VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 m. BIRŽELIO 30 d. ĮSAKYMO Nr. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PApildymo

 

2013 m. lapkričio 19 d. Nr. 1K-270  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-998 „Dėl Onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 114-5730), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-999 „Dėl Tretinio lygio specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų antrinio lygio specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 114-5731), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1012 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2013, Nr. 116-5820), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2013, Nr. 116-5821):

1. P a p i l d a u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 89-3363; 2013, Nr. 53-2664), ir dalies „01/Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“:

1.1. eilutėje „01 04 01/ Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms /1/ Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ po paslaugos kodo „3192“ ir paslaugos pavadinimo „Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (vaikams)“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3222

 

Radiologo (kai teikiama teleradiologijos paslauga vaikams)

 

 

 

 

 

3223

 

Radiologo (kai teikiama teleradiologijos paslauga suaugusiesiems)“

 

 

1.2. eilutėje „01 04 01/ Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms /1/ Gydytojų specialistų tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ po paslaugos kodo „3196“ ir paslaugos pavadinimo „Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (vaikams)“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3224

 

Onkologo chemoterapeuto (kai konsultacija teikiama vaikams pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

 

3225

 

Onkologo chemoterapeuto (kai konsultacija teikiama suaugusiesiems pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

 

3226

 

Onkologo radioterapeuto (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

 

3227

 

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

 

3228

 

Dermatovenerologo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

 

3229

 

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija) (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

 

3230

 

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

 

3231

 

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai) (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)“

 

 

1.3. eilutėje „01 06 02/ Kompiuterinės tomografijos tyrimams /4/ Brangieji tyrimai“ po paslaugos kodo „3177“ ir paslaugos pavadinimo „Kompiuterinė tomografija, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3232

 

Kompiuterinė tomografija (kai teikiama teleradiologijos paslauga), atliekama ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

 

3233

 

Kompiuterinė tomografija (kai teikiama teleradiologijos paslauga), taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą“

 

 

1.4. eilutėje „01 06 06/ Magnetinio rezonanso tomografijos (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo) tyrimams /4/ Brangieji tyrimai“ po paslaugos kodo „3178“ ir paslaugos pavadinimo „Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3234

 

Magnetinio rezonanso tomografija – iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo (kai teikiama teleradiologijos paslauga), atliekama ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

 

3235

 

Magnetinio rezonanso tomografija – iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo (kai teikiama teleradiologijos paslauga), taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą“

 

 

1.5. eilutėje „01 06 07/ Magnetinio rezonanso tomografijos (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) tyrimams /4/ Brangieji tyrimai“ po paslaugos kodo „3179“ ir paslaugos pavadinimo „Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3236

 

Magnetinio rezonanso tomografija – 1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo (kai teikiama teleradiologijos paslauga), atliekama ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

 

3237

 

Magnetinio rezonanso tomografija – 1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo (kai teikiama teleradiologijos paslauga), taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą“

 

 

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte nurodyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2013 m. lapkričio 1 dienos.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas         Neringa Bernotienė