LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) ATRANKOS Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2012–2014 M. PROGRAMĄ KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 30 d. Nr. V-550

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2008, Nr. 136-5323; 2011, Nr. 24-1155), 16 punktu ir Sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2010, Nr. 152-7760), 6 punktu:

1. Tvirtinu Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (programų) atrankos į Valstybės investicijų 2012–2014 m. programą kriterijus ir balus:

1.1. investicijų projektai, kuriems užbaigti reikia iki 1 mln. Lt – 10 balų;

1.2. investicijų projektai, kurių įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su sveikatos priežiūros įstaigų tinklo optimizavimu ir sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimu įgyvendinant valstybės politikos nuostatas sveikatos priežiūros srityje – 9 balai;

1.3. investicijų projektai, likviduojantys avarinę pastato būklę, kai pastato eksploatavimo nutraukti negalima – 9 balai;

1.4. investicijų projektai, ne mažiau kaip 50 proc. finansuojami savivaldybės ar įstaigos lėšomis – 8 balai;

1.5. investicijų projektai, finansuojami kartu su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitos tarptautinės paramos lėšomis – 6 balai;

1.6. investicijų projektai, skirti naujoms technologijoms diegti, paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti – 4 balai;

1.7. investicijų projektai, skirti energiją tausojančioms technologijoms diegti – 2 balai.

2. Pavedu Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (programų) atrankos į Valstybės investicijų programą komisijai:

2.1. atrenkant sveikatos apsaugos srities investicijų projektus (programas) į Valstybės investicijų 2012–2014 metų programą vadovautis 1 punkte patvirtintais kriterijais;

2.2. esant teigiamiems įstaigos finansinės veiklos rezultatams, balų skaičių didinti nuo 1 iki 10;

2.3. paaiškėjus faktams, kad įstaigoje anksčiau buvo nustatyta viešųjų pirkimų organizavimo ar sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis vykdymo pažeidimo faktų, balų skaičių mažinti nuo 1 iki 10;

2.4. nustatyti kriterijus dėl įsakymo 2.2 ir 2.3 punktuose numatytų balų skyrimo.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. V-579 „Dėl sveikatos srities investicijų projektų (programų) atrankos į Valstybės investicijų 2011–2013 m. programą komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir sveikatos srities investicijų projektų (programų) atrankos į Valstybės investicijų 2011–2013 m. programą kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 93-4922).

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

_________________