STATISTIKOS DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2008 METŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 21 d. Nr. DĮ-292

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299) nuostatas ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1531 „Dėl įgaliojimų suteikimo Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ (Žin., 2001, Nr. 106-3821) bei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Statistikos departamentas) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 285 (Žin., 2001, Nr. 23-769; Nr. 107-3883), 8.1 ir 8.2 papunkčiais:

1. Tvirtinu pridedamą Oficialiosios statistikos 2008 metų darbų programą (toliau – darbų programa).

2. Pavedu:

2.1. Statistikos departamento skyrių vedėjams užtikrinti įsakymo 1 punktu patvirtintos darbų programos vykdymą.

2.2. Statistikos departamento Oficialiosios statistikos programų skyriui:

2.2.1. stebėti darbų programos įgyvendinimą;

2.2.2. metams pasibaigus, parengti darbų programos įvykdymo ataskaitą ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

2.2.3. kreiptis į oficialiąją statistiką tvarkančias institucijas ir įstaigas dėl statistikos darbų (tyrimų), numatomų įtraukti į Oficialiosios statistikos 2009 metų darbų programos projektą, sąrašo pateikimo iki 2008 m. balandžio 21 d.

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                         ALGIRDAS ŠEMETA

 

_________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. DĮ-292

 

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2008 METŲ DARBŲ PROGRAMA

 

I. OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2008 M. DARBAI (TYRIMAI), UŽ KURIŲ ATLIKIMĄ ATSAKINGAS STATISTIKOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

Eil. Nr.

Statistinio darbo (tyrimo) pavadinimas

Statistinio darbo (tyrimo) tikslas, trumpa anotacija, pagrindiniai rodikliai

Statistinio darbo (tyrimo) periodiškumas

Statistinio darbo (tyrimo) teisinis pagrindas (teisės akto eil. Nr. teisės aktų sąraše (1 priedas), reikalavimų Europos statistikai Eurostato sąvado modulis 1

Statistinių duomenų gavimo būdas, šaltinis, statistinio tyrimo imties dydis, statistinės ataskaitos formos santrumpa

Statistinės informacijos pateikimo vartotojams laikas

Statistinės informacijos žemiausias teritorijos administracinis lygmuo

Statistinio darbo (tyrimo) rezultatas

Vartojami statistinės informacijos pateikimo formos sąlyginiai žymėjimai: &[|] – spaudinys, CD – kompaktinis diskas, @ – elektroninė versija; statistikos leidinių santrumpos: Mėnraštis – mėnesinis biuletenis „Lietuvos ekonominė ir socialinė raida“, Metraštis – “Lietuvos statistikos metraštis“, Apskritys – metinis statistikos rinkinys „Lietuvos apskritys“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. DEMOGRAFINE STATISTIKA

1.1.

Natūrali gyventojų kaita, santuokos, ištuokos

 

 

 

 

 

1.1.1.

Gimstamumas

Rengti statistinę informaciją apie gimusiuosius, mirusiuosius, susituokusius ir išsituokusius asmenis pagal lytį, amžių, teritorijos administracinius vienetus ir kt.

Mėnesinis,

T-REG-18,

Eurostato modulis 31101

Gyventojų registro centrinė duomenų bazė.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

Savivaldybės

Mėnraštis

1.1.2.

Mirtingumas

1.1.3.

Santuokos

1.1.4.

Ištuokos

metinis

 

 

vasaris, rugpjūtis

 

Demografinės tendencijos (pranešimas spaudai),

Demografijos metraštis (leidinys &[|]), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Apskritys, Eurostatui

1.2.

Mirties priežastys

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Mirties priežastys pagal mirusiųjų lytį, amžių, teritorijos administracinius vienetus

Rengti statistinę informaciją apie mirusiųjų mirties priežastis pagal lytį, amžių, teritorijos administracinius vienetus.

Mėnesinis,

Eurostato modulis 35100

Gyventojų registro

centrinė duomenų bazė, medicininiai mirties liudijimai.

45 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

Šalis,

Mėnraštis

metinis

rugpjūtis

savivaldybės

Demografijos metraštis (leidinys &[|])

Mirties priežastys (leidinys &[|]), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.statgov.lt,

Eurostatui

1.3.

Gyventojų skaičius ir sudėtis

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Gyventojų skaičius apskrityse ir savivaldybėse 2008 m. sausio 1 d. ir liepos 1 d.

Rengti statistinę informaciją apie gyventojų skaičių pagal teritorijos administracinius vienetus,

Pusmetinis,

T-REG-18,

Eurostato modulis 31101

Demografinės statistikos duomenų bazė.

Vasaris,

rugpjūtis

Savivaldybės

Gyventojų skaičius apskrityse (leidinys &[|]),

pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.statgov.lt

1.3.2.

Gyventojų sudėtis

gyventojų skaičių pagal lytį, amžių, teritorijos administracinius vienetus,

metinis

T-REG-18,

Eurostato modulis 31101

Demografinės statistikos duomenų bazė.

Birželis

Savivaldybės

Lietuvos gyventojai pagal amžių 2008 metų pradžioje (leidinys &[|]), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.statgov.lt, Metraštis, Apskritys, Eurostatui,

 

 

gyventojų skaičių pagal pilietybę, tautybę, gimimo vietą (šalį), santuokinį statusą

 

T-REG-18,

LRV-NUT-32,

Eurostato moduliai 31101, 31300

Demografinės statistikos duomenų bazė,

Gyventojų registro centrinė duomenų bazė.

Rugpjūtis

Šalis

Demografijos metraštis (leidinys &[|])

Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija (leidinys &[|]), Metraštis, Eurostatui

1.4.

Gyventojų migracija

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Vidinė migracija

Rengti statistinę informaciją apie asmenis, kurie keičia gyvenamąją vietą šalyje pagal lytį, amžių, teritorijos administracinius vienetus.

Metinis

EPT-REG-17

Eurostato modulis 31101

Gyventojų registro centrinė duomenų bazė.

Rugpjūtis

Savivaldybės

Demografijos metraštis (leidinys &[|])

1.4.2.

Tarptautinė migracija

Rengti statistinę informaciją apie imigracinius ir emigracinius srautus pagal gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis.

Mėnesinis,

metinis

EPT-REG-17,

Eurostato modulis 31300

Gyventojų registro

centrinė duomenų bazė, „Sodros“, Darbo biržos duomenų bazės, Migracijos departamento ir kitų institucijų

9 d. ataskaitiniam

mėnesiui pasibaigus,

Savivaldybės

Demografijos metraštis (leidinys &[|]),

Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija (leidinys &[|]),

pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.statgov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Apskritys, Eurostatui

įvertinti nedeklaruotą emigraciją, emigrantų demografines ir socialines charakteristikas.

metinis

 

Atrankinis tyrimas, GU-01, Imtis – 7000 namų ūkių

(duomenys renkami apklausiant gyventojus).

birželis,

rugpjūtis

Šalis

Pranešimas spaudai,

Demografijos metraštis (leidinys &[|]),

Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija (leidinys &[|]), pagrindiniai rodikliai ir nedeklaruotos emigracijos kokybės aprašas skelbiami internete www.statgov.lt

1.5.

Visuotiniai gyventojų ir būstų su rašymai

 

 

 

 

 

 

1.5.1.

Parengiamieji Lietuvos Respublikos gyventojų ir būstų 2011 m. visuotinio surašymo darbai

Parengti gyventojų ir būstų 2011 m. surašymo programos ir teisės aktų projektus, nustatyti surašymo būdą, pasirengti bandomajam surašymui.

Visuotinio surašymo tikslas – nustatyti gyventojų skaičių pagal gyvenamąsias vietoves ir teritorijos administracinius vienetus, gyventojų demografinę, socialinę ekonominę sudėtį būstus, namų ūkius ir kt.

Kas 10 metų

Eurostato modulis 31101

Gyventojų registro centrinė duomenų bazė, Nekilnojamojo turto registro, Adresų registro, Juridinių asmenų registro, „Sodros“, Darbo biržos, Mokinių duomenų bazės ir kt.

Pagal atskirą planą

 

Parengtas 2011 m. surašymo programos projektas, nustatytas jo atlikimo būdas, pradėta rengti reikalinga teisinė bazė

1.5.2.

Lietuvos Respublikos gyventojų ir būstų 2001 m. visuotinio surašymo duomenų rengimas pagal vartotojų užklausas

Rengti statistinę informaciją apie gyventojų skaičių pagal teritorijos vienetus, namų ūkius, tautinę gyventojų sudėtį ir kt.

 

LR-įST-19

Gyventojų ir būstų surašymo duomenų bazė.

Sausis-gruodis

Seniūnijos

Agreguota duomenų bazė pateikta internete www.statgov.lt

2. DARBO RINKOS STATISTIKA

2.1.

Darbo jėga ir gyventojų užimtumas

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Gyventojų užimtumas

Atlikti gyventojų užimtumo tyrimą ir įvertinti pokyčius darbo rinkoje, užimtų gyventojų, bedarbių ir neaktyvių gyventojų skaičių, jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, išsilavinimą ir kt. Kiekvieną ketvirtį vertinamas nedarbo, gyventojų užimtumo ir aktyvumo lygiai.

Ketvirtinis

T-REG-21,

EK-REG-34, 35,

Eurostato modulis 32100

Atrankinis privačių namų ūkių tyrimas, GU-01.

Imtis – 7000 namų ūkių per ketvirtį (duomenys renkami apklausiant gyventojus). „Sodros“ duomenys.

Sausis, balandis. liepa, spalis, birželis – leidinys

Šalis – ketvirtinė, apskritys – metinė informacija

Nedarbo lygio pokyčiai (pranešimas spaudai),

Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas (leidinys &[|] ir @), pagrindiniai rodikliai ir užimtų gyventojų, darbo jėgos, darbo jėgos aktyvumo lygio, užimtumo lygio, bedarbių ir nedarbo lygio rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt, BVP skaičiavimams, Metraštis, Mėnraštis, Apskritys, Eurostatui, Jungtinių Tautų Organizacijai

2.1.2.

Imigrantų ir jų palikuonių padėtis darbo rinkoje

įvertinti imigrantų ir jų palikuonių skaičių, darbo paiešką ir integraciją į šalies darbo rinką.

Vienkartinis

EK-REG-41

Eurostato modulis 32100

Atrankinis privačių namų ūkių tyrimas, IDR-01. Imtis – 7000 namų ūkių (duomenys renkami II ketvirtyje, apklausiant gyventojus).

2009 m. balandis

Šalis

Pranešimas spaudai,

Eurostatui

2.1.3.

Laisvos darbo vietos

įvertinti laisvų ir užimtų darbo vietų skaičių pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydžius.

Ketvirtinis

Eurostato modulis 32100

Statistinių tyrimų ir administracinių šaltinių duomenys.

45 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Pranešimas spaudai, pagrindiniai rodikliai ir laisvų darbo vietų rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www.statgov.lt, Mėnraštis, Eurostatui

2.1.4.

Laisvos darbo vietos pagal pagrindines profesijų grupes

įvertinti laisvų ir užimtų darbo vietų skaičių pagal pagrindines profesijų grupes.

Metinis

Eurostato modulis 32100

Atrankinis tyrimas, LDV-02. Imtis – 10422 respondentai arba 15,7 procento visų ūkio subjektų.

80 d. ataskaitiniams metams pasibaigus

Šalis

Pranešimas spaudai, pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.statgov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

2.2.

Darbo apmokėjimas

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Darbo užmokestis

Nustatyti samdomųjų darbuotojų skaičių, vidutinį darbo užmokestį (mėnesinį ir valandinį) ir darbo laiką pagal sektorius, ekonominės veiklos rūšis, ketvirčiais – pagal darbuotojų kategorijas (darbininkus, tarnautojus) ir lytį.

Metinis,

LR-ĮST-17, LRV-NUT-8, Eurostato modulis 32200

Administraciniai „Sodros“ ir ketvirtinio darbo apmokėjimo tyrimo duomenys.

Rugsėjo 18 d.

Savivaldybės – metinė,

Pranešimas spaudai, informacija, Darbo statistikos metraštis (leidinys &[|]), pagrindiniai rodikliai ir vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, vidutinio darbuotojų skaičiaus, sąlyginio darbuotojų skaičiaus rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt, nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Metraštis, Apskritys, Mėnraštis, Eurostatui, Tarptautinei darbo organizacijai

ketvirtinis

Atrankinis tyrimas, DA-01. Imtis – 7954 respondentai arba 16,1 procento visų ūkio subjektų (be individualių įmonių).

Vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis

Apskritys – ketvirtinė informacija

Darbo užmokestis (pranešimas spaudai, informacija, (leidinys @), pagrindiniai rodikliai ir vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, sąlyginio darbuotojų skaičiaus, vidutinio darbuotojų skaičiaus rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis

2.2.2.

Darbo užmokesčio apmokestinimo struktūriniai rodikliai

Nustatyti, kokią darbo užmokesčio ir darbo sąnaudų dalį sudaro mokesčių dydis. Skaičiuojami statistiniai rodikliai: darbo sąnaudų mokesčių dydis, nedarbo spąstai ir mažai uždirbančio darbuotojo mokesčių dydis.

Metinis

Eurostato modulis 32200

Darbo apmokėjimo tyrimų statistiniai duomenys, pašalpų dydžiai ir mokesčių tarifai, susiję su darbo užmokesčiu.

Rugsėjis

Šalis

Darbo statistikos metraštis (leidinys &[|]), Metraštis, Eurostatui

2.2.3.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtingumas

Nustatyti moterų ir vyrų vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio skirtumą.

Metinis

LRV-NUT-29, Eurostato moduliai 32200, 38300

Ketvirtinio darbo apmokėjimo tyrimo statistiniai duomenys.

Spalis

Šalis

Darbo statistikos metraštis (leidinys &[|]), Metraštis, Eurostatui

2.2.4.

Centrinės valdžios institucijų valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas

Nustatyti specialųjį valstybės tarnautojų darbo užmokesčio rodiklį, kaip pagrindinį elementą ES personalo metiniam darbo užmokesčiui skaičiuoti.

Metinis

T-REG-26, Eurostato modulis 55302

Administracinių šaltinių (Valstybės tarnautojų registro ir Gyventojų registro centrinės duomenų bazės) duomenys.

Gruodis

Šalis

Eurostatui Europos Sąjungos personalo metiniam darbo užmokesčiui skaičiuoti

2.2.5.

Minimalusis darbo užmokestis, neto darbo užmokestis, metinis bruto darbo užmokestis

Apskaičiuoti metinius minimaliojo, neto darbo užmokesčio (vienišo ir susituokusio darbuotojo be vaikų ir su dviem vaikais), darbuotojų skaičiaus bei jų bruto darbo užmokesčio statistinius rodiklius pagal lytį ir ekonominės veiklos rūšis.

Metinis, pusmetinis

Eurostato modulis 32200

LRV nustatyti minimalieji dydžiai, darbo apmokėjimo tyrimų statistiniai duomenys.

Sausis, liepa balandis, spalis

Šalis

Darbo statistikos metraštis (leidinys &[|]), Metraštis, Eurostatui

2.2.6.

Darbo užmokestis pagal profesijas

Įvertinti tam tikrų profesijų darbo užmokesčio, darbo laiko statistinius rodiklius ir teikti Europos palyginimų programai.

Metinis

EPT-REG-18, Eurostato modulis 55201

Darbo užmokesčio struktūros, ketvirtinio darbo apmokėjimo tyrimų statistiniai duomenys, Krašto apsaugos ministerijos duomenys.

Birželis

Šalis

Europos palyginimų programai, Eurostatui

2.2.7.

Darbuotojų skaičius pagal 2007 m. spalio mėn. darbo užmokesčio dydį

Nustatyti samdomųjų darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką, skaičių pagal bruto darbo užmokesčio dydžio grupes spalio mėnesį šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis ir sektorius.

Metinis

LR-ĮST-17, Eurostato modulis 32200

Atrankinis tyrimas, DA-05. Imtis – 6175 respondentai arba 12,5 procento visų ūkio subjektų (be individualių įmonių).

Balandis

Šalis

Darbuotojų skaičius pagal 2007 m. spalio mėn. darbo užmokesčio dydį (leidinys E), pranešimas spaudai, informacija @), pagrindiniai rodikliai, darbo užmokesčio struktūros kokybės ataskaita skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

2.3.

Darbo užmokesčio struktūra

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

2006 m. darbo užmokesčio struktūros tyrimo informacijos parengimas

Nustatyti samdomųjų darbuotojų skaičių, darbo užmokestį ir struktūrą pagal darbuotojų profesijas, išsilavinimą, amžių, darbo stažą, lytį, ekonominės veiklos rūšis ir apskritis.

Vienkartinis, kas ketveri metai

EPT-REG-14, T-REG-24, EK-REG-12, 13, 39, Eurostato modulis 32200

Statistinio tyrimo, atlikto 2007 m., duomenys

Liepa – pranešimas spaudai, rugsėjis – informacija, lapkritis – leidinys

Apskritys

Darbo užmokesčio struktūra 2006 m. (leidinys &[|]), pranešimas spaudai, informacija, pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui, Tarptautinei darbo organizacijai

2.4.

Darbo sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.

2008 m. darbo sąnaudų tyrimo parengiamieji darbai

Nustatyti darbo sąnaudų lygį, jų sudėtį ir struktūrą vienai dirbtai valandai, vienam samdomajam darbuotojui pagal ekonominės veiklos rūšis ir įmonių dydžio grupes. Parengiamieji darbai: tyrimo metodikos ir ataskaitos formos parengimas, ūkio subjektų sąrašo ir imties sudarymas, tyrimas – 2009 m.

Vienkartinis, kas ketveri metai

EPT-REG-14, T-REG-24, EK-REG-9, 15, 39, Eurostato modulis 32200

Atrankinis tyrimas, DK-01.

2010 m. rugpjūtis

Apskritys

Darbo sąnaudos 2008 m. (pranešimas spaudai, informacija, leidinys), pagrindiniai rodikliai, darbo sąnaudų rodiklių kokybės ataskaita skelbiami internete www.stat.gov.lt, Eurostatui, Tarptautinei darbo organizacijai

2.4.2.

Darbo sąnaudų rodiklių skaičiavimas tarp darbo sąnaudų tyrimų laikotarpių

Įvertinti vienos valandos ir vieno darbuotojo darbo sąnaudas laikotarpiu tarp tyrimų.

Metinis

Eurostato modulis 32200

Darbo sąnaudų ir ketvirtinio darbo apmokėjimo tyrimų statistiniai duomenys.

Spalis

Šalis

Darbo statistikos metraštis (leidinys &[|]), Metraštis, Eurostatui

2.4.3.

Darbo sąnaudų indeksai

Nustatyti darbdavio išlaidų darbuotojams samdyti kitimo tendencijas, jų struktūrą pagal ekonominės veiklos rūšis.

Ketvirtinis

EPT-REG-5, 14, T-REG-24, EK-REG-17, Eurostato modulis 32200

Ketvirtinio darbo apmokėjimo tyrimo duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Darbo sąnaudų indeksas (pranešimas spaudai), Darbo užmokestis (leidinys @), darbo sąnaudų indekso kokybės ataskaita skelbiama internete www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Eurostatui

2.4.4.

