldybei (-ėms), Komisijai pateikia įmonės (tiekėjo) valdymo organas (toliau – ĮVO), įmonės įstatuose nustatyta tvarka priėmęs sprendimą dėl kainų bei tarifų ir įgaliojimo atsakingam asmeniui juos derinti su Komisija. Prašymas dėl kainų bei tarifų Komisijai pateikiamas kartu su savivaldybės (-ių) akcijų savininkės (-ių) ir savivaldybių, kurioms tiekiama šiluma, šaltas ir karštas vanduo bei šalinamos nuotekos, merų raštais dėl kainų bei tarifų ir jų taikymo. Suderintas kainas bei tarifus tvirtina ir skelbia savivaldybės (-ių) taryba (-os). Jei per 60 kalendorinių dienų nuo atitinkamo Komisijos nutarimo priėmimo dienos savivaldybė nepriima sprendimo, Komisija kainas bei tarifus nustato vienašališkai.

Kai savivaldybė yra sudariusi įmonės (tiekėjo) turto ilgalaikės nuomos sutartį su ūkio subjektu, tokio ūkio subjekto kainų bei tarifų prašymas jo įstatuose nustatyta tvarka Komisijai teikiamas su įmonės turtą išnuomojusios savivaldybės mero raštu dėl prašomų kainų bei tarifų ir jų taikymo. Jei ūkio subjektas teikia paslaugas ir kitose savivaldybėse, prie prašymo papildomai pridedami tų savivaldybių merų raštai dėl kainų bei tarifų ir jų taikymo.

Visais kitais atvejais prašymą Komisijai dėl kainų bei tarifų teikia ir sprendimą dėl kainų bei tarifų ir jų taikymo nustatymo vietos spaudoje skelbia įmonės (tiekėjo) vadovas įmonės įstatų nustatyta tvarka.

3. Prašymas teikiamas laisva forma su šiais privalomais priedais (patvirtintomis dokumentų kopijomis, jei kitaip nenumato atitinkamos kainų bei tarifų skaičiavimo metodikos):

3.1. atitinkamų savivaldybės (-ių) mero (-ų) raštu (-ais) dėl kainų bei tarifų ir jų taikymo;

3.2. vietos savivaldos atstovų įgaliojimus ĮVO patvirtinančiais dokumentais dėl kainų bei tarifų ir jų taikymo priėmimo;

3.3. ĮVO sprendimais dėl kainų bei tarifų ir jų taikymo bei įgaliojimo atsakingam asmeniui teikti prašymą dėl kainų bei tarifų ir jų taikymo, taip pat derinimo Komisijoje;

3.4. kainų bei tarifų skaičiavimų ir jų taikymo tvarkos aiškinamaisiais raštais, normatyviniais rodikliais, parengtais pagal Komisijos patvirtintas metodikas, kitų teisės aktų reikalavimus;

3.5. įmonės praėjusių metų faktiniais ekonominiais, finansiniais, techniniais rodikliais, balansais;

3.6. vykdomų ar numatomų vykdyti investicijų projektų finansinių įsipareigojimų atsipirkimo pagrindimu ir kainų bei tarifų prognozėmis;

3.7. informacija apie vartotojų supažindinimą su naujų kainų bei tarifų taikymo pagrįstumu.

4. Prašymo originalas pateikiamas kartu su penkiomis kopijomis (arba, esant galimybėms, su prašymo kopija kompiuterinėje laikmenoje). Kiekvienas prašymo lapas turi būti pasirašytas įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo raštiškai patvirtina, kad jis yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta atsakomybe už klaidingų duomenų pateikimą.

5. Įmonė (tiekėjas) prašymą dėl kainų bei tarifų Komisijai pateikia ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki įmonės pageidaujamos kainų bei tarifų taikymo dienos. Tiekėjai turi teisę pateikti prašymus ne dažniau kaip du kartus per kalendorinius metus.

6. Komisija, gavusi prašymą, per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl jo registravimo ir nustato tiekėjui prašymo viešo skelbimo turinį. Tiekėjas, gavęs Komisijos sprendimą dėl prašymo įregistravimo ir skelbimo turinio, per 10 kalendorinių dienų turi viešai paskelbti apie naujas kainas spaudoje pagal savo veiklos vietą (-as). Komisija, nusprendusi neregistruoti prašymo, per 5 darbo dienas apie tai informuoja tiekėją.

