STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2007 METŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 21 d. Nr. DĮ-253

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo (Žin.,1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299) nuostatas ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1531 „Dėl įgaliojimų suteikimo Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ (Žin., 2001, Nr. 106-3821) bei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Statistikos departamentas) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, Statistikos tarybos sudėties ir Statistikos tarybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 23-769, Nr. 107-3885), 8.1 ir 8.2 papunkčiais:

1. Tvirtinu pridedamą Oficialiosios statistikos 2007 metų darbų programą (toliau – darbų programa).

2. Pavedu:

2.1. Statistikos departamento skyrių vedėjams užtikrinti įsakymo 1 punktu patvirtintos darbų programos vykdymą.

2.2. Statistikos departamento Oficialiosios statistikos programų skyriui:

2.2.1. stebėti darbų programos įgyvendinimą;

2.2.2. metams pasibaigus, parengti darbų programos įvykdymo ataskaitą;

2.2.3. teikti darbų programos įvykdymo ataskaitą Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

2.2.4. kreiptis į oficialiąją statistiką tvarkančias įstaigas dėl statistikos darbų (tyrimų), numatomų įtraukti į Oficialiosios statistikos 2008 metų darbų programos projektą, sąrašo pateikimo iki 2007 m. birželio 1 d.

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                                   ALGIRDAS ŠEMETA

______________


PATVIRTINTA

Statistikos departamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės generalinio

direktoriaus 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymu

Nr. DĮ-253

 

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2007 METŲ DARBŲ PROGRAMA

 

I. OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2007 M. DARBAI, UŽ KURIŲ ATLIKIMĄ ATSAKINGAS STATISTIKOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

Eil. Nr.

Statistinio darbo (tyrimo) pavadinimas

Statistinio darbo (tyrimo) tikslas, trumpa anotacija, pagrindiniai rodikliai

Statistinio darbo (tyrimo) periodiškumas

Statistinio darbo (tyrimo) teisinis pagrindas (teisės akto eil. Nr. teisės aktų sąraše, 1 priedas), Eurostato reikalavimų statistikai sąvado modulis

Statistinių duomenų gavimo būdas, šaltinis, statistinio tyrimo imties dydis, statistinės ataskaitos formos santrumpa

Suvestinės informacijos pateikimo vartotojams laikas

Suvestinės informacijos žemiausias teritorijos administracinis lygmuo

Statistinio darbo (tyrimo) rezultatas

(Vartojami statistinės informacijos pateikimo formos sąlyginiai žymėjimai: &– spaudinys, CD -kompaktinis diskas, @ – elektroninė versija. Statistikos leidinių santrumpos: Mėnraštis -mėnesinis biuletenis „Lietuvos ekonominė ir socialinė raida“, Metraštis – „Lietuvos statistikos metraštis“, Apskritys -metinis statistikos rinkinys „Lietuvos apskritys“)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SOCIALINĖ IR DEMOGRAFINĖ STATISTIKA

1. DEMOGRAFINĖ STATISTIKA

1.1.

Natūrali gyventojų kaita, santuokos, ištuokos

Rengti statistinę informaciją apie gimusius, mirusius, susituokusius ir išsituokusius asmenis pagal lytį, amžių, teritorijos administracinius vienetus ir kt.

Mėnesinis,

97,

Eurostato modulis 31100

Gyventojų registro duomenų bazė.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

Savivaldybės

Mėnraštis

1.1.1.

Gimstamumas

1.1.2.

Mirtingumas

metinis

rugpjūtis

Demografiniai pokyčiai (pranešimas spaudai)

1.1.3.

Santuokos

 

1.1.4.

Ištuokos

Demografijos metraštis (leidinys &),

pagrindiniai rodikliai, suminio

gimstamumo, tikėtinos vidutinės

gyvenimo trukmės rodiklių kokybės

aprašai skelbiami internete

www. stat. gov. lt,

Metraštis, Apskritys, Eurostatui

1.2.

Mirties priežastys

Rengti statistinę informaciją apie mirusiųjų mirties priežastis pagal lytį, amžių, teritorijos administracinius vienetus.

Mėnesinis,

Eurostato modulis

31100

Gyventojų registro duomenų bazė, medicininiai mirties liudijimai.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

Savivaldybės

Mėnraštis

1.2.1.

Mirties priežastys pagal lytį, amžių, teritorijos administracinius vienetus

metinis

rugpjūtis

Gyventojų mirtingumas ir mirties priežastys (pranešimas spaudai)

Demografijos metraštis (leidinys &)

Mirties priežastys (leidinys &),

pagrindiniai rodikliai skelbiami internete

www. stat. gov. lt, Eurostatui

1.3.

Gyventojų skaičius ir sudėtis

Nustatyti gyventojų skaičių ir sudėtį.

 

 

 

 

 

Metraštis

1.3.1.

Gyventojų skaičius apskrityse ir savivaldybėse 2007 m. sausio 1 d. ir liepos 1 d.

Gyventojų skaičius pagal teritorijos administracinius vienetus.

Pusmetinis

97, Eurostato modulis 31100

Demografinės statistikos duomenų bazė.

Vasaris, rugpjūtis

Savivaldybės

Gyventojų skaičius apskrityse (leidinys &), pagrindiniai rodikliai ir gyventojų skaičiaus rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt

1.3.2.

Gyventojų sudėtis

Gyventojų skaičius pagal lytį, amžių, teritorijos administracinius vienetus.

Metinis

97, Eurostato modulis 31100

Demografinės statistikos duomenų bazė.

Birželis

Savivaldybės

Lietuvos gyventojai pagal amžių 2007 metų pradžioje (leidinys &), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt Metraštis, Apskritys, Eurostatui

Gyventojų skaičius pagal šeimyninę padėtį, pilietybę, gimimo vietą (šalį).

Metinis

97, Eurostato moduliai 31100,31300

Demografinės statistikos, Gyventojų registro duomenų bazės ir Asmens dokumentų išrašymo centro duomenys.

Rugsėjis

Šalis

Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija (leidinys &), Eurostatui

1.3.3.

Gyventojų etninė sudėtis

Gyventojų skaičius pagal etninę sudėtį.

Metinis

62

Gyventojų registro duomenų bazė.

Rugsėjis

Šalis

Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija (leidinys &), Metraštis

1.4.

Gyventojų migracija

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Vidinė migracija

Rengti statistinę informaciją apie asmenis, kurie keičia gyvenamąją vietą šalyje pagal lytį, amžių, teritorijos administracinius vienetus.

Metinis

97, Eurostato modulis 31300

Gyventojų registro duomenų bazė.

Rugpjūtis

Savivaldybės

Demografijos metraštis (leidinys &)

1.4.2.

Tarptautinė migracija

Rengti statistinę informaciją apie imigracinius ir oficialius emigracinius srautus.

Mėnesinis,

metinis

Eurostato modulis 31300

Gyventojų registro duomenų bazė, „Sodros“, Migracijos departamento ir kitų institucijų duomenys.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, rugpjūtis

Savivaldybės

Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija (leidinys &), pagrindiniai rodikliai ir gyventojų tarptautinės migracijos rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Apskritys, Eurostatui

 

 

įvertinti neoficialius emigracinius srautus.

Metinis

 

Atrankinis tyrimas, GU-01 priedas 1. Imtis – 0,5 procento 15 m ir vyresnių gyventojų (duomenys renkami apklausiant gyventojus), administracinių šaltinių duomenys.

Birželis

Šalis

Tarptautinė migracija (pranešimas spaudai) pagrindiniai rodikliai skelbiami www. stat. gov. lt, Metraštis. Apskritys

1.5.

Visuotiniai gyventojų ir būstų surašymai

Nustatyti gyventojų skaičių pagal gyvenamąsias vietoves ir teritorijos administracinius vienetus, gyventojų demografinę, socialinę ekonominę sudėtį, būstus, namų ūkius ir kt.

Kas dešimt metų

Eurostato modulis 31200

 

 

 

 

1.5.1

Parengiamieji 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo darbai

Parengti gyventojų ir būstų 2011 m. surašymo programos ir teisės aktų projektus, nustatyti surašymo būdą, pasirengti bandomajam surašymui.

 

 

 

Pagal atskirą grafiką

 

Parengtas 2011 m. surašymo programos projektas, nustatytas jo atlikimo būdas, parengtas surašymo lapo (klausimyno) projektas, pradėta rengti reikalinga teisinė bazė.

1.5.2

Lietuvos Respublikos gyventojų ir būstų 2001 m. visuotinio surašymo duomenų analizė ir skelbimas

Rengti detalią statistinę informaciją apie gyventojų skaičių pagal vartotojų poreikį (pagal žemiausius teritorijos vienetus: gatves, kaimus, seniūnijas ir kt., namų ūkius, tautinę gyventojų sudėtį).

 

12,34,57

Gyventojų ir bustų surašymo duomenų bazė.

Sausis-gruodis

Seniūnijos

Agreguota duomenų bazė paskelbta internete www. stat. gov. lt

2. DARBO RINKOS STATISTIKA

2.1.

Darbo jėga ir gyventojų užimtumas

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Gyventojų užimtumas

Apklausiant 15 m. ir vyresnius gyventojus įvertinti pokyčius darbo rinkoje, užimtų gyventojų, bedarbių ir neaktyvių gyventojų skaičių, jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, išsilavinimą ir kt. Kiekvieną ketvirtį vertinamas nedarbo, gyventojų užimtumo ir aktyvumo lygiai.

Nuolatinis

100, 130, Eurostato modulis 32100

Atrankinis tyrimas, GU-01. Imtis – 0,5 procento 15 m. ir vyresnių gyventojų (duomenys renkami apklausiant gyventojus), „Sodros „ duomenys.

Sausis, balandis, liepa, spalis, birželis – leidinys

Šalis – ketvirtinė, apskritys – metinė informacija

Nedarbo lygio pokyčiai (pranešimas spaudai), Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas (leidinys & ir @), pagrindiniai rodikliai ir užimtų gyventojų, darbo jėgos, darbo jėgos aktyvumo lygio, užimtumo lygio, bedarbių ir nedarbo lygio rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis. Mėnraštis. Apskritys, Eurostatui

2.1.2.

Nelaimingi atsitikimai darbe ir su darbu susijusios sveikatos problemos

įvertinti dirbančių asmenų, patyrusių traumas darbe, skaičių, nedirbto laiko trukmę, su darbu susijusius susirgimus ir dėl to prarastas darbo dienas, veiksnius darbe, kurie gali padaryti neigiamą poveikį sveikatai.

Vienkartinis

130, 139, Eurostato modulis 32100

Atrankinis tyrimas, GU-01 priedas NAD-01. Imtis – 50 procentų gyventojų, dalyvaujančių užimtumo tyrime.

2008 m. kovas

Šalis

Pranešimas spaudai

2.1.3.

Laisvos darbo vietos

įvertinti laisvų ir užimtų darbo vietų skaičių pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydžius.

Ketvirtinis

Eurostato modulis 32100

Statistinių tyrimų ir administracinių šaltinių duomenys.

45 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Pranešimas spaudai, pagrindiniai rodikliai ir laisvų darbo vietų rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www. stat. gov. lt, Mėnraštis. Eurostatui

2.1.4.

Laisvos darbo vietos pagal pagrindines profesijų grupes

Įvertinti laisvų ir užimtų darbo vietų skaičių pagal pagrindines profesijų grupes.

Metinis

Eurostato modulis 32100

Atrankinis tyrimas, LDV-02. Imtis – 8939 respondentų arba 15 procentų visų ūkio subjektų.

90 d. ataskaitiniams metams pasibaigus

Šalis

Pranešimas spaudai, pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

2.2.

Darbo apmokėjimas

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Darbo užmokestis

Nustatyti samdomųjų darbuotojų skaičių, vidutinį darbo užmokestį (mėnesinį ir valandinį) ir darbo laiką pagal ekonomikos sektorius, ekonominės veiklos rūšis, ketvirčiais – pagal darbuotojų kategorijas (darbininkus, tarnautojus) ir lytį.

Metinis,

10,35, Eurostato modulis 32200

Administraciniai „Sodros“ ir ketvirtinio darbo apmokėjimo tyrimo duomenys.

Atrankinis tyrimas, DA-01. Imtis – 6855 respondentų arba 15 procentų visų ūkio subjektų (be individualių įmonių).

Rugsėjo 25 d.

Savivaldybės -metinė, apskritys- ketvirtinė informacija

Darbo statistikos metraštis (leidinys &), pagrindiniai rodikliai ir vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, samdomųjų darbuotojų skaičiaus, sąlyginio darbuotojų skaičiaus rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Mėnraštis, Eurostatui Tarptautinei darbo organizacijai

 

 

 

ketvirtinis

 

 

Vasaris,

gegužė,

rugpjūtis,

lapkritis

 

Darbo užmokestis (pranešimas spaudai, informacija, (leidinys & @)), pagrindiniai rodikliai ir vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, sąlyginio darbuotojų skaičiaus, samdomų darbuotojų skaičiaus rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Apskritys

2.2.2.

Darbo užmokesčio apmokestinimo struktūriniai rodikliai

Nustatyti, kokią darbo užmokesčio ir darbo kaštų dalį sudaro mokesčių dydis. Skaičiuojami rodikliai: darbo kaštų mokesčių dydis, nedarbo spąstai ir mažai uždirbančio darbininko mokesčių dydis.

Metinis

Eurostato modulis 32200

Darbo apmokėjimo tyrimų statistiniai duomenys, pašalpų dydžiai ir mokesčių tarifai, susiję su darbo užmokesčiu.

Rugsėjis

Šalis

Darbo statistikos metraštis (leidinys &), Metraštis, Eurostatui,

2.2.2.1.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtingumas

Nustatyti moterų vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio skirtumą, palyginti su vyrų vidutiniu valandiniu bruto darbo užmokesčiu.

Metinis

60, Eurostato modulis 32200

Ketvirtinio darbo apmokėjimo tyrimo statistiniai duomenys.

Spalis

Šalis

Darbo statistikos metraštis (leidinys &), Metraštis, Eurostatui

2.2.3.

Centrinės valdžios institucijų valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas

Nustatyti specialųjį valstybės tarnautojų darbo užmokesčio rodiklį, kaip pagrindinį elementą ES personalo metiniam darbo užmokesčiui skaičiuoti.

Metinis

105, Eurostato modulis 55301

Valstybės tarnautojų registro ir Gyventojų registro duomenys.

Gruodis

Šalis

Eurostatui Europos Sąjungos personalo metiniam darbo užmokesčiui skaičiuoti

2.2.4.

Minimalusis darbo užmokestis, neto darbo užmokestis, metinis bruto darbo užmokestis

Apskaičiuoti metinius minimaliojo, neto darbo užmokesčio (vienišo ir susituokusio darbininko be vaikų ir su dviem vaikais), darbuotojų skaičiaus bei jų bruto darbo užmokesčio rodiklius pagal lytį ir ekonominės veiklos rūšis.

Metinis,

pusmetinis

Eurostato modulis 32200

LRV nustatyti minimalieji dydžiai, darbo apmokėjimo tyrimų statistiniai duomenys.

Sausis, liepa balandis, lapkritis

Šalis

Darbo statistikos metraštis (leidinys &), Metraštis, Eurostatui

2.2.5.

Darbo užmokestis pagal profesijas

įvertinti tam tikrų profesijų darbo užmokesčio, darbo laiko rodiklius ir teikti Europos palyginimų programai.

Metinis

Eurostato modulis 55200

Darbo užmokesčio struktūros, ketvirtinio darbo apmokėjimo tyrimų statistiniai duomenys.

Birželis

Šalis

Europos tarptautinių palyginimų programai, Eurostatui

2.2.6.