Statistinio Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus NACE 2 red. diegimas darbo sąnaudų indekso skaičiavimo ir kitose darbo statistikos srityse

Parengiamieji darbai darbo sąnaudų indekso bei darbo apmokėjimo statistinių tyrimų rodiklių laiko eilutėms perskaičiuoti.

Metinis

EPT-REG-5, 14, T-REG-24, EK-REG-9, 15, 17, Eurostato modulis 32200

Ketvirtinio darbo apmokėjimo tyrimo ir kiti statistiniai duomenys.

2009 m.

Šalis

Darbo sąnaudų indeksas (pranešimas spaudai), Darbo užmokestis (leidinys @ ), Eurostatui

2.5.

Streikai

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.

Streikų statistika

Nustatyti streikų (įspėjamųjų streikų) skaičių, juose dalyvavusių darbuotojų skaičių ir jų nedirbtą darbo laiką pagal sektorius bei ekonominės veiklos rūšis.

Įvykus streikams

LR-ĮST-17, Eurostato modulis 32100

Ūkio subjektų, kuriuose įvyko streikai, ištisinis tyrimas, STR-01.

Antrą mėnesį ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Streikai (pranešimas spaudai) Darbo statistikos metraštis (leidinys &[|]), Metraštis, Mėnraštis

3. ŠVIETIMO STATISTIKA

3.1.

Formalusis švietimas

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Bendrasis lavinimas

Rengti statistinę informaciją apie mokinių ugdymą valstybinėse, savivaldybių ir nevalstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose, pedagoginius darbuotojus.

Metinis

LR-ĮST-2, LRV-NUT-24, Eurostato modulis 33100

Ištisiniai tyrimai, ŠV-06, ŠV-07, 24 respondentai.

Gegužė,

Savivaldybės

Pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt,

Švietimo ir mokslo ministerijos duomenys.

liepa

Savivaldybės

Švietimas (leidinys &[|], @), Metraštis, Apskritys, Eurostatui, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutui (UNESCO UIS), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO)

3.1.2.

Profesinis mokymas

Rengti statistinę informaciją apie mokinių profesinį rengimą profesinio mokymo įstaigose, pedagoginius darbuotojus.

Metinis

LR-ĮST-2, 18, Eurostato modulis 33100

Ištisinis tyrimas, ŠV-04, 83 respondentai.

Gegužė,

Savivaldybės

Pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt,

liepa

Savivaldybės

Švietimas (leidinys &[|], @), Metraštis, Apskritys, Eurostatui, UNESCO UIS, EBPO

3.1.3.

Aukštojo mokslo studijos

Rengti statistinę informaciją apie aukštojo mokslo studijas kolegijose ir universitetuose, pedagoginius darbuotojus.

Metinis

LR-ĮST-2, 21, Eurostato modulis 33100

Ištisinis tyrimas, ŠV-01, 50 respondentų.

Balandis,

Savivaldybės

Aukštasis mokslas (pranešimas spaudai), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt,

 

 

 

 

 

 

liepa

Savivaldybės

Švietimas (leidinys &[|], @), Metraštis, Apskritys, Eurostatui, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutui (UNESCO UIS), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO)

3.1.4.

Mokslo institutų doktorantūra

Rengti statistinę informaciją apie doktorantūros studijas mokslo institutuose.

Metinis

LR-ĮST-21 Eurostato modulis 33100

Ištisinis tyrimas, ŠV-08, 35 respondentai.

Liepa

Šalis

Švietimas (leidinys &[|], @), Metraštis, Eurostatui, UNESCO UIS, EBPO

3.1.5.

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir profesinių mokymo įstaigų mokinių judumas

Rengti statistinę informaciją apie mobilius mokinius ir studentus.

Metinis

LR-ĮST-2, 21, KT-DOK-1, Eurostato modulis 33100

Ištisinis tyrimas, ŠV-01, ŠV-04.

Liepa

Šalis

Švietimas (leidinys &[|], @), Metraštis, Eurostatui, UNESCO UIS, EBPO

3.2.

Neformalusis švietimas

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Rengti statistinę informaciją apie vaikų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą pedagoginius darbuotojus.

Metinis

LR-ĮST-2, LRV-NUT-24,

Eurostato modulis 33100

Ištisinis tyrimas, ŠV-03, 860 respondentų.

Gegužė,

Savivaldybės

Pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt,

liepa

Savivaldybės

Švietimas (leidinys £3, @), Metraštis, Apskritys Eurostatui, UNESCO UIS, EBPO

3.2.2.

Mokinių neformalusis ugdymas

Rengti statistinę informaciją apie mokinių ugdymą neformaliojo švietimo mokyklose ir vasaros stovyklose.

Metinis

LR-ĮST-2, LRV-NUT-24

Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų administracinių šaltinių duomenys.

Liepa

Šalis

Metraštis, pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt

3.3.

Švietimo finansai

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansai

Parengti ataskaitos formos projektą ir metodiką pritaikant tarptautines rodiklių sąvokas ir apibrėžimus, pasirengti tyrimui, kuris bus atliekamas 2009 m.

Metinis

LR-ĮST-2, KT-DOK-1, Eurostato modulis 33100

 

Gruodis

 

Parengtas tyrimo ataskaitos formos projektas ir metodika, pasirengta tyrimui

3.3.2.

Profesinio mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų finansai

Įvertinti mokymo įstaigų pajamas pagal finansavimo šaltinius ir išlaidas pagal mokyklų vykdomas funkcijas.

Metinis

LR-ĮST-2, KT-DOK-1, Eurostato modulis 33100

Ištisinis tyrimas, ŠVF-01, 129 respondentai.

Liepa

Šalis

Švietimas (leidinys &[|], @), Eurostatui, UNESCO UIS, EBPO

3.3.3.

Namų ūkių išlaidos švietimui

Įvertinti namų ūkių išlaidas švietimo prekėms ir paslaugoms.

Metinis

LR-ĮST-2, KT-DOK-1, Eurostato modulis 33100

Namų ūkių biudžetų tyrimo duomenys.

Liepa

Šalis

Švietimas (leidinys &[|], @), Eurostatui, UNESCO UIS, EBPO

4.

KULTŪROS, SPAUDOS IR SPORTO STATISTIKA

4.1.

Kultūra

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

Muziejų, teatrų, bibliotekų, kultūros centrų veikla. Koncertinių organizacijų veikla

Rengti statistinę informaciją apie muziejus, teatrus, bibliotekas, kultūros centrus: muziejų lankomumas, rodytų spektaklių ir žiūrovų skaičius teatruose, bibliotekų dokumentų fondas bei skaitytojų skaičius.

Metinis

Eurostato modulis 34100

Ištisinis tyrimas, K-09, 21 respondentas.

Gegužė,

Šalis,

Kultūros įstaigų veikla (pranešimas spaudai), Pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.20v.lt

Kultūros ministerijos duomenys.

birželis

savivaldybės, šalis

Kultūra, spauda ir sportas (leidinys &[|], @), Metraštis, Apskritys

4.1.2.

Valstybiniai archyvai, Lietuvos Respublikos kultūros paveldo vertybės

Rengti statistinę informaciją apie valstybinių archyvų veiklą, kultūros paveldo vertybes ir paminklus.

Metinis

Eurostato modulis 34100

Lietuvos archyvų departamento, Kultūros vertybių apsaugos departamento duomenys.

Birželis

Šalis

Kultūra, spauda ir sportas (leidinys &[|], @ )

4.1.3.

Kino, radijo ir televizijos veikla

Rengti statistinę informaciją apie kino filmų rodymą ir platinimą valstybinio radijo ir televizijos, savivaldybių ir nevalstybinių radijo stočių ir televizijų transliuojamų programų apimtį.

Metinis

Eurostato modulis 49202

Ištisiniai tyrimai, K-02, 68 respondentai, K-03, 34 respondentai, K-04, 6 respondentai.

Birželis

Šalis

Kultūra, spauda ir sportas (leidinys &[|], @), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Apskritys, Europos Komisijos agentūroms, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutui

4.2.

Spauda

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.

Knygų, žurnalų, laikraščių leidyba

Rengti statistinę informaciją apie visus spaudos leidinius.

Metinis

Eurostato modulis 34100

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro duomenys.

Birželis

Šalis

Kultūra, spauda ir sportas (leidinys &[|], @), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Apskritys

4.3.

Sportas

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.

Sporto organizacijos ir jų veikla

Rengti statistinę informaciją apie kūno kultūros ir sporto organizacijų materialinę bazę, sportuojančius asmenis, Lietuvos sportininkų laimėjimus, neįgaliųjų sportą.

Metinis

LR-ĮST-14

Kūno kultūros ir sporto departamento duomenys.

Birželis

Savivaldybės

Kultūra, spauda ir sportas (leidinys &[|], @ ), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis

5. SVEIKATOS STATISTIKA

5.1.

Gyventojų sveikatos priežiūra

 

 

 

 

 

 

5.1.1.

Sveikatos priežiūra ir sergamumas

Rengti statistinę informaciją apie sveikatos priežiūrą ir sergamumą įvairiomis ligomis, gydytojus, odontologus, slaugytojus, vaistininkus, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, vaikų profilaktinius skiepijimus.

Metinis

LR-ĮST-8, 27, EPT-SP-1, Eurostato modulis 35100

Sveikatos informacijos centro, kitų institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Birželis

Šalis, Savivaldybės – pagal poreikį

Pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, tarptautinėms organizacijoms, Metraštis

Rugsėjis

Savivaldybės

 

5.1.1.1.

Sergamumo statistika

Išnagrinėti šalies sergamumo statistikos šaltinius, surinkti bandomuosius sergamumo duomenis pagal Europos trumpąjį ligų sąrašą, išanalizuoti gautus rezultatus.

Vienkartinis

Eurostato projektas, Eurostato modulis 35100

Statistinių tyrimų, ministerijų ir institucijų pagal kompetenciją duomenys

Birželis

Šalis

Duomenys ir metainformacija Eurostatui

5.1.2.

Sveikatos sąskaitų sistemos metodikos (SHA) diegimas, sveikatos sąskaitų sudarymas

Diegti sveikatos sąskaitų sistemos metodiką palyginamai statistinei informacijai apie sveikatos priežiūros išlaidas rengti: sveikatos priežiūros išlaidos pagal funkcijas, paslaugų teikėjus ir finansuotojus.

Metinis

LR-ĮST-27, EPT-SP-1, Eurostato modulis 35100

Statistinių tyrimų, ministerijų ir institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Gruodis

Šalis

Sveikatos priežiūros išlaidos (informacija), Pasaulio sveikatos organizacijai, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui, Metraštis

5.1.3.

Valdžios sektoriaus išlaidos būtinajai sveikatos ir ilgalaikei priežiūrai

Rengti statistinę informaciją apie valdžios sektoriaus išlaidas būtinajai sveikatos priežiūrai ir ilgalaikei priežiūrai pagal paslaugų gavėjų lytį ir amžių Lietuvos konvergencijos programos ilgalaikėms projekcijoms rengti.

Metinis

EPT-SP-1

Statistinių tyrimų, institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Rugsėjis

Šalis

Informacija Finansų ir Sveikatos apsaugos ministerijoms

5.2.

Sveikata ir sauga darbe

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.

Nelaimingi atsitikimai darbe

Rengti statistinę informaciją apie nelaimingus atsitikimus darbe, asmenis, netekusius darbingumo ir žuvusiuosius, nedirbtų dienų dėl nelaimingų atsitikimų darbe skaičių.

Metinis

LR-ĮST-8, 28, LRV-NUT-9, Eurostato modulis 35200

Valstybinės darbo inspekcijos duomenys.

Birželis

Šalis

Pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Tarptautinei darbo organizacijai

5.2.2.

Profesinės ligos

Rengti statistinę informaciją apie naujus susirgimus profesinėmis ligomis pagal ligų grupes, vyrų ir moterų susirgimus profesinėmis ligomis.

Metinis

LR-ĮST-8, 28, Eurostato modulis 35200

Higienos instituto duomenys.

Birželis

Šalis

Pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis

6.

SOCIALINĖS APSAUGOS STATISTIKA

6.1.

Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos ESSPROS diegimas

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.

Socialinės paslaugos

Rengti statistinę informaciją apie socialinių paslaugų gavėjus, paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojus ir veiklą.

Metinis

LR-ĮST-29, Eurostato modulis 37101

Ištisinis tyrimas, SOC-01 – savivaldybės,

Balandis

 

Socialinės paslaugos (informacija), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt.

SOC-02, 169 respondentai, SOC-03, 133 respondentai, SOC-04, 411 respondentų.

Birželis

Savivaldybės

Metraštis, Eurostatui

6.1.2.

Pensijų gavėjai

Rengti statistinę informaciją apie pensijų gavėjus pagal lytį, socialinės apsaugos programas ir

Metinis

EPT-REG-15, EK-REG-45, Eurostato modulis 37101

Ištisinis tyrimas, PENS-01, „Sodros“, SADM ir kitų

Išankstinė informacija – gegužė

Šalis, Valstybinio socialinio draudimo

Pranešimas spaudai, Socialinė apsauga (leidinys &[|]), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete

 

 

pensijų rūšis.

 

 

institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Patikslinta- spalis

pensijų gavėjų skaičius ir išlaidos pensijoms – pagal „Sodros“ teritorinius skyrius

www.stat.gov.lt, Metraštis, Eurostatui

6.1.3.

Pajamos ir išlaidos socialinei apsaugai

Rengti statistinę informaciją apie socialinės apsaugos pajamas ir išlaidas pagal programas, socialinės apsaugos funkcijas, ekonominį ir išmokos tipą; pajamas pagal kilmės sektorių ir ekonominį tipą (ESSPROS metodika).

Metinis

EPT-REG-15, EK-REG-45, Eurostato modulis 37101

„Sodros“, FM , SADM ir kitų institucijų pagal kompetenciją duomenys.

2007 m. išankstinė informacija -gruodis, 2006 m. galutinė informacija -\birželis

Šalis, Savivaldybių mokamos pašalpos ir kompensacijos

Socialinė apsauga (leidinys &[|], @), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Eurostatui

6.1.4.

Socialinės apsaugos programų ir pašalpų metaduomenų bazės aktualizavimas

Rengti ir kaupti kokybinę informaciją apie socialinės apsaugos programas ir išmokas, jų pokyčius.

Metinis

EPT-REG-15, EK-REG-45, Eurostato modulis 37101

LR teisės aktai, SADM duomenys.

Birželis

Šalis

Atnaujinta metaduomenų bazė Eurostatui, Socialinė apsauga (leidinys E), @), Metraštis

6.1.5.

Grynųjų (neto) socialinės apsaugos išmokų 2005 m. bandomasis duomenų rinkimas

Rengti bandomuosius grynųjų (neto) socialinės apsaugos išmokų statistinius duomenis apie apmokestinamas ir fiskalines išmokas bei jų skaičiavimo metodiką.

Metinis

EPT-REG-15, EK-REG-45, Eurostato modulis 37101

FM, „Sodros“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys.

Lapkritis

Šalis

Bandomieji duomenys Eurostatui

7. GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR GYVENIMO LYGIO STATISTIKA

7.1.

Namų ūkių biudžetai, skurdas ir socialinė atskirtis

 

 

 

 

 

 

7.1.1.

Namų ūkių biudžetai

Įvertinti namų ūkio išlaidų lygį ir struktūrą, vartojimą, būsto sąlygas įvairiose namų ūkių grupėse: pagal gyvenamąją vietą, pagrindinį pajamų šaltinį, pajamų dydį, namų ūkio sudėtį, namų

Metinis,

LRV-NUT-1, Eurostato moduliai 36100

Atrankinis privačių namų ūkių tyrimas, NŪB-01.

Kovas,

Šalis

Namų ūkių biudžetų tyrimo rezultatai (pranešimas spaudai)

ketvirtinis

Imtis – 11000 namų ūkių (duomenys renkami atliekant namų ūkių apklausą ir respondentams

gegužė, rugpjūtis, lapkritis

 

 

 

 

ūkio galvos išsilavinimą ir amžių. Vartojimo išlaidų struktūra, reikalinga vartotojų kainų indekso ir makroekonominių rodiklių skaičiavimui.

 

 

pildant išlaidų dienoraščius).

Birželis

Apskritys

Namų ūkių biudžetai 2007 m. (leidinys &[|]), pagrindiniai rodikliai ir namų ūkių vartojimo išlaidų rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Apskritys

7.1.2.

Namų ūkių diferenciacija pagal gyvenimo lygį ir skurdo rodikliai

Rengti statistinę informaciją apie skurdo ir nelygybės statistinius rodiklius įvairioms namų ūkių ir gyventojų grupėms pagal gyvenamąją vietovę, namų ūkio pajamų šaltinį, namų ūkio galvos išsilavinimą lytį, amžių, namų ūkio sudėtį, vaikų skaičių ir kt. Skurstančių namų ūkių pajamų, išlaidų, vartojimo, būsto ir kiti gyvenimo lygio rodikliai.

Metinis

LRV-NUT-33, Eurostato modulis 36301

Namų ūkių biudžetų ir Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimų statistiniai duomenys.

Balandis

Šalis

Skurdo matavimas: pajamų nelygybė, nepiniginiai skurdo rodikliai (leidinys @), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt,

Lapkritis

 

Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos (leidinys &[|]) Skurdo rizikos rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt

7.2.

Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos

 

 

 

 

 

 

7.2.1.

Gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas

Įvertinti gyventojų pajamas, skurdo ir socialinės atskirties lygį ir sudėtį, ilgalaikį skurdą (Lakeno rodikliai), visiškai palyginamą tarp Europos Sąjungos valstybių. Tai informacija apie namų ūkio ir atskirų asmenų pajamas, būsto sąlygas, užimtumą sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą galimybę patenkinti

kai kuriuos vartojimo poreikius.

Metinis

EPT-REG-6, EK-REG-21, 22, 23, 24, 26, Eurostato modulis 36401

Atrankinis privačių namų ūkių tyrimas, taikant 4 dalių rotacinį modelį, PGS-01, PGS-02. Imtis – 6500 namų ūkių, (duomenys renkami atliekant namų ūkių apklausą).

Lapkritis

Šalis

Pranešimas spaudai, Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos (leidinys &[|]), namų ūkių disponuojamų pajamų rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt

Rugpjūtis

Šalis

Pirminių duomenų bazė Eurostatui

7.2.2.

Gyventojų pernelyg didelis įsiskolinimas ir finansinė atskirtis

Įvertinti gyventojų įsiskolinimą, kreditų ir paskolų šaltinius, galimybę gauti paskolą kreditą ar atsidaryti einamąją sąskaitą banke, skolų dydį ir pajamų dalį,

Vienkartinis

EK-REG-42

Atrankinis privačių namų ūkių tyrimas, PGS-01, 1 priedas. Imtis – 6500 namų ūkių (duomenys renkami

2009 m. lapkritis

Šalis

Pranešimas spaudai, Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos (leidinys &[|]),

 

 

reikalingą įsiskolinimams padengti. Informacija surenkama apklausiant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo respondentus. Statistinė informacija grupuojama pagal pajamų lygį, gyvenamąją vietą.

 

 

atliekant namų ūkių apklausą).

2009 m. rugpjūtis

 

Pirminių duomenų bazė Eurostatui

8. KITA SOCIALINĖ IR DEMOGRAFINĖ STATISTIKA

8.1.