Įregistravus prašymą, Komisijos tarnautojai analizuoja pateiktus skaičiavimus ir teikia sprendimų projektus svarstyti Komisijos nariams pagal atitinkamo struktūrinio padalinio nuostatus. Komisijos posėdžiai dėl įmonių (tiekėjų) prašymų organizuojami Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka apie tai iš anksto informuojant tiekėjus, vartotojus, atitinkamas vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas bei visuomenę. Komisija gali pratęsti prašymo nagrinėjimą tik priėmusi atitinkamą sprendimą.

Smulkių įmonių (tiekėjų) prašymai gali būti registruojami ir nagrinėjami priimant sprendimą dėl kainų bei tarifų ir jų taikymo tame pačiame Komisijos posėdyje per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

7. Kainų prašymo nagrinėjimui taikomos tokios procedūros:

7.1. Komisijos tarnautojų kainų bei tarifų skaičiavimų analizės, tiekėjo paaiškinimai Komisijos tarnautojams ir (esant reikalui) nepriklausomos ekspertizės;

7.2. viešieji svarstymai ir (arba) tiekėjo viešosios apklausos;

7.3. prašymo svarstymai viešuosiuose Komisijos posėdžiuose.

Visais atvejais kainų bei tarifų skaičiavimų analizė ir prašymo svarstymas viešajame Komisijos posėdyje yra privaloma procedūra. Viešieji svarstymai ir (arba) tiekėjo viešosios apklausos Komisijos organizuojamos tuo atveju, kai to reikalauja Komisijos nariai (narys), vartotojai, tiekėjai, vyriausybinės ar nevyriausybinės organizacijos. Viešajame svarstyme (apklausoje) privalo dalyvauti bent vienas Komisijos narys (teikiantis Komisijos posėdžiui atitinkamą nutarimo projektą, kuris ir pirmininkauja svarstymui), taip pat privalo dalyvauti tiekėjų ir (ar) suinteresuotų vartotojų atstovai.

8. Komisijoje įregistruoto prašymo nagrinėjimo metu tiekėjui keičiant (papildant) prašymo turinį, prašymo nagrinėjimo Komisijoje pradžios data laikoma paskutinio papildomos medžiagos įregistravimo diena. Komisija turi teisę pareikalauti iš tiekėjo papildomų duomenų arba skirti nepriklausomą ekspertizę, kurios reikia sprendimui priimti. Jei papildomi duomenys teikiami arba ekspertizė atliekama per ilgesnį negu Komisijos nustatytą laiką, prašymo nagrinėjimo trukmė gali būti atitinkamai prailginta. Jei tiekėjas papildomų duomenų Komisijai nepateikia arba nesudaro sąlygų paskirtiems nepriklausomiems ekspertams atlikti Komisijos užduotis, prašymo nagrinėjimas Komisijos sprendimu gali būti nutrauktas.

9. Išlaidas, susijusias su prašymo ir papildomų duomenų teikimu bei nepriklausomų ekspertizių atlikimu, dengia tiekėjas.

10. Kiekvienas Komisijos narys privalo susipažinti su visa įregistruoto prašymo medžiaga, atliktos ekspertizės išvadomis, taip pat Komisijos tarnautojų atlikta analize ir parengtais sprendimų projektais.

11. Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys gali susipažinti su tiekėjų prašymais bei visa papildoma medžiaga, perduota Komisijai, jei pateiktai medžiagai netaikomi įstatymais ar kitais teisės aktais reglamentuoti viešo naudojimo apribojimai.

12. Kiekvienas Lietuvos Respublikos juridinis ar fizinis asmuo raštu ar žodžiu gali pareikšti savo nuomonę ir pasiūlymus dėl tiekėjo prašymo. Komisijos nariai turi būti supažindinti su pateiktais pasiūlymais ir priimdami savo sprendimą turi juos įvertinti.“

 

 

Pirmininko pavaduotojas                                                  Vygintas Sidzikauskas