Darbuotojų skaičius pagal 2006 m. spalio mėn. darbo užmokesčio dydį

Nustatyti samdomųjų darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo dieną, pasiskirstymą pagal bruto darbo užmokesčio dydžio grupes spalio mėnesį šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis ir ekonomikos sektorius.

Metinis

10, Eurostato modulis 32200

Atrankinis tyrimas, DA-05. Imtis – 5150 respondentų arba 11 procentų visų ūkio subjektų (be individualių įmonių).

Balandis

Šalis

Darbuotojų skaičius pagal 2006 m. spalio mėn. darbo užmokesčio dydį (leidinys &, pranešimas spaudai, informacija @), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis. Mėnraštis. Eurostatui

2.3.

Darbo užmokesčio struktūra

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

Darbo užmokesčio struktūra 2006 m.

Nustatyti samdomųjų darbuotojų skaičių, darbo užmokestį ir struktūrą pagal darbuotojų profesijas, išsilavinimą, amžių, darbo stažą, lytį, ekonominės veiklos rūšis ir apskritis.

Vienkartinis, kas ketveri metai

102, 135, 140, Eurostato modulis 32200

Atrankinis tyrimas, DUS-01. Imtis – 8763 respondentų arba 15 procentų visų ūkio subjektą, kurių veikla klasifikuojama Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus C-O sekcijose ir 137200 arba 11 procentų visų darbuotojų.

2008 m. liepa – pranešimas spaudai, rugsėjis -informacija, lapkritis – leidinys

Apskritys

Darbo užmokesčio struktūra 2006 m. (leidinys &), pranešimas spaudai, informacija, pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui, Tarptautinei darbo organizacijai

2.4.

Darbo kaštai

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.

Darbo kaštų rodiklių skaičiavimas tarp darbo kaštų tyrimų laikotarpių

įvertinti vienos dirbtos valandos ir vieno darbuotojo darbo kaštus tarp tyrimų laikotarpių.

Metinis

Eurostato modulis 32200

Darbo kaštų ir ketvirtinio darbo apmokėjimo tyrimų statistiniai duomenys.

Gruodis

Šalis

Darbo statistikos metraštis (leidinys &), Metraštis, Eurostatui

2.4.2.

Darbo kaštų indeksai

Nustatyti darbdavio išlaidų darbuotojams samdyti kitimo tendencijas, jų struktūrą pagal ekonominės veiklos rūšis.

Ketvirtinis

47,70, 102, 120, Eurostato modulis 32200

Ketvirtinio darbo apmokėjimo tyrimo duomenys.

Kovas,

birželis,

rugsėjis,

gruodis

Šalis

Darbo kaštų indeksas (pranešimas spaudai), Darbo užmokestis (leidinys & @), darbo kaštų rodiklių kokybės aprašas skelbiamas internete www. stat. gov. lt, Mėnraštis, Eurostatui

2.4.3.

Statistinio Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus NACE 2 red. diegimas darbo kaštų indekso skaičiavimo ir kitose darbo statistikos srityse

Parengiamieji darbai darbo kaštų indekso bei darbo apmokėjimo statistinių tyrimų rodiklių laiko eilutėms perskaičiuoti.

Metinis

70, 102, 120, Eurostato modulis 32200

Ketvirtinio darbo apmokėjimo tyrimo ir kiti statistiniai duomenys.

2009 m.

Šalis

Darbo užmokestis (leidinys @), Eurostatui

2.5.

Streikai

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.

Streikų statistika

Nustatyti streikų (įspėjamųjų streikų) skaičių, juose dalyvavusių darbuotojų skaičių ir jų nedirbtą darbo laiką pagal ekonomikos sektorius bei ekonominės veiklos rūšis.

Įvykus streikams

10, Eurostato modulis 32200

Ūkio subjektų, kuriuose įvyko streikai, ištisinis tyrimas, STR-01.

Antrą mėn. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, birželis – leidinys

Šalis

Streikai (pranešimas spaudai) Darbo statistikos metraštis (leidinys &), Metraštis, Mėnraštis

3. ŠVIETIMO STATISTIKA

3.1.

Formalusis švietimas

Rengti statistinius duomenis apie valstybės reglamentuotą formalųjį švietimą, valstybines ir nevalstybines mokyklas, mokinių ir studentų skaičių, jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, švietimo lygmenis ir sritis, mokyklų mokytojus ir kitus darbuotojus.

Metinis

24, Eurostato modulis 33100,

Ištisiniai švietimo įstaigų tyrimai, ŠV-06, ŠV-07,

Liepa

Savivaldybės

Švietimas (leidinys &), pranešimas spaudai, pagrindiniai rodikliai ir mokyklų bei moksleivių skaičiaus rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis. Mėnraštis. Apskritys, Eurostatui, kitoms Europos Komisijos agentūroms, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Jungtinių Tautų Vaikų organizacijai, Europos profesinio mokymo plėtros centrui

3.1.1.

Bendrasis lavinimas

 

ŠV-04,

 

 

3.1.2.

Profesinis mokymas

 

ŠV-02,

 

 

3.1.3.

Aukštesniosios studijos

 

ŠV-01,

 

 

3.1.4.

Aukštojo mokslo studijos

 

ŠV-08

 

 

3.1.5.

Mokslo institutų doktorantūra

 

 

23

Švietimo ir mokslo ministerijos duomenys.

 

 

3.1.6.

Lietuvos aukštojo mokslo studentų ir profesinių mokyklų mokinių mobilumas

Įdiegti tarptautinę Eurostato, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos instituto bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos metodiką ir surinkti statistinę informaciją apie mobilius moksleivius ir studentus ir jų įgytas kvalifikacijas, atsižvelgus į Europos Parlamento atlikto situacijos tyrimo išvadas ir siūlymus.

Metinis

23,24, 167, Eurostato modulis 33100

Ištisiniai aukštojo mokslo ir profesinių mokyklų tyrimai, ŠV-01, ŠV-04.

Liepa

Šalis

Švietimas (leidinys &), Eurostatui, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai

3.2.

Neformalusis vaikų švietimas

Rengti statistinę informaciją apie neformalųjį vaikų švietimą: vaikų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, mokinių papildomąjį

Metinis

24, 53, Eurostato modulis 33100

 

Liepa

Savivaldybės

Švietimas (leidinys &), pranešimas spaudai, pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Eurostatui.

3.2.1.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

ugdymą, poilsį vasaros stovyklose.

 

 

Ištisinis ikimokyklinių įstaigų tyrimas, ŠV-03.

 

 

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Jungtinių Tautų Vaikų organizacijai

3.2.2.

Papildomasis ugdymas, vaikų ir jaunimo vasaros poilsis

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos, kitų administracinių šaltinių duomenys.

 

 

3.3.

Suaugusiųjų švietimas

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.

Suaugusiųjų švietimo tyrimo, atlikto 2006 m., rezultatų analizė

įvertinti suaugusiųjų gyventojų formalųjį, neformalųjį švietimą ir savišvietą: mokymąsi, gebėjimų ir kompetencijos tobulinimą kursuose, įgūdžius naudojantis informacinėmis technologijomis, dalyvavimą kultūros veikloje

Vienkartinis (kas penkeri metai)

24, 57, 167, Eurostato modulis 33100,

Atrankinio gyventojų tyrimo duomenys.

I ketvirtis

Šalis

Pranešimas spaudai, informacija www. stat. gov. lt, tyrimo rezultatai ir duomenų bazė Eurostatui

3.3.2.

Darbuotojų profesinio mokymo tyrimo, atlikto 2006 m., rezultatų analizė

įvertinti darbuotojų profesinių gebėjimų plėtojimą įmonėse, įmonių išlaidas darbuotojų mokymo kursams.

Vienkartinis (kas penkeri metai)

24, 57, 79

Atrankinio įvairių veiklos rūšių įmonių tyrimo duomenys.

IV ketvirtis

Šalis

Pranešimas spaudai, informacija www. stat. gov. lt, tyrimo rezultatai ir duomenų bazė Eurostatu

3.4.

Švietimo finansai

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.

Profesinio mokymo, aukštesniųjų studijų ir aukštojo mokslo švietimo įstaigų finansai

įvertinti mokymo įstaigų pajamas pagal finansavimo šaltinius ir išlaidas pagal mokyklų vykdomas funkcijas.

Metinis

23,24,167, Eurostato modulis 33100

Ištisinis švietimo įstaigų tyrimas, ŠVF-01.

Liepa

Šalis

Švietimas (leidinys &), Eurostato duomenų bazei

3.4.2.

Namų ūkių išlaidos švietimui

įvertinti namų ūkių išlaidas švietimo prekėms ir paslaugoms.

Metinis

24, 167, Eurostato modulis 33100

Namų ūkių biudžetų tyrimo duomenys.

Liepa

Šalis

Švietimas (leidinys &), Eurostato duomenų bazei

4. KULTŪROS, SPAUDOS IR SPORTO STATISTIKA

4.1.

Kultūra

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

Muziejai, teatrai, bibliotekos, kultūros centrai.

Rengti statistinę informaciją apie muziejus, teatrus, bibliotekas, kultūros centrus: muziejų lankomumas, rodytų spektaklių ir žiūrovų

Metinis

Eurostato modulis 34100

Ištisinis teatrų tyrimas, K-09, Kultūros ministerijos duomenys.

Birželis

Savivaldybės

Kultūra, spauda ir sportas (pranešimas spaudai, leidinys &), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Apskritys

 

Koncertinės organizacijos

skaičius teatruose, bibliotekų knygų fondas bei skaitytojų skaičius.

 

 

 

 

Šalis

4.1.2.

Valstybiniai archyvai, Lietuvos Respublikos kultūros paveldo vertybės

Rengti statistinę informaciją apie valstybinių archyvų veiklą, kultūros paveldo vertybes ir paminklus.

Metinis

Eurostato modulis 34100

Lietuvos archyvų departamento, Kultūros vertybių apsaugos departamento duomenys.

Birželis

Šalis

Kultūra, spauda ir sportas (leidinys &)

4.1.3.

Kino, radijo ir televizijos

veikla

Rengti statistinę informaciją apie kino filmų rodymą ir platinimą, valstybinio radijo ir televizijos, savivaldybių ir nevalstybinių radijo stočių ir televizijų transliuojamų programų apimtį.

Metinis

Eurostato modulis 49202

Ištisiniai radijo ir televizijos stočių, kino filmus demonstruojančių ir platininčių ūkio subjektų tyrimai, K-02, K-03, K-04.

Birželis

Savivaldybės

Kultūra, spauda ir sportas (pranešimas spaudai, leidinys &), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Apskritys, Europos Komisijos agentūroms, Eurostatui, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutui

4.2.

Spauda

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.

Knygų, žurnalų, laikraščių leidyba

Rengti statistinę informaciją apie visus spaudos leidinius.

Metinis

Eurostato modulis 34100

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro duomenys.

Birželis

Šalis

Kultūra, spauda ir sportas (leidinys &) Metraštis, Apskritys

4.3.

Sportas

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.

Sporto organizacijos ir jų veikla

Rengti statistinę informaciją apie kūno kultūros ir sporto organizacijų materialinę bazę, sportuojančius asmenis, Lietuvos sportininkų laimėjimus, neįgaliųjų sportą.

Metinis

 

Kūno kultūros ir sporto departamento duomenys.

Birželis

Savivaldybės

Kultūra, spauda ir sportas (leidinys &), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis

5. SVEIKATOS STATISTIKA

5.1.

Gyventojų sveikatos priežiūra

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.

Sveikatos priežiūra ir sergamumas

Rengti statistinę informaciją apie sveikatos priežiūrą ir sergamumą įvairiomis ligomis, gydytojus, odontologus, slaugytojus, vaistininkus, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, vaikų profilaktinius skiepijimus.

Metinis

11,20,168, Eurostato modulis 35100

Sveikatos informacijos centro, kitų institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Birželis

Šalis,

savivaldybės–pagal poreikį

Pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui

5.1.2.

Sveikatos sąskaitų sistemos metodikos (SIIA) diegimas, sveikatos sąskaitų sudarymas

Diegti sveikatos sąskaitų sistemos metodiką palyginamai informacijai apie sveikatos išlaidas rengti: sveikatos išlaidos pagal sveikatos priežiūros funkcijas, paslaugų teikėjus ir finansavimo šaltinius.

Metinis

20,64,168, Eurostato modulis 35100

Statistinių tyrimų, institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Gruodis

Šalis

Sveikatos priežiūros išlaidos (informacija), Pasaulio sveikatos organizacijai, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui

5.1.3.

Valdžios sektoriaus išlaidos būtinajai ir ilgalaikei sveikatos priežiūrai

Įvertinti valdžios sektoriaus išlaidas sveikatos priežiūrai pagal sveikatos priežiūros funkcijas, paslaugų gavėjus pagal lytį ir amžių Lietuvos konvergencijos programos ilgalaikėms projekcijoms rengti.

Metinis

20, 64, 168

Statistinių tyrimų, institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Rugsėjis

Šalis

Informacija Finansų ir Sveikatos apsaugos ministerijoms, Europos Komisijai

5.2.

Sveikata ir sauga darbe

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.

Nelaimingi atsitikimai darbe

Rengti statistinę informaciją apie nelaimingus atsitikimus darbe, asmenis, netekusius darbingumo ir žuvusiuosius, nedirbtų dienų dėl nelaimingų atsitikimų darbe skaičių.

Metinis

10,25,36,

Eurostato modulis 35200

Valstybinės darbo inspekcijos duomenys.

Birželis

Šalis

Pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Tarptautinei darbo organizacijai

5.2.2.

Profesinės ligos

Rengti statistinę informaciją apie profesines ligas, naujų susirgimų profesine liga atvejus pagal ligų grupes, vyrų ir moterų susirgimus profesinėmis ligomis.

Metinis

10,25,

Eurostato modulis 35200

Higienos instituto duomenys.

Birželis

Šalis

Pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis

6. SOCIALINĖS APSAUGOS STATISTIKA

 

 

 

 

 

 

6.1.

Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos ESSPROS diegimas

 

 

 

 

 

 

6.1.1.

Socialinės paslaugos

Rengti statistinę informaciją apie socialinių paslaugų gavėjus paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojus ir veiklą.

Metinis

27,

Eurostato modulis 37101

Ištisiniai savivaldybių, globos įstaigų, pensionatų, specialiojo ugdymo centrų, dienos socialinių paslaugų, laikino gyvenimo įstaigų tyrimai,

SOC-01, SOC-02,

SOC-03, SOC-04.

Balandis

Savivaldybės

Socialinės paslaugos (informacija), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis. Apskritys, Eurostatui

6.1.2.

Pensijų gavėjai

Rengti statistinę informaciją apie pensijų gavėjus pagal lytį, socialinės apsaugos programas ir pensijų rūšis.

Metinis

64,

Eurostato modulis 37101

SADM, „Sodros“, kitų institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Spalis

Šalis, pagal savivaldybes – VSD senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjų skaičius

Socialinė apsauga (leidinys &), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis. Apskritys, Eurostatui

6.1.3.

Pajamos ir išlaidos socialinei apsaugai

Rengti statistinę informaciją apie socialinės apsaugos pajamas ir išlaidas pagal programas, socialinės apsaugos funkcijas, ekonominį ir išmokos tipą; pajamas pagal kilmės sektorių ir ekonominį tipą (ESSPROS metodika).

Metinis

Eurostato modulis 37101

SADM, FM, Ligonių kasų, „Sodros“, Užimtumo fondo, kitų institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Gruodis

Šalis, pagal savivaldybes – pašalpos šeimoms auginančioms vaikus, socialinės pašalpos gavėjai ir išlaidos

Socialinė apsauga (leidinys &), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, 2005 m. galutiniai ir 2006 m. išankstiniai duomenys, Metraštis, Eurostatui

6.1.4.