Lyčių ir diskriminacijos statistika, statistika apie vaikus, žmonių su negalia integraciją

 

 

 

 

 

 

8.1.1.

Lyčių ir diskriminacijos statistika

Rengti statistinę informaciją apie moterų ir vyrų skirtingą padėtį visuomenėje, moterų ir vyrų skaičių, tautybę, išsilavinimą, sveikatą, užimtumą ir nedarbą, darbo užmokestį, dalyvavimą valstybės valdyme, šeimos formavimą, smurtą prieš moteris.

Metinis

LRV-NUT-29, 32, 34, Eurostato modulis 38300

Statistinių tyrimų, ministerijų pagal kompetenciją duomenys.

Rugpjūtis

Savivaldybės

Pranešimas spaudai, Moterys ir vyrai Lietuvoje (leidinys &[|])

8.1.2.

Vaikai: socialinės ir demografinės charakteristikos

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie vaikus, jų demografines charakteristikas, gyvenimo lygį, netekusius globos vaikus, švietimą sveikatą, mirtingumą nepilnamečių nusikalstamumą smurtą prieš vaikus.

Metinis

LRV-NUT-24

Statistinių tyrimų, ministerijų pagal kompetenciją duomenys.

Gegužė

Šalis

Pranešimas spaudai

Lapkritis

Savivaldybės

Lietuvos vaikai (leidinys &[|]), informacija pagal vaikų rodiklių sąrašą www.stat.gov.lt, Metraštis

8.1.3.

Žmonių su negalia socialinės integracijos statistika

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie suaugusiuosius ir vaikus, kuriems pirmą kartą nustatytas neįgalumas, pagal ligų grupes, netekto darbingumo (invalidumo) pensininkų skaičių ir pensijas, paslaugas neįgaliesiems.

Metinis

LR-ĮST-3, LRV-NUT-14

Statistinių tyrimų, institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Liepa

Šalis

Žmonių su negalia socialinė integracija (pranešimas spaudai, informacija), www.stat.gov.lt, Metraštis

8.1.4.

Negalios ir socialinės integracijos Europos modulio diegimas

Parengti statistinio tyrimo anketos ir metodikos nacionalines versijas, atlikti jų testavimą, pateikti siūlymus Eurostatui dėl tyrimo metodikos tobulinimo.

Vienkartinis

Eurostato projektas, Eurostato modulis 35100

Bandomasis anketos testavimas, 30 respondentų.

Balandis

 

Testavimo rezultatai Eurostatui

8.2.

Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo padariniai, nusikalstamumo statistika

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.

Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir padarinių statistiniai rodikliai

Rengti statistinę informaciją apie alkoholio, tabako, narkotikų vartojimą ir padarinius, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių gamybą importą, eksportą pardavimą kainas, konfiskuotas narkotines ir psichotropines medžiagas, jų „gatvės“ kainą besigydančiuosius, sergančiuosius ir mirusiuosius dėl priklausomybės, nusikalstamumą.

Metinis

LRS-NUT-22, LRV-NUT-5, 6, 25, 26

Statistinių tyrimų, ministerijų ir institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Birželis

Šalis

Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir padariniai (informacija ir pranešimai spaudai), Metraštis

8.2.2.

Nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistika

Rengti statistinę informaciją apie nusikalstamumą ir teistumą – užregistruotus ir ištirtus nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus pagal rūšis, nustatytus asmenis, įtariamus (kaltinamus) padarius nusikalstamą veiką, nuteistus ir įkalintus asmenis, teisės specialistus ir teisėsaugos institucijų veiklą.

Metinis, mėnesinis

LRV-NUT-26, KT-DOK-2, Eurostato modulis 38400

Ministerijų ir institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Birželis, 10-20 d. ataskaitiniam mėnesiu pasibaigus

Savivaldybės

Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla (leidinys &[|]), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui, Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biurui (UNODC)

8.2.3.

Nusikaltimų aukų bandomasis tyrimas (apklausa)

Parengti nusikaltimų aukų statistinio tyrimo (apklausos) anketos nacionalinę versiją, atlikti jos testavimą.

Vienkartinis

KT-DOK-2, Eurostato modulis 38400

Atrankinis bandomasis tyrimas. Imtis – 300 gyventojų.

Sausis-gruodis

 

Parengta statistinio tyrimo anketos nacionalinė versija, bandomojo tyrimo rezultatai Eurostatui

8.3.

Religinės bendruomenės ir narystės organizacijos

 

 

 

 

 

 

8.3.1.

Religinės bendruomenės

Rengti statistinę informaciją apie tradicines religines bendruomenes (bendrijas), maldos namų ir dvasininkų (dvasinius vadovus), religinių apeigų skaičių.

Metinis

LR-ĮST-13

Religinių centrų duomenys.

Birželis

Šalis

Pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis

8.3.2.

Narystės organizacijų (politinių partijų, profesinių sąjungų ir asociacijų ir kitų)) ūkinė-finansinė veikla

Rengti statistinę informaciją apie narystės organizacijų pajamas, išlaidas, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą.

Metinis

LRV-NUT-10

Ištisinis politinių partijų, profesinių sąjungų ir verslininkų asociacijų tyrimas. Atrankinis kitų narystės organizacijų tyrimas, F-16. Imtis – 1198 respondentai,

Liepa

Šalis

Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Narystės organizacijų pajamos ir išlaidos (informacija)

8.4.

Labdara ir parama

 

 

 

 

 

 

 

8.4.1.

Labdara ir parama, gauta iš šalies ir užsienio šalių subjektų

Įvertinti suteiktos ar gautos labdaros ir paramos srautus iš užsienio šalių ir iš Lietuvos Respublikos juridinių bei fizinių asmenų, paramos paskirstymą bei jos panaudojimą. Duomenys grupuojami pagal finansavimo kryptis, materialinių vertybių nomenklatūrą, paramos teikėjų veiklos rūšis, užsienio šalis, fondų gautos paramos paskirstymo ir panaudojimo sritis ir kt.

Metinis

LR-ĮST-6, LRV-NUT-12

Labdaros teikėjų ir gavėjų ataskaitų duomenys, gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento duomenys.

Lapkritis

Savivaldybės

Labdara ir parama Lietuvoje 2007 (leidinys &[|]), Mėnraštis, Lietuvos bankui

9. NEFINANSINIŲ ĮMONIŲ VERSLO STRUKTŪROS STATISTIKA

9.1.

Verslo struktūra

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1.

Nefinansinių įmonių verslo struktūros tyrimas

Įvertinti pagrindinius ekonominius rodiklius pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydį (pajamos, sąnaudos, pelnas, pridėtinė vertė, turtas, įsipareigojimai ir kt.).

Metinis

LRV-NUT-10, 31, T-REG-19, Eurostato modulis 44201

Atrankinis tyrimas, F-01. Imtis – 10163 arba 30 procentų nefinansinių įmonių (be individualių), kurių pajamos sudaro apie 80 procentų visų nefinansinių įmonių pajamų.

Birželis – galutiniai 2006 m. duomenys,

Šalis. Pagal savivaldybes -darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą.

Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Verslo struktūros rodikliai 2006 (leidinys &[|]), Pagrindiniai įmonių veiklos vertinimo rodikliai (leidinys &[|]), įmonių skaičiaus, dirbančiųjų skaičiaus, apyvartos, išlaidų personalui bei pridėtinės vertės rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt,

Likusių įmonių duomenys -Valstybinės mokesčių inspekcijos įmonių metinės finansinės atskaitomybės, įmonių pelno mokesčio deklaracijų ir gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų duomenys.

liepa,

 

Smulkių, vidutinių ir didelių įmonių 2006 m. pagrindiniai rodikliai (leidinys &[|]), Metraštis, Apskritys, Eurostatui

rugpjūtis – išankstiniai 2007 m. duomenys

 

Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt

9.1.2.

Su užsieniu susijusių įmonių statistika

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2.1.

Užsienio įmonių Lietuvoje pagrindiniai rodikliai

Parengti Lietuvoje veikiančių užsienio kontroliuojamų įmonių pagrindinius rodiklius (apyvarta, pridėtinė vertė, išlaidos personalui, materialinės investicijos ir kt.) pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis.

Metinis

EPT-REG-16

Tiesioginių užsienio investicijų tyrimo, Verslo struktūros tyrimo, Statistinio ūkio subjektų registro bei Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų šaltinių duomenys.

Rugpjūtis – 2006 m. duomenys

Šalis

Pranešimas spaudai, pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, duomenys Eurostatui

9.1.2.2.

Lietuvos įmonių užsienyje pagrindiniai rodikliai

Parengti statistinę informaciją apie užsienyje veikiančių Lietuvos ūkio subjektų kontroliuojamų įmonių skaičių pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis.

Metinis

EPT-REG-16

Tiesioginių užsienio investicijų tyrimo, Verslo struktūros tyrimo, Statistinio ūkio subjektų registro, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų šaltinių duomenys.

Gruodis – 2006 m. duomenys

Šalis

Rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, duomenys Eurostatui

9.1.2.3.

Užsienio įmonių Lietuvoje prekių ir paslaugų importas ir eksportas bei prekių ir paslaugų importas ir eksportas įmonių grupių viduje

Atlikti Lietuvoje veikiančių užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų importo ir eksporto bei prekių ir paslaugų importo ir eksporto įmonių grupių viduje rodiklių rinkimo galimybių studiją, įvertinti tyrimo išlaidas.

Metinis

Eurostato projektas

Tiesioginių užsienio investicijų, Intrastato, Ekstrastato, finansinių-komercinių ryšių su nerezidentais tyrimų duomenys.

Spalis

Šalis

Ataskaita Eurostatui

9.1.2.4.

Užsienio įmonių Lietuvoje pagrindinių rodiklių grupavimas pagal įmonių dydžio grupes

Atlikti Lietuvoje veikiančių užsienio kontroliuojamų įmonių pagrindinių rodiklių grupavimą pagal įmonių dydžio grupes.

Metinis

Eurostato projektas

Tiesioginių užsienio investicijų, verslo struktūros tyrimų, Statistinio ūkio subjektų registro bei valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų šaltinių duomenys.

Spalis

Šalis

Ataskaita Eurostatui

9.1.2.5.

Lietuvos įmonių užsienyje pagrindiniai rodikliai

Atlikti užsienyje veikiančių Lietuvos ūkio subjektų kontroliuojamų įmonių pagrindinių verslo struktūros rodiklių (išlaidos personalui, pridėtinė vertė, bendros investicijos į materialųjį turtą, importas ir eksportas) rinkimo galimybių studiją ir įvertinti tyrimo išlaidas.

Metinis

Eurostato projektas

Bandomasis tyrimas. Planuojama apklausti apie 200 šalies įmonių, turinčių kontroliuojamas įmones užsienyje.

2009 m. rugpjūtis

Šalis

Ataskaita Eurostatui

9.1.3.

Smulkių ir vidutinių įmonių verslo sąlygos

Įvertinti bendrus ir specifinius smulkaus ir vidutinio verslo įmonių ekonominės demografijos bruožus, veiksnius, darančius įtaką įmonių veiklos pokyčiams, įmonių konkurencingumą įvertinti naujai susikūrusių smulkių ir vidutinių įmonių būklę bei verslo sąlygas.

Metinis

LRV-NUT-31

Atrankinis tyrimas, VSV-01. Imtis – 2001 įmonių (50 procentų), įregistruotų 2004 m. ir vykdančių veiklą tiriamuoju laikotarpiu.

Lapkritis

Savivaldybės

Verslo sėkmės veiksniai: nuomonės, tendencijos, prognozės (leidinys &[|])

9.1.4.

Verslo demografijos rodikliai

Nustatyti naujų ar pradėjusių veiklą ir nutraukusių veiklą ūkio subjektų skaičių ir struktūrą darbuotojų skaičių, pajamų dydį, ekonominės veiklos struktūrą ir tendencijas, naujų subjektų išlikimo lygį ir visų ūkio subjektų vystymąsi įvairiais aspektais laiko atžvilgiu.

Metinis

T-REG-19, Eurostato modulis 44201

Statistinio ūkio subjektų registro duomenys.

Liepa

Savivaldybės

Informacija Eurostatui

9.1.5.

Ūkio subjektų, kuriuose dirba vienas darbuotojas (savininkas) ir įmonių, kurios sėkmingai veikia 3–5 ir daugiau metų, verslo demografijos rodikliai

Nustatyti naujų ar pradėjusių veiklą ir nutraukusių veiklą ūkio subjektų, kuriuose dirba vienas darbuotojas (savininkas), taip pat įmonių, kurios sėkmingai veikia daugiau nei 3–5 metus, skaičių ir struktūrą, išlikimo lygį ir ūkio subjektų vystymąsi laiko atžvilgiu.

Metinis

T-REG-19, Eurostato modulis 44201

Statistinio ūkio subjektų registro, „Sodros“, Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys.

Gegužė

Savivaldybės

Informacija Eurostatui

10. ĮMONIŲ FINANSAI

10.1.

Įmonių finansiniai rodikliai

 

 

 

 

 

 

 

10.1.1.

Nefinansinių įmonių finansiniai rodikliai

Rengti statistinę informaciją apie pagrindinius įmonių finansinius rodiklius, įvertinti įmonių įsiskolinimo būklę bei veiklos efektyvumą (pajamos, sąnaudos, pelnas, turtas, įsipareigojimai, produkcija, pridėtinė vertė ir kt.).

Ketvirtinis

LR-ĮST-10, LRV-NUT-30

Atrankinis tyrimas, F-01. Imtis – 6977 nefinansinės įmonės.

80 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus,

Šalis

Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, pranešimas spaudai, Mėnraštis,

balandis, spalis

 

Įmonių finansiniai rodikliai (leidinys &[|]),

10.1.2.

Įmonių bankrotas ir restruktūrizavimas

Rengti statistinę informaciją apie bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių skaičių, įmonių bankroto eigą kreditorinį įsiskolinimą bei skolų grąžinimą. Statistiniai duomenys grupuojami pagal apskritis, įmonių dydį, bankroto iniciatorius, veiklos rūšis, kreditorinio įsiskolinimo rūšis ir kt.

Metinis, pusmetinis

LR-ĮST-22

įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos, Garantinio fondo administracijos duomenys.

Birželis gruodis

Savivaldybės

Įmonių bankrotas (leidinys &[|]), Metraštis, Mėnraštis

11. VERSLO TENDENCIJŲ IR VARTOTOJŲ NUOMONIŲ TYRIMAI

11.1.

Verslo tendencijos

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1.

Verslo tendencijos pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų sektoriuose bei investicijų tendencijų tyrimas pramonėje

Remiantis įmonių vadovų nuomonių apklausos rezultatais, skaičiuoti pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų sektorių pasitikėjimo ir verslo tendencijas apibūdinančius statistinius rodiklius.

Mėnesinis,

EK-SP-1

Atrankinis tyrimas. Imtis A-01, 922 pramonės, A-02, 506 statybos, A-03, 979 prekybos,

29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Pranešimai spaudai, pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Mėnraštis

2 kartus per metus investicijų tendencijų tyrimas pramonėje

 

A-04, 1040 paslaugų įmonių, atrankinis pramonės įmonių tyrimas, A-05. Imtis – 1014 respondentų.

 

 

 

11.2.

Vartotojų nuomonių tyrimas

 

 

 

 

 

 

 

11.2.1.

Vartotojų nuomonių apie ekonominę padėtį tyrimas

Įvertinti gyventojų, kaip vartotojų, ketinimus pirkti ir jų galimybes sutaupyti, nustatyti, kaip gyventojai vertina ekonominę padėtį ir jos įtaką vartotojų ketinimams. Ekonominei padėčiai ir jos pokyčiams apibūdinti naudojami kainų, nedarbo lygio,

Mėnesinis

EK-SP-1

Atrankinis 16 metų ir vyresnių gyventojų tyrimas, VNT-01. Imtis – 1200 asmenų (duomenys renkami atliekant apklausą).

Ataskaitinio mėnesio priešpaskutinę darbo dieną,

Šalis

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai (pranešimas spaudai), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt,

 

 

bendros ekonominės padėties vertinimai. Statistiniai rodikliai pateikiami pagal respondentų amžių, lytį, išsilavinimą pajamų lygį ir užimtumą

 

 

 

vasaris

 

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai (leidinys &[|])

12. PRAMONĖS STATISTIKA

12.1.

Pramoninė veikla

 

 

 

 

 

 

 

12.1.1.

Įmonių pramoninė veikla

Įvertinti trumpalaikius pramonės pokyčius: produkciją, pardavimus ir paslaugas (Lietuvos ir ne Lietuvos rinkoje), gautus naujus užsakymus (nauji užsakymai iš Lietuvos ir ne Lietuvos vartotojų), vidutinį dirbančiųjų skaičių, dirbtas valandas, algas ir atlyginimus. Statistiniai rodikliai pateikiami pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK red. 1.1): kasybą ir karjerų eksploatavimą; apdirbamąją gamybą; elektros, dujų ir vandens tiekimą sekcijos, skyriaus lygiu; pagal pagrindines pramonines grupes.

Mėnesinis

EPT-REG-14, T-REG-22, Eurostato modulis 44402

Atrankinis vykdančių pramoninę veiklą įmonių tyrimas. Imtis – 35 procentai įmonių, kurių pagrindinė veiklos rūšis yra kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų ir vandens tiekimas ir kurių pajamos sudaro 94 procentus visų šių veiklos rūšies įmonių pajamų. P-11, 2906 respondentai, P-11 priedas, 26 respondentai, PEG-11, 11 respondentų,

22 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Pranešimas spaudai, Pramonės darbo rezultatai (leidinys @), Pramonės produkcijos indekso kokybės aprašas skelbiamas internete www.stat.gov.lt) Mėnraštis, Metraštis, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

 

 

Pradėti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujintos versijos (EVRK 2 red.) diegimo ir laiko eilučių perskaičiavimo darbus.

 

 

PEP-11, 1 respondentas, PET-11, 5 respondentai, PD-11, 5 respondentai, PV-11, 50 respondentų, PŠ-11, 51 respondentas.

 

 

 

12.2.

Gamyba pagal Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorių (PGPK)

 

 

 

 

 

 

12.2.1.

Įmonių pramoninių gaminių gamyba

Nustatyti gaminių gamybos apimtį ir pokyčius: pagaminta produkcija, parduotos produkcijos kiekis ir vertė pagal gaminius.

Mėnesinis

T-REG-7, EK-REG-28, Eurostato modulis 44501

Atrankinis tyrimas, P-12. Imtis – 33787 respondentai arba 44 procentai įmonių, kurių pagrindinė veiklos rūšis yra kasyba ir karjerų eksploatavimas bei apdirbamoji gamyba ir kurių metinės pajamos ne mažesnės kaip 0,2 mln. Lt.

27-30 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Savivaldybės

Informacija vartotojams @, Mėnraštis, www.stat.gov.lt, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

Birželis

 

Gaminių gamyba (leidinys &[|]), www.stat.gov.lt, Metraštis, Apskritys, tarptautinėms organizacijoms

12.3

Cukraus balansas

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1.

