LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VAISTŲ RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTŲ IŠDAVIMO TVARKOS VAISTINĖSE

 

1997 m. birželio 19 d. Nr. 348

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į esminius pokyčius sveikatos apsaugos sistemoje,

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti:

1.1. Vaistų receptų rašymo taisykles (1 priedas);

1.2. Vaistų išdavimo vaistinėse taisykles (2 priedas);

1.3. Receptų blankų formas (3 priedas);

1.4. Receptuose vartotinas santrumpas (4 priedas);

1.5. Vaistinių medžiagų ir vaistų, apskaitytinų pagal kiekį įmonėse, turinčiose licencijas farmacinei veiklai, ir sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą (5 priedas);

1.6. Anabolinių steroidų sąrašą (6 priedas);

1.7. Signatūros pavyzdžius (7 priedas).

2. Laikinai (kol baigsis senojo pavyzdžio receptų blankų atsargos) vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, leisti rašyti ant senojo pavyzdžio receptų blankų su teritorinės ligonių kasos žyma. Įrašai turi atitikti naujojo recepto blanko formos pildymo reikalavimus.

3. Vaistinėms vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, išduoti pagal senojo ir naujojo pavyzdžio receptų blankus iki 1997 m. liepos 31 d., o nuo rugpjūčio 1 d. – pagal naujuosius receptų blankus.

4. Laikinai, kol bus išspausdintos recepto blankų 1 ir 2 formos, leisti vaistus, įsigyjamus už visą kainą, bei narkotinius vaistus ir vaistines medžiagas rašyti ant šiuo metu naudojamų receptų blankų.

5. Pripažinti netekusiu galios 1991 05 07 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymą Nr. 150 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo vaistinėse tvarkos“.

6. Šis įsakymas įsigalioja nuo 1997 m. liepos 1 d.

7. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrei D. Kučinskienei.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                       JUOZAS GALDIKAS


Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos

1997 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 348

1 priedas

 

Vaistų receptų rašymo taisyklės

 

1. Receptas – nustatytos formos juridinis dokumentas, pagal kurį vaistinėje gaminami ir išduodami (parduodami) vaistai bei medicinos pagalbos priemonės.

2. Gydytojas gali išrašyti receptus tik tiems vaistams, kurie įrašyti į „Lietuvos Respublikos valstybinį vaistų ir vaistinių medžiagų registrą“.

3. Vaistai išrašomi ant patvirtintos formos receptų blankų:

- vaistai suaugusiesiems ir vaikams – 1 forma. Ant šio recepto blanko taip pat išrašomi homeopatiniai preparatai, pažymint „Homeopatinis preparatas“;

- narkotiniai vaistai ir vaistinės medžiagos – ant specialiųjų receptų blankų – 2 forma;

- vaistai ir medicinos pagalbos priemonės, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 3 forma.

Recepto blanko 2 ir 3 formos yra griežtos apskaitos dokumentai.

4. Recepto viršuje turi būti išspausdintas ar pažymėtas spaudu sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, telefono numeris, įstaigos kodas.

5. Gydytojas privalo rašyti receptus įskaitomai, rašalu arba šratinuku, tiksliai užpildyti visas skiltis, pažymėti (pabraukiant) vaikui (iki 16 metų) ar suaugusiajam skirtas vaistas, aiškiai parašyti ligonio vardą, pavardę ir jo amžių, nurodyti jo adresą arba medicininės kortelės numerį, pažymėti recepto išrašymo datą ir galiojimo laiką, nurodyti savo telefono numerį, receptą pasirašyti ir patvirtinti asmeniniu spaudu. Vaistų paskyrimus įrašyti į ligonio medicininę kortelę, kurioje taip pat būtina įrašyti recepto numerį, jeigu buvo paskirtas kompensuojamas arba narkotinis vaistas.

Įrašus recepte taisyti draudžiama.

6. Receptas rašomas lietuvių kalba. Individualios gamybos sudėtinio vaisto sudedamosios dalys, vaisto forma ir gydytojo kreipimasis į farmacijos specialistą dėl vaisto pagaminimo ir išdavimo (pardavimo) rašomi lotyniškai. Gatavų vaistų pavadinimai rašomi tarptautiniu arba firminiu pavadinimu.

Vaisto pavadinimo trumpinti negalima. Leidžiami tik įsakymo 4 priede nurodyti lotyniški sutrumpinimai.

7. Recepto blanko 3 formoje vaistai, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, rašomi tarptautiniais pavadinimais.