Socialinės apsaugos programų ir pašalpų metaduomenų bazės aktualizavimas

Atnaujinti ir teikti vartotojams statistinę informaciją apie socialinės apsaugos programas ir išmokas, kaupti detalų jų aprašymą.

Metinis

Eurostato modulis 37101

LR teisės aktai, SADM duomenys.

Rugsėjis

Šalis

Informacija leidiniams, Metraštis, atnaujinta metaduomenų bazė Eurostatui

6.1.5.

Socialinių pašalpų neto statistiniai rodikliai

Rengti statistinę informaciją pagal socialinės apsaugos funkcijas ir pašalpas apie apmokestinamas ir fiskalines socialines pašalpas.

Metinis

Eurostato modulis 37101

Statistinių tyrimų, FM, „Sodros“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys.

Rugsėjis

Šalis

Informacija Eurostatui

7. GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR GYVENIMO LYGIO STATISTIKA

7.1.

Namų ūkių biudžetai, skurdas ir socialinė atskirtis

 

 

 

 

 

 

7.1.1.

Namų ūkių biudžetai

Įvertinti namų ūkio išlaidų lygį ir struktūrą vartojimą, būsto sąlygas įvairiose namų ūkių grupėse: pagal gyvenamąją vietą, pagrindinį pajamų šaltinį, pajamų dydį, namų ūkio sudėtį, namų ūkio galvos išsilavinimą ir amžių. Vartojimo išlaidų struktūra, reikalinga vartotojų kainų indeksui ir makroekonominiams rodikliams skaičiuoti.

Metinis,

28, Eurostato moduliai 36100,38100

Atrankinis privačių namų ūkių tyrimas, NŪB-01.

Imtis – 11000 namų ūkių (duomenys renkami apklausiant namų ūkius ir respondentams pildant išlaidų dienoraščius).

Kovas,

 

birželis

Šalis

 

Apskritys

Namų ūkių biudžetų tyrimo rezultatai (pranešimas spaudai)

Namų ūkių biudžetai 2006 m (leidinys &), pagrindiniai rodikliai ir namų ūkių vartojimo išlaidų rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Apskritys

 

 

 

Ketvirtinis

 

 

Gegužė, rugpjūtis, lapkritis

Šalis

7.1.2.

Namų ūkių diferenciacija pagal gyvenimo lygį ir skurdo rodikliai

Rengti skurdo ir nelygybės rodiklius įvairioms namų ūkių ir gyventojų grupėms pagal gyvenamąją vietovę, namų ūkio pajamų šaltinį, namų ūkio galvos išsilavinimą, lytį, amžių, namų ūkio sudėtį, vaikų skaičių ir kt. Skurstančių namų ūkių pajamų, išlaidų, vartojimo, būsto ir kiti gyvenimo lygio rodikliai.

Metinis

45,

Eurostato modulis 36300

Namų ūkių biudžetų tyrimo ir Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo statistiniai duomenys.

Balandis

Šalis

Skurdo matavimas: pajamų nelygybė, nepiniginiai skurdo rodikliai (leidinys @), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt.

7.2.

Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos

 

 

 

 

 

 

7.2.1.

Gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas

Įvertinti gyventojų pajamas, skurdo ir socialinės atskirties lygį ir sudėtį, ilgalaikį skurdą (Lakeno rodikliai) visiškai palyginamą tarp Europos sąjungos valstybių. Tai informacija apie namų ūkio ir atskirų asmenų pajamas, būsto sąlygas, užimtumą, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, galimybę patenkinti kai kuriuos vartojimo poreikius.

Metinis

71

Atrankinis privačių namų ūkių tyrimas, taikant 4 dalių rotacinį modelį, PGS-01, PGS-02. Imtis – 6500 namų ūkių (duomenys renkami atliekant namų ūkių apklausą).

Lapkritis

Šalis

Pranešimas spaudai,

Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos (leidinys &), namų ūkių disponuojamų pajamų rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt,

Rugpjūtis

 

pirminių duomenų bylos Eurostatui

7.2.2.

Gyventojų būsto sąlygos

Įvertinti gyventojų pasitenkinimą būsto įranga ir patogumais, galimybę gauti būtiniausias paslaugas gyvenamoje vietovėje, būsto keitimo priežastis. Informacija surenkama apklausiant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo respondentus.

Vienkartinis

138

Atrankinis privačių namų ūkių tyrimas, PGS-03.

2008 m. lapkritis

Šalis

Pranešimas spaudai,

Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos (leidinys &),

Imtis – 6500 namų ūkių (duomenys renkami atliekant namų ūkių apklausą).

2008 m. rugpjūtis

 

pirminių duomenų bylos Eurostatui

Statistinė informacija grupuojama pagal pajamų lygį, gyvenamąją vietą.

8. KITA SOCIALINĖ IR DEMOGRAFINĖ STATISTIKA

8.1.

Lyčių statistika, statistika apie vaikus, žmonių su negalia integraciją

 

 

 

 

 

 

8.1.1.

Moterys ir vyrai:

demografinės ir socialinės charakteristikos

Kaupti ir rengti statistinę informaciją apie skirtingą moterų ir vyrų padėtį visuomenėje, moterų ir vyrų skaičių, išsilavinimą, sveikatą užimtumą ir nedarbą darbo užmokestį, dalyvavimą valstybės valdyme, šeimos formavimą.

Metinis

60,

Eurostato modulis 38300

Statistinių tyrimų, institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Rugpjūtis

Savivaldybės

Pranešimas spaudai, Moterys ir vyrai Lietuvoje (leidinys &)

8.1.2.

Vaikai: socialinės ir demografinės charakteristikos

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie vaikus, jų demografines charakteristikas, gyvenimo lygį, netekusius globos vaikus, švietimą, sveikatą, mirtingumą, nepilnamečių nusikalstamumą, smurtą prieš vaikus.

Metinis

53

Statistinių tyrimų, institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Gegužė

Šalis

Pranešimas spaudai

Lapkritis

Savivaldybės

Lietuvos vaikai (leidinys &), informacija www. stat. gov. lt, Metraštis, Apskritys

8.1.3.

Žmonių su negalia socialinės integracijos statistika

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie suaugusius ir vaikus, kuriems pirmą kartą nustatytas neįgalumas, pagal ligų grupes, netekto darbingumo (invalidumo) pensininkų skaičių ir pensijas, paslaugas neįgaliesiems.

Metinis

26,42

Statistinių tyrimų, Lietuvos invalidų reikalų tarybos, Institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Liepa

Šalis

Žmonių su negalia socialinė integracija (informacija), Metraštis

8.2.

Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo padariniai, nusikalstamumo statistika

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.

Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir padarinių statistiniai rodikliai

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie alkoholio, tabako, narkotikų vartojimą ir padarinius, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių gamybą importą eksportą pardavimą, kainas, konfiskuotas narkotines ir psichotropines medžiagas, jų „gatvės“ kainą besigydančius, sergančius ir mirusius nuo priklausomybės ligų asmenis, nusikalstamumą.

Metinis

30,31,32,51,

Statistinių tyrimų, institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Birželis

Šalis

Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir padariniai (informacija ir pranešimai spaudai), Metraštis

8.2.2.

Nusikalstamumo ir teistumo statistika

Rengti statistinę informaciją apie nusikalstamumą ir teistumą – užregistruotus ir ištirtus nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus pagal rūšis, nustatytus asmenis, įtariamus (kaltinamus) padarius nusikalstamą veiką, nuteistus ir įkalintus asmenis, teisės specialistus ir teisėsaugos institucijų veiklą

Metinis,

Mėnesinis

Eurostato modulis 38201

Informatikos ir ryšių, Policijos departamentų prie Vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinės teismų administracijos, Kalėjimo departamento prie Teisingumo ministerijos, Generalinės prokuratūros duomenys.

Birželis, 10-20 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Savivaldybės

Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla (leidinys &), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Apskritys, Eurostatui

8.3.

Religinės bendruomenės ir narystės organizacijos

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.

Religinės bendruomenės

Rengti statistinę informaciją apie religines bendruomenes – tradicines religines bendruomenes, maldos namus ir dvasininkų (dvasinių vadovų) skaičių ir bažnytines apeigas.

Metinis

6

Religinių bendruomenių duomenys.

Birželis

Šalis

Pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis

8.3.2.

Narystės organizacijų (politinių partijų, profesinių sąjungų ir asociacijų) ūkinė-finansinė veikla

Įvertinti narystės organizacijų paslaugų apimtį, lėšas, išlaidas, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą.

Metinis

38

Ištisinis politinių partijų, profesinių sąjungų ir verslininkų asociacijų tyrimas ir atrankinis kitų narystės organizacijų tyrimas, F-16. Imtis – 1200 respondentų.

Liepa

Šalis

Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti

8.4.

Rinkinių rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

8.4.1

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkinių rezultatai

Rengti statistinę informaciją apie balsavimo rezultatus pagal partijas ir politines organizacijas.

Kas ketveri metai

2

Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys.

Kovas

Šalis

Pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis

8.5.

Labdara ir parama

 

 

 

 

 

 

 

8.5.1.

Labdara ir parama, gauta iš šalies ir užsienio šalių subjektų

Įvertinti suteiktos ar gautos labdaros ir paramos srautus iš užsienio šalių ir iš Lietuvos Respublikos juridinių bei fizinių asmenų, paramos paskirstymą bei jos panaudojimą. Duomenys grupuojami pagal finansavimo kryptis, materialinių vertybių nomenklatūrą, paramos teikėjų veiklos rūšis, užsienio šalis, fondų gautos paramos paskirstymo ir panaudojimo sritis ir kt.

Metinis

14,40

Labdaros teikėjų ir gavėjų ataskaitų duomenys gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento duomenys.

Lapkritis

Savivaldybės

Labdara ir parama Lietuvoje 2006 (leidinys &), Mėnraštis, Lietuvos bankui

VERSLO STATISTIKA

9. NEFINANSŲ ĮMONIŲ VERSLO STRUKTŪROS STATISTIKA

9.1.

Verslo struktūra

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1.

Verslo struktūros tyrimas

Įvertinti pagrindinius ekonominius rodiklius pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydį (pajamos, sąnaudos, pelnas, pridėtinė vertė, turtas, įsipareigojimai ir kt.).

Metinis

38, 61, 98,

Eurostato modulis 44201

Atrankinis nefinansinių įmonių tyrimas, F-01.

Imtis – 10647 respondentų arba 30 procentų nefinansinių įmonių (be individualių), kurių pajamos sudaro apie 80 procentų visų nefinansinių įmonių pajamų.

Rugpjūtis – išankstiniai 2006 m. duomenys, 2008 m. birželis – galutiniai duomenys

Šalis.

Pagal savivaldybes – darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą.

Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Verslo struktūros rodikliai 2005 (leidinys &),

Pagrindiniai įmonių veiklos vertinimo rodikliai (leidinys &), įmonių skaičiaus, dirbančiųjų skaičiaus, pajamų už parduotas prekes ir paslaugas, išlaidų personalui, pridėtinės vertės bei bendrosios investicijos į materialųjį turtą rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt.

Valstybinės mokesčių inspekcijos administraciniai įmonių metinės finansinės atskaitomybės, įmonių pelno mokesčio deklaracijų duomenys.

Smulkių, vidutinių ir didelių įmonių 2005 m. pagrindiniai rodikliai (leidinys &), Metraštis, Apskritys, Eurostatui

9.1.2.

Užsienio dukterinių įmonių rodikliai

Įvertinti Lietuvoje esančių užsienio dukterinių įmonių pagrindinius rodiklius pagal ekonominės veiklos rūšis ir pagrindinių kontroliuojančių vienetų šalis. Įmonių skaičius, apyvarta, darbuotojų skaičius, pridėtinė vertė, investicijos ir kt.

Vienkartinis

98,

Eurostato modulis 44201

Tiesioginių užsienio investicijų tyrimo, Verslo struktūros tyrimo, Statistinio ūkio subjektų registro bei Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų šaltinių duomenys.

Gruodis

Šalis

Duomenys Eurostatui

9.1.3.

Smulkių ir vidutinių įmonių verslo sąlygų tyrimas „Verslo sėkmės veiksniai“

Įvertinti bendrus ir specifinius smulkaus ir vidutinio verslo įmonių ekonominės demografijos bruožus, veiksnius, darančius įtaką įmonių veiklos pokyčiams, įmonių konkurencingumo galimybes, įvertinti naujai susikūrusių smulkių ir vidutinių įmonių būklę bei verslo sąlygas.

Metinis

61

Atrankinis tyrimas, VSV-01.

Imtis- 1994 respondentų arba 50 procentų, įregistruotų 2003 m. ir vykdančių veiklą tiriamuoju laikotarpiu įmonių.

Lapkritis

Savivaldybės

Smulkių ir vidutinių įmonių verslo sąlygos: nuomonės, tendencijos, prognozės (leidinys &)

9.1.4.

Verslo demografijos rodikliai

Nustatyti pagrindinių ūkio subjektų įsteigimo, ekonominės veiklos, reorganizavimo ir veiklos pabaigos istoriją, išgyvenimo lygį ir rengti verslo demografijos rodiklius.

Metinis

98,

Eurostato modulis 44201

Statistinio ūkio subjektų registro duomenys.

Liepa

Savivaldybės

Informacija Eurostatui apie verslo demografiją

10. ĮMONIŲ FINANSAI

10.1.

Įmonių finansiniai rodikliai

 

 

 

 

 

 

 

10.1.1.

Įmonių ketvirtiniai finansiniai rodikliai

Rengti įmonių pagrindinius finansinius rodiklius, įvertinti įmonių įsiskolinimo būklę bei veiklos efektyvumą (pajamos, sąnaudos, pelnas, turtas, įsipareigojimai, produkcija, pridėtinė vertė ir kt.).

Ketvirtinis

38

Atrankinis tyrimas, F-01.

80 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, pranešimas spaudai, Įmonių finansiniai rodikliai (leidinys &), Mėnraštis

Imtis – 6500 nefinansinių įmonių.

10.1.2.

Įmonių bankrotas ir restruktūrizavimas

Rengti duomenis apie bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių skaičių, įmonių bankroto eigą, kreditinį įsiskolinimą bei skolų grąžinimą. Duomenys grupuojami pagal apskritis, įmonių dydį, bankroto iniciatorius, veiklos rūšis, kreditinio įsiskolinimo rūšis ir kt.

Metinis,

pusmetinis

15

įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos, Garantinio fondo administracijos duomenys.

Birželis,

gruodis

Savivaldybės

Įmonių bankrotas (leidinys &), Metraštis, Mėnraštis

11. VERSLO IR VARTOTOJŲ NUOMONIŲ TYRIMAI

11.1.

Verslo tendencijos

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1.

Verslo tendencijos pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų sektoriuose, investicijų tendencijų tyrimas pramonėje

Skaičiuoti pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų sektorių pasitikėjimo ir verslo tendencijas apibūdinančius rodiklius, remiantis įmonių vadovų nuomonių apklausos rezultatais.

Mėnesinis

161

Atrankiniai tyrimai, A-01, A-02, A-03, A-04.

Imtis nuo 600 iki 800 pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų įmonių.

29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Pranešimai spaudai, pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Mėnraštis

 

 

 

2 kartus per metus

 

Atrankinis pramonės įmonių tyrimas, A-05. Imtis – 996 respondentai

 

 

 

11.2.

Vartotojų nuomonių

 

 

 

 

 

 

 

11.2.1.