Cukraus gamyba, pirkimas / pardavimas ir atsargos

Rengti statistinę informaciją cukraus natūriniams balansams sudaryti: atsargos mėnesio pradžioje, pirkta vidaus rinkoje, importuota ir įvežta iš ES šalių, parduota Lietuvos rinkoje, sunaudota produkcijai gaminti, eksportuota ir išvežta į ES šalis, nuostoliai, atsargos mėnesio pabaigoje.

Mėnesinis

LRV-NUT-21

Atrankinis prekiaujančių cukrumi ir naudojančių jį gamyboje įmonių tyrimas, C-01. Imtis – 25 respondentai arba 7 procentai didmeninės prekybos įmonių, C-02. Imtis – 291 respondentas arba 30 procentų maisto produktų ir gėrimų gamybos įmonių. Ištisinis cukraus gamybos įmonių tyrimas, C-03, 2 respondentai.

18 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Žemės ūkio ministerijai (cukraus balansui sudaryti)

13. ENERGETIKOS IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ STATISTIKA

13.1.

Kuras ir energija

 

 

 

 

 

 

 

13.1.1.

Kuro ir energijos gamyba, sunaudojimas bei atsargos.

Nustatyti mėnesinius kuro ir energijos išteklius, jų gamybą, eksportą, importą, sunaudojimą bei atsargas per ataskaitinį laikotarpį.

Mėnesinis

LR-ĮST-25, LRV-NUT-17, 18, T-REG-16, Eurostato modulis 45202

Atrankinis tyrimas, EN-11. Imtis – 188 kuro gamintojai, tiekėjai bei didžiausi vartotojai, įmonės, įpareigotos kaupti

25 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus – išankstinė informacija, 55 d. – patikslinta informacija,

Šalis

Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai

 

 

(išskiriant biodegalus), gamyba, importas, eksportas, atsargų pasikeitimas ir kt.

 

 

naftos bei naftos produktų valstybės atsargas bei įmonės, turinčios daugiau kaip 5 MW galios šilumos ar elektros energijos gamybos objektų ir gaminančios parduoti skirtą energiją. Elektros energijos perdavimo tinklo ir rinkos operatoriaus duomenys, EN-12. Ištisinis durpių gavybos įmonių tyrimas, EN-14, 9 respondentai. Naftos perdirbimo įmonės duomenys, EN-16.

58–60 d.

 

Mėnraštis

13.1.2.

Šalies kuro ir energijos balansas, pagrindinių kuro ir energijos rūšių balansai

Nustatyti metinius kuro ir energijos išteklius, jų gavybą, gamybą, eksportą, importą, atsargas, sunaudojimą pagrindinėse ūkio veiklos srityse ir namų ūkiuose. Sudaromas Lietuvos kuro ir energijos balansas bei pagrindinių kuro ir energijos rūšių balansai. Statistiniai duomenys naudojami Nacionalinei energetikos strategijai rengti.

Metinis

LRV-NUT-17, 23, EPT-DIR-2, Eurostato moduliai 45102, 45502

Atrankinis nefinansinių įmonių tyrimas, EN-01. Imtis – 4626 respondentai, arba 11 procentų visų įmonių. Elektros energijos perdavimo tinklo ir rinkos operatoriaus duomenys, EN-02. Ištisinis elektros energijos skirstomųjų tinklų tyrimas, EN-03. Naftos perdirbimo įmonės duomenys, EN-06.

Kovo 15 d. – išankstinė informacija apie naftos ir naftos produktų bendrąjį suvartojimą, importą bei eksportą Birželio 1 d. – išankstinė informacija apie LR kilmės biokuro ir biodegalų gamybą bei naudojimą

Šalis

Informacija Ūkio ministerijai

Birželio 16 d.

Šalis

Pranešimas spaudai

 

 

 

 

 

 

Liepa

Šalis

Kuro ir energijos balansas 2007 metais (leidinys &[|]), Informacija, pagrindiniai rodikliai, kuro ir energijos rūšių bendrojo sunaudojimo bei kuro ir energijos rūšių galutinio sunaudojimo rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai

13.2.

Žaliavos ir medžiagos

 

 

 

 

 

 

 

13.2.1.

Žaliavų ir medžiagų balansai, tauriųjų metalų panaudojimas

Nustatyti pagamintą, sunaudotą žaliavų ir medžiagų (juodieji, spalvotieji metalai, chemikalai, mediena, statybinės medžiagos ir kt.) kiekį bei jų atsargas, tauriųjų metalų kiekį, sunaudojamą

Metinis

LR-ĮST-9, 11

Atrankinis nefinansinių įmonių tyrimas, MI-03. Imtis – 4060 respondentų, arba 10 procentų visų nefinansinių įmonių.

Birželis

Šalis

Žaliavos ir medžiagos 2007 metais (leidinys @), Metraštis, pagrindiniai rodikliai ir medžiagų sunaudojimo rodiklio kokybės aprašas skelbiami internete www.stat.gov.lt

 

 

produkcijos gamybai, mokslo tiriamiesiems ir bandomiesiems darbams ir kitiems tikslams. Juodųjų, spalvotųjų metalų, chemikalų, medienos, statybinių medžiagų gamyba, importas, eksportas, sunaudojimas, atsargos ir kiti rodikliai.

 

 

Atrankinis tauriuosius metalus gamyboje, naudojančių įmonių tyrimas, MI-01. Imtis – 68 respondentai.

 

 

 

13.2.2.

Juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo susidarymas ir panaudojimas

Nustatyti susidariusį produkcijai gaminti ir kitiems tikslams sunaudotą juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo kiekį. Juodųjų (plieno ir ketaus) ir spalvotųjų (vario, bronzos, žalvario, aliuminio, švino, cinko, alavo, nikelio ir kt.) metalų laužo sunaudojimas ir kiti rodikliai.

Metinis

LR-ĮST-23

Atrankinis nefinansinių įmonių tyrimas, MI-05. Imtis – 1411 respondentų, arba 3 procentai visų įmonių.

Birželis

Šalis

Žaliavos ir medžiagos 2007 metais (leidinys @), pagrindiniai rodikliai ir metalo laužo susidarymo rodiklio kokybės aprašas skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis

14. STATYBOS IR GYVENAMOJO FONDO STATISTIKA

14.1.

Statybos įmonių veikla

 

 

 

 

 

 

 

14.1.1.

Statybos darbai

Įvertinti statybos įmonių trumpojo laikotarpio statistinių rodiklių pokyčius: atlikti statybos darbai (be PVM), statybos darbų sutartys, dirbančiųjų skaičius, dirbtos valandos, algos ir atlyginimai. Atliktų statybos darbų statistinis rodiklis pateikiamas pagal statinių tipą, įmonės dydį, darbų rūšis. Pradėti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujintos versijos (EVRK 2 red.) diegimo ir laiko eilučių perskaičiavimo darbus.

Ketvirtinis

EPT-REG-14, T-REG-22, Eurostato modulis 44402

Atrankinis statybos įmonių tyrimas, KS-01. Imtis – 1000 respondentų arba 18 procentų įmonių, kurių atlikti statybos darbai sudaro 79 procentus visų atliktų statybos darbų.

45 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – išankstinė informacija, 60 d. – leidinys

Šalis

Pranešimas spaudai, Materialinės investicijos ir statyba (leidinys @), pagrindiniai rodikliai ir attiktų statybos darbų rodiklio kokybės aprašas skelbiamas internete www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Apskritys, Eurostatui

Savivaldybės – leidinyje už I–IV ketvirtį

 

14.1.2.

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

Rengti statistinę informaciją apie naujų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybą (išduoti statybos leidimai, pagal statybos leidimus leistas statyti plotas gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose).

Ketvirtinis

LRV-NUT-2, T-REG-22, Eurostato modulis 44402

Ištisinis tyrimas, apskričių viršininkų administracijų teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentų ir skyrių duomenys, NPS-01.

45 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – išankstinė informacija, 60 d. – leidinys

Savivaldybės

Pranešimas spaudai, Materialinės investicijos ir statyba (leidinys @) gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybos, išduotų statybos leidimų gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Apskritys, Eurostatui

Birželis

Savivaldybės

Gyvenamasis fondas ir pastatų statyba (leidinys &[|], @)

14.2.

Apsirūpinimas būstu

 

 

 

 

 

 

 

14.2.1.

Gyvenamasis fondas ir jo panaudojimas

Rengti statistinę informaciją apie eksploatuojamą gyvenamąjį fondą. Pagrindiniai gyvenamojo fondo rodikliai: butų, kambarių skaičius, naudingasis plotas, įrengti patogumai. Gyvenamojo fondo rodikliai pateikiami pagal nuosavybės formas ir gyvenamojo fondo buvimo vietą.

Metinis

LR-ĮST-7, LRV-NUT-3

Ištisinis įmonių, įstaigų, turinčių savo žinioje gyvenamąsias patalpas tyrimas, GF-01, 1007 respondentai. VĮ Registrų centro duomenys.

Birželis

Savivaldybės

Gyvenamasis fondas ir pastatų statyba (leidinys &[|], @), pagrindiniai rodikliai ir gyvenamojo fondo rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Apskritys

14.2.2.

Nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atkūrimas

Rengti statistinę informaciją apie gyvenamųjų namų (jų dalių) grąžinimą buvusiems savininkams arba paveldėtojams, šiuose namuose gyvenančių nuomininkų iškeldinimą suteikiant kitas gyvenamąsias patalpas.

Metinis

LR-ĮST-16

Ištisinis tyrimas, miestų ir rajonų savivaldybių suvestiniai statistiniai duomenys, GF-05.

Vasaris

Savivaldybės

Nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atkūrimas (informacija), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis

14.2.3.

Socialinio būsto nuoma ir valstybės parama būstui įsigyti

Rengti statistinę informaciją apie asmenis (šeimas), esančius sąrašuose socialiniam būstui nuomoti ir išsinuomojusius jį, taip pat asmenis, gavusius valstybės remiamus būsto kreditus.

Metinis

LR-ĮST-4

Ištisinis tyrimas, miestų ir rajonų savivaldybių suvestiniai statistiniai duomenys, GF-03. Ištisinis, bankų teikiančių valstybės remiamus būsto kreditus, tyrimas, VPB-01, 4 respondentai.

Vasaris

Savivaldybės

Pranešimas spaudai, Socialinio būsto nuoma ir valstybės remiami būsto kreditai (leidinys @), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis

15. INVESTICIJŲ STATISTIKA

15.1.

Investicijos

 

 

 

 

 

 

 

15.1.1.

Materialinės ir nematerialinės investicijos

Įvertinti ūkio subjektų investicijas į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą. Ilgalaikio materialiojo turto statyba, įsigijimas, pardavimas, finansinė nuoma (lizingas), nematerialiojo turto įsigijimas ir pardavimas.

Metinis

LRV-NUT-10

Ištisinis žemės ūkio bendrovių ir įmonių, finansinių įmonių, pelno nesiekiančių įmonių, biudžetinių įstaigų tyrimas, atrankinis individualių įmonių tyrimas, KS-02. Imtis – 20 procentų individualių įmonių. Iš viso – 4362 respondentai. Verslo struktūros tyrimo statistiniai duomenys.

Lapkritis

Savivaldybės

Nacionalinėms sąskaitoms pagrindinio kapitalo formavimui įvertinti, Metraštis, Apskritys,

 

 

 

ketvirtinis

LRV-NUT-10

Ištisinis biudžetinių įstaigų, finansinių įmonių tyrimas ir atrankinis verslo ir pelno nesiekiančių įmonių tyrimas, KS-02. Imtis – 15 procentų verslo ir pelno nesiekiančių įmonių, o jų investicijos sudaro 82 procentus visų šių įmonių investicijų. Iš viso – 9693 respondentai.

45 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – išankstiniai duomenys, 60 d. – leidinys

Šalis

Pranešimai spaudai, Materialinės investicijos ir statyba (leidinys @), pagrindiniai rodikliai ir materialinių investicijų rodiklio kokybės aprašas skelbiami internete www.stat.gov.lt, nacionalinėms sąskaitoms pagrindinio kapitalo formavimui įvertinti, Mėnraštis

16. VIDAUS PREKYBOS STATISTIKA

16.1.

Prekybos ir maitinimo įmonių veikla

 

 

 

 

 

 

16.1.1.

Prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta ir darbo rodikliai

Įvertinti prekybos ir maitinimo įmonių trumpojo laikotarpio pagrindinių rodiklių pokyčius: apyvarta be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), dirbančiųjų skaičius, dirbtos valandos, algos ir atlyginimai. Statistiniai rodikliai pateikiami pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK red. 1; sekcija G ir sekcijos H grupės 55.3–55.5; 4 ženklų lygiu) ir įmonių dydžio grupes (1–9; 10–49; 50<=≤ dirbančiųjų). Pradėti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujintos versijos (EVRK 2 red.) diegimo ir laiko eilučių perskaičiavimo darbus.

Mėnesinis

EPT-REG-14, T-REG-22, Eurostato modulis 44402

Atrankinis tyrimas, PR-01. Imtis – 4508 respondentai, arba 18,8 procento prekybos ir maitinimo įmonių, kurių apyvarta sudaro 86 procentus visos apyvartos. Administracinių šaltinių „Sodros“ duomenys.

28 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos pokyčiai (pranešimai spaudai), Eurostatui, Mažmeninė prekyba ir maitinimas (leidinys @), prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Mėnraštis

16.1.2.

Prekyba turgavietėse

Nustatyti mažmeninės prekių apyvartos turgavietėse apimtis bei pokyčius: prekių apyvarta. Pateikiama apyvartos sudėtis pagal prekių grupes.

Ketvirtinis

EPT-REG-14, T-REG-22, Eurostato modulis 44402

Ištisinis turgaviečių, turinčių administraciją tyrimas, PR-02, 97 respondentai.

45 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Apskritys

Mažmeninė prekyba ir maitinimas (leidinys @), Mėnraštis

16.1.3.

Prekybos ir maitinimo įmonių veikla ir tinklas

Įvertinti prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos ir tinklo apimties pokyčius: apyvarta (be PVM), alkoholinių ir tabako gaminių pardavimas, parduotuvių skaičius, maitinimo vienetų skaičius, prekybinis plotas, apyvartos paskirstymas pagal pirkėjų ir tiekėjų tipą. Rodikliai pateikiami pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK red. 1; sekcija G ir sekcijos H grupės 55.3–55.5; 4 ženklų lygiu) ir įmonių dydžio grupes (1–9; 10–49; 50<=≤ dirbančiųjų).

Metinis

T-REG-19, Eurostato modulis 44201

Atrankinis prekybos ir maitinimo įmonių tyrimas, PR-07. Imtis – 11572 respondentai, arba apie 49 procentai prekybos ir maitinimo įmonių, kurių apyvarta sudaro 92 procentus visos apyvartos.

Rugsėjis

Savivaldybės

Mažmeninė ir didmeninė prekyba (leidinys @), didmeninės ir mažmeninės prekybos bei maitinimo įmonių apyvartos rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Apskritys

16.1.4.

Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėtis

Įvertinti mažmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėtį: apyvarta (be PVM) pagal prekių grupes (Produktų gaminių ir paslaugų klasifikatorius PGPK klasifikatorius, 6 ženklų lygiu)

Kas penkeri metai

T-REG-19, Eurostato modulis 44201

Atrankinis tyrimas, PR-11, PR-12, PR-15. Imtis – 4980 respondentų arba 50,4 procento mažmeninės prekybos įmonių, kurių apyvarta sudaro 99 procentus visos apyvartos.

2009 m. rugsėjis

Šalis

Mažmeninė ir didmeninė prekyba (leidinys @), www.stat.gov.lt, Metraštis

17. UŽSIENIO PREKYBOS STATISTIKA

17.1.

Prekyba su Europos Sąjungos valstybėmis

 

 

 

 

 

 

17.1.1.

Intrastato statistinių duomenų rengimas

Rengti Intrastato (Lietuvos Respublikos prekybos su ES valstybėmis) statistinę informaciją: prekių išvežimas iš Lietuvos į ES valstybes, prekių įvežimas iš ES valstybių į Lietuvą.

Mėnesinis

LRV-NUT-15, EPT-REG-9, EK-REG-30, Eurostato modulis 53402

Muitinės departamento prie FM duomenys, Intrastato ataskaita Išvežimas UPS-01, Intrastato ataskaita Įvežimas UPS-02. Duomenis teikia LR PVM mokėtojų registre registruoti asmenys, viršiję Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu nustatytą Intrastato įvežimo arba išvežimo ataskaitos teikimo ribą.

40 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis, apskritys – lietuviškos kilmės prekių išvežimas

Užsienio prekyba 2007 (leidinys @), Informacija apie užsienio prekybą (ketvirtinis leidinys @), pranešimai spaudai, užsienio prekybos statistinė informacija, eksporto ir importo rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Apskritys, Eurostatui

17.2.

Prekyba su ne Europos Sąjungos šalimis

 

 

 

 

 

 

17.2.1.

Ekstrastato statistinių duomenų rengimas

Rengti statistinę informaciją apie Lietuvos Respublikos prekybą su ne ES šalimis: eksportas (prekių išvežimas iš Lietuvos į ne ES šalis), importas (prekių įvežimas į Lietuvą iš ne ES šalių).

Mėnesinis

LRV-NUT-15, T-REG-13, EK-REG-11, Eurostato modulis 53402

Muitinės departamento prie FM duomenys, Bendrasis administracinis dokumentas.

40 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis, apskritys -lietuviškos kilmės prekių eksportas

Užsienio prekyba 2007 (leidinys @), Informacija apie užsienio prekybą (ketvirtinis leidinys @), pranešimai spaudai, užsienio prekybos statistinė informacija, eksporto ir importo rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Apskritys, Eurostatui

18.

TRANSPORTO STATISTIKA

18.1.

Kelių transportas

 

 

 

 

 

 

 

18.1.1

Transporto priemonių skaičius

Rengti statistinę informaciją apie transporto priemonių skaičių, jų pasiskirstymą pagal gamintojus, automobilių tipus bei jų amžių, pirmą kartą įregistruotas transporto priemones Lietuvoje.

Metinis,

Eurostato modulis 48100

VĮ „Regitra“ duomenys.

Birželis,

Savivaldybės

Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]),

mėnesinis

29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

 

Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Apskritys, Eurostatui

18.1.2.

Automobilių keliai

Apskaičiuoti valstybinės ir vietinės reikšmės kelių ilgį su danga ir be dangos bei išlaidas keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti ir priežiūros darbams.

Metinis

T-REG-1, Eurostato modulis 48100

Ištisiniai Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir savivaldybių tyrimai, TK-01,TK-02.

Spalis

Savivaldybės

Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Apskritys, Eurostatui

18.1.3.

Krovinių (įskaitant pavojingus) vežimas

Įvertinti krovinių vežimo, pavojingų krovinių vežimo apimtis, pasiskirstymą pagal krovinių nomenklatūrą NST 2007. Pagrindiniai statistiniai rodikliai: vežimų apimtys (tonos ir tonkilometriai), rida, vidaus ir tarptautiniai vežimai, pakrauti iškrauti kroviniai pagal šalis, ES regionus (NUTS 3 lygis).