8. Recepte turi būti tiksliai nurodytas vaisto pavadinimas, vaisto forma, dozė, dozių skaičius, taip pat vartojimas, pvz.:

- gerti, švirkšti į raumenis, tepti ir pan.;

- vienkartė dozė (po 1/2 tabletės, po 15 lašų, po 1 ampulę);

- vartojimo dažnumas (kiek kartų per dieną, kas kelias valandas);

- vartojimo laikas (prieš valgį, po valgio, nakčiai ir kt.).

Nepakanka nurodyti „išviršiniai“, „injekcijoms“, „vartojimas žinomas“.

Vaistų dozės nurodomos: masės vienetais gramais (g), miligramais (mg), mikrogramais (mcg); tūrio vienetais mililitrais (ml); masės/tūrio vienetais gramais/mililitre (g/ml) ar biologinio veikimo vienetais.

9. Jei ligoniui skubiai reikalingi individualios gamybos vaistai, recepto blanko viršuje, dešiniajame kampe, gydytojas rašo „cito“ (skubiai) arba „statim“ (nedelsiant).

10. Ant vieno recepto blanko galima išrašyti:

10.1. vieną narkotinį vaistą ar vieną individualios gamybos vaistą, kurio sudėtyje yra narkotinė vaistinė medžiaga (Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 1997 03 14 patvirtintas „Lietuvos Respublikoje įregistruotų narkotinių ir psichotropinių vaistų sąrašas“);

10.2. vieną vaistą ar medicinos pagalbos priemonę, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų;

10.3. gryno etanolio ar etanolio, kaip individualios gamybos vaisto sudedamosios dalies, gydytojas gali išrašyti iki 100 g nepriklausomai nuo jo koncentracijos;

10.4. kitų vaistų ant vieno recepto blanko galima išrašyti ne daugiau kaip tris.

11. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, vienam ligoniui per vieną kartą galima išrašyti gydymo kursui, trunkančiam iki 1 mėnesio, ūmių ligų atvejais – iki 7 dienų, išskyrus kitais norminiais aktais numatytus atvejus.

12. Individualios gamybos vaistų sudėtiniame recepte pirmiausia rašoma pagrindinė veiklioji medžiaga, pavyzdžiui, narkotinė vaistinė medžiaga, po to – kitos sudedamosios dalys.

13. Narkotiniai vaistai – gryni ir mišiniais – rašomi ant specialiojo recepto blanko 2 formos. Išrašydamas narkotinius vaistus ir vaistines medžiagas, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydytojas nustatyta tvarka užpildo ir 3 formos recepto blanką. Receptą narkotiniam vaistui privalo būti išrašęs gydytojas, kuris pasirašė ant šio recepto, nurodė savo vardą ir pavardę, parašą patvirtino asmeniniu spaudu. Paskyrimas įrašomas į ligonio medicininę kortelę.

Vaisto dozių skaičius rašomas žodžiais.

14. Kodeinas, kodeino fosfatas ir etilmorfino hidrochloridas, esantis mišiniuose su kitomis nenarkotinėmis vaistinėmis medžiagomis pramoninės gamybos vaistuose, išrašomi ant recepto blanko 1 formos.

15. Draudžiama vienam ligoniui per vieną kartą išrašyti daugiau narkotinių bei psichotropinių vaistų ar vaistinių medžiagų, negu nurodyta žemiau pateikiamoje lentelėje:

 

Vaisto ar vaistinės medžiagos pavadinimas

Mat. vienetas

Kiekis

Barbitūrinės rūgšties dariniai

tab.

12

Benzodiazepinai, psichostimuliatoriai

tab.

50

Dihidrokodeinas

g

1

Efedrino hidrochloridas

g

0,6

Etilmorfino hidrochloridas*

g

0,5

Kodeinas

g

1

Kodeino fosfatas

g

0,75

Kodeinas mišiniuose su nenarkotinėmis medžiagomis

tab.

50

Morfinas

g

1

Petidinas

g

0,5

Piritramidas (Dipidoloras)

g

1

Tilidinas

g

1,5

Trimeperidino hidrochloridas (Promedolis)

g

2

 

*Etilmorfino hidrochlorido vienu akių lašų ar tepalo receptu leidžiama išrašyti iki 1 g, pažymint „Specialus paskyrimas“ ir užrašą patvirtinant gydytojo parašu bei asmeniniu spaudu.