Vartotojų nuomonių tyrimas

Įvertinti gyventojų, kaip vartotojų, ketinimus pirkti ir galimybes sutaupyti, nustatyti kaip gyventojai vertina ekonominę padėtį ir kokia jos įtaka vartotojų ketinimams. Ekonominei padėčiai ir jos pokyčiams apibūdinti naudojami kainų, nedarbo lygio, bendros ekonominės padėties vertinimai.

Rodikliai pateikiami pagal respondentų amžių, lytį, išsilavinimą, pajamų lygį ir užimtumą.

Mėnesinis

161

Atrankinis 16 m. ir vyresnių gyventojų tyrimas. Imtis- 1200 asmenų (duomenys renkami atliekant apklausą).

Ataskaitinio mėnesio priešpaskutinę darbo dieną

Šalis

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai (pranešimas spaudai), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt.

 

 

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai (leidinys &)

Vasaris

12. PRAMONĖS STATISTIKA

12.1.

Pramoninė veikla

 

 

 

 

 

 

 

12.1.1.

Įmonių pramoninė veikla

Įvertinti pramonės trumpalaikius pokyčius:

produkciją, pardavimus ir paslaugas (Lietuvos rinkoje ir ne Lietuvos rinkoje), gauti nauji užsakymai (nauji užsakymai iš Lietuvos vartotojų ir ne Lietuvos vartotojų), vidutinis dirbančiųjų skaičius, dirbtos valandos, algos ir atlyginimai.

Mėnesinis

77,

Eurostato modulis 44401

Atrankinis vykdančių pramoninę veiklą įmonių tyrimas.

22 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Pranešimas spaudai,

 

Pramonės darbo rezultatai (leidinys & @),

Imtis – 35 procentai įmonių, kurių pagrindinė veiklos rūšis yra kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų ir vandens tiekimas ir kurių pajamos sudaro 94 procentus visų šių veiklos rūšies įmonių pajamų.

Pramonės produkcijos indekso kokybės aprašas skelbiamas internete www. stat. gov. lt, Mėnraštis, Metraštis, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

Rodikliai pateikiami: pagal ekonomines veiklos rūšis (EVRK Rev. 1.1), kurios apima kasybą ir karjerų eksploatavimą; apdirbamąją gamybą; elektros, dujų ir vandens tiekimą sekcijos, skyriaus lygiu; pagal pagrindines pramonines grupes.

P-11 – 2872 respondentas,

PEG-11 – 10 respondentų,

PEP-11 – 1 respondentas,

PET-11 – 5 respondentai,

PD-11 – 3 respondentai,

PV-11 – 50 respondentų,

PŠ-11 – 50 respondentų.

12.2.

Gamyba pagal Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorių (PGPK)

 

 

 

 

 

 

12.2.1.

Įmonių pramoninių gaminių gamyba

Nustatyti gaminių gamybos apimtį ir pokyčius: pagaminta produkcija, parduotos produkcijos kiekis ir vertė pagal gaminius.

Mėnesinis

125,

Eutostato modulis 44501

Atrankinis tyrimas, P-12.

27-30 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Savivaldybės

Informacija vartotojams @, Mėnraštis, www. stat. gov. lt,

Imtis-3691 respopndentų arba 44 procentai įmonių, kurių pagrindinė veiklos rūšis yra kasyba ir karjerų eksploatavimas bei apdirbamoji gamyba ir kurių metinės pajamos ne mažesnės 0,2 mln. Lt.

Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

Gaminių gamyba (leidinys &), www. stat. gov. lt, Metraštis. Apskritys, tarptautinėms organizacijoms

Birželis

12.3

Cukraus balansas

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1.

Cukraus gamyba, pirkimas / pardavimas ir atsargos

Rengti informaciją cukraus natūriniams balansams sudaryti: atsargos mėnesio pradžioje, pirkta vidaus rinkoje, importuota iš kitą ir įvežta iš ES šalių, parduota Lietuvos rinkoje, sunaudota produkcijai gaminti, eksportuota į kitas ir išvežta į ES šalis, nuostoliai, atsargos mėnesio pabaigoje.

Mėnesinis

50

Atrankiniai įmonių, kurios prekiauja cukrumi ir naudoja jį gamyboje tyrimai. C-01. Imtis – 32 respondentai arba 7 procentai didmeninės prekybos įmonių, C – 02. Imtis – 222 respondentai arba 30 procentų maisto produktų ir gėrimų gamybos įmonių. Ištisinis cukraus gamybos įmonių tyrimas, C-03.

18 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Žemės ūkio ministerijai (cukraus balansui sudaryti)

13. ENERGETIKOS IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ STATISTIKA

13.1.

Kuras ir energija

 

 

 

 

 

 

 

13.1.1.

Kuro ir energijos gamyba, sunaudojimas bei atsargos.

Nustatyti mėnesinius kuro ir energijos išteklius, jų gamybą, eksportą importą sunaudojimą bei atsargas per ataskaitinį laikotarpį.

Mėnesinis

18,46,95,

Eurostato modulis 45201

Atrankinis tyrimas,

25 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus – išankstinė informacija, 50 d. –patikslinta informacija

Šalis

Informacija Ūkio ministerijai, Mėnraštis Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai

EN-11.

Imtis -180 kuro gamintojų, tiekėjų bei didžiausių vartotojų, įmonių, įpareigotų kaupti naftos bei naftos produktų valstybės atsargas bei įmonių, turinčių daugiau kaip 5 MW galios šilumos ar elektros energijos gamybos objektų ir gaminančių parduoti skirtą energiją

Kuro ir energijos vidaus ištekliai (išskiriant biodegalus), gamyba, importas, eksportas, atsargų pasikeitimas ir kt.

Elektros energijos perdavimo tinklo ir rinkos operatoriaus tyrimas, EN-12.

Ištisinis durpių gavybos įmonių tyrimas, EN-14.

Naftos perdirbimo įmonės tyrimas, EN-16.

13.1.2.

Šalies kuro ir energijos balansas, pagrindinių kuro ir energijos rūšių balansai

Nustatyti metinius kuro ir energijos išteklius, jų gavybą, gamybą, eksportą, importą, atsargas, sunaudojimą pagrindinėse ūkio veiklos srityse ir namų ūkiuose. Sudaromas Lietuvos kuro ir energijos balansas bei pagrindinių kuro ir energijos rūšių balansai.

Duomenys naudojami Nacionalinei energetikos strategijai rengti.

Metinis

44, 52, 143,

Eurostato modulis 45101

Atrankinis nefinansinių įmonių tyrimas, EN-01.

Kovo 15 d.- išankstinė informacija apie naftos ir naftos produktų bendrąjį suvartojimą, importą bei eksportą

Šalis

Informacija Ūkio ministerijai

Imtis – 5043 respondentų arba 14 procentų visų įmonių.

Elektros energijos perdavimo tinklo ir rinkos operatoriaus tyrimas, EN-02.

Ištisinis elektros energijos skirstomųjų tinklų tyrimas, EN-03.

 

 

 

Liepa

Šalis

Kuro ir energijos balansas 2006 metais (leidinys &), Informacija, pagrindiniai rodikliai, kuro ir energijos rūšių bendrojo sunaudojimo bei kuro ir energijos rūšių galutinio sunaudojimo rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai

 

Naftos perdirbimo įmonės tyrimas, EN-06.

13.2.

Žaliavos ir medžiagos

 

 

 

 

 

 

 

13.2.1.

Žaliavų ir medžiagų balansai, tauriųjų metalų panaudojimas

Nustatyti pagamintą, sunaudotą žaliavų ir medžiagų (juodieji, spalvotieji metalai, chemikalai, mediena, statybinės medžiagos ir kt.) kiekį bei jų atsargas, tauriųjų metalų kiekį, sunaudojamą produkcijos gamybai, mokslo tiriamiesiems ir bandomiesiems darbams, dantims protezuoti ir kitiems tikslams.

Juodųjų, spalvotųjų metalų, chemikalų, medienos, statybinių medžiagų gamyba, importas, eksportas, sunaudojimas, atsargos ir kt. rodikliai.

Metinis

3, 16

Atrankinis nefinansinių įmonių tyrimas, MI-03.

Birželis

Šalis

Žaliavos ir medžiagos 2006 metais (leidinys & @), Metraštis, pagrindiniai rodikliai ir medžiagų sunaudojimo rodiklio kokybės aprašas skelbiami internete www. stat. gov. lt.

Imtis – 4231 respondentų arba 12 procentų visų įmonių.

Atrankinis įmonių naudojančių tauriuosius metalus tyrimas, MI-01.

Imtis – 84 įmonės.

13.2.2.

Juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo susidarymas ir panaudojimas

Nustatyti susidariusį produkcijai gaminti ir kitiems tikslams sunaudotą juo dujų ir spalvotųjų metalų laužo kiekį.

Metinis

4

Atrankinis nefinansinių įmonių tyrimas, MI-05.

Birželis

Šalis

Žaliavos ir medžiagos 2006 metais (leidinys & @), pagrindiniai rodikliai ir metalo laužo susidarymo rodiklio kokybės aprašas skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis

Imtis-1396 respondentai arba 4 procentai visų įmonių.

Juodųjų (plieno ir ketaus) ir spalvotųjų (vario, bronzos, žalvario, aliuminio, švino, cinko, alavo, nikelio ir kt.) metalų laužo sunaudojimas ir kt. rodikliai.

14. STATYBOS IR GYVENAMOJO FONDO STATISTIKA

14.1.

Statybos veikla

 

 

 

 

 

 

 

14.1.1.

Statybos darbai

Įvertinti statybos įmonių trumpojo laikotarpio rodiklių pokyčius: atlikti statybos darbai (be PVM), statybos darbų sutartys, dirbančiųjų skaičius, dirbtos valandos, algos ir atlyginimai.

Atliktus darbus rodiklis pateikiamas pagal statinių tipą, įmonės dydį, darbų rūšis.

Ketvirtinis

77,

Eurostato modulis 44401

Atrankinis statybos įmonių tyrimas, K. S – 01.

45 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – išankstinė informacija, 60 d. – leidinys

Šalis

Pranešimas spaudai, pagrindiniai rodikliai ir atliktą statybos darbų rodiklio kokybės aprašas skelbiami internete www. stat. gov. lt, Materialinės investicijos ir statyba (leidinys & @), Mėnraštis, Metraštis, Apskritys, Eurostatui

Imtis- 1000 respondentą arba 22 procentai įmonių, kurių atlikti statybos darbai sudaro 78 procentus visų atliktą statybos darbų.

Savivaldybės – leidinyje už I-IV ketvirtį

14.1.2.

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatą statyba

Įvertinti šalies gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatą statybų mastą, išduotą leidimų skaičių ir kitus rodiklius.

Metinis

77,

Eurostato modulis 44401

Ištisinis apskričių viršininkų administracijų tyrimas, NPS-01.

Birželis

Savivaldybės

Gyvenamasis fondas ir pastatą statyba (leidinys &, @), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Mėnraštis, Metraštis, Apskritys

ketvirtinis

 

 

 

45 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – išankstiniai duomenys, 60 d. – leidinys

 

Pranešimas spaudai, Materialinės investicijos ir statyba (leidinys & @) gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatą statybos, statybos leidimų gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams išdavimo rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Mėnraštis, Eurostatui

14.2.

Apsirūpinimas būstu

 

 

 

 

 

 

 

14.2.1.

Gyvenamasis fondas ir jo panaudojimas

Įvertinti šalies gyvenamąjį fondą pagal kiekybinius bei kokybinius rodiklius, nuosavybės rūšis bei jo buvimo vietą.

Pagrindiniai gyvenamojo fondo rodikliai:

butą, kambarių skaičius, naudingasis plotas, įrengti patogumai. Gyvenamojo fondo rodikliai pateikti pagal nuosavybės formas ir jo buvimo vietą

Metinis

29

Ištisinis įmonių, įstaigų, turinčių savo žinioje gyvenamasias patalpas tyrimas, GF-01,

Birželis

Savivaldybės

Pranešimas spaudai, pagrindiniai rodikliai ir gyvenamojo fondo rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www. stat. gov. lt. Gyvenamasis fondas ir pastatą statyba (leidinys &, @), Mėnraštis, Metraštis, Apskritys

VĮ Registrų centro informacija.

14.2.2.

Nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atkūrimas

Rengti informaciją apie gyvenamųjų namų (jų dalių) grąžinimą buvusiems savininkams arba paveldėtojams, šiuose namuose gyvenančių nuomininkų iškeldinimą, suteikiant kitas gyvenamąsias patalpas.

Metinis

9

Ištisinis miestą ir rajonų savivaldybių tyrimas, GF-05.

60 d. ataskaitiniams metams pasibaigus

Savivaldybės

Nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atkūrimas (informacija), Mėnraštis, Metraštis

14.2.3.

Socialinio busto nuoma ir valstybės remiami būsto kreditai

Rengti informaciją apie asmenis (šeimas), esančius sąrašuose socialiniam būstui nuomoti ir išsinuomojusius jį, taip pat asmenis, gavusius valstybės remiamus būsto kreditus.

Metinis

21

Ištisinis miestų ir rajonų savivaldybių tyrimas, GF-03.

60 d. ataskaitiniams metams pasibaigus

Savivaldybės

Socialinio busto nuoma ir valstybės remiami būsto kreditai (leidinys & @), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Mėnraštis, Metraštis

Ištisinis bankų, kuriems paskirstyti valstybės remiami būsto kreditai tyrimas, VPB-01.

15. INVESTICIJŲ STATISTIKA

15.1.

Valstybės investicijų programa

 

 

 

 

 

 

 

15.1.

Investicijos

 

 

 

 

 

 

 

15.1.1.

Materialinės ir nematerialinės investicijos

įvertinti duomenis apie ūkio subjektų investicijas į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą. Ilgalaikio materialiojo turto statyba, įsigijimas, pardavimas, finansinis lizingas, nematerialaus turto įsigijimas ir pardavimas.

Metinis

38

Ištisinis žemės ūkio bendrovių ir įmonių, finansinių įmonių ir pelno nesiekančių įmonių, biudžetinių įstaigų tyrimas ir atrankinis individualių įmonių tyrimas, KS-02.

Lapkritis

Savivaldybės

Nacionalinėms sąskaitoms pagrindinio kapitalo formavimui įvertinti, Metraštis, Apskritys

Imtis – 16 procentą individualių įmonių.

Iš viso 4883 respondentai.

Verslo struktūros tyrimo statistiniai duomenys.

ketvirtinis

38

Ištisinis biudžetinių įstaigų, finansinių įmonių ir pelno nesiekiančių įmonių tyrimas ir atrankinis verslo įmonių tyrimas, KS-02. Imtis – 17 procentą verslo įmonių, kurios sudaro 82 procentus visų verslo įmonių investicijų.

45 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – išankstiniai duomenys, 60 d. – leidinys

Šalis

Pranešimas spaudai, Materialinės investicijos ir statyba(leidinys &, @), Mėnraštis, pagrindiniai rodikliai ir rodiklio kokybės aprašas skelbiami internete www. stat. gov. lt, nacionalinėms sąskaitoms pagrindinio kapitalo formavimui įvertinti

16. VIDAUS PREKYBOS STATISTIKA

16.1.

Prekybos ir maitinimo įmonių veikla

 

 

 

 

 

 

16.1.1.

Prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta ir darbo rodikliai

Įvertinti prekybos ir maitinimo įmonių trumpojo laikotarpio pagrindinių rodiklių pokyčius: apyvarta (be PVM), dirbančiųjų skaičius, dirbtos valandos, algos ir atlyginimai. Rodikliai pateikiami pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK red. 1; sekcija G ir sekcijos II grupės 55.3-55.5; 4 ženklų lygyje) ir įmonių dydžio grupes (1-9; 10-49; 50< dirbančiųjų).

