LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TURTO PERDAVIMO

 

2002 m. liepos 17 d. Nr. 1156

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-599; 2002, Nr. 60-2413) 3 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 7 straipsniu, 9 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1571 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įsteigimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 108-3933) ir Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Perduoti Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei valdyti ir naudoti patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą – juridinių asmenų registro tvarkymui skirtą kompiuterinę techniką ir sisteminę programinę įrangą (likutinė vertė – 319964 litai), šiuo metu patikėjimo teise valdomą ir naudojamą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:

1.1. „Oracle“ duomenų bazės serverį su 2 GB operatyvine atmintim (modelis – „Compaq Alpha Server ES40 cluster“, 2 mazgų (node), kurių kiekviename yra procesoriai 2*500 „MHz alpha CPU“, sisteminis 18 GB talpos diskų kaupiklis, kompiuterių tinklo „Ethernet“ prievadas 2*10/100 Mb), diskų masyvas 10*18 GB talpos, juostų įrenginys IV su 20 DLT juostų, nepertraukiamo maitinimo srovės šaltinis 1000 VA Smart UPS;

1.2. sisteminę programinę įrangą „True64 UNIX 5.1“ (licencija – System 50, Traditional 1050) ir „TrueCluster Server 5.1“ (licencija – System 50);

1.3. duomenų bazę ir programinę įrangą duomenų bazei eksploatuoti („Oracle Server 8.1.7.0 Standard Edition“, licencijuota pagal universalius jėgos vienetus UPU).

2. Nustatyti, kad 1 punkte nurodytas turtas nuo jo perdavimo momento skiriamas ir bus naudojamas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenų bankams projektuoti, tvarkyti ir eksploatuoti.

3. Įgalioti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotoją Joną Markelevičių pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________