16. Inkurabiliems ligoniams narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų išrašymo normas, nurodytas 15 punkto lentelėje, leidžiama viršyti 3 kartus.

Ligonių sąrašus bei gydytojų, išrašančių narkotinius vaistus ir vaistines medžiagas, parašų ir asmeninių spaudų pavyzdžius sveikatos priežiūros įstaiga pateikia vaistinei, aprūpinančiai šiuos ligonius. Apie pakeitimus sąrašuose būtina laiku informuoti vaistinę.

17. Ligoniams, sergantiems lėtinėmis ligomis, barbitūrinės rūgšties darinių, taip pat efedrino hidrochlorido (grynų ir mišiniuose su veikliosiomis vaistinėmis medžiagomis) galima išrašyti gydymo kursui, trunkančiam iki 1 mėnesio. Recepte būtina pažymėti „Specialus paskyrimas“, patvirtinti tai gydytojo parašu ir asmeniniu spaudu.

18. Draudžiama išrašyti narkotinius vaistus ir vaistines medžiagas ilgesniam kaip 7 dienų gydymo kursui.

19. Gydytojas, išrašydamas vaistinės medžiagos dozę, didesnę negu didžiausia vienkartė pagal galiojančią farmakopėją (Sveikatos apsaugos ministerijos 1995 06 01 įsakymas Nr. 286), privalo dozę parašyti žodžiu ir pažymėti šauktuku.

20. Gydytojo išrašyti receptai galioja:

- narkotiniams vaistams ir vaistinėms medžiagoms – 5 dienas;

- vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, – 10 dienų;

- „Ilgalaikiam gydymui“ – iki 6 mėnesių;

- kitų vaistų – iki 1 mėnesio; jeigu galiojimo laikas nenurodytas, receptas galioja 1 mėnesį.

21. Gydytojams draudžiama neužpildytus receptų blankus tvirtinti asmeniniais spaudais bei juos pasirašyti.

22. Draudžiama ambulatoriškai besigydantiems ligoniams išrašyti receptus vaistams, kurie vartojami narkozei: alfentaniliui, dinitrogeno oksidui, etomidatui, fentaniliui, halotanui, isofluranui, ketaminui, metoheksitalio natriui, naloksonui, propanididui, propofoliui, sufentaniliui, tiopentalio natriui ir jų analogams.

23. Gydytojas, skirdamas vaistus ligoniams, sergantiems lėtinėmis ligomis, turi teisę išrašyti receptus, galiojančius iki 6 mėnesių ir suteikiančius ligoniui teisę gauti vaistus pakartotinai pagal tą patį receptą.

Ant recepto būtina pažymėti „Ilgalaikiam gydymui“, nurodyti vaistų išdavimo (pardavimo) iš vaistinės periodiškumą (išduoti kas savaitę, kas mėnesį ir pan.) ir tai papildomai patvirtinti parašu bei asmeniniu spaudu.

24. Receptuose „Ilgalaikiam gydymui“ neleidžiama išrašyti šių vaistų:

- pagal kiekį apskaitomų vaistų arba vaistinėje gaminamų vaistų, kurių sudėtyje yra pagal kiekį apskaitomos vaistinės medžiagos (5 priedas), išskyrus vartojamus glaukomai ir kataraktai gydyti;

- steroidinių hormonų;

- anabolinių steroidų (6 priedas);

- migdomųjų ir psichotropinių (neuroleptikų, antidepresantų, trankviliantų);

- kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

25. Gydytojai, išrašydami vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, nustatančiais jų kompensavimo tvarką.

26. Kompensacijos rūšį gydytojas nustato remdamasis lengvatą pagrindžiančiu dokumentu ir pažymi recepte (apibraukdamas atitinkamą skaičių).

27. Recepto blanko 3 formoje, be kitų reikalavimų, gydytojas įrašo:

- ligonio asmens kodą;

- asmens dokumento, patvirtinančio jo tapatumą, pavadinimą, seriją ir numerį;

- teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros įstaigos kodą (pirmuose 2-uose langeliuose rašomas TLK kodas, kituose 7-iuose – sveikatos priežiūros įstaigos kodas iš įmonių rejestro);

- ligos, kuriai gydyti išrašomas vaistas, kodą pagal 10-ąją tarptautinę ligų klasifikaciją;

- personalinį gydytojo numerį;

- recepto galiojimo laiką – jo nenurodžius, receptas laikomas negaliojančiu.

28. Kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms išrašyti receptai galioja apdraustojo arba draudžiamojo asmens teritorinės ligonių kasos veiklos ribose arba ten, kur jam buvo išrašytas receptas.

29. Gydytojai asmeniškai atsako už savo parašu ir asmeniniu spaudu patvirtintus receptus.

30. Receptas negalioja, jei jis išrašytas ne pagal šias taisykles, jeigu vaisto sudėtyje išrašytos tarpusavyje nesiderinančios vaistinės medžiagos ar pasibaigęs recepto galiojimo laikas.

______________


Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos

1997 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 348

2 priedas

 

Vaistų išdavimo (pardavimo) vaistinėse taisyklės

 

1. Receptiniai vaistai išduodami (parduodami) tik pagal gydytojų receptus.

Be recepto galima parduoti vaistus, kurie įrašyti į „Lietuvos Respublikoje įregistruotų bereceptinių vaistų pagal ATC klasifikaciją sąrašą“, patvirtintą Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 1996 09 23 įsakymu Nr. 166, taip pat homeopatinius vaistus, jeigu vaistinėje dirba farmacijos specialistas, akredituotas homeopatijai.

2. Jei gydytojas recepte viršijo didžiausią vienkartę vaisto ar vaistinės medžiagos dozę pagal galiojančią farmakopėją (Sveikatos apsaugos ministerijos 1995 06 01 įsakymas Nr. 286), bet neparašė jos žodžiu ir nepažymėjo šauktuku, farmacijos specialistas turi tai išsiaiškinti su gydytoju. Nepavykus išsiaiškinti, privalo dozę sumažinti iki pusės didžiausios vienkartės dozės pagal farmakopėją ir vėliau apie tai pranešti receptą išrašiusiam gydytojui.

3. Pasibaigus recepto galiojimo laikui, vaistai neišduodami (neparduodami).

4. Draudžiama išduoti (parduoti) narkotinius vaistus ir gryną etanolį pagal kitų miestų ir apskričių sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų receptus.

Inkurabilius ligonius narkotiniais vaistais privalo aprūpinti ta narkotinius vaistus turinti vaistinė, kuriai sveikatos priežiūros įstaiga pateikia tokių ligonių sąrašus ir gydytojų, išrašančių narkotinius vaistus bei vaistines medžiagas, parašų ir asmeninių spaudų pavyzdžius.

5. Vaistų, išvardytų šio įsakymo 1 priedo 15, 16 ir 17 punktuose, galima išduoti ne daugiau, negu leidžiama išrašyti vienam ligoniui per kartą normos.

6. Jeigu recepte išrašyto vaisto dozių kiekis yra mažesnis negu gamintojo pakuotėje, leidžiama ją išardyti. Tuomet ant vaistinės įpakavimo būtina pažymėti vaistinės pavadinimą, vaisto pavadinimą, dozę, kiekį, gamybos seriją, gamintoją, tinkamumo laiką (Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 04 13 įsakymas Nr. 149) bei laikymo sąlygas.

7. Ambulatoriškai besigydantiems ligoniams pagal vieną receptą gryno etanolio ar kaip individualios gamybos vaisto sudedamosios dalies leidžiama išduoti iki 100 g nepriklausomai nuo koncentracijos.

8. Išdavus vaistus, ant recepto dedamas spaudas „Vaistai išduoti........................ vaistinėje“, pažymint išdavimo datą ir pasirašant.

Recepto 3 formoje užpildomos visos nurodytos skiltys. Pakartotinai pagal tokį receptą vaistai neišduodami.

9. Vaistinėje paliekami šių vaistų receptai:

- pagal kiekį apskaitomų bei individualios gamybos vaistų, į kuriuos įeina pagal kiekį apskaitomų vaistinių medžiagų (5 priedas);

- vaistų, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų;

- migdomųjų, psichotropinių, steroidinių hormonų, anabolinių steroidų, antibiotikų, antihistaminių vaistų.

10. Išduodant (parduodant) individualios gamybos vaistus, kurių receptai paliekami vaistinėje, ligoniui išrašoma signatūra (7 priedas).

11. Išdavus (pardavus) vaistus pagal receptą „Ilgalaikiam gydymui“, receptas grąžinamas ligoniui, o kitoje recepto pusėje spaudu pažymimas vaistinės pavadinimas, išduoto (parduoto) vaisto kiekis, išdavimo (pardavimo) data ir pasirašoma.

Vaistus pakartotinai galima išduoti (parduoti) ne dažniau, negu nurodyta recepte, ir jeigu nepasibaigęs recepto galiojimo laikas.