Mėnesinis

77, Eurostato modulis 44401

Atrankinis tyrimas, PR-01. Imtis – 4497 respondentai arba 19 procentų prekybos ir maitinimo įmonių, kurių apyvarta sudaro 86 procentus visos apyvartos.

29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių pokyčiai (pranešimas spaudai), Eurostatui

Mažmeninė prekyba ir maitinimas (leidinys & @), prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, suinteresuotoms institucijoms, verslo atstovams, Mėnraštis

16.1.2.

Prekyba turgavietėse

Nustatyti mažmeninės prekių apyvartos turgavietėse apimtis bei pokyčius: prekių apyvarta. Pateikiama apyvartos sudėtis pagal prekių grupes.

Ketvirtinis

77, Eurostato modulis 44401

Ištisinis turgaviečių, turinčių administraciją, tyrimas, PR-02.

45 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Apskritys

Mažmeninė prekyba ir maitinimas (leidinys & @), Mėnraštis

16.1.3.

Prekybos ir maitinimo įmonių veikla ir tinklas

Įvertinti prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos ir tinklo apimties pokyčius: apyvarta (be PVM), alkoholinių ir tabako gaminių pardavimas, parduotuvių skaičius, maitinimo vienetų skaičius, prekybinis plotas, apyvartos paskirstymas pagal pirkėjų ir tiekėjų

Metinis

98, Eurostato modulis 44201

Atrankinis prekybos ir maitinimo įmonių tyrimas, PR-07. Imtis- 11878 respondentų arba 50 procentų prekybos ir maitinimo įmonių, kurių apyvarta sudaro 92 procentus visos apyvartos.

Rugsėjis

Savivaldybės

Mažmeninė ir didmeninė prekyba (leidinys &), didmeninės ir mažmeninės prekybos bei maitinimo įmonių apyvartos rodiklių kokybės aprašai skelbiami

Metraštis, Apskritys

 

 

Rodikliai pateikiami pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK red. 1; sekcija G ir sekcijos II grupės 55.3-55.5; 4 ženklų lygyje) ir įmonių dydžio grupes (1-9; 10-49; 50< dirbančiųjų).

 

 

 

 

 

 

16.1.4.

Variklinių transporto priemonių prekybos, remonto ir prekiaujančių degalais įmonių apyvartos sudėtis, 2006 m. atlikto tyrimo rezultatų analizė

Įvertinti variklinių transporto priemonių prekybos, remonto ir prekiaujančių degalais įmonių apyvartos sudėtį: apyvarta (be PVM) pagal prekių grupes (PGPK klasifikatorius, 6 ženklų lygiu).

Metinis

98, Eurostato modulis 44201

Statistinio tyrimo duomenys.

Rugsėjis

Šalis

Mažmeninė ir didmeninė prekyba (leidinys &), www. stat. gov. lt, Metraštis

17. UŽSIENIO PREKYBOS STATISTIKA

17.1.

Prekyba su Europos Sąjungos valstybėms

 

 

 

 

 

 

17.1.1.

Intrastato statistinių duomenų rengimas

Rengti Intrastato (Lietuvos Respublikos prekybos su ES valstybėmis) informaciją:

prekių išvežimas iš Lietuvos Respublikos į ES valstybes, prekių įvežimas iš ES valstybių į Lietuvos Respubliką.

Mėnesinis

43, 74,

Eurostato modulis 53401

Muitinės departamento prie FM duomenys, Intrastato ataskaita

40 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis,

apskritys – lietuviškos kilmės prekių išvežimas

Užsienio prekyba 2006 (leidinys &, CD, @),

Išvežimas UPS-01, Intrastato ataskaita įvežimas UPS-02.

Eksporto ir importo prekių sąrašas (leidinys &, @),

Duomenis teikia LR PVM mokėtojų registre registruoti asmenys, viršiję Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2006 spalio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-197 (Žin., 2006, Nr. 118-4526)

nustatytą Intrastato įvežimo arba išvežimo ataskaitos teikimo ribą.

Informacija apie užsienio prekybą (ketvirtinis leidinys & @),

mėnesiniai pranešimai spaudai, užsienio

prekybos statistinė informacija, eksporto ir

importo rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Apskritys, Eurostatui

17.2.

Prekyba su ne Europos Sąjungos šalimis

 

 

 

 

 

 

17.2.1.

Ekstrastato statistinių duomenų rengimas

Rengti informaciją apie Lietuvos Respublikos prekybą su ne ES šalimis: eksportas (prekių išvežimas iš Lietuvos Respublikos į ne ES šalis), importas (prekių įvežimas į Lietuvos Respubliką iš ne ES šalių).

Mėnesinis

43, 92,

Eurostato modulis 53401

Muitinės departamento prie FM duomenys, Bendrasis administracinis dokumentas.

40 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis,

apskritys – lietuviškos kilmės prekių eksportas

Užsienio prekyba 2006 (leidinys &, CD, @),

Eksporto ir importo prekių sąrašas (leidinys &, @),

Informacija apie užsienio prekybą (ketvirtinis leidinys & @),

mėnesiniai pranešimai spaudai, užsienio prekybos statistinė informacija, eksporto ir importo rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Apskritys, Eurostatui

18. TRANSPORTO STATISTIKA

18.1.

Kelių transportas

 

 

 

 

 

 

 

18.1.1

Transporto priemonių skaičius

Rengti statistinę informaciją apie transporto priemonių skaičių, jų pasiskirstymą pagal gamintojus, automobilių tipus bei jų amžių, pirmą kartą įregistruotas transporto priemones Lietuvoje.

Metinis,

mėnesinis

Eurostato modulis 48100

VĮ „Regitra“ duomenys.

Birželis, 29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Savivaldybės

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &),

Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Apskritys, Eurostatui

18.1.2.

Automobilių keliai

Apskaičiuoti valstybinės ir vietinės reikšmės kelių ilgį su danga ir be dangos bei išlaidas keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti ir priežiūros darbams.

Metinis

80, 82, Eurostato modulis 48100

Ištisiniai Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir savivaldybių tyrimai, TK-01, TK-02.

Spalis

Savivaldybės

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, metraštis, apskritys, Eurostatui

18.1.3.

Krovinių (įskaitant pavojingus) vežimas.

įvertinti krovinių pasiskirstymą pagal krovinių nomenklatūrą NST/R ir pavojingų krovinių vežimus. Pagrindiniai rodikliai: vežimų apimtys (tonos ir tonkilometriai), rida, vidaus ir tarptautiniai vežimai, pakrauti iškrauti kroviniai pagal šalis, ES teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra (NUTS klasifikatorius) 3 lygio regionus.

Savaitinis

101, 110, 113, 117, Eurostato modulis 48300

Atrankinis krovininio transporto priemonių tyrimas, TKR-01. Imtis – 350 krovininio transporto priemonių (per ketvirtį imtis sudaro 6 procentus visų transporto priemonių),

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis, Metinė informacija -pagal pakrovimo ir iškrovimo apskritis ir ES NUTS 3 regionus

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai ir krovinių vežimo ir krovinių apyvartos kelių transportu rodiklių kokybės aprašas skelbiami

 

 

 

 

Muitinės departamento prie FM duomenys.

 

 

Mėnraštis, Eurostatui

18.1.4.

Keleivių vežimas

Įvertinti keleivių vežimo autobusais ir troleibusais apimtis, keleivių apyvartą, bei pateikti trumpojo laikotarpio statistiką apie pardavimo pajamas ir dirbančiųjų skaičių.

Metinis,

ketvirtinis mėnesinis

77, Eurostato moduliai 44401, 48200

Ištisiniai Vilniaus ir Kauno m. savivaldybių troleibusų parkų tyrimai, TE-01, TE-02.

Birželis, 29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

Šalis,

savivaldybės

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Eurostatui

Ištisinis įmonių, turinčių licencijas (leidimus) vežti keleivius keleivinio transporto priemonėmis tyrimas, TA-02.

60 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

18.1.5.

Kelių eismo įvykiai

Rengti statistiką apie kelių eismo įvykius, sužeistų, žuvusiųjų skaičių eismo įvykiuose.

Metinis,

mėnesinis

156, Eurostato modulis 48800

Policijos departamento prie VRM duomenys.

Spalis, 29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis,

savivaldybės

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), keleivių vežimo ir keleivių apyvartos troleibusais bei keleivių vežimo ir keleivių apyvartos kelių transporto priemonėmis rodiklių kokybės aprašai ir pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

18.2.

Geležinkelio transportas

 

 

 

 

 

 

 

18.2.1.

Geležinkelio kelių ilgis, riedmenų skaičius

Rengti duomenis apie kelių ilgį ir riedmenų skaičių (lokomotyvų, prekinių ir keleivinių vagonų skaičių ir kt.).

Metinis

68, 119, Eurostato modulis 48400

AB „Lietuvos geležinkeliai“, duomenys, TG-02.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt Metraštis. Eurostatui

18.2.2.

Krovinių vežimas

Apskaičiuoti krovinių vežimo apimtis pagal susisiekimo rūšis ir krovinių grupes, apskaičiuoti pavojingų krovinių apimtis ir pateikti duomenis apie vežtus intermodalinius transporto vienetus.

Ketvirtinis,

mėnesinis

68, 119,

Eurostato modulis 48400

AB „Lietuvos geležinkeliai“ duomenys, TG-03, TG-01.

60 d. ataskaitiniam ketvirčiui,

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &),

Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai ir Krovinių vežimo ir krovinių apyvartos geležinkelių transportu rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

18.2.3.

Keleivių vežimas

Įvertinti vežtų keleivių skaičių ir jų apyvartą pagal susisiekimo rūšis.

Mėnesinis

68, 119,

Eurostato modulis 48400

AB „Lietuvos geležinkeliai“ duomenys, TG-06.

60 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &),

Transporto ir ryšių įmonių rodikliai bei pagrindiniai rodikliai ir Krovinių vežimo ir krovinių apyvartos geležinkelių transportu rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

18.2.4.

Geležinkelio eismo įvykiai

Rengti statistinę informaciją apie geležinkelio eismo įvykius.

Metinis

68, 119,

Eurostato modulis 48400

AB „Lietuvos geležinkeliai“ duomenys, TG-04.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &), Eurostatui

18.3.

Vidaus vandenų transportas

 

 

 

 

 

 

 

18.3.1.

Krovinių ir keleivių vežimas vidaus vandenų transportu

Rengti informaciją apie upių laivų skaičių, keleivių ir krovinių apimtis ir apyvartą.

Metinis,

mėnesinis

80, 82,

Eurostato modulis 48100

Ištisinis vežėjų, turinčių licencijas vežti krovinius ir keleivius upių keliais, tyrimas, TU-01, TU-02.

Spalis, 29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &)

Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai ir Krovinių vežimo ir krovinių apyvartos bei keleivių vežimo ir keleivių apyvartos vidaus vandenų transportu rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

18.3.2.

Laivybinių kelių ilgis

Apskaičiuoti vidaus vandenų laivybos kelių ilgį ir išlaidas laivybos kelių priežiūrai.

Metinis

80, 82,

Eurostato modulis 48100

VĮ Vidaus vandenų kelių direkcijos duomenys, TU-04.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &), Metraštis, Eurostatui

18.3.3.

Upių laivų avariniai atvejai

Apskaičiuoti upių laivų avarinius atvejus, įvykusius Lietuvos teritorijoje.

Metinis

 

Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos duomenys, TU-05.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &), Eurostatui

18.4.

Jūrų transportas

 

 

 

 

 

 

 

18.4.1.

Jūrų laivų skaičius

Rengti statistiką apie laivų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal amžių ir talpą.

Metinis

56

Jūrų laivų registro duomenys.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &), Metraštis, Eurostatui

18.4.2.

Krovinių ir keleivių vežimas Lietuvos kompanijų jūrų laivais

Apskaičiuoti krovinių ir keleivių vežimų apimtis.

Ketvirtinis

149, 162, 165, Eurostato modulis 48500

Ištisinis įmonių, turinčių licencijas atlikti vežimus jūrų laivais, tyrimas, TJ-02.

Birželis,

60 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &) Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai ir Krovinių vežimo ir krovinių apyvartos jūrų transportu, Keleivių vežimo ir keleivių apyvartos jūrų transportu rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui,

18.4.3.

Pakrauti ir iškrauti kroviniai jūrų uostuose

Apskaičiuoti krovinių ir keleivių srautus jūrų uostuose pagal krovinių tipą, pakrovimo ir iškrovimo šalį ir paskirstyti laivus pagal laivo valstybinę vėliavą.

Mėnesinis

149, 162, 165, Eurostato modulis 48500

Jūrų uostų duomenų bazės duomenys, TJU-01.

29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &) Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@) pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis. Mėnraštis Eurostatui

18.4.4.

Jūrų laivų avariniai atvejai

Rengti statistinę informaciją apie jūrų laivų avarinius atvejus.

Metinis

 

Susisiekimo ministerijos duomenys, TJ-07.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &)

18.5.

Oro transportas

 

 

 

 

 

 

 

18.5.1.

Orlaivių skaičius

Rengti statistinę informacija apie orlaivių skaičių.

Metinis

69, 121, 132, Eurostato modulis 48600

Civilinės aviacijos administracijos duomenys.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &), Metraštis

18.5.2.

Keleivių ir krovinių vežimas Lietuvos aviakompanijų orlaiviais

Apskaičiuoti reguliarius ir nereguliarius vežimus Lietuvos aviakompanijų orlaiviais. Apskaičiuoti tarptautinius ir vietinius keleivių, krovinių ir pašto vežimus.

Metinis ketvirtinis, mėnesinis

69, 121, 132, Eurostato modulis 48600

Ištisiniai Lietuvos aviakompanijų tyrimai, TO-04, TO-02, TO-01.

Birželis,

60 d. ataskaitiniam ketvirčiui, 29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys & J) Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), krovinių vežimo ir krovinių apyvartos bei keleivių vežimo ir keleivių apyvartos oro transporto įmonių rodiklių kokybės aprašai ir pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt. Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

18.5.3.

Keleivių ir krovinių srautai oro uostuose

Apskaičiuoti orlaivių judėjimą, krovinių ir keleivių srautus oro uostuose. Pateikti duomenis pagal keleivių atvykimo ir išvykimo šalis.

Mėnesinis

69,121, Eurostato modulis 48600

Oro uostų duomenų bazių duomenys, TOU-01.

29 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt. Metraštis. Mėnraštis. Eurostatui

18.5.4.

Civilinių orlaivių avarijos ir incidentai

Apskaičiuoti civilinių orlaivių avarijas ir incidentus.

Metinis

 

Susisiekimo ministerijos duomenys, TO-05.

Spalis

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &)

18.6.

Transportavimas naftotiekiais

 

 

 

 

 

 

18.6.1.

Naftos ir naftos produktų transportavimas naftotiekiais

Apskaičiuoti žalios naftos ir naftos produktų transportavimą naftotiekiais pagal susisiekimo rūšis.

Ketvirtinis

Eurostato modulis 48100

Naftos transportavimo įmonės duomenys, TV-01.

60 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &), Transporto ir ryšių įmonių rodikliai (@), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt Metraštis, Mėnraštis

19. TURIZMO STATISTIKA

19.1.

Turizmas ir apgyvendinimo įmonių veikla

 

 

 

 

 

 

19.1.1.

Išvykstamasis turizmas

Įvertinti Lietuvos gyventojų, keliaujančių į užsienį, skaičių, kelionių skaičių ir jų tikslus, naudojamas transporto priemones ir apgyvendinimo tipus, kelionių išlaidas.