Savaitinis

T-REG-23, EK-REG-10, 43, Eurostato modulis 48300

Atrankinis krovininio transporto priemonių tyrimas, TKR-01. Imtis – 350 krovininio transporto priemonių (per ketvirtį imtis sudaro 6 procentus visų transporto priemonių), Muitinės departamento prie FM duomenys.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis, metinė informacija – vidaus vežimas pakrauti ir iškrauti kroviniai pagal apskritis, tarptautinis vežimas pagal ES regionus (NUTS 3 lygis)

Pranešimai spaudai, Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai ir krovinių vežimo ir krovinių apyvartos kelių transportu rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

18.1.4.

Keleivių vežimas

Įvertinti keleivių vežimo autobusais ir troleibusais

Metinis,

T-REG-22, Eurostato moduliai

Ištisiniai Vilniaus ir Kauno m. savivaldybių

Birželis, 29 d. ataskaitiniam

Savivaldybės,

Pranešimai spaudai, Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]),

 

 

apimtis, keleivių apyvartą bei pateikti trumpojo laikotarpio statistiką apie pardavimo pajamas ir dirbančiųjų skaičių.

ketvirtinis mėnesinis

44402, 48200

troleibusų parkų tyrimai, TE-01, TE-02. Ištisinis įmonių, turinčių licencijas (leidimus) vežti keleivius keleivinio transporto priemonėmis, tyrimas, TA-02, 533 respondentai.

mėnesiui pasibaigus, 60 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete, keleivių vežimo ir keleivių apyvartos troleibusais bei keleivių vežimo ir keleivių apyvartos kelių transporto priemonėmis rodiklių kokybės aprašai ir pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

18.1.5.

Kelių eismo įvykiai

Rengti statistinę informaciją apie kelių eismo įvykius, sužeistų, žuvusiųjų skaičių eismo įvykiuose.

Metinis, mėnesinis

T-SP-1 Eurostato modulis 48800

Policijos departamento prie VRM duomenys.

Spalis, 29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis, savivaldybės

Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

18.2.

Geležinkelio transportas

 

 

 

 

 

 

 

18.2.1.

Geležinkelio kelių ilgis, riedmenų skaičius

Rengti statistinę informaciją apie kelių ilgį, riedmenų skaičių (lokomotyvų, prekinių ir keleivinių vagonų skaičių ir kt.) ir eismą.

Metinis

EPT-REG-3, Eurostato modulis 48100

AB „ Lietuvos geležinkeliai“ duomenys, TG-02.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Eurostatui

18.2.2.

Krovinių vežimas

Apskaičiuoti krovinių vežimo apimtis pagal susisiekimo rūšis ir krovinių grupes, apskaičiuoti pavojingų krovinių apimtis ir pateikti duomenis apie vežtus intermo dalinius transporto vienetus.

Ketvirtinis, mėnesinis

EPT-REG-3, Eurostato modulis 48400, 48100

AB „Lietuvos geležinkeliai“ duomenys, TG-03, TG-01.

60 d. ataskaitiniam ketvirčiui, 29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Pranešimai spaudai, Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai ir Krovinių vežimo ir krovinių apyvartos geležinkelių transportu rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

18.2.3.

Keleivių vežimas

Įvertinti vežtų keleivių skaičių ir jų apyvartą pagal susisiekimo rūšis.

Mėnesinis

EPT-REG-3, Eurostato modulis 48100, 48400

AB „Lietuvos geležinkeliai“ duomenys, TG-06.

60 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Pranešimai spaudai, Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai bei pagrindiniai rodikliai ir Keleivių vežimo ir keleivių apyvartos geležinkelių transportu rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Eurostatui

18.2.4.

Geležinkelio eismo įvykiai

Rengti statistinę informaciją apie geležinkelio eismo įvykius.

Metinis

EPT-REG-3, Eurostato modulis 48400

AB „Lietuvos geležinkeliai“ duomenys, TG-04.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]), Eurostatui

18.3.

Vidaus vandenų transportas

 

 

 

 

 

 

 

18.3.1.

Krovinių ir keleivių vežimas vidaus vandenų transportu

Rengti statistinę informaciją apie upių laivų skaičių, keleivių ir krovinių apimtis ir apyvartą.

Metinis, mėnesinis

LR-ĮST-24, T-REG-1, Eurostato modulis 48100

Ištisinis vežėjų, turinčių licencijas vežti krovinius ir keleivius upių keliais, tyrimas, TU-01, 25 respondentai.

Spalis, 29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Pranešimai spaudai, Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]) Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai ir Krovinių vežimo ir krovinių apyvartos bei keleivių vežimo ir keleivių apyvartos vidaus vandenų transportu rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Eurostatui

18.3.2.

Laivybinių kelių ilgis

Apskaičiuoti vidaus vandenų laivybos kelių ilgį ir išlaidas laivybos kelių priežiūrai.

Metinis

T-REG-1, Eurostato modulis 48100

VĮ Vidaus vandenų kelių direkcijos duomenys, TU-04.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]), pagrindiniai rodikliai www.stat.gov.lt, Metraštis, Eurostatui

18.3.3.

Upių laivų avariniai atvejai

Rengti statistinę informaciją apie upių laivų avarinius atvejus, įvykusius Lietuvos teritorijoje.

Metinis

 

Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos duomenys, TU-05

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|])

18.4.

Jūrų transportas

 

 

 

 

 

 

 

18.4.1.

Jūrų laivų skaičius

Rengti statistinę informaciją apie laivų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal amžių ir talpą.

Metinis

LRV-NUT-27

Jūrų laivų registro duomenys.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]), Metraštis

18.4.2.

Krovinių ir keleivių vežimas Lietuvos kompanijų jūrų laivais

Apskaičiuoti krovinių ir keleivių vežimų apimtis.

Ketvirtinis

T-DIR-8, EK-SP-2, 8, Eurostato modulis 48500

Ištisinis įmonių, turinčių licencijas atlikti vežimus jūrų laivais, tyrimas, TJ-02.

Birželis, 60 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Pranešimai spaudai, Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]) Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai ir Krovinių vežimo jūrų transportu, Keleivių vežimo ir keleivių apyvartos jūrų transportu rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis

18.4.3.

Pakrauti ir iškrauti kroviniai jūrų uostuose

Apskaičiuoti krovinių ir keleivių srautus jūrų uostuose pagal krovinių tipą, pakrovimo ir iškrovimo šalį ir grupuoti laivus pagal laivo valstybinę vėliavą.

Mėnesinis

T-DIR-8, EK-SP-2, 8, Eurostato modulis 48500

Jūrų uostų duomenų bazės duomenys, TJU-01.

29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Pranešimai spaudai, Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

18.4.4.

Jūrų laivų avariniai atvejai

Rengti statistinę informaciją apie jūrų laivų avarinius atvejus.

Metinis

 

Susisiekimo ministerijos duomenys, TJ-07.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|])

18.5.

Oro transportas

 

 

 

 

 

 

 

18.5.1.

Orlaivių skaičius

Rengti statistinę informacija apie orlaivių skaičių.

Metinis

Eurostato modulis 48600

Civilinės aviacijos administracijos duomenys.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]), Metraštis

18.5.2.

Keleivių ir krovinių vežimas Lietuvos aviakompanijų orlaiviais

Apskaičiuoti reguliarius ir nereguliarius vežimus Lietuvos aviakompanijų orlaiviais. Apskaičiuoti tarptautinius ir vietinius keleivių, krovinių ir pašto vežimus.

Metinis, ketvirtinis, mėnesinis

EPT-REG-4, EK-REG-18, 36, Eurostato modulis 48600

Ištisinis Lietuvos aviakompanijų tyrimas, TO-04, TO-02, TO-01 .

Birželis, 60 d. ataskaitiniam ketvirčiui, 29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Pranešimas spaudai, Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), krovinių vežimo ir krovinių apyvartos bei keleivių vežimo ir keleivių apyvartos oro transporto įmonių rodiklių kokybės aprašai ir pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

18.5.3.

Keleivių ir krovinių srautai oro uostuose

Apskaičiuoti orlaivių judėjimą, krovinių ir keleivių srautus oro uostuose. Pateikti statistinius duomenis pagal keleivių atvykimo ir išvykimo šalis.

Mėnesinis

EPT-REG-4, EK-REG-18, 36, Eurostato modulis 48600

Oro uostų duomenų bazių duomenys, TOU-01.

29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Pranešimas spaudai, Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

18.5.4.

Civilinių orlaivių avarijos ir incidentai

Rengti statistinę informaciją apie civilinių orlaivių avarijas ir incidentus.

Metinis

LR-ĮST-7

Susisiekimo ministerijos duomenys, TO-05.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|])

18.6.

Transportavimas naftotiekiais

 

 

 

 

 

 

 

18.6.1.

Naftos ir naftos produktų transportavimas naftotiekiais

Apskaičiuoti žalios naftos ir naftos produktų transportavimą naftotiekiais pagal susisiekimo rūšis.

Ketvirtinis

Eurostato modulis 48100

Ištisinis naftos transportavimo įmonių tyrimas, TV-01.

60 d. po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Šalis

Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys E)), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

19. TURIZMO STATISTIKA

19.1.

Turizmas ir apgyvendinimo įmonių veikla

 

 

 

 

 

 

19.1.1.

Išvykstamasis turizmas

Įvertinti Lietuvos gyventojų, keliaujančių į užsienį, skaičių, kelionių skaičių ir jų tikslus, naudojamas transporto priemones ir apgyvendinimo tipus, kelionių išlaidas.

Ketvirtinis

T-DIR-7, EK-SP-3, Eurostato modulis 50102

Atrankinis Lietuvos gyventojų tyrimas pasienio punktuose, TUR-02. Imtis – 3500 Lietuvos gyventojų (duomenys renkami apklausiant respondentus pagrindiniuose pasienio punktuose).

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Turizmas Lietuvoje 2007 (leidinys &[|]), Viešbučiai ir turizmo įmonės (leidinys @, pranešimai spaudai), Eurostatui

19.1.2.

Vietinis turizmas

Įvertinti šalies gyventojų, keliaujančių už savo įprastinės gyvenamosios aplinkos ribų veiklą: keliaujančių skaičių, kelionių skaičių ir tikslus, naudojamas transporto priemones ir apgyvendinimo tipus, kelionių išlaidas.

Ketvirtinis

T-DIR-7, EK-SP-3, Eurostato modulis 50102

Atrankinis gyventojų tyrimas, TUR-03. Imtis – 18000 gyventojų aprėpia visų miestų ir miestelių ir kai kurių kaimų namų ūkius (duomenys renkami apklausiant gyventojus).

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Turizmas Lietuvoje 2007 (leidinys &[|]), Viešbučiai ir turizmo įmonės (leidinys @., pranešimas spaudai), Eurostatui

19.1.3.

Atvykstamasis turizmas

Įvertinti užsienio šalių gyventojų, keliaujančių Lietuvoje, skaičių, kelionių skaičių ir jų tikslus, naudojamas transporto priemones ir apgyvendinimo tipus, kelionių išlaidas.

Ketvirtinis

LRV-NUT-33

Atrankinis užsienio šalių gyventojų tyrimas pasienio punktuose , TUR-04. Imtis – 5800 užsienio šalių gyventojų (duomenys renkami apklausiant respondentus pasienio punktuose).

2009 m. rugpjūtis

Šalis

Turizmas Lietuvoje 2008 (leidinys &[|])

19.1.4.

Lankytojų srautai pasienio postuose

Įvertinti atvykusius ir išvykusius lankytojus per pasienio postus pagal šalis.

Mėnesinis

LRV-NUT-33

Atrankinis atvykstančių ir išvykstančių lankytojų tyrimas pasienio punktuose, TUR-05. Imtis – 50000 lankytojų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenys.

Gruodis

Šalis

Informacija internete www.stat.gov.lt

19.1.5.

Kaimo turizmas

Įvertinti turizmo vystymąsi kaimo sodybų sektoriuje. Apskaičiuoti priimtų svečių skaičių, išbūtas dienas bei pasiskirstymą pagal svečio gyvenamąją šalį.

Metinis

T-DIR-7, EK-SP-3, Eurostato modulis 50102

Ištisinis kaimo sodybų savininkų tyrimas, TUR-01.

Rugpjūtis

Apskritys

Pranešimas spaudai, Turizmas Lietuvoje 2007 (leidinys &[|])

19.1.6.

Turistinių įmonių veikla

Įvertinti atvykstančių ir išvykstančių turistų srautus pagal šalis remiantis kelionių organizatorių ir agentūrų duomenimis. Rengti agentūrų veiklos įmonių trumpojo laikotarpio paslaugų statistiką (pajamos, dirbančiųjų skaičius).

Ketvirtinis

T-REG-22, Eurostato modulis 44402

Ištisinis kelionių ir turizmo agentūrų, registruotų Valstybiniame turizmo paslaugų registre, tyrimas, F-09, 373 respondentai.

Rugpjūtis, 60 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Turizmas Lietuvoje 2007 (leidinys &[|]), Viešbučiai ir turizmo įmonės (leidinys @), Metraštis

19.1.7.

Viešbučių, poilsio ir sveikatingumo įstaigų apgyvendinimo statistika

Įvertinti apgyvendinimo paslaugų teikėjų skaičių ir jų veiklą, apgyvendinimo patalpų charakteristikas, apgyvendintų svečių pagal šalis ir nakvynių skaičių. Rengti apgyvendinimo paslaugų įmonių trumpojo laikotarpio statistiką.

Ketvirtinis

T-REG-22, T-DIR-7, EK-SP-3, Eurostato moduliai 44402, 50102

Ištisiniai apgyvendinimo įmonių, registruotų Valstybiniame turizmo paslaugų registre, tyrimai, HOT-01, 549 respondentai, SAN-01, 25 respondentai.

60 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Turizmas Lietuvoje 2007 (leidinys &[|]) Viešbučiai ir turizmo įmonės (leidinys &[|]), pranešimai spaudai, svečių ir nakvynių skaičiaus rodiklių kokybės aprašai skalbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

19.1.8.

Diegti turizmo sąskaitas

Sudaryti bandomąsias turizmo sąskaitas: įvertinti turizmo sektoriaus pridėtinę vertę, užimtumą turizmo sektoriuje ir kitus pagrindinius turizmo paslaugų rodiklius.

Metinis

LRV-NUT-33

Statistinių tyrimų ir kitų administracinių šaltinių duomenys.

Gruodis

Šalis

Informacija skelbiama internete www.stat.gov.lt

20. KITŲ NEFINANSINIŲ PASLAUGŲ STATISTIKA

20.1.

Paslaugų teikimo įmonių trumpojo laikotarpio statistika

 

 

 

 

 

 

20.1.1.

Paslaugų teikimo įmonių veikla (EVRK I, K, M, N, O sekcijų ir 52.7 grupės įmonės)

Įvertinti paslaugų įmonių pardavimo pajamas, vidutinį dirbančiųjų skaičių pagal EVRK 1.1 red., kurios apima I, K, M, N, O sekcijų ir 52,7 grupės įmones.

Ketvirtinis

T-REG-22, Eurostato modulis 44402

Atrankinis tyrimas. Imtis – 40 procentų įmonių, kurių pagrindinė veikla – nurodytų paslaugų teikimas ir kurios sudaro 70-85

62 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Apskritys, šalis – transporto veikla

Paslaugos 2007 (leidinys &[|]), pranešimai spaudai), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Eurostatui

 

 

Pradėti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujintos versijos (EVRK 2 red.) diegimo ir laiko eilučių perskaičiavimo darbus.

 

 

procentus visos šių veiklų įmonių apyvartos, PS-20. Imtis – 5976 respondentai. PS-21. Imtis – 1657 respondentai.

 

 

 

21. FINANSINIŲ PASLAUGŲ STATISTIKA

21.1.

Finansinis tarpininkavimas

 

 

 

 

 

 

21.1.1.

Piniginio tarpininkavimo įstaigų veikla

Rengti statistinę informaciją apie piniginio tarpininkavimo įmonių veiklą. Balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų duomenys, informacija apie dirbančiuosius ir kita.

Metinis,

LRV-NUT-10, T-REG-18, 19, EK-REG-2, 3, 4, 8, 19, 20, T-DIR-1, Eurostato modulis 44101

Ištisinis kredito įstaigų tyrimas, B-01, 82 respondentai. Lietuvos banko duomenys.

Rugpjūtis,

Šalis, apskritys – 4 rodikliai (vietinių vienetų skaičius, vidutinis darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą)

Pranešimas spaudai, Finansų įmonių statistika 2007 m. (leidinys &[|]), nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, įmonių ir dirbančiųjų skaičiaus, išlaidų personalui, pridėtinės vertės ir bendrųjų investicijų į materialųjį turtą rodiklių kokybės aprašai ir pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Eurostatui

 

 

 

ketvirtinis

LRV-NUT-10, T-REG-18, 19

 

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti

21.1.2.

Draudimo įmonių veikla

Rengti statistinę informaciją apie draudimo įmonių veiklą. Balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų duomenys, informacija apie dirbančiuosius ir kita.

Metinis,

LRV-NUT-10, T-REG-18, 19, EK-REG-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, T-DIR-3, Eurostato modulis 44101

Ištisinis draudimo įmonių tyrimas, F-02, 18 respondentų. LR draudimo priežiūros komisijos duomenys.

Rugpjūtis,

Šalis, apskritys – 4 rodikliai (vietinių vienetų skaičius, vidutinis darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą)

Pranešimas spaudai, Finansų įmonių statistika 2007 m. (leidinys &[|]), nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, įmonių ir dirbančiųjų skaičiaus, išlaidų personalui, pridėtinės vertės ir bendrųjų investicijų į materialųjį turtą rodiklių kokybės aprašai ir pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

ketvirtinis

LRV-NUT-10

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti

21.1.3.

Kitų finansinio tarpininkavimo įmonių veikla

Rengti statistinę informaciją apie kitų finansinio tarpininkavimo įmonių (finansinės išperkamosios nuomos, finansų maklerio, draudimo brokerių ir kt.) veiklą. Balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų duomenys, informacija apie dirbančiuosius ir kita.

Metinis,

LRV-NUT-10, 20, T-REG-18, 19, EK-REG-2, 3, 4, 8, Eurostato modulis 44101

Ištisinis kitų finansinio tarpininkavimo įmonių tyrimas, F-03, 289 respondentai, F-03 sutrumpinta, 26 respondentai. LR vertybinių popierių komisijos duomenys.

Rugpjūtis,

Šalis, apskritys – 4 rodikliai (vietinių vienetų skaičius, vidutinis darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą)

Pranešimas spaudai, Finansų įmonių statistika 2007 m. (leidinys &[|]), nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, įmonių ir dirbančiųjų skaičiaus, išlaidų personalui, pridėtinės vertės ir bendrųjų investicijų į materialųjį turtą rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Eurostatui

Pradėti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujintos versijos (EVRK 2 red.) diegimo ir laiko eilučių perskaičiavimo darbus.

ketvirtinis

LRV-NUT-10

Atrankinis kitų finansinio tarpininkavimo įmonių tyrimas, F-03. Imtis – 145 įmonės.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti

21.1.4.

Pensijų fondų veikla

Teikti statistinę informaciją apie pensijų fondų veiklą. Balanso, grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitų duomenys, struktūriniai rodikliai, duomenys apie pensijų fondų dalyvius ir kt.

Metinis,

LRV-NUT-10, T-REG-18, 19, EK-REG-2, 3, 4, 8, 19, 20, Eurostato modulis 44101

Statistinių tyrimų, LR draudimo priežiūros komisijos ir LR vertybinių popierių komisijos duomenys.