12. Be recepto išduodamų (parduodamų) vaistų galima parduoti ne daugiau kaip 2 savaičių gydymo kursui.

13. Vaikams iki 10 metų vaistinėje vaistai neišduodami (neparduodami).

Draudžiama išduoti vaikams iki 16 metų vaistus, kuriuos netinkamai vartojant gali išsivystyti priklausomybė nuo jų: narkotikus, migdomuosius, psichotropinius, steroidinius hormonus, antihistamininius vaistus, anabolinius steroidus bei etanolį.

14. Receptų saugojimo vaistinėje laikas:

3 metus saugomi – narkotinių vaistų ir vaistų su narkotinėmis medžiagomis receptai (išskyrus pramoninės gamybos vaistus, kuriuose yra kodeino, tačiau jie neįrašyti į narkotinių vaistų sąrašą) bei kompensuojamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių receptai;

1 metus – pagal kiekį apskaitomų vaistų ir individualios gamybos vaistų, kuriuose yra pagal kiekį apskaitomų vaistinių medžiagų (išskyrus narkotinių vaistų ir vaistų su narkotinėmis vaistinėmis medžiagomis), receptai;

3 mėnesius – psichotropinių, migdomųjų;

1 mėnesį – steroidinių hormonų, anabolinių steroidų, antihistamininių vaistų ir antibiotikų receptai.

Pasibaigus saugojimo laikui, receptai sunaikinami nustatyta tvarka.

15. Vaistai iš gyventojų atgal į vaistinę nepriimami ir kitais vaistais nekeičiami.

16. Jei kyla neaiškumų dėl recepte išrašyto vaisto pavadinimo, dozės ir pan., farmacijos specialistas privalo tai išsiaiškinti su receptą išrašiusiu gydytoju (patikslinti vaisto pavadinimą, jo dozę, vaistinių medžiagų suderinamumą ir kt.). Nepavykus išsiaiškinti, ar išduoti (parduoti) vaistus, sprendžia farmacijos specialistas.

Gydytojai ir sveikatos priežiūros įstaigų vadovai informuojami apie neteisingai ar neįskaitomai išrašytus ir netaisyklingai įformintus receptus.

17. Vaistinės tvarko kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms išrašytų receptų apskaitą bei sutartyje tarp vaistinės ir teritorinės ligonių kasos numatytomis sąlygomis pateikia joms sąskaitas, kuriose nurodo receptų skaičių bei kompensacijos sumą. Receptai paliekami vaistinėje.

Teritorinės ligonių kasos šias sąskaitas apmoka tarpusavio sutartyje numatytomis sąlygomis.

______________


Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos

1997 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 348

3 priedas

 

1 forma

______________

2 forma

______________

3 forma

 

______________


Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos

1997 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 348

4 priedas

 

Receptuose vartotinos santrumpos

 

aa

ana

po lygiai

ac., acid.

Acidum

rūgštis

ad us. ext.

ad usum externum

vartoti išoriškai

ad us. int.

ad usum internum

vartoti į vidų

ad us. propr.

ad usum proprium

vartoti pačiam

amp.

ampulla

ampulė

aq.

aqua

vanduo

aq. destill.

aqua destillata

distiliuotas vanduo

aq. pro inject.

aqua pro injectionibus

injekcijų vanduo

bacill.

bacillis

lazdelė

but.

butyrum

sviestas

comp.

compositus, -a, -um

sudėtinis

caps.

capsula

kapsulė

caps. amyl.

capsula amylacea

krakmolo kapsulė

caps. gelat.

capsula gelatinosa

želatinos kapsulė

chart. cer.

charta cerata

vaškinis popierius

chart. paraff.

charta paraffinata

parafininis popierius

conc.

concentratus, -a, -um

koncentruotas

cort.

cortex

žievė

crist.

cristallisatus, -a, um

kristalinis

D.