Ketvirtinis

148, 151, 164, Eurostato modulis 50102

Atrankinis Lietuvos gyventojų tyrimas pasienio punktuose, TUR-02 Imtis – 3500 Lietuvos gyventojų (duomenys renkami apklausiant respondentus pagrindiniuose pasienio punktuose).

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Turizmas Lietuvoje 2006 (leidinys &), Viešbučiai ir turizmo įmonės (leidinys & @, pranešimas spaudai)

19.1.2.

Vietinis turizmas

Įvertinti šalies gyventojų, keliaujančių už savo įprastinės gyvenamosios aplinkos ribų veiklą: keliaujančių skaičių, kelionių skaičių ir tikslus, naudojamas transporto priemones ir apgyvendinimo tipus, kelionių išlaidas.

Ketvirtinis

148,151,164, Eurostato modulis 50102

Atrankinis gyventojų tyrimas, TUR-03. Imtis – 12000 gyventojų aprėpia visų miestų ir miestelių ir kai kurių kaimų namų ūkius (duomenys renkami apklausiant gyventojus).

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Turizmas Lietuvoje 2006 (leidinys &), Viešbučiai ir turizmo įmonės (leidinys & @., pranešimas spaudai)

19.1.3.

Atvykstamasis turizmas

Įvertinti užsienio šalių gyventojų, keliaujančių Lietuvoje, skaičių, kelionių skaičių ir jų tikslus, naudojamas transporto priemones ir apgyvendinimo tipus, kelionių išlaidas.

Ketvirtinis

76

Atrankinis užsienio šalių gyventojų tyrimas pasienio punktuose, TUR-04. Imtis – 3500 užsienio šalių gyventojų (duomenys renkami apklausiant respondentus pasienio punktuose).

2008 m. rugpjūtis

Šalis

Turizmas Lietuvoje 2007 (leidinys &)

19.1.4.

Lankytojų srautai pasienio postuose

Įvertinti atvykusius ir išvykusius lankytojus per pasienio postus pagal šalis.

Ketvirtinis

148

Atrankinis atvykstančių ir išvykstančių lankytojų tyrimas pasienio punktuose, TUR-05.

Gruodis

Šalis

Informacija internete www. stat. gov. lt,

Imtis -5000 lankytojų.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenys.

19.1.5.

Kaimo turizmas

Įvertinti turizmo vystymąsi kaimo sodybų sektoriuje. Apskaičiuoti priimtų svečių skaičių, išbūtas dienas bei pasiskirstymą pagal svečio gyvenamąją šalį.

Metinis

148

Ištisinis kaimo sodybų savininkų tyrimas, TUR-01.

Rugpjūtis

Apskritys

Turizmas Lietuvoje 2006 (leidinys &)

19.1.6.

Turistinių įmonių veikla

Įvertinti atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų turistų srautus pagal šalis remiantis kelionių organizatorių ir agentūrų duomenimis. Rengti agentūrų veiklos įmonių trumpojo laikotarpio paslaugų statistiką (pajamos, dirbančiųjų skaičius).

Ketvirtinis

76,

Eurostato modulis 44401

Ištisinis kelionių ir turizmo agentūrų, registruotų Valstybiniame turizmo paslaugų registre, tyrimas, F-09.

Rugpjūtis,

60 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Turizmas Lietuvoje 2006 (leidinys &),

Viešbučiai ir turizmo įmonės (leidinys & @),

Metraštis

19.1.7.

Viešbučių, poilsio ir sveikatingumo įstaigų apgyvendinimo statistika

Įvertinti apgyvendinimo paslaugų teikėjų skaičių ir jų veiklą, apgyvendinimo patalpų charakteristikas, apgyvendintų svečių pagal šalis ir nakvynių skaičių.

Ketvirtinis

76, 148,

Eurostato moduliai 44401, 50102

Ištisiniai apgyvendinimo įmonių, registruotų Valstybiniame turizmo paslaugų registre, tyrimai, HOT-01, SAN-01.

60 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Turizmas Lietuvoje 2006 (leidinys &)

Viešbučiai ir turizmo įmonės (leidinys &), pranešimas spaudai, svečių ir nakvynių skaičiaus rodiklių kokybės aprašai skalbiami internete www. stat. gov. lt. Metraštis, Mėnraštis

Rengti apgyvendinimo paslaugų įmonių trumpojo laikotarpio statistiką.

19.1.8.

Diegti turizmo ekonomines sąskaitas

Sudaryti bandomąsias turizmo sąskaitas: įvertinti turizmo sektoriaus pridėtinę vertę, užimtumą turizmo sektoriuje ir kitus pagrindinius turizmo paslaugų rodiklius.

Metinis

58

Statistinių tyrimų ir kitų administracinių šaltinių duomenys.

Gruodis

Šalis

Informacija internete www. stat. gov. lt.

20. KITŲ NEFINANSINIŲ PASLAUGŲ STATISTIKA

20.1.

Paslaugų teikimo įmonių trumpojo laikotarpio statistika

 

 

 

 

 

 

20.1.1.

Paslaugų teikimo įmonių veikla (EVRK 1, K, M, N, 0 sekcijų ir 52.7 grupės įmonės)

Įvertinti paslaugų įmonių pardavimo pajamas, vidutinį dirbančiųjų skaičių pagal EVRK

rev. 1.1, kurios apima 1, K, M, N, 0 sekcijų ir 52,7 grupės įmones.

Ketvirtinis

77,

Eurostato modulis 44401

Atrankinis tyrimas.

62 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Apskritys,

Paslaugos 2006 (leidinys &, pranešimai spaudai), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Mėnraštis

Imtis – 40 procentų įmonių, kurių pagrindinė veikla nurodytų paslaugų teikimas ir kurios sudaro 70-85 procentus visos šių veiklų įmonių apyvartos,

šalis – transporto veikla

PS-20, imtis – 5763 įmonės,

PS-21, imtis – 1976 įmonės.

21. FINANSINIU PASLAUGŲ STATISTIKA

21.1.

Finansinis tarpininkavimas

 

 

 

 

 

 

 

21.1.1.

Piniginio tarpininkavimo įstaigų veikla

Rengti informaciją apie piniginio tarpininkavimo įmonių veiklą.

Metinis,

38, 122,

Eurostato modulis 44101

Ištisinis kredito įstaigų tyrimas, B-01,

Rugpjūtis,

Šalis,

Finansų įmonių statistika

Lietuvos banko duomenys.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Apskritys – 4 rodikliai (vietinių vienetų skaičius, vidutinis darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą)

2006 m. (leidinys &), nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, įmonių ir dirbančiųjų skaičiaus, išlaidų personalui, pridėtinės vertės ir bendrųjų investicijų į materialųjį turtą rodiklių kokybės aprašai ir pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Eurostatui

Balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų duomenys, informacija apie dirbančiuosius ir kita.

 

ketvirtinis

21.1.2.

Draudimo įmonių veikla

Rengti informaciją apie draudimo įmonių veiklą.

Metinis,

38, 109,

Eurostato modulis 44101

Ištisinis draudimo įmonių tyrimas, F-02,

Rugpjūtis,

Šalis,

Finansų įmonių statistika

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Apskritys – 4 rodikliai (vietinių vienetų skaičius, vidutinis darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą)

2006 m. (leidinys &), nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, įmonių ir dirbančiųjų skaičiaus, išlaidų personalui, pridėtinės vertės ir bendrųjų investicijų į materialųjį turtą rodiklių kokybės aprašai ir pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

Balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų duomenys, informacija apie dirbančiuosius ir kita.

LR draudimo priežiūros komisijos duomenys.

 

ketvirtinis

21.1.3.

Kitų finansinio tarpininkavimo įmonių veikla

Rengti informaciją apie kitų finansinio tarpininkavimo įmonių (finansinės išperkamosios nuomos, finansų maklerio, draudimo brokerių ir kt.) veiklą.

Metinis,

38, 97,

Eurostato modulis 44101

Ištisinis finansų maklerio ir valdymo įmonių tyrimas, F-03, F-03 sutrumpinta,

Rugpjūtis,

Šalis,

Finansų įmonių statistika

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Apskritys – 4 rodikliai (vietinių vienetų skaičius, vidutinis darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą)

2006 m. (leidinys &), nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, įmonių ir dirbančiųjų skaičiaus, išlaidų personalui, pridėtinės vertės ir bendrųjų investicijų į materialųjį turtą rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Eurostatui

LR vertybinių popierių komisijos duomenys.

Balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų duomenys, informacija apie dirbančiuosius ir kita.

 

Atrankinis tyrimas F-03.

ketvirtinis

Imtis – 123 įmonės.

21.1.4.

Pensijų fondų veikla

Teikti informaciją apie pensijų fondų veiklą.

Metinis,

38, 122,

Eurostato modulis 44101

Statistinių tyrimų, LR draudimo priežiūros komisijos ir LR vertybinių popierių komisijos duomenys.

Rugpjūtis,

Šalis

Finansų įmonių statistika

Balanso, grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitų duomenys, struktūriniai rodikliai, duomenys apie pensijų fondų dalyvius ir kita.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

2006 m. (leidinys &), nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, pagrindiniai metiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

 

ketvirtinis

22. INFORMACINĖS VISUOMENĖS IR RYŠIŲ STATISTIKA

22.1.

Informacinė visuomenė

 

 

 

 

 

 

 

22.1.1.

Informacinės visuomenės plėtra

Rengti statistinę informaciją apibūdinančią informacinės visuomenės plėtrą šalyje: IT sektoriaus produkcija ir pridėtinė vertė; IT prekių gamyba, eksportas ir importas, IT panaudojimas namų ūkiuose, įmonėse, valstybės valdymo, švietimo ir sveikatos įstaigose.

Metinis

75,133,141, Eurostato modulis 49102

Statistinių tyrimų ir kitų institucijų statistiniai duomenys, Eurostato informacija.

Spalis

Šalis

Informacinės technologijos Lietuvoje (leidinys &, @)

22.1.2.

Informacinių technologijų panaudojimas įmonėse, sveikatos priežiūros įstaigose

Įvertinti informacinių technologijų panaudojimą verslo sektoriuje ir sveikatos priežiūros įstaigose.

Metinis

75,133,141,

Eurostato modulis 49102

Atrankinis tyrimas,

ITP-01. Imtis – 2447 respondentai arba 17 procentų įmonių, turinčių 10 ir daugiau darbuotojų ir kurių pagrindinės veiklos rūšys klasifikuojamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus D-K, 0 sekcijose.

Liepa

Šalis

Informacija apie informacines technologijas įmonėse @), pagrindiniai rodikliai ir rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete

www. stat. gov. lt, Mėnraštis, Metraštis, Eurostatui

 

 

 

Atrankinis sveikatos priežiūros įstaigų tyrimas, ITP-04.

Balandis

Šalis

Informacinės technologijos sveikatos priežiūros įstaigose (pranešimas spaudai), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt. Mėnraštis. Metraštis

Imtis – 216 respondentų arba 35 procentai sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių 10 ir daugiau darbuotojų.

 

 

Spalis

 

Informacinės technologijos Lietuvoje (leidinys &)

 

22.1.3

Informacinių technologijų panaudojimas namų ūkiuose

Įvertinti informaciją apie namų ūkių apsirūpinimą kompiuteriais, mobiliaisiais telefonais, internetu, 16-74 m. asmenų kompiuterių naudojimo dažnumą, kompiuterinį raštingumą; interneto naudojimo dažnumą, tikslus, naudojimąsi internetine prekyba.

Metinis

75, 141

Atrankiniai privačių namų ūkių tyrimai,

Rugpjūtis

Šalis

Informacinių technologijų panaudojimas namų ūkiuose (pranešimas spaudai),

IT(NŪ)-01,

IT(NŪ)-02.

 

Imtis – 7000 namų ūkių (duomenys renkami apklausiant namų ūkius).

 

Informacinės technologijos Lietuvoje (leidinys &), pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui,

Spalis

22.2.

Paštas ir elektroniniai ryšiai

 

 

 

 

 

 

 

22.2.1.

Pašto ir pasiuntinių bei elektroninių ryšių įmonių paslaugos

Įvertinti pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų elektroninių ryšių mastą gaunamas pajamas ir teikiamas paslaugas klientams.

Metinis

ketvirtinis

77,

Eurostato modulis 44401

Ištisinis pašto ir ryšių įmonių tyrimas, R-05,

Birželis,

Šalis

Transportas ir ryšiai 2006 (leidinys &)

75 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Transporto ir ryšių įmonių rodikliai

(leidinys & @), pagrindiniai rodikliai ir Elektroninių ryšių įmonių telekomunikacijų rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis

Ryšių reguliavimo tarnybos duomenys.

22.3.

Audiovizualinės paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

22.3.1.

Garso ir vaizdo produkcijos rinka

Įvertinti garso ir vaizdo produkcijos mastą šalyje: įrašytų vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų pardavimas ir nuoma.

Ketvirtinis

157

Ištisinis įmonių, teikiančių vaizdo produkcijos platinimo paslaugas tyrimas, AUV-01.

Spalis,

Šalis

Informacinės technologijos (leidinys &), pagrindiniai rodikliai ir Vaizdo produkcijos rinkos įmonių rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www. stat. gov. lt

85 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

23. MOKSLO IR INOVACIJŲ STATISTIKA

23.1.

Mokslas ir inovacijos

 

 

 

 

 

 

 

23.1.1.

Mokslo tiriamoji veikla

Nustatyti darbuotojų, dalyvaujančių mokslo tyrimuose ir eksperimentinėje veikloje (MTEP) skaičių, išlaidas darbams, jų struktūrą, finansavimo šaltinius.

Metinis

124, 154,

Eurostato modulis 73100

Ištisinis mokslo įstaigų, aukštųjų mokyklų tyrimas, MDV-01.

Birželis

Šalis

Informacija, pagrindiniai rodikliai skelbiami internete www. stat. gov. lt.

Atrankinis visų ekonominės veiklos rūšių įmonių tyrimas, MT-02. Imtis – 1353 arba 15 procentų visų įmonių, turinčių 10 ir daugiau darbuotojų ir kurios sudaro 74 procentus visų MTEP išlaidų.

Spalis

 

Mokslo darbuotojai ir jų veikla (leidinys @), pagrindiniai rodikliai ir išlaidų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai palyginti su BVP rodiklių kokybės aprašas skelbiami internete www. stat. gov. lt, Mėnraštis, Metraštis, Eurostatui

23.1.1.1.

Valstybės asignavimai mokslo tyrimams ir taikomajai veiklai

Įvertinti valstybės asignavimus mokslo tyrimams ir taikomajai veiklai pagal funkcijas ir programas.

Pusmetinis

 

Finansų ministerijos duomenys.

Liepa, vasaris

Šalis

Informacija Eurostatui

23.1.1.2.

Mokslo laipsnį turinčių asmenų profesinė veikla

Įvertinti mokslo laipsnį turinčių asmenų užimtumą, veiklos sritis.

Vienkartinis

124, 154,

Eurostato modulis 73100

Mokslininkų nuomonės apklausa. Imtis apie 1500 respondentų.

Gruodis

Šalis

Informacija Eurostatui

Statistinių tyrimų, kitų institucijų duomenys.

23.1.2.

Inovacinės veiklos plėtra

Įvertinti įmonių inovacinę veiklą 2004-2006 m., nustatyti bendrą inovacijų būklę šalyje, inovacijų kūrėjus, inovacijų kliūtis.

Kas dveji metai

126, 154,

Eurostato modulis 73100

Atrankinis verslo įmonių tyrimas, INV-01.

Gruodis

Šalis

Informacija Eurostatui

Imtis – 22 procentai įmonių.