Rugpjūtis,

Šalis

Pranešimas spaudai, Finansų įmonių statistika 2007 m. (leidinys &[|]), nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, pagrindiniai metiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

ketvirtinis

LRV-NUT-10

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti

22. INFORMACINĖS VISUOMENĖS IR RYŠIŲ STATISTIKA

22.1.

Informacinė visuomenė

 

 

 

 

 

 

 

22.1.1.

Informacinės visuomenės plėtra

Rengti statistinę informaciją, apibūdinančią informacinės visuomenės plėtrą šalyje: IT sektoriaus produkcija ir pridėtinė vertė; IT prekių gamyba, eksportas ir importas, IT panaudojimas namų ūkiuose, įmonėse, valstybės valdymo, švietimo ir sveikatos įstaigose.

Metinis

EPT-REG-10, EK-REG-37, 40, 44, Eurostato modulis 49102

Statistinių tyrimų ir kitų institucijų statistiniai duomenys, Eurostato informacija.

Spalis

Šalis

Informacinės technologijos Lietuvoje (leidinys &[|], @)

Parengti ir teikti statistinę informaciją pagal informacinės visuomenės plėtros struktūrinių rodiklių sąrašą.

Metinis

LRV-NUT-33

Statistinių tyrimų ir kitų institucijų statistiniai duomenys.

Lapkritis

Šalis

Informacinės visuomenės plėtros struktūrinių rodiklių sąrašas skelbiamas internete www.stat.gov.lt

22.1.2.

Informacinių technologijų panaudojimas įmonėse, valstybės ir savivaldybių valdymo įstaigose

Įvertinti informacinių technologijų (kompiuterių, interneto, elektroninės prekybos) panaudojimo apimtis gamybos ir paslaugų įmonėse.

Metinis

EPT-REG-10, EK-REG-37, 40, 44, Eurostato modulis 49102

Atrankinis tyrimas, ITP-01. Imtis – 2496 respondentai arba 16,5 procento įmonių, turinčių 10 ir daugiau darbuotojų ir kurių pagrindinės veiklos rūšys klasifikuojamos pagal EVRK D-K, O sekcijas.

Liepa,

Šalis

Pranešimas spaudai, Informacija apie informacines technologijas įmonėse @), pagrindiniai rodikliai ir įmonių, naudojančių kompiuterius ir internetą rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Eurostatui

spalis

 

Informacinės technologijos Lietuvoje (leidinys &[|], @),

Įvertinti informacinių technologijų panaudojimą valstybės ir savivaldybių valdymo įstaigose.

Metinis

EPT-REG-10, EK-REG-37, 40, 44, Eurostato modulis 49102

Valstybės ir savivaldybių valdymo įstaigų, klasifikuojamų pagal EVRK L sekciją ištisinis tyrimas, ITP-02, 429 respondentai.

Balandis,

Šalis

Informacija apie informacines technologijas valstybės ir savivaldybių valdymo įstaigose @, pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis

spalis

 

Informacinės technologijos Lietuvoje (leidinys E), @)

22.1.3.

Informacinių technologijų panaudojimas namų ūkiuose

Įvertinti informaciją apie namų ūkių apsirūpinimą kompiuteriais, mobiliaisiais telefonais, internetu, 16-74 metų amžiaus

Metinis

EPT-REG-10, EK-REG-37, 40, 44, Eurostato modulis 49102

Atrankinis privačių namų ūkių tyrimas, IT(NŪ)-01, IT(NŪ)-02. Imtis – 7500 namų ūkių

Rugpjūtis

Šalis, apskritys – pagrindiniai rodikliai

Informacinių technologijų panaudojimas (pranešimas spaudai),

 

 

asmenų kompiuterių naudojimo dažnumą, kompiuterinį raštingumą; interneto naudojimo dažnumą, tikslus, naudojimąsi internetine prekyba.

 

 

(duomenys renkami apklausiant namų ūkius).

Spalis

 

Informacinės technologijos Lietuvoje (leidinys &[|]), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

22.2.

Paštas ir elektroniniai ryšiai

 

 

 

 

 

 

 

22.2.1.

Pašto ir pasiuntinių bei elektroninių ryšių įmonių paslaugos

Įvertinti pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų elektroninių ryšių mastą, gaunamas pajamas ir teikiamas paslaugas klientams.

Metinis ketvirtinis

T-REG-22, Eurostato modulis 44402

Ištisinis pašto ir ryšių įmonių tyrimas, R-05, 175 respondentai. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenys.

Birželis, 75 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (leidinys @), pagrindiniai rodikliai ir Elektroninių ryšių įmonių telekomunikacijų rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

22.3.

Audiovizualinės paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

22.3.1.

Garso ir vaizdo produkcijos rinka

Įvertinti garso ir vaizdo produkcijos rinką šalyje: įrašytų

Ketvirtinis

T-SP-2

Ištisinis įmonių, teikiančių vaizdo produkcijos

Birželis,

Šalis

Transportas ir ryšiai 2007 (leidinys &[|]), Informacinės technologijos (leidinys &[|]),

 

 

vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų pardavimas ir nuoma.

 

 

platinimo paslaugas, tyrimas, AUV-01, 31 respondentas.

spalis, 85 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

pagrindiniai rodikliai ir Vaizdo produkcijos rinkos įmonių rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www.stat.gov.lt

23. MOKSLO IR INOVACIJŲ STATISTIKA

23.1.

Mokslas ir inovacijos

 

 

 

 

 

 

 

23.1.1.

Mokslo tiriamoji veikla

Nustatyti darbuotojų, dalyvaujančių mokslo tyrimuose ir technologijų plėtroje (MTTP), skaičių, išlaidas darbams, jų struktūrą, finansavimo šaltinius.

Metinis

EK-REG-27, EPT-SP-2, Eurostato modulis 73101

Ištisinis mokslo įstaigų, aukštųjų mokyklų tyrimas, MDV-01, 105 respondentai.

Birželis

Šalis

Informacija vartotojams, pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt, Mėnraštis

Atrankinis visų ekonominės veiklos rūšių įmonių tyrimas, MT-02. Imtis – 1495 arba 10,4 procento visų įmonių, turinčių 10 ir daugiau darbuotojų.

Spalis

Šalis

Pranešimas spaudai, Mokslo darbuotojai ir jų veikla (leidinys &[|], @), pagrindiniai rodikliai ir išlaidų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai palyginti su BVP rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Eurostatui

23.1.1.1.

Valstybės asignavimai mokslo tyrimams ir taikomajai veiklai

Įvertinti valstybės asignavimus mokslo tyrimams ir taikomajai veiklai pagal funkcijas ir programas.

Pusmetinis

EK-REG-27, EPT-SP-2, Eurostato modulis 73101

Finansų ministerijos duomenys.

Liepa, vasaris

Šalis

Informacija Eurostatui, Mokslo darbuotojai ir jų veikla (leidinys &[|], @), Mėnraštis

23.1.1.2.

Mokslo laipsnį turinčių asmenų profesinė veikla

Įvertinti daktaro mokslo laipsnį turinčių asmenų užimtumą, veiklos sritis.

Vienkartinis

EK-REG-27, EPT-SP-2, Eurostato modulis 73101

Statistinio tyrimo, atlikto 2007 m., duomenys.

Vasaris, spalis

Šalis

Pranešimas spaudai, Mokslo darbuotojai ir jų veikla (leidinys &[|], @), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt. Mėnraštis

23.1.2.

Inovacinės veiklos plėtra

Įvertinti įmonių inovacinę veiklą 2004–2006 m., nustatyti bendrą inovacijų būklę šalyje, inovacijų kūrėjus, inovacijų diegimo kliūtis.

Kas dveji metai

EK-REG-29, EPT-SP-2, Eurostato modulis 73201

Statistinio tyrimo, atlikto 2007 m., duomenys.

Sausis, balandis

Šalis

Pranešimas spaudai, Inovacinės veiklos plėtra (leidinys &[|], @), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www.stat.gov.lt. Mėnraštis

24. STATISTINIS ŪKIO SUBJEKTŲ (VERSLO) REGISTRAS

24.1.

Statistinio verslo registro papildymas ir vystymas

 

 

 

 

 

 

24.1.1.

Veikiančių ūkio subjektų sąrašų aktualizavimas

Aktualizuoti veikiančių ūkio subjektų sąrašą, kuris yra pagrindas statistinių tyrimų imtims atlikti. Remiantis

Metinis

T-REG-11, Eurostato modulis 51101

Statistinių tyrimų ir administracinių šaltinių duomenys.

Lapkritis,

Savivaldybės,

Atnaujinti duomenys apie veikiančius ūkio subjektus, Metraštis, Apskritys

 

 

administraciniais ir statistiniais šaltiniais, atnaujinti informaciją apie ūkio subjektus statistiniame registre. Suformuoti tyrimų sąrašus 2009 m. tyrimams atlikti Ūkio subjektų veiklos rūšis pateikiama dviem veiklos rūšies kodais – pagal EVRK 1.1 red. ir EVRK 2 red.

 

 

 

gruodis

savivaldybės

Parengti veikiančių ūkio subjektų sąrašai ateinančių metų statistiniams tyrimams atlikti

Rengti statistinę informaciją apie veikiančias įmones: jų teritorinį išsidėstymą ekonominės veiklos rūšis, sugrupuojant pagal darbuotojų skaičių bei pajamas ir kt.

Metinis

Eurostato modulis 51101

Veikiančių ūkio subjektų sąrašo duomenys.

Birželis

Savivaldybės

Ūkio subjektai 2007 (leidinys &[|]), duomenys Eurostatui

24.1.2.

Statistinio ūkio subjektų registro papildymas gyventojų, vykdančių ūkinę-komercinę veiklą (be patentų) sąrašais. Statistinio ūkio subjektų registro juridinių ir fizinių asmenų duomenų atnaujinimas

Papildyti Statistinį ūkio subjektų registrą duomenimis ne tik apie juridinius asmenis bet ir apie fizinius asmenis, dirbančius pagal patentus arba be jų bei užsiimančius žemės ūkio veikla. Statistiniame ūkio subjektų registre sukaupti statistinius duomenis apie ūkio subjektus -juridinius ir fizinius asmenis, vykdančius ūkinę-komercinę veiklą.

Metinis

T-REG-11, Eurostato modulis 51101

Valstybinės mokesčių inspekcijos, Ūkininkų ūkių registro duomenys.

Kovas-balandis

Savivaldybės

Statistinis ūkio subjektų registras papildytas duomenimis apie fizinius asmenis, užsiimančius ūkine-komercine veikla, atnaujinti Statistinio registro duomenys

24.1.3.

Naujai įregistruotų įmonių ir vietinių vienetų duomenų atnaujinimas

Papildyti Statistinį ūkio subjektų registrą duomenimis apie naujai įregistruotus juridinius asmenis.

Įregistravus juridinį asmenį

T-REG-8, 11, Eurostato modulis 51101

Ištisinis naujai įregistruotų juridinių asmenų tyrimas (VĮ Registrų centro duomenys).

Kiekvieno mėn. 30 d.,

Savivaldybės

Parengti ir atnaujinti Statistinio ūkio subjektų registro duomenys apie naujai įregistruotus ūkio subjektus, Pranešimas spaudai

 

 

Kaupti ir atnaujinti duomenis apie vietinius vienetus (įmonės dalis, vykdanti veiklą skirtingose geografinėse vietose).

Vietiniai vienetai atnaujinami vieną kartą per metus

 

Atrankinis Vietinių vienetų duomenų atnaujinimas, Ū-03. Imtis – 2640 ūkio subjektų, atrenkami ūkio subjektai, turintys daugiau kaip vieną vietinį vienetą ir 5 ar daugiau darbuotojų.

rugpjūtis

Savivaldybės

Atnaujinti vietinių vienetų duomenys

24.1.4.

Statistinio ūkio subjektų registro statistinio vieneto – Įmonių grupė – vystymas

Įmonių grupė – tai tarpusavyje susijusių juridiniais ir / ar finansiniais ryšiais įmonių asociacija, turinti vieną (ar daugiau sprendimų) centrą įmonių grupės yra dviejų rūšių – vietinės ir tarptautinės. Atnaujinti duomenis apie praėjusiais metais išskirtas įmonių grupes, įmonių judėjimą grupių viduje ir už grupės ribų, ryšius tarp įmonių, rinkli duomenis apie naujas įmonių grupes.

Metinis

T-REG-8, 11, Eurostato modulis 51101

Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Vertybinių popierių komisijos duomenys.

Balandis

Savivaldybės

Statistinio ūkio subjektų registro papildymas įmonių grupę charakterizuojančiais ir atnaujintais rodikliais

24.1.5.

Ūkio subjektų duomenys apie tarptautinėms įmonių grupėms priklausančias įmones, esančias Lietuvoje

Kaupti ir teikti statistinius duomenis apie tarptautinėms įmonių grupėms, kurių vadovaujanti įmonė yra užsienyje, priklausančias įmones, esančias Lietuvoje.

Metinis

T-REG-8, 11, Eurostato modulis 51101

Statistinis ūkio subjektų registras, vienetas „įmonių grupės“.

Pagal Eurostato planą

Šalis

Informacija Eurostatui Euroregistrui papildyti

25.

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS STATISTIKA

25.1.

Žemės ūkio struktūra

 

 

 

 

 

 

 

25.1.1.

Žemės ūkio struktūra

Rengti statistinę informaciją apie ūkininkavimo tikslus, ūkyje naudojamą žemę, apsėtus ir apsodintus plotus, sodus ir uogynus, augalus, auginamus biokurui gaminti, gyvulių ir paukščių skaičių, darbuotojų skaičių, jų profesinį pasirengimą, darbo dienos trukmę.

Vienkartinis (kas dveji metai)

T-REG-3, EK-REG-31, Eurostato modulis 62103-62104

Statistinio tyrimo, atlikto 2007 m., duomenys.

Rugsėjis

Savivaldybės

Pranešimas spaudai, 2007 m. žemės ūkio struktūros tyrimo rezultatai

(&[|], cd, @),

Metraštis, Apskritys; www.stat.gov.lt, duomenų bazė Eurostatui

25.2.

Visuotinis žemės ūkio surašymas

 

 

 

 

 

 

 

25.2.1.

Parengiamieji darbai visuotiniam 2010 metų žemės ūkio surašymui

Nagrinėti naujai priimtus ES teisės aktus ir Eurostato reikalavimus; analizuoti 2003 m. visuotinio žemės ūkio surašymo organizacinius ir metodologinius principus, surašymo metu iškilusias problemas; rengti LRV nutarimo dėl 2010 m. visuotinio žemės ūkio surašymo projektą.

Kas septyneri metai

T-REG-3, EK-REG-31, Eurostato modulis 62103-62104

 

Gruodis

 

Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl 2010 m. visuotinio žemės ūkio surašymo projektas

25.3.

Augalininkystė

 

 

 

 

 

 

 

25.3.1.

Žemės ūkio augalų pasėliai

Rengti statistinę informaciją apie naudmenų plotus, naudojamus žemės ūkio augalams auginti, -ariamą žemę, žemės ūkio augalų pasėlius, daugiamečius sodinius, pievas ir ganyklas. Žemės ūkio augalai -javai, ankštiniai augalai, techniniai augalai, skirti perdirbti (cukriniai runkeliai, linai, rapsai), bulvės, daržovės, augalai, skirti pašarui, ir kt.

Metinis

T-REG-5, 9, Eurostato moduliai 61103-61104, 64103-64104

Pasėlių deklaracijų duomenys, atrankinis ūkininkų ir šeimos ūkių tyrimas, ŽŪŪ-03. Imtis 60000 ūkininkų ir šeimos ūkių.

Rugpjūtis – 2008 m. sėjos duomenys

Savivaldybės

Pasėliai 2008 m. derliui (&[|], @)

25.3.2.

Žemės ūkio augalų derlius ir derlingumas

Rengti statistinę informaciją apie naudmenų plotus, naudojamus žemės ūkio augalams auginti, -ariamą žemę, žemės ūkio augalų pasėlius, daugiamečius sodinius, pievas ir ganyklas, taip pat apie gautą žemės ūkio augalų derlių ir derlingumą. Žemės ūkio augalai -javai, ankštiniai augalai, techniniai augalai, skirti perdirbti (cukriniai runkeliai, linai, rapsai), bulvės, daržovės, augalai, skirti pašarui, ir kt.

Metinis

T-REG-5, 9, EPT-DIR-1, EK-SP-4, Eurostato moduliai 61103-61104, 64103-64104

Ištisinis žemės ūkio bendrovių ir įmonių tyrimas, ŽŪ-29, 514 respondentų. Atrankinis ūkininkų ir šeimos ūkių tyrimas, ŽŪŪ-01. Imtis – 13000 ūkininkų ir šeimos ūkių. Žemės ūkio ministerijos duomenys.

Balandis

Savivaldybės

Pranešimas spaudai, Žemės ūkio augalų pasėliai, derlius ir derlingumas 2007 (&[|], @), Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2007 (&[|]), Lietuvos žemės ūkis 2007 (&[|], @), Metraštis, Apskritys; www.stat.gov.lt, pasėlių, žemės ūkio augalų derliaus, žemės ūkio augalų derlingumo rodiklių kokybės aprašai; Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

25.3.3.

Verslinių sodų plotai

Rengti statistinę informaciją apie įvairaus amžiaus verslinių sodinių plotus pagal vaismedžių (obuolių ir kriaušių) rūšis.

Metinis

EK-SP-4, Eurostato modulis 64103-64104

Žemės ūkio bendrovių ir įmonių bei ūkininkų ir šeimos ūkių, auginančių tiriamų veislių vaismedžius, tyrimas.

Balandis

Šalis

Žemės ūkio augalų pasėliai, derlius ir derlingumas 2007 (leidinys &[|], @), Lietuvos žemės ūkis 2007 (&[|], @)

25.3.4.

Augalininkystės produktų natūriniai balansai

Rengti augalininkystės produktų balansus (rodiklių sistema, apibūdinanti augalinės kilmės produktų išteklių formavimą ir parodanti produkto gamybos grandinę nuo pagaminimo momento iki galutinio suvartojimo). Sudaromi javų ir ankštinių augalų pagal rūšis, bulvių, vaisių ir daržovių pagal rūšis, aliejinių augalų sėklų, cukraus, vynuogių, vynų, ryžių ir kitų produktų balansai.

Metinis

EPT-REG-7, EK-REG-14, Eurostato modulis 64103-64104

Statistinių tyrimų duomenys.

Liepa

Šalis

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2007 (maisto produktų suvartojimas) (&[|]), Lietuvos žemės ūkis 2007 (&[|], @), Metraštis (maisto produktų suvartojimas), www.stat.gov.lt (maisto produktų suvartojimas), pagrindinių maisto produktų suvartojimo rodiklių kokybės aprašas, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

25.3.5.

Pašarų balansas

Rengti pašarų balansą (statistinių rodiklių sistema, apibūdinanti grūdų, aliejinių augalų ir jų perdirbimo produktų, maisto pramonės atliekų, gyvulinės kilmės pašarų, šakniavaisių, žaliųjų pašarų bei šieno sunaudojimą gyvuliams šerti).

Metinis

Eurostato modulis 64103-64104

Statistinių tyrimų duomenys.