Da, Detur

duok, tebūnie duota

D. S.

Da, Signa

duok, pažymėk

D. t. d.

Da tales doses

duok tokių dozių

D. t. d. N.

Da tales doses numero

duok tiek tokių dozių

 

Dentur tales doses

tegu bus duota tiek dozių

dec.

decoctum

nuoviras

drag.

dragee

dražetė

dil.

dilutus, -a, -um

praskiestas, -a

div. in p. aeq.

divide in partes aequales

padalink į lygias dalis

empl

emplastrum

pleistras

emuls.

emulsum

emulsija

extr.

extractum

ekstraktas

f.

fiat, fiant

tepasidaro

flor.

flores

žiedai

fol.

folium

lapas

fluid.

fluidus, -a, -um

skystas

fruct.

fructus

vaisius

gelat

gelatinosus

želatinos

glob. vag.

globulus vaginalis

globulė

gran.

granulum, -i

granulė

gtt.

gutta, guttae

lašas, lašai

herb.

herba

žolė

in amp.

in ampullis

ampulėmis

in caps. amyl.

in capsulis amylaceis

krakmolo kapsulėmis

in caps. gelat.

in capsulis gelatinosus

želatinos kapsulėmis

inf

infusum

užpilas

inj.

injectio, -ionis

injekcija

isoton.

isotonicus, -a, -um

izotoninis

i. m.

intra musculum

į raumenis

i. v.

intra venum

į veną

in obl.

in oblatis

oblatėmis

in tab.

in tabulettis

tabletėmis

lin.

linimentum

linimentas

liq.

liquor

skystis

m.

massa

masė

m. pil.

massa pilularum

piliulių masė

M.

Misce

sumaišyk

M. f.

Misce (ut) fiat (fiant)

sumaišyk, tepasidaro

M. f. pulv.

Misce (ut) fiat pulvis

sumaišyk, kad pasidarytų miltelis

ml

millilitrum

mililitras

mixt.

mixtura, -ae

mikstūra

muc.

mucilago

gleivės

N.

numero

skaičius

obd.

obductus, -a, -um

padengtas, -a

obl. amyl.

oblata amylacea

krakmolo kapsulė

ol.

oleum, oleosus, -a, -um

aliejus, aliejinis

ovul.

ovulum

kiaušinio formos žvakutė (ovulė)

past.

pasta

pasta

pess.

pessarium

liežuvėlio formos žvakutė (pesarija)

physiol.

physiologicus, -a, -um

fiziologinis

pil.

pilula

piliulė

praec.

praecipitatus

nusodintas

pulv.

pulvis

milteliai

P. I.

Praescriptio Internationalis

tarptautinis paskyrimas

q. s.

quantum satis

kiek reikia

r., rad.

radix

šaknis

Rp.

Recipe

paimk

rectif.

rectificatus

rektifikuotas (išvalytas)

Rep.

Repete, Repetatur

pakartok, tebus pakartota

rhiz.

rhizoma

šakniastiebis

S.

Signa, Signetur

pažymėk, tebūnie pažymėta

sem.

semen

sėkla

simpl.

simplex

paprastas

sir.

sirupus

sirupas

sol.

solutio

tirpalas

sp.

species

vaistažolių mišiniai, arbatos

spir.

spirituosus, -a, -um

etanolinis

steril.

sterilisa

sterilizuok

supp.

suppositorium

žvakutė

susp.

suspensio

suspensija

tab.

tabulleta

tabletė

tr.

tritus

sutrintas

tinct.

tinctura

tinktūra, etanolinė ištrauka

UA

unitas activitatis

veikimo vienetas

UI

unitas internationalis

tarptautinis vienetas

ung.

unguentum

tepalas

vitr.

vitrum

stiklinis indas

______________


Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos

1997 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 348

5 priedas

 

Vaistinių medžiagų ir vaistų, pagal kiekį apskaitomų įmonėse, turinčiose licenciją farmacinei veiklai, bei sveikatos priežiūros įstaigose,

sąrašas

 

1. Atropino sulfatas.

2. Efedrino hidrochloridas (milteliai, tabletės, tirpalas).

3. Etanolis.

4. Klonidinas (milteliai, tabletės, tirpalai).

5. Narkotiniai vaistai ir vaistinės medžiagos (Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 1997 m. kovo 14 d. patvirtintas „Lietuvos Respublikoje įregistruotų narkotinių ir psichotropinių vaistų sąrašas“).

______________


Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos

1997 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 348

6 priedas

 

Lietuvos Respublikoje įregistruotų anabolinių steroidų sąrašas

 

1. Nandrolone phenylpropionate (Nerobolil).

2. Nandrolone decanoate (Retabolil).

PASTABA. Visi vaistų sąrašai (5 ir 6 priedai) atskiru įsakymu gali būti papildomi naujai įregistruotais, atitinkamu veikimu pasižyminčiais vaistais.

______________


Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos

1997 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 348

7 priedas

 

SIGNATŪROS PAVYZDŽIAI:

 

______________