24. STATISTINIS ŪKIO SUBJEKTŲ (VERSLO) REGISTRAS

24.1.

Statistinio verslo registro papildymas ir vystymas

 

 

 

 

 

 

24.1.1.

Aktualizuoti veikiančių įmonių subjektų sąrašus

Aktualizuoti veikiančių ūkio subjektų sąrašą, kuris yra pagrindas statistinių tyrimų imtims atlikti. Remiantis administraciniais ir statistiniais šaltiniais, atnaujinti informaciją apie ūkio subjektus statistiniame registre.

Metinis

90,

Eurostato modulis 51100

Statistinių tyrimų ir administracinių šaltinių duomenys.

Lapkritis

Savivaldybės

Atnaujinti duomenys apie veikiančius ūkio subjektus 2008 metų statistiniams tyrimams tyrimams atlikti, Metraštis, Apskritys

Rengti duomenis apie veikiančias įmones: jų teritorinį išsidėstymą, ekonominės veiklos rūšis, sugrupuojant pagal darbuotojų skaičių bei pajamas ir kita.

Metinis

Eurostato modulis 51100

Veikiančių ūkio subjektų sąrašo duomenys.

Birželis

Savivaldybės

Ūkio subjektai 2005 (leidinys &)

24.1.2.

Papildyti Statistinį ūkio subjektų registrą gyventojų, vykdančių ūkinę-komercinę veiklą (be patentų)sąrašais, atnaujinti Statistinio ūkio subjektų registro juridinių ir fizinių asmenų duomenis

Papildyti Statistinį ūkio subjektų registrą duomenimis ne tik apie juridinius asmenis bet ir apie fizinius asmenis, dirbančius pagal patentus arba be jų, užsiimančius žemės ūkio veikla. Statistiniame ūkio subjektų registre sukaupti statistinius duomenis apie ūkio subjektus -juridinius ir fizinius asmenis, vykdančius ūkinę-komercinę veiklą.

Metinis

90,

Eurostato modulis 5100

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM, Ūkininkų ūkių registro duomenys.

Balandis

Savivaldybės

Statistinis ūkio subjektų registras papildytas duomenimis apie fizinius asmenis, užsiimančius ūkine -komercine veikla, atnaujinti Statistinio registro duomenys

24.1.3.

Atlikti naujai įregistruotų įmonių ir vietinių vienetų duomenų atnaujinimo tyrimus

Papildyti Statistinį ūkio subjektų registrą duomenimis apie naujai įregistruotus juridinius asmenis.

Įregistravus juridinį asmenį

90,

Eurostato modulis 5100

Ištisinis naujai įregistruotų juridinių asmenų tyrimas (VĮ Registrų centro duomenys).

Kiekvieno mėn. 30 d.

Savivaldybės

Parengti ir atnaujinti Statistinio ūkio subjektų registro duomenys apie naujai įregistruotus vietinius vienetus

Atrankinis Vietinių vienetų duomenų atnaujinimas, Ū-03. Imtis – 2640 ūkio subjektų, turinčių daugiau kaip vieną vietinį vienetą ir 5 ar daugiau darbuotojų.

Statistiniame ūkio subjektų registre kasmet kaupiami ir atnaujinami duomenys apie vietinius vienetus (įmonės dalis vykdanti veiklą skirtingose geografinėse vietose).

Vietiniai vienetai atnaujinami vieną kartą per metus

rugpjūtis

Savivaldybės

 

 

 

 

Eil. Nr.

Statistinio darbo (tyrimo) pavadinimas

Statistinio darbo (tyrimo) tikslas, trumpa anotacija, pagrindiniai rodikliai

Statistinio darbo (tyrimo) periodiškumas

Statistinio darbo (tyrimo) teisinis pagrindas (teisės akto eil. Nr. teisės aktų sąraše, 1 priedas), Eurostato reikalavimų statistikai sąvado modulis

Statistinių duomenų gavimo būdas, šaltinis, statistinio tyrimo imties dydis, statistinės ataskaitos formos santrumpa

Suvestinės informacijos pateikimo vartotojams laikas

Suvestinės informacijos žemiausias teritorijos administracinis lygmuo

Statistinio darbo (tyrimo) rezultatas

(Vartojami statistinės informacijos pateikimo formos sąlyginiai žymėjimai: & – spaudinys, CD – kompaktinis diskas, @ – elektroninė versija. Statistikos leidinių santrumpos: Mėnraštis – mėnesinis biuletenis „Lietuvos ekonominė ir socialinė raida“, Metraštis – „Lietuvos statistikos metraštis“, Apskritys – metinis statistikos rinkinys „Lietuvos apskritys“)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

24.1.4.

Vystyti Statistinio ūkio subjektų registro statistinį vienetą Įmonių grupė

Įmonių grupė – tai tarpusavyje susijusių juridiniais ir/ar finansiniais ryšiais įmonių asociacija, turinti vieną ar daugiau sprendimų centrą. Įmonių grupės yra dviejų rūšių – visų rezidencių (vietinės) ir tarptautinės.

Metinis

90, Eurostato modulis 5100

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM ir Vertybinių popierių komisijos duomenys.

Rugsėjis

Savivaldybės

Statistinis ūkio subjektų registras papildytas įmonių grupę charakterizuojančiais ir atnaujintais rodikliais

Atnaujinti duomenis apie praėjusiais metais išskirtas įmonių grupes, įmonių judėjimą grupių viduje ir už grupės ribų, ryšius, rinkti duomenis apie naujas įmonių grupes.

 

 

 

 

 

 

24.1.5.

Perkoduoti statistinį ūkio subjektų registrą pagal atnaujintą Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus redakciją (NACE 2 red.), parengti dvigubo kodavimo duomenų bazę

Parengti Statistinio registro duomenis apie ūkio subjektų veiklos rūšis 2008 m. statistiniams tyrimams pagal Europos Bendrijos ekonominių veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujintą versiją (NACE 2 red.) Parengti duomenų bazę pagal NACE red. 1.1 ir NACE red. 2.

Iki 2008 sausio 1 d.

90, Eurostato modulis 5100

Ūkio subjektų, kurių veiklos pagal EVRK NACE 2 red. keičiasi, ištisinis tyrimas, 30 000 ūkio subjektų.

Spalis

Savivaldybės

Parengtas veikiančių ūkio subjektų sąrašas pagal dvi Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus versijas NACE red. 1.1 ir NACE red. 2.

ŽEMĖS ŪKIO IR APLINKOSAUGOS STATISTIKA

25. ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS STATISTIKA

25.1.

Žemės ūkio struktūra

 

 

 

 

 

 

 

25.1.1.

Žemės ūkio struktūra

Rengti informaciją apie ūkininkavimo tikslus, ūkyje naudojamą žemę, apsėtus ir apsodintus plotus, sodus ir uogynus, gyvulių ir paukščių skaičių, darbuotojų skaičių, jų profesinį pasirengimą, darbo dienos trukmę.

Vienkartinis (kas dveji metai)

115,127,137, Eurostato modulis 62102

Ištisinis žemės ūkio bendrovių ir įmonių, atrankinis ūkininkų ir šeimos ūkių tyrimas, ŽŪST-01, (duomenys renkami atliekant apklausą).

2008 m. gegužė, 2008 m. rugsėjis

Savivaldybės

Parnešimas spaudai, 2007 m. žemes ūkio struktūros tyrimo rodikliai (leidinys £Ū, CD), duomenų bazė Eurostatui

25.2.

Augalininkystė

 

 

 

 

 

 

 

25.2.1.

Žemės ūkio augalų pasėliai

Rengti informaciją apie žemės ūkio naudmenų plotus, naudojamus žemės ūkio augalams auginti (ariamą žemę, žemės ūkio augalų pasėlius, sodus, pievas ir ganyklas),

Metinis

84, 88,

Eurostato moduliai 61101,64100

Ištisinis žemės ūkio bendrovių ir įmonių tyrimas, ŽŪ-29.

Balandis – 2006 m. derliaus surinkimo duomenys, rugpjūtis – 2007 m.

Savivaldybės

Pasėliai 2007 m. derliui (leidinys &, @), Žemės ūkio augalų pasėliai, derlius ir derlingumas 2006 (leidinys &, @),

25.2.2.

Žemės ūkio augalų derlius ir derlingumas

derlių ir derlingumą ūkininkų ir šeimos ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse. Žemės ūkio augalai – tai javai, ankštiniai augalai, techniniai augalai (cukriniai runkeliai, linai, aliejiniai augalai), bulvės, daržovės, augalai pašarui ir kiti.

Metinis

118, 142,

Eurostato moduliai 61101,64100

Atrankinis ūkininkų ir šeimos ūkių tyrimas, ŽŪŪ-01.

Imtis – 13000 ūkių (atrankos dydis tenkina santykinės standartinės paklaidos dydį);

Žemės ūkio struktūros tyrimo duomenys.

Žemės ūkio ministerijos duomenys.

sėjos duomenys

 

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2006 (leidinys &), Lietuvos žemės ūkis 2006 (leidinys &, @), pasėlių, žemės ūkio augalų derliaus, žemės ūkio augalų derlingumo rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Apskritys, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

25.2.3.

Tam tikrų rūšių vaismedžių sodinių plotai

Rengti duomenis apie įvairaus amžiaus vaismedžių plotus pagal rūšis.

Metinis

163, 166,

Eurostato modulis 64100

Atrankinis žemės ūkio bendrovių ir įmonių bei ūkininkų ir šeimos ūkių, auginančių tiriamų veislių sodinius bei tam tikrų veislių obuolius ir kriaušes pardavimui, tyrimas. Imtis 232 respondentai.

2008 m. balandis

Šalis

Žemės ūkio augalų pasėliai, derlius ir derlingumas 2007 (leidinys &, @), Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

25.2.4.

Augalininkystės produktų natūriniai balansai

Rengti augalininkystės produktų balansus (rodiklių sistema, apibūdinanti augalinės kilmės produktų išteklių formavimą ir parodanti produkto gamybos grandinę nuo pagaminimo momento iki galutinio suvartojimo). Sudaromi javų ir ankštinių augalų pagal rūšis, bulvių, vaisių ir daržovių pagal rūšis, aliejinių augalų sėklų, cukraus, vynuogių, vynų, ryžių ir kitų produktų balansai.

Metinis

72, 112,

Eurostato modulis 64100

Statistinių tyrimų duomenys.

Liepa

Šalis

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2006 (leidinys &), Lietuvos žemės ūkis 2006 (leidinys &, @), pagrindinių maisto produktų suvartojimo rodiklių kokybės aprašas skelbiamas internete www. stat. gov. lt., Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

25.2.5.

Pašarų balansas

Rengti augalininkystės produktų balansus (rodiklių sistema, apibūdinanti augalinės kilmės produktų išteklių formavimą ir parodanti produkto gamybos grandinę nuo pagaminimo momento iki galutinio suvartojimo). Sudaromi javų ir ankštinių augalų pagal rūšis, bulvių, vaisių ir daržovių pagal rūšis, aliejinių augalų sėklų, cukraus ir kitų produktų balansai.

Metinis

Eurostato modulis 64100

Statistinių tyrimų duomenys.

Gegužės 15 d.

Šalis

Agrarinės ekonomikos institutui, suinteresuotoms institucijoms, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

25.3.

Gyvulininkystė

 

 

 

 

 

 

 

25.3.1.

Gyvulių ir paukščių skaičius

Rinkti ir sisteminti duomenis apie gyvulius (galvijus, kiaules, avis, ožkas, arklius ir kitus), paukščius, bičių šeimas ir gyvulininkystės

Metinis,

145, 146, 147, 150, 158, 159, 160,

Eurostato moduliai

Ištisiniai žemės ūkio bendrovių ir įmonių, auginančių gyvulius ir paukščius ar brangiakailius žvėrelius, tyrimai, ŽŪ-24,

Sausis,

Savivaldybės

Gyvulių skaičius 2007 m. sausio 1 d. (leidinys&, @), Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2006

25.3.2.

Gyvulininkystės produkcija, gyvulių produktyvumas

produkciją ūkininkų ir šeimos ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse. Gyvulių ir paukščių skaičius, bandos sudėtis, struktūra ir apyvarta, bandos reprodukcija. Įvertinti pagamintą gyvulininkystės produkciją ir gyvulių produktyvumą. Gyvulininkystės produkcija – tai produktyviųjų gyvulių išauginimo ir ūkinio naudojimo procese gauti produktai: mėsa, pienas, kiaušiniai, medus, vilna.

ketvirtinis

65101, 65202

ZU-25, ZU-26, ZUP-24. Atrankinis ūkininkų ir šeimos ūkių, auginančių gyvulius ir paukščius, tyrimas, ŽŪŪ-02. Imtis – 13000 respondentų. Žemės ūkio struktūros tyrimo duomenys, Žemės ūkio ministerijos ir savivaldybių duomenys.

balandis, birželis, liepa, spalis

 

(leidinys &), Lietuvos žemės ūkis 2006 (leidinys &, @), gyvulių ir paukščių skaičiaus, gyvulininkystės produktų, karvių ir paukščių produktyvumo rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Apskritys, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

25.3.3.

Gyvulininkystės produktų natūriniai balansai

Rengti gyvulininkystės produktų natūrinius balansus (rodiklių sistema, apibūdinanti gyvulinės kilmės produktų išteklių formavimą ir parodanti produkto gamybos grandinę nuo pagaminimo momento iki galutinio suvartojimo). Sudaromi mėsos pagal rūšis, pieno ir pieno produktų, kiaušinių balansai.

Metinis

72,

Eurostato modulis 65300

Statistinių tyrimų duomenys.

Liepa-spalis

Šalis

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2006 (leidinys &), Lietuvos žemės ūkis 2006 (leidinys &, @), pagrindinių maisto produktų suvartojimo rodiklių kokybės aprašas skelbiamas internete www. stat. gov. lt, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

25.3.4.

Paukščių peryklų struktūra ir panaudojimas

Nustatyti perinti skirtų kiaušinių, padėtų į inkubatorių, skaičių pagal kiekvieną išperintų paukščių rūšį ir ūkinio naudojimo tipą, ūkiuose

Metinis

Eurostato modulis 65200

Ištisiniai tyrimai įmonėse, užsiimančiose naminių paukščių veislininkyste,

Sausio 30 d.

Šalis

Suvestiniai duomenys Eurostato skaičiavimams

25.3.5.

Perinti skirtų kiaušinių ir ūkiuose auginamų paukščių jauniklių auginimas ir užsienio prekyba

auginamų paukščių jauniklių skaičių bei užsienio prekyba jais Bendrijos viduje ir už jos ribų.

Mėnesinis

81, 108,

Eurostato modulis 65200

ŽŪ-16, ŽŪ-15,

30 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

 

25.4.

Ekologinis ūkininkavimas

 

 

 

 

 

 

25.4.1.

Ekologinis ūkininkavimas

Rinkti ir susisteminti duomenis apie ekologinio ūkininkavimo apimtis: ūkių ratas, pasėlių plotai, derlius, gyvulininkystės produktų gamyba, bitininkystė ir žuvininkystė.

Metinis

Eurostato moduliai 64100, 65101, 65102

Ištisinis tyrimas sertifikuotuose ūkiuose, (duomenys renkami atliekant apklausą).

Pagal Eurostato nurodymus

Savivaldybės

Lietuvos žemės ūkis 2006 (leidinys &, @), Eurostatui

25.5.

Žemės ūkio produkcijos gamybos vertiniai rodikliai

 

 

 

 

 

 

25.5.1.