Gegužės 15 d.

Šalis

Lietuvos žemės ūkis 2007 (&[|], @), Agrarinės ekonomikos institutui, suinteresuotoms institucijoms, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

25.4.

Gyvulininkystė

 

 

 

 

 

 

 

25.4.1.

Gyvulių ir paukščių skaičius

Rengti statistinę informaciją apie gyvulius (galvijus, kiaules, avis, ožkas, arklius ir kitus), paukščius, bičių šeimas ir gyvulininkystės produkciją

Metinis

T-DIR-4, 5, 6, 9, EK-SP-5, 6, 7,

Ištisiniai žemės ūkio bendrovių ir įmonių,

Balandis

Savivaldybės

Pranešimas spaudai; Gyvulių skaičius 2008 m. sausio 1 d. (&[|], @),

Eurostato moduliai 65103-65104, 65203-65204

auginančių gyvulius ir paukščius ar brangiakailius žvėrelius, tyrimai,

(gyvulių ir paukščių skaičius),

 

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2007 (&[|]), Lietuvos žemės ūkis 2007 (&[|], @), Metraštis, Mėnraštis, Apskritys,

 

 

ūkininkų ir šeimos ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse. Gyvulių ir paukščių skaičius, bandos sudėtis, struktūra ir apyvarta, bandos reprodukcija.

 

 

ZU-25, 271 respondentas, ŽŪ-26, 15 respondentų, ŽŪM-24,ŽŪP-24-271 respondentas. Atrankinis ūkininkų ir šeimos ūkių, auginančių gyvulius ir paukščius, tyrimas, ŽŪŪ-02. Imtis – 13000 ūkininkų ir šeimos ūkių. Žemės ūkio ministerijos duomenys.

Birželis (gyvulių ir paukščių skaičius, jų produkcija ir produktyvumas)

 

www.stat.gov.lt, gyvulių ir paukščių skaičiaus, gyvulininkystės produktų, karvių ir paukščių produktyvumo rodiklių kokybės aprašai, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

25.4.2.

Gyvulininkystės produkcija, gyvulių produktyvumas

Įvertinti pagamintą gyvulininkystės produkciją ir gyvulių produktyvumą. Gyvulininkystės produkcija – produktyvių gyvulių išauginimo ir ūkinio naudojimo proceso metu gauti produktai: mėsa, pienas, kiaušiniai, medus, vilna.

Ketvirtinis

T-DIR-4, 5, 6, 9

Ištisinis žemės ūkio bendrovių ir įmonių, auginančių gyvulius ir paukščius bei gaminančių gyvulininkystės produkciją tyrimas, ŽŪ-24, 271 respondentas.

Birželis, spalis (gyvulių ir paukščių skaičius, jų produkcija ir produktyvumas)

Savivaldybės

Gyvulių skaičius 2008 m. sausio 1 d. (&[|], @), Lietuvos žemės ūkis 2007 (&[|], @ ), Apskritys

25.4.3.

Gyvulininkystės produktų natūriniai balansai

Rengti gyvulininkystės produktų natūrinius balansus (rodiklių sistema, apibūdinanti gyvulinės kilmės produktų išteklių formavimą ir parodanti produkto gamybos grandinę nuo pagaminimo momento iki galutinio suvartojimo). Sudaromi mėsos pagal rūšis, pieno ir pieno produktų, kiaušinių balansai.

Metinis

EPT-REG-7, Eurostato modulis 65103-65104

Statistinių tyrimų duomenys.

Birželis

Šalis

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2007 (maisto produktų suvartojimas) (&[|]), Lietuvos žemės ūkis 2007 (&[|], @), Metraštis (maisto produktų suvartojimas), www.stat.gov.lt, pagrindinių maisto produktų suvartojimo rodiklių kokybės aprašas, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

25.4.4.

Paukščių peryklų struktūra ir panaudojimas

Nustatyti perinti skirtų kiaušinių, padėtų į inkubatorių, skaičių pagal kiekvieną išperintų paukščių rūšį ir ūkinio naudojimo tipą ūkiuose auginamų paukščių jauniklių skaičių bei užsienio prekyba jais Bendrijos viduje ir už jos ribų.

Metinis

T-REG-2, EK-REG-1, Eurostato modulis 65103-65104

Ištisinis tyrimas įmonėse, užsiimančiose naminių paukščių veislininkyste, ŽŪ-16, 8 respondentai.

Sausio 30 d.

Šalis

Lietuvos žemės ūkis 2007

(ta, @),

Suvestiniai duomenys Eurostato skaičiavimams

25.4.5.

Perinti skirtų kiaušinių ir ūkiuose auginamų paukščių jauniklių auginimas ir užsienio prekyba

 

Mėnesinis

T-REG-2, EK-REG-1, Eurostato modulis 65103-65104

ŽŪ-15, 8 respondentai.

30 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Suvestiniai duomenys Eurostato skaičiavimams

25.5.

Ekologinis ūkininkavimas

 

 

 

 

 

 

 

25.5.1.

Ekologinis ūkininkavimas

Rengti statistinę informaciją apie ekologinio ūkininkavimo apimtis: ūkių ratas, pasėlių plotai, derlius, gyvulininkystės produktų gamyba, bitininkystė ir žuvininkystė.

Metinis

Eurostato moduliai 64103-64104, 65103-65104

Ištisinis tyrimas sertifikuotuose ūkiuose ŽŪ-29, 66 respondentai, ŽŪŪ-01, 2567 respondentai, ŽŪŪ-02 , 515 respondentų (duomenys renkami atliekant apklausą).

Pagal Eurostato nurodymus

Savivaldybės

Lietuvos žemės ūkis 2007 (&[|], @), Eurostatui

25.6.

Žemės ūkio produkcijos gamybos vertiniai rodikliai

 

 

 

 

 

 

25.6.1.

Žemės ūkio produkcijos reikmėms įsigytų prekių kainų indeksai

Rengti statistinę informaciją apie pagamintų produktų supirkimą iš žemdirbių, supirkimo kainas, gamybos priemonių (kuro, energijos, sėklų, trąšų, augalų apsaugos priemonių, pašarų, paslaugų ir kt.) įsigijimo kainas. Remiantis šiais duomenimis skaičiuojami mėnesių, ketvirčių ir metų kainų indeksai. Kainų indeksų prognozės.

Mėnesinis

EPT-REG-7, Eurostato modulis 63103-63104

Atrankinis tyrimas, ŽŪ-20. Imtis – 85 respondentai.

25 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Pranešimas spaudai, Lietuvos žemės ūkis 2007 (&[|], @), Metraštis, Mėnraštis; Eurostatui

25.6.2.

Žemės ūkio produkcijos supirkimas, išmokos už supirktą

Rengti statistinę informaciją apie pagamintų produktų supirkimą iš

Metinis,

EPT-REG-7, Eurostato modulis

Ištisiniai žemės ūkio produkcijos supirkimo ir

Gegužė (metiniai duomenys)

Šalis

Žemės ūkio produkcijos supirkimas 2007

(&[|], @),

 

produkciją, supirkimo kainos ir jų indeksai

žemdirbių, supirkimo kainas, gamybos priemonių (kuro, energijos, sėklų, trąšų, augalų apsaugos priemonių, pašarų, paslaugų ir kt.) įsigijimo kainas. Remiantis šiais duomenimis skaičiuojami mėnesių, ketvirčių ir metų kainų indeksai. Kainų indeksų prognozės.

pusmetinis, mėnesinis

63103-63104

perdirbimo įmonių, superkančių žemės ūkio produkciją ir laukinės augalijos produktus, ir parduodančių kiaušinius, tyrimai, ŽŪS-01, 78 respondentai, ŽŪS-02, 81 respondentas, ŽŪS-04, 2 respondentai, ŽŪS-05, 4 respondentai, ŽŪS-09, 27 respondentai, ŽŪS-10, 70 respondentų, ŽŪS-11, 130 respondentų, ŽŪS-12, 130 respondentų, ŽŪS-13, 67 respondentai, ŽŪS-14, 13 respondentų, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys.

25 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (mėnesiniai duomenys)

 

Žemės ūkio produkcijos supirkimas 2008 ketvirtinis (@), Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2007 (leidinys &[|]), Lietuvos žemės ūkis 2007 (&[|], @), Metraštis, Mėnraštis, www.stat.gov.lt, pranešimas spaudai, žemės ūkio produktų supirkimo, žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų, žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų indeksų rodiklių kokybės aprašai, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

25.6.3.

Žemės ūkio produkcijos apimtis, jos vertinimas faktinėmis ir palyginamosiomis kainomis. Bendrosios produkcijos apimties indeksai. Tarpinis vartojimas ir pridėtinė vertė žemės ūkyje

Įvertinti pagamintus žemės ūkio produktus, tarpinį vartojimą pridėtinę vertę faktinėmis ir palyginamosiomis kainomis. Nustatyti tarpinio vartojimo -visų prekių ir paslaugų, vartojamų kaip gamybos proceso sąnaudų (kuro, energijos, sėklų, trąšų, augalų apsaugos priemonių, pašarų, paslaugų ir kt.), vertę. Bendroji žemės ūkio produkcija – per stebimą laikotarpį gauto derliaus ir gyvulių ir paukščių produkcijos vertė. Bendrosios produkcijos apimties indeksai skaičiuojami remiantis produkcijos verte ankstesnių arba bazinių metų faktinėmis kainomis.

Metinis,

LR-ĮST-26, LRV-NUT-10,

Ištisiniai žemės ūkio bendrovių ir įmonių,

Rugsėjis,

Šalis

Lietuvos žemės ūkis 2007 (&[|], @), Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2007 (&[|]),

ketvirtinis

EPT-REG-7, Eurostato modulis 63103-63104

užsiimančių žemės ūkio veikla, tyrimai, F-18, 492 respondentai, F-01, 64 respondentai. Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto duomenys.

65 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

 

Metraštis, Apskritys, informacija nuosavų išteklių statistikai rengti, www.stat.gov.lt, bendrosios žemės ūkio produkcijos rodiklių kokybės aprašas, Agrarinės ekonomikos institutui

25.6.4.

Pajamų iš žemės ūkio veiklos indeksai

Apskaičiuoti grynosios pridėtinės vertės, mišrių ir grynųjų verslo pajamų indeksus.

Metinis

EPT-REG-7, Eurostato modulis 63103-63104

Statistinių tyrimų duomenys.

Lapkritis – pirmasis įvertis, 2009 m. sausis – antrasis įvertis

Šalis

Informacija Eurostatui, Žemės ūkio ministerijai

25.7.

Žemės ūkio veiklos subjektų statistinis registras

 

 

 

 

 

 

25.7.1.

Statistinio registro palaikymas ir aktualizavimas

Kaupti ir atnaujinti statistinius duomenis apie ūkius, gaminančius žemės ūkio produktus, apibendrinti ir analizuoti sukauptą statistinę informaciją.

Nuolat

Eurostato modulis 51101

Statistinių tyrimų ir administracinių šaltinių duomenys.

Vasaris – parengtas veikiančių ūkių sąrašas

Savivaldybės

Atnaujinti duomenys apie ūkius, gaminančius žemės ūkio produktus. Statistinis ūkių registras papildytas naujais ūkiais

25.8.

Miškininkystė

 

 

 

 

 

 

 

25.8.1.

Miško naudojimas, miškų ūkio darbai

Rengti statistinę informaciją apie miško atkūrimo ir įveisimo bei kitus miško darbus, atliktus valstybiniuose ir privačiuose miškuose.

Metinis

LR-ĮST-9, T-REG-4, Eurostato modulis 68104

Aplinkos ministerijos duomenys.

Lapkritis

Šalis

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2007 (&[|]), Gamtiniai ištekliai ir aplinkos apsauga 2007 (&[|], @),

Metraštis, Mėnraštis, www.stat.gov.lt, bendro medienos tūrio su žieve, miškingumo, iškirstų miškų rodiklių kokybės aprašai

25.8.2.

Miškininkystės ekonominės sąskaitos

Įvertinti miškininkystės produktus, tarpinį vartojimą, pridėtinę vertę faktinėmis kainomis.

Metinis

EPT-REG-7, Eurostato modulis 68104

Statistinių tyrimų, Aplinkos ministerijos duomenys.

Gruodis

Šalis

Suinteresuotoms institucijoms, Eurostatui

25.9.

Žuvininkystė

 

 

 

 

 

 

 

25.9.1.

Žvejybos laivynas

Rengti statistinę informaciją apie žvejybos laivų skaičių pagal laivų talpą.

Metinis

EK-REG-25, Eurostato modulis 69102

Žemės ūkio ministerijos duomenys.

Birželis

Šalis

Lietuvos žemės ūkis 2007 (&[|], @), Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2007 (&[|]), Gamtiniai ištekliai ir aplinkos apsauga

2007 (&[|], @), Metraštis

25.9.2.

Žuvų sugavimas

Rengti statistinę informaciją apie žuvų sugavimą pagal rūšis ir žvejybos teritorijas.

Metinis

EPT-REG-13, T-REG-6, 10, 15, 17, Eurostato modulis 69102

Žemės ūkio ministerijos duomenys.

Birželis

Šalis

Lietuvos žemės ūkis 2007 (&[|], @), Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2007 (&[|]), Gamtiniai ištekliai ir aplinkos apsauga

2007 (&[|], @), Metraštis

26. APLINKOSAUGOS STATISTIKA

26.1.

Gamtiniai ištekliai ir aplinka

 

 

 

 

 

 

 

26.1.1.

Naudingųjų iškasenų ištekliai

Rengti statistinę informaciją apie išžvalgytųjų naudingųjų iškasenų išteklius ir jų gavybą: nafta, durpės, klintys, gipsas, dolomitas, molis, smėlis ir žvyras.

Metinis

LR-ĮST-12

Aplinkos ministerijos duomenys.

Lapkritis

Šalis – iškasenų ištekliai, atliekų tvarkymas; savivaldybės -atmosferos apsauga, vandens ištekliai

Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2007 (&[|], @),

tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui

26.1.2.

Atmosferos apsauga

Rengti statistinę informaciją apie į atmosferą išmetamų teršalų kiekį iš stacionarių ir mobiliųjų taršos šaltinių. Išmesta teršalų į atmosferą be valymo, nukreipta į valymo įrenginius, nukenksminta pagal kenksmingųjų medžiagų rūšis.

Metinis

Eurostato modulis 71301

Aplinkos ministerijos duomenys.

Lapkritis

Šalis

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2007 (&[|]), Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2007 (&[|], @), Apskritys, tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui

26.1.3.

Vandens išteklių naudojimas

Rengti statistinę informaciją apie vandens išteklius, jo suvartojimą įvairioms reikmėms, nuotekų išleidimą ir valymą.

Metinis

Eurostato modulis 71301

Aplinkos ministerijos duomenys.

Lapkritis

Šalis

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2007 (&[|]), Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2007 (&[|], @), Metraštis, Apskritys, tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui

26.1.4.

Atliekų susidarymas ir tvarkymas ekonominės veiklos rūšyse (išskyrus žemės ūkį medžioklę, miškininkystę ir žuvininkystę)

Rengti statistinę informaciją apie atliekų susidarymą, tvarkymą pagal atliekų rūšis, išskiriant nepavojingas ir pavojingas atliekas.

Metinis

EPT-REG-2, Eurostato modulis 71200

Aplinkos ministerijos duomenys.

Lapkritis

Šalis

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2007 (&[|]), Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2007 (&[|], @),

www.stat.gov.lt, SD statistinių rodiklių duomenų bazė, tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui

26.1.5.

Parengiamieji darbai 2009 m. atliekų susidarymo ir tvarkymo žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės ekonominės veiklos rūšyse tyrimui

Pasirengti statistiniam tyrimui, kurio tikslas rengti duomenis apie atliekų susidarymą ir jų tvarkymą (pakuočių, nebenaudojamos įrangos ir medžiagų) žemės ūkyje, medžioklėje, miškininkystėje ir žuvininkystėje.

Vienkartinis (kas dveji metai)

EPT-REG-2, Eurostato modulis 71200

 

Gruodis

 

Parengtas tyrimo klausimyno ir metodikos projektas. Pasirengta tyrimui.

26.2.

Išlaidos aplinkos apsaugai

 

 

 

 

 

 

 

26.2.1.

Įmonių ir savivaldybių išlaidos aplinkos apsaugai

Sisteminti statistinius duomenis apie investicijas, einamąsias išlaidas aplinkos apsaugai ir pajamas iš šios veiklos. Išlaidos aplinkos apsaugai, investicijos, skirtos susidariusiai taršai mažinti bei taršos prevencijai.

Metinis

T-REG-18, Eurostato modulis 71401

Ištisinis savivaldybių tyrimas, APL-05, atrankinis įmonių tyrimas, APL-04. Imtis – 1564 su aplinkos apsauga susijusių ekonominės veiklos rūšių įmonių, turinčių 5 ir daugiau darbuotojų.

Lapkritis

Šalis

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2007 (&[|]), Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2007 (&[|], @),

tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui

27. KAINŲ STATISTIKA

27.1.

Vartotojų kainos ir kainų indeksai

 

 

 

 

 

 

27.1.1.

Vartotojų kainų indeksas (VKI)

Atrinktų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti VKI. VKI yra pagrindinis infliacijos lygio šalyje rodiklis ir indeksacijos priemonė kainų padidėjimui kompensuoti. Skaičiuojami 96 klasių, 38 grupių, 12 skyrių pagal COICOP klasifikatorių ir bendrasis VKI bei 35 specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų grupių kainų indeksai.

Mėnesinis

LR-ĮST-1, 17

Atrankinis prekybos ir paslaugų įmonių vietinių vienetų tyrimas, KA-11. Imtis – 3700 įmonių vietinių vienetų (statistiniai duomenys renkami registruojant kainas ir atliekant apklausą). KA-05. Imtis – 6 įmonės.

6 darbo diena ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (už 2008 m. sausio mėn. – 10 darbo diena)

Šalis

Vartotojų kainų pokyčiai (pranešimas spaudai), Informacija apie vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius @, www.stat.gov.lt, Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Apskritys

27.1.2.

Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI)

Skaičiuoti pagal bendrą metodologiją su ES valstybėmis suderintą vartotojų kainų indeksą. SVKI naudojamas infliacijai ES matuoti, tarptautiniams palyginimams atlikti, Europos centrinio banko pinigų politikai vykdyti, ES valstybių kainų stabilumui stebėti, ekonomikos konvergencijai vertinti (pagal Konsoliduotos Europos Bendrijos Steigimo Sutarties 121 straipsnį (Mastrichto sutarties 109 j straipsnis). Skaičiuojami 91 klasės, 39 grupių, 12 skyrių pagal COICOP/ HICP klasifikatorių ir bendrasis SVKI bei 7 specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų grupių kainų indeksai, valstybės ir savivaldos institucijų reguliuojamų kainų indeksas.

Mėnesinis

T-REG-14, Eurostato modulis 55101

Vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų tyrimo statistiniai duomenys.

7 darbo diena ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (už 2008 m. sausio mėn. – vasario 22 d.)

Šalis

Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI (pranešimas spaudai), Informacija apie vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius @, www.stat.gov.lt, Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www.stat.gov.lt, Suderinto vartotojų kainų indekso rodiklio kokybės aprašas, Mėnraštis, Metraštis, Eurostatui

27.1.3.

Pastovių mokesčių normų suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI-PM)

Pagal Europos centrinio banko ir Eurostato parengtą metodiką skaičiuoti SVKI-PM. Rodiklis reikalingas Europos centriniam bankui euro zonos ir Lietuvos bankui šalies infliacijos prognozėms rengti. Skaičiuojami 6 specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų grupių ir bendrasis SVKI-PM.

Mėnesinis

 

Vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų tyrimo statistiniai duomenys.

12-14 diena ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (už 2008 m. sausio mėn. – vasario 22 d.)

Šalis

Informacija Lietuvos bankui, Finansų ministerijai, Eurostatui

27.1.4.

Pensininkų vartotojų kainų indeksas (PVKI)

Įvertinti prekių ir paslaugų, reikalingų mažiausias pajamas gaunančių pensininkų namų ūkių būtiniausiems vartojimo poreikiams patenkinti, kainų pokytį. PVKI rodiklis reikalingas nagrinėti galimybę indeksuoti pensijas pagal pensininkų prekių ir paslaugų krepšelio kainų augimą. Skaičiuojami 12 skyrių pagal COICOP klasifikatorių ir bendrasis PVKI.

Mėnesinis

 

Vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų tyrimo statistiniai duomenys.

Paskutinė mėnesio savaitė ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (už 2008 m. sausio mėn.- kovo mėn. pirma savaitė)

Šalis

Informacija Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www.stat.gov.lt

27.1.5.

Alkoholinių gėrimų kainos

Atrinktų alkoholinių gėrimų mažmeninių kainų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti alkoholinių gėrimų vidutines mažmenines kainas ir kainų pokyčius bei rengti informaciją Alkoholio kontrolės programai vykdyti. Skaičiuojami 18 poklasių, COICOP klasifikatoriaus 3 klasių ir alkoholinių gėrimų grupės kainų indeksai.

Mėnesinis

LRV-NUT-6

Vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų tyrimo statistiniai duomenys.

Birželis

Šalis

Informacija apie alkoholio vartojimą ir padarinius @, www.stat.gov.lt, Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www.stat.gov.lt

27.1.6.

Maisto prekių kainos spalio mėnesį

Rengti statistinę informaciją apie mažmenines maisto prekių kainas pagal Tarptautinės darbo organizacijos pateiktą 107 maisto prekių sąrašą ir reikalavimus.

Metinis

KT-DOK-3

Atrankinis prekybos įmonių vietinių vienetų tyrimas, KA-12. Imtis – 150 įmonių vietinių vienetų (statistiniai duomenys renkami registruojant kainas ir atliekant apklausą).

2009 m. balandis

Šalis

Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www.stat.gov.lt, Tarptautinei darbo organizacijai

27.1.7.

Būsto pardavimo kainų indeksas (bandomasis)

Skaičiuoti būsto bandomąjį pardavimo kainų indeksą, siekiant patenkinti Europos centrinio bei Lietuvos bankų poreikius rodikliui, parodančiam būsto pardavimo kainų pokytį.

Ketvirtinis

Eurostato modulis 55101

Valstybės įmonės Registrų centro duomenų bazė.

 

Šalis

Apskaičiuoti būsto bandomieji pardavimo kainų indeksai

27.1.8.

Būsto nuomos kainos

Atrinktose nekilnojamojo turto agentūrose surinktų kainų statistinių duomenų pagrindu rengti statistinę informaciją apie būsto nuomos rinkos kainas. Statistinė informacija naudojama ES ir kitų tarptautinių organizacijų valstybės tarnautojų, atsižvelgiant į jų buvimo vietą atlyginimų koregavimo koeficientams nustatyti. Būsto nuomos vidutinės rinkos kainos.

Metinis

T-REG-26, Eurostato modulis 55302

Atrankinis nekilnojamojo turto agentūrų tyrimas. Imtis – 10 nekilnojamojo turto agentūrų (duomenys renkami atliekant apklausą ir dalyvaujant Eurostato atstovui).

Pagal Eurostato nustatytą kalendorių

Vilniaus miestas

Eurostatui

27.2.

Gamintojų kainos ir kainų indeksai

 

 

 

 

 

 

27.2.1.

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas (GKI)

Parduotos pramonės produkcijos kainų be PVM ir akcizų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti GKI. GKI išreiškia prekių, pagamintų Lietuvoje, realizuotų Lietuvos rinkoje ir ne Lietuvos rinkoje, pardavimo kainų pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį. Kainų indeksai reikalingi makroekonominiams rodikliams skaičiuoti palyginamosiomis kainomis, ekonomikos raidai analizuoti, infliaciniams procesams pramonėje vertinti. Skaičiuojami visos pramonės produkcijos, Lietuvos ir ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainų indeksai pagal PGPK lygius ir Pagrindines pramonines grupes (PPG). Pradėti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujintos versijos (EVRK 2 red.) diegimo ir laiko eilučių perskaičiavimo darbus.

Mėnesinis

T-REG-22, Eurostato modulis 44402

Atrankinis pramoninę veiklą vykdančių įmonių tyrimas, KA-08, KA-09, Imtis – 720 įmonių.

5 darbo diena ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (už 2008 m. sausio mėn.-9 darbo diena)

Šalis

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai (pranešimas spaudai, www.stat.gov.lt), Informacija apie gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius @, www.stat.gov.lt, Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www.stat.gov.lt, Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indekso rodiklio kokybės aprašas, Mėnraštis, Metraštis, Eurostatui

27.2.2.

Išgautos naftos vidutinės pardavimo kainos

Skaičiuoti išgautos naftos vidutinę pardavimo kainą. Apskaičiuota kiekvieno ketvirčio vidutinė išgautos naftos pardavimo kaina gavybos vietoje, skirta naftos išteklių mokesčiui apskaičiuoti. Vidutinė ketvirčio išgautos naftos kaina.

Ketvirtinis

LR-ĮST-5

Ištisinis naftos gavybos įmonių tyrimas, KA-13, 4 respondentai.

Iki 19 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Informacija „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“

27.2.3.

Įmonėms teikiamų paslaugų kainų indeksai (PKI)

Įmonėms teikiamų paslaugų kainų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti PKI. PKI išreiškia įmonėms teikiamų paslaugų kainų pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį. Kainų indeksai reikalingi makroekonominiams rodikliams skaičiuoti palyginamosiomis kainomis, ekonomikos raidai analizuoti. PKI skaičiuojami pagal EVRK lygius, nurodytus Reglamente. Pradėti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujintos versijos (EVRK 2 red.) diegimo ir laiko eilučių perskaičiavimo darbus.

Ketvirtinis

T-REG-22, Eurostato modulis 44402

Atrankinis paslaugas teikiančių įmonių tyrimas, KA-03, KA-04. Imtis – 1206 įmonės.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus (nuo 2008 m. rugpjūčio mėn. skelbiami PKI pagal šias veiklos rūšis: 60.10, 60.24, 60.3, 61.1, 62.1, 64.11, 64.12, 64.2; pagal kitas veiklos rūšis – nuo 2009 m. rugpjūčio mėn.)

Šalis

Informacija apie paslaugų kainų pokyčius @, www.stat.gov.lt, Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www.stat.gov.lt, Eurostatui

27.2.4.

Statybos sąnaudų kainų indeksas (SSKI)

Medžiagų, mechanizmų darbo, darbo užmokesčio kainų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti SSKI. SSKI išreiškia naujos statybos pagrindinių sąnaudų kainų pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį. Kainų indeksai reikalingi makroekonominiams rodikliams skaičiuoti  palyginamosiomis kainomis, ekonomikos raidai analizuoti, infliaciniams procesams statyboje vertinti.

Skaičiuojami bendrasis ir pagal CC klasifikatoriaus sekcijas, skyrius ir grupes statinių tipus, medžiagų, mechanizmų darbo, darbo užmokesčio kainų indeksai.

Pradėti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujintos versijos (EVRK 2 red.) diegimo ir laiko eilučių perskaičiavimo darbus.

Mėnesinis

T-REG-22, Eurostato modulis 44402

Atrankiniai statybos ir prekybos įmonių tyrimai, KA-19. Imtis – 228 įmonės. KA-20. Imtis – 235 įmonės. KA-21. Imtis – 83 įmonės.

26-30 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Statybos sąnaudų kainų pokyčiai (pranešimas spaudai, www.stat.gov.lt), Informacija apie statybos sąnaudų kainų pokyčius @, www.stat.gov.lt, Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www.stat.gov.lt, Statybos sąnaudų kainų indekso rodiklio kokybės aprašas, Mėnraštis, Metraštis, Eurostatui

27.2.5.

Gyvenamųjų pastatų statybos parduotos produkcijos kainų indeksas (GPKI) (bandomasis)

Gyvenamųjų pastatų statybos darbų kainų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti GPKI. Darbai vykdomi siekiant pakeisti gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainų rodiklį parduotos produkcijos kainų rodikliu. Skaičiuojamas gyvenamųjų pastatų statybos parduotos produkcijos kainų indeksas.

Ketvirtinis

 

Atrankinis statybos įmonių tyrimas, KA-26. Imtis – 162 įmonės.

 

Šalis

Apskaičiuotas gyvenamųjų pastatų statybos parduotos produkcijos kainų indeksas

27.3.

Eksportuotų / importuotų prekių kainų indeksai

 

 

 

 

 

 

27.3.1.

Eksportuotų prekių kainų indeksas (EKI)

Remiantis pramonės produkcijos gamintojų, Intrastato ir muitinių deklaracijų eksportuotų prekių kainų statistiniais duomenimis skaičiuoti EKI. EKI išreiškia išvežamų iš LR

Mėnesinis

T-REG-22, Eurostato modulis 44402

Atrankinis eksportuojančių prekes įmonių tyrimas, KA-08, KA-09. Imtis – 225 įmonės.

59–62 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Informacija apie eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčius @, www.stat.gov.lt, Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www.stat.gov.lt, Eksporto kainų indekso rodiklio kokybės aprašas, Mėnraštis, Metraštis

 

 

teritorijos prekių kainų pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį. EKI reikalingas šalies makroekonominiams rodikliams palyginamosiomis kainomis vertinti, ekonomikos raidai analizuoti. Skaičiuojami EKI pagal KN, CPA lygius ir PPG.

 

 

Užsienio prekybos statistikos duomenys.

 

 

 

27.3.2.

Importuotų prekių kainų indeksas (IKI)

Remiantis importuojančių įmonių, Intrastato ir muitinių deklaracijų importuotų prekių kainų statistiniais duomenimis skaičiuoti IKI.

Mėnesinis

T-REG-22, Eurostato modulis 44402

Atrankinis importuojančių prekes įmonių tyrimas, KA-24, KA-25. Imtis – 1098 įmonės.

59-62 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Informacija apie eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčius @, www.stat.gov.lt, Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www.stat.gov.lt, Importo kainų indekso rodiklio kokybės aprašas,

 

 

IKI išreiškia įvežamų į LR teritoriją prekių kainų pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį. IKI reikalingas šalies makroekonominiams rodikliams palyginamosiomis kainomis vertinti, ekonomikos raidai analizuoti. Skaičiuojami IKI pagal KN, CPA lygius ir PPG.

 

 

Užsienio prekybos statistikos duomenys.

 

 

Mėnraštis, Metraštis

27.4.

Energijos kainos

 

 

 

 

 

 

 

27.4.1.

Dujų, tiekiamų galutiniams vartotojams, kainos

Dujų kainų pagal tipinių vartotojų grupes statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti vidutines kainas. Užtikrinti statistinės informacijos apie dujų kainas skaidrumą.

Pusmetinis

T-DIR-2, Eurostato modulis 45402

Atrankinis įmonių, tiekiančių dujas, tyrimas, KA-06. Imtis – 2 dujų tiekimo įmonės.

Vasaris, rugpjūtis

Šalis

Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www.stat.gov.lt, Eurostatui

27.4.2.

Elektros energijos, tiekiamos galutiniams vartotojams, kainos

Elektros energijos kainų pagal tipinių vartotojų grupes statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti vidutines kainas. Užtikrinti statistinės informacijos apie elektros energijos kainas skaidrumą.

Pusmetinis

T-DIR-2, Eurostato modulis 45402

Atrankinis įmonių, tiekiančių elektros energiją tyrimas, KA-07. Imtis – 2 elektros tiekimo įmonės.

Vasaris, rugpjūtis

Šalis

Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www.stat.gov.lt, Eurostatui

27.5.

Europos palyginimų programa (EPP)

 

 

 

 

 

 

27.5.1.

Vartojimo prekių ir paslaugų kainos

Vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti vidutines kainas. Statistinė informacija naudojama šalių nacionalinių valiutų perkamosios galios paritetams (PGP) skaičiuoti. Statistinių tyrimų EPP 2008-1 „Paslaugos“ ir EPP 2008-2 „Sveikata ir baldai“ vartojimo prekių ir paslaugų vidutinės mažmeninės kainos.

Pusmetinis (kiekvienas statistinis tyrimas atliekamas kas 3 metai)

EPT-REG-18, Eurostato modulis 55201

Atrankinis prekybos ir paslaugų įmonių vietinių vienetų tyrimas, KA-10. Imtis – 427 įmonės (statistiniai duomenys renkami registruojant kainas ir atliekant apklausą). Statistinio tyrimo EPP 2007-2 „Transportas; restoranų ir viešbučių paslaugos“ statistinių duomenų tikrinimas ir patvirtinimas.

Pagal Eurostato nustatytą kalendorių

Šalis

Informacija apie Europos palyginimų programos galutinius 2005 m. ir išankstinius 2006 m. rezultatus @, www.stat.gov.lt, Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www.stat.gov.lt, Metraštis, Eurostatui

27.5.2.

Gyvenamojo būsto nuomos kainos

Parengti statistinius duomenis apie vidutines gyvenamojo būsto nuomos kainas. Duomenys naudojami šalių nacionalinių valiutų PGP skaičiuoti. Gyvenamojo būsto nuomos vidutinės rinkos kainas.

Metinis

EPT-REG-18, Eurostato modulis 55201

Atrankinis nekilnojamojo turto agentūrų, atliekančių būsto nuomos paslaugas, tyrimas, KA-02. Imtis -23 nekilnojamojo turto agentūros

Pagal Eurostato nustatytą kalendorių

Šalis

Eurostatui

27.5.3.

Investicinių prekių (mašinų, įrengimų, statybos objektų) kainos

Rengti statistinę informaciją apie investicinių prekių kainas šalių nacionalinių valiutų perkamosios galios paritetams (PGP) skaičiuoti. Statistinė informacija apie investicinių prekių rinkos kainas.

Kas dveji metai

EPT-REG-18, Eurostato modulis 55201

Statistinio tyrimo, atlikto 2007 m., duomenys.

Pagal Eurostato nustatytą kalendorių

Šalis

Eurostatui

28. KITA MAKROEKONOMIKOS STATISTIKA

28.1.

Užsienio šalių paskolos

 

 

 

 

 

 

28.1.1.

Valstybės skola užsienio kreditoriams

Rengti statistinę informaciją apie valdžios sektoriui priskiriamų subjektų, turinčių teisę prisiimti skolinius įsipareigojimus, skolą užsienio kreditoriams, Centrinės valdžios bei vietos valdžios užsienio paskolų panaudojimą bei jų grąžinimo kreditoriams eigą. Statistinė informacija vartotojams pateikiama grupuojant pagal finansavimo kryptis, veiklos rūšis, valiutas, kreditorius.

Metinis,

LR-ĮST-15, LB-NUT-20

Finansų ministerijos, Lietuvos banko duomenys (centrinės valdžios užsienio paskolų registras, tiesioginių paskolų registras).

Balandis,

Šalis

Užsienio paskolos Lietuvai (leidinys &[|], @), Metraštis, Mėnraštis

pusmetinis,

 

 

spalis,

 

 

ketvirtinis

kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

28.2.

Valstybės ir savivaldybių turto statistika

 

 

 

 

 

 

28.2.1.

Valstybės turto perdavimas savivaldybėms

Parengti statistinę informaciją apie dalinį valstybės turto perdavimą savivaldybių nuosavybėn.

Metinis

LRV-NUT-4

Savivaldybių duomenys.

Sausis

Šalis

Informacija

28.2.2.

Valstybės ir savivaldybių turtas

Rengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ataskaitą apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. Turtas pagal rūšis, įsipareigojimai.

Metinis

LR-ĮST-20, LRV-NUT-11, 16

Ištisiniai juridinių asmenų, valdančių valstybės ir savivaldybių turtą patikėjimo teise, tyrimai, VT-01, 1239 respondentai, VT-02 – savivaldybės. Lietuvos banko, VĮ Registrų centro ir kitų institucijų duomenys.

Rugpjūčio 1 d.

Šalis

Ataskaita Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Valstybės turto ataskaita skelbiama internete www.stat.gov.lt

28.3.

Mokesčių statistika

 

 

 

 

 

 

 

28.3.1.

Duomenys apie sumokėtus mokesčius

Rengti statistinę informaciją apie sumokėtus mokesčius į valstybės ir savivaldybės biudžetus ir į Garantinį fondą sugrupuoti pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydžius ir teritorijos administracinius vienetus.

Ketvirtinis

LRV-NUT-13

Administracinių šaltinių duomenys.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Informacija skelbiama internete www.stat.gov.lt

28.4.

Finansiniai-komerciniai ryšiai su nerezidentais

 

 

 

 

 

 

28.4.1.

Įmonių finansinė-komercinė veikla su nerezidentais

Rengti statistinę informaciją, reikalingą mokėjimų balansui sudaryti: reikalavimai ir įsipareigojimai nerezidentams, tarptautinės prekybos paslaugomis duomenys ir kt.

Metinis,

LB-NUT-20, EPT-REG-11, Eurostato moduliai 54100, 54400

Ištisinis visų ekonominės veiklos rūšių įmonių, vykdančių finansinę-komercinę veiklą su nerezidentais, tyrimas, F-06, 4541 respondentas.

60 d. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

Šalis

Lietuvos bankui mokėjimų balansui sudaryti

 

 

 

ketvirtinis

LB-NUT-20, EPT-REG-11, Eurostato moduliai 54100, 54400

Ištisinis visų ekonominės veiklos rūšių įmonių, vykdančių finansinę-komercinę veiklą su nerezidentais, tyrimas, F-06, 4541 respondentas.

60 d. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

Šalis

Lietuvos bankui mokėjimų balansui sudaryti

28.4.2.

Tiesioginės investicijos

Įvertinti realią tiesioginių užsienio investicijų būklę Lietuvoje ir Lietuvos įmonių tiesiogines investicijas užsienyje pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis.

Metinis,

LB-NUT-20, EPT-REG-11, Eurostato moduliai 54100,54300

Ištisinis įmonių, turinčių tiesioginių investicijų nerezidentinėse įmonėse, ir įmonių, kuriose nerezidentai turi tiesioginių investicijų, tyrimas, TUI-01, 3240 respondentų.

Gegužė

Savivaldybės

Pranešimas spaudai, Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2008-01-01 (leidinys &[|]), pagrindiniai rodikliai ir tiesioginių užsienio investicijų rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www.stat.gov.lt, Metraštis, Mėnraštis, Apskritys

 

 

 

ketvirtinis,