Žemės ūkio produkcijos supirkimas, išmokos už supirktą produkciją, supirkimo kainos ir jų indeksai

Rengti duomenis apie pagamintų produktų supirkimą iš žemdirbių, supirkimo kainas, gamybos priemonių (kuro, energijos, sėklų, trąšų, augalų apsaugos priemonių, pašarų, paslaugų ir kt.) įsigijimo kainas. Remiantis šiais duomenimis skaičiuojami mėnesiniai, ketvirtiniai ir metiniai kainų indeksai. Kainų indeksų prognozės.

Metinis,

 

pusmetinis, mėnesinis

72,

Eurostato modulis 63101

Ištisiniai žemės ūkio produkcijos supirkimo ir perdirbimo įmonių, superkančių grūdus ir aliejinius augalus, žolių sėklas, cukrinius runkelius, linus, eterinius aliejinius augalus, medaus ir laukinės augalijos produktus, eterinių aliejinių augalų, medaus ir laukinės augalijos produktus, daržoves, bulves, vaisius, uogas ar pievagrybius, gyvulius ir paukščius, pieną, parduodančias kiaušinius tyrimai, ŽŪS-01, ŽŪS-02, ŽŪS-04, ŽŪS-05, ŽŪS-09, ŽŪS-10, ŽŪS-11 ir ŽŪS-12, ŽŪS-13, ŽŪS-14, Žemės ūkio informacinio kaimo verslo centro duomenys.

Gegužė

 

25 d. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

Šalis

Žemės ūkio produkcijos supirkimas 2006 (leidinys &, @) Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2006 (leidinys &), Lietuvos žemės ūkis 2006 (leidinys &, @), žemės ūkio produktų supirkimo, žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų, žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų indeksų rodiklių kokybės aprašai skelbiami internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

25.5.2.

Žemės ūkyje įsigytų prekių kainų indeksai

Rengti duomenis apie pagamintų produktų supirkimą iš žemdirbių, supirkimo kainas, gamybos priemonių (kuro, energijos, sėklų, trąšų, augalų apsaugos priemonių, pašarų, paslaugų ir kt.) įsigijimo kainas. Remiantis šiais duomenimis skaičiuojami mėnesiniai, ketvirtiniai ir metiniai kainų indeksai. Kainų indeksų prognozės.

Mėnesinis

72, Eurostato modulis 63101

Atrankinis žemės ūkio bendrovių ir įmonių tyrimas, ŽŪ-20. Imtis – 132 respondentai.

25 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Lietuvos žemės ūkis 2006 (leidinys &, @), Metraštis, Mėnraštis, Eurostatui

25.5.3.

Žemės ūkio produkcijos apimtis, jos vertinimas faktinėmis ir palyginamosiomis kainomis. Bendrosios produkcijos apimties indeksai. Tarpinis vartojimas ir pridėtinė vertė žemės ūkyje

Įvertinti pagamintus žemės ūkio produktus, tarpinį vartojimą, pridėtinę vertę faktinėmis ir palyginamosiomis kainomis. Nustatyti tarpinio vartojimo – visų prekių ir paslaugų, vartojamų kaip gamybos proceso sąnaudų (kuro, energijos, sėklų, trąšų, augalų apsaugos priemonių, pašarų, paslaugų ir kt.), vertę. Bendroji žemės ūkio produkcija – tai per stebimą laikotarpį gauto derliaus ir gyvulių ir paukščių produkcijos vertė. Bendrosios produkcijos apimties indeksai skaičiuojami remiantis produkcijos įvertinimu ankstesnių arba bazinių metų faktinėmis kainomis.

Metinis,

 

ketvirtinis

19, 38, 72,

Eurostato modulis 63101

Ištisiniai žemės ūkio bendrovių ir įmonių, užsiimančių žemės ūkio veikla, tyrimai, F-18, F-01, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto duomenys.

Rugsėjis,

 

65 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Lietuvos žemės ūkis 2006 (leidinys &, @),

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2006 (leidinys &), nuosavų išteklių statistikai rengti, bendrosios žemės ūkio produkcijos rodiklių kokybės aprašas skelbiamas internete www. stat. gov. lt, Agrarinės ekonomikos institutui, Metraštis, Apskritys

25.5.4.

Pajamų iš žemės ūkio veiklos indeksai

Apskaičiuoti grynosios pridėtinės vertės, mišrių ir grynųjų verslo pajamų indeksus.

Metinis

72,

Eurostato modulis 63101

Statistinių tyrimų duomenys.

Lapkritis – pirmasis įvertis, 2008 m. sausis – antrasis įvertis

Šalis

Informacija Eurostatui, Žemės ūkio ministerijai

25.5.5.

Žemės naudotojų šeimos pajamos

Atlikti studijas ir įvertinti žemės naudotojų šeimos pajamas, jų šaltinius ir palyginti su kitų gyventojų socialinių grupių pajamomis.

Metinis

Eurostato modulis 63101

Statistinių tyrimų duomenys.

Gruodis

Šalis

Informacija Eurostatui

25.6.

Žemės ūkio veiklos subjektų statistinis registras

 

 

 

 

 

 

25.6.1.

Statistinio registro palaikymas ir aktualizavimas

Rinkti, apdoroti, kaupti, atnaujinti ir saugoti statistinius duomenis apie ūkius, gaminančius žemės ūkio produktus (apsėti ir apsodinti plotai, gyvuliai); apibendrinti ir analizuoti sukauptą statistinę informaciją. Vykdomiems statistiniams tyrimams nustatyti imtis ir tyrimų būdus. Statistinis registras – duomenų apie žemės ūkio veiklos subjektus visuma, kuri renkama ir tvarkoma panaudojant teisines, organizacines bei technines priemones.

Nuolat

Eurostato modulis 51100

Statistinių tyrimų ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovas – respondentų sąrašų sudarymas

Savivaldybės

Sujungiant ir analizuojant įvairių tyrimų duomenis, panaudojant valstybės registruose ir kitose informacinėse sistemose saugomą informaciją apie žemės ūkio veiklos registrus atnaujintas Žemės ūkio veiklos subjektų statistinis registras

25.7.

Miškininkystė

 

 

 

 

 

 

 

25.7.1.

Miško naudojimas, miškų ūkio darbai

Rinkti ir įvertinti duomenis apie miško atkūrimo ir įveisimo bei kitus miško darbus, atliktus valstybiniuose ir privačiuose miškuose.

Metinis

3, 83,

Eurostato modulis 68101

Aplinkos ministerijos duomenys.

Lapkritis

Šalis

Gamtiniai ištekliai ir aplinkos apsauga 2006 (leidinys &, @), bendro medienos tūrio su žieve, miškingumo, iškirstų miškų rodiklių kokybės aprašai skelbiamas internete www. stat. gov. lt, Metraštis, Mėnraštis

25.7.2.

Rezervatai, nacionaliniai parkai

Rengti duomenis apie rezervatams ir nacionaliniams parkams priklausančią žemę, apie čia esančias augalijos ir gyvūnijos rūšis, darbuotojų skaičių ir išlaidas rezervatams bei nacionaliniams parkams išlaikyti.

Metinis

Eurostato modulis 68101

Ištisinis rezervatų ir nacionalinių parkų tyrimas, REZ-01.

Lapkritis

Šalis

Gamtiniai ištekliai ir aplinkos apsauga 2006 (leidinys &, @), Metraštis

25.7.3.

Miškininkystės ekonominės sąskaitos

 

Įvertinti miškininkystės veiklos produktus, tarpinį vartojimą, pridėtinę vertę faktinėmis kainomis.

Metinis

72,

Eurostato modulis 68101

Statistinių tyrimų, Aplinkos ministerijos duomenys.

Gruodis

Šalis

Suinteresuotoms institucijoms, Eurostatui

25.8.

Žuvininkystė

 

 

 

 

 

 

 

25.8.1.

Žvejybos laivynas

Teikti duomenis apie žvejybos laivų skaičių ir grupuoti juos pagal laivų talpą.

Metinis

96, 123,

Eurostato modulis 69101,

Žemės ūkio ministerijos duomenys.

Birželis

Šalis

Lietuvos žemės ūkis 2006 (leidinys &, @) Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2006 (leidinys &, @),

25.8.2.

Žuvų sugavimas

Teikti duomenis apie žuvų sugavimą pagal rūšis ir žvejybos teritorijas.

Metinis

85, 86, 89, 94, 96 Eurostato modulis 69101

Žemės ūkio ministerijos duomenys.

Birželis

Šalis

Gamtiniai ištekliai ir aplinkos apsauga 2006 (leidinys &, @), Metraštis

26. APLINKOSAUGOS STATISTIKA

26.1.

Gamtiniai ištekliai ir aplinka

 

 

 

 

 

 

 

26.1.1.

Naudingųjų iškasenų ištekliai

Teikti duomenis apie išžvalgytųjų naudingųjų iškasenų išteklius ir jų gavybą: nafta, durpės, klintys, gipsas, dolomitas, molis, smėlis ir žvyras.

Metinis

5

Aplinkos ministerijos duomenys.

Lapkritis

Šalis – iškasenų ištekliai, atliekų tvarkymas; savivaldybės – atmosferos apsauga, vandens ištekliai

Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2006 (leidinys &, @), tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui

26.1.2.

Atmosferos apsauga

Teikti duomenis apie į atmosferą išmetamų teršalų kiekį iš stacionarių ir mobiliųjų taršos šaltinių. Išmesta teršalų į atmosferą be valymo, nukreipta į valymo įrenginius, nukenksminta pagal kenksmingųjų medžiagų rūšis.

Metinis

Eurostato modulis 71301

Aplinkos ministerijos duomenys.

Lapkritis

Šalis

Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2006 (leidinys &, @), Apskritys, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

26.1.3.

Vandens išteklių naudojimas

Teikti duomenis apie vandens išteklius, jo suvartojimą įvairioms reikmėms, nuotekų išleidimą ir valymą.

Metinis

Eurostato modulis 71301

Aplinkos ministerijos duomenys.

Lapkritis

Šalis

Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2006 (leidinys &, @), Apskritys, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

26.1.4.

Atliekų susidarymas ir tvarkymas ekonominės veiklos rūšyse (išskyrus žemės ūkį, medžioklę, miškininkystę ir žuvininkystę)

Teikti duomenis apie atliekų susidarymą, tvarkymą pagal atliekų rūšis, išskiriant nepavojingas ir pavojingas atliekas.

Metinis

67,

Eurostato modulis 71200

Aplinkos ministerijos duomenys.

Lapkritis

Šalis

Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2006 (leidinys &, @), www. stat. gov. lt, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

26.1.5.

Atliekų susidarymas ir tvarkymas žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės ekonominės veiklos rūšyse

Rengti duomenis apie atliekų susidarymą ir jų tvarkymą (pakuočių, nebenaudojamos įrangos ir medžiagų) žemės ūkio medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės ekonominės veiklos rūšyse.

Metinis

67,

Eurostato modulis 71200

Ištisinis žemės ūkio bendrovių tyrimas. Atrankinis ūkininkų ir šeimos ūkių tyrimas. Imtis – 12000 ūkių (atrankos dydis tenkina santykinės standartinės paklaidos dydį).

Lapkritis

Šalis

Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2006 (leidinys &], @), www. stat. gov. lt, Eurostatui

26.2.

Išlaidos aplinkos apsaugai

 

 

 

 

 

 

 

26.2.1.

Įmonių ir savivaldybių išlaidos aplinkos apsaugai

Sisteminti duomenis apie investicijas, einamąsias išlaidas aplinkos apsaugai ir pajamas iš šios veiklos. Išlaidos aplinkos apsaugai, investicijos, skirtos susidariusiai taršai mažinti bei taršos prevencijai.

Metinis

98,

Eurostato modulis 71401

Ištisinis savivaldybių tyrimas, APL-05, atrankinis įmonių tyrimas, APL-04. Imtis – 1598 su aplinkos apsauga susijusių ekonominės veiklos rūšių įmonių, turinčių 5 ir daugiau darbuotojų.

Lapkritis

Savivaldybės

Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2006 (leidinys &, @), tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui

MAKROEKONOMIKOS

STATISTIKA

27. KAINŲ STATISTIKA

27.1.

Vartotojų kainos ir kainų indeksai

 

 

 

 

 

 

27.1.1.

Nacionalinis vartotojų kainų indeksas (VKI) (bendrasis ir pagal COICOP klasifikatoriaus skyrius, grupes ir klases)

Duomenų apie atrinktų vartojimo prekių ir paslaugų mažmenines kainas pagrindu skaičiuoti nacionalinį VKI. VKI yra pagrindinis rodiklis infliacijos lygiui šalyje matuoti ir indeksacijos priemonė kainų padidėjimui kompensuoti. VKI reikalingi makroekonominiams rodikliams skaičiuoti palyginamosiomis kainomis, ekonomikos raidai analizuoti, prognozėms rengti. Skaičiuojami 96 klasių, 38 grupių, 12 skyrių pagal COICOP klasifikatorių ir bendrasis VKI bei 35 specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų grupių kainų indeksai.

Mėnesinis

1

Atrankinis prekybos ir paslaugų įmonių tyrimas, KA-11. Imtis – 3700 įmonių; Vartojimo prekių ir paslaugų kainų registravimo anketa (duomenys renkami registruojant kainas ir atliekant apklausą).

6 darbo dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, (už 2007 m. sausio mėn. – 10 darbo dieną)

Šalis

Vartotojų kainų indeksai (pranešimas spaudai), informacija apie vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius (@, www. stat. gov. lt), Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @)

27.1.2.

Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) (bendrasis ir pagal COICOP / HICP klasifikatoriaus skyrius, grupes ir klases)

Skaičiuoti pagal bendrą metodologiją su ES šalimis suderintą vartotojų kainų indeksą. SVKI naudojamas infliacijai ES matuoti, tarptautiniams palyginimams atlikti, Europos centrinio banko pinigų politikai vykdyti, ES šalių kainų stabilumui stebėti, ekonomikos konvergencijai vertinti (pagal Konsoliduotos Europos Bendrijos Steigimo Sutarties 121 straipsnį (Mastrichto sutarties 109 j straipsnis). Skaičiuojami 91 klasių, 39 grupių, 12 skyrių pagal COICOP / HICP klasifikatorių ir bendrasis SVKI bei 7 specialieji vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksai.

Mėnesinis

93, Eurostato modulis 55100

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų tyrimo duomenys.

7 darbo dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (už 2007 m. sausio mėn. – vasario 28 dieną)

Šalis

Suderintas vartotojų kainų indeksas (pranešimas spaudai) Informacija apie vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius (@, www. stat. gov. lt). Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), suderinto vartotojų kainų indekso rodiklių kokybės aprašas, Eurostatui

27.1.3.

Pastovių mokesčių normų suderintas vartotojų kainų indeksas (PM-SVKI) (bandomasis)

Pagal Europos centrinio banko ir Eurostato parengtą metodiką skaičiuoti PM-SVKI. Rodiklis reikalingas Europos centriniam bankui euro zonos ir Lietuvos bankui šalies infliacijos prognozėms rengti. Skaičiuojami 6 specialieji vartojimo prekių ir paslaugų grupių ir bendrasis PM-SVKI.

Mėnesinis

93, Eurostato modulis 55100

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų tyrimo duomenys.

Pagal Eurostato sprendimą

Šalis

Apskaičiuoti bandomieji PM-SVKI

27.1.4.

Pensininkų vartotojų kainų indeksas (PVKI) (bendrasis ir pagal COICOP klasifikatoriaus skyrius)

Įvertinti prekių ir paslaugų, reikalingų mažiausias pajamas gaunančių pensininkų namų ūkių būtiniausiems vartojimo poreikiams patenkinti, kainų pokytį. PVKI rodiklis reikalingas nagrinėti galimybę indeksuoti pensijas pagal pensininkų būtinųjų prekių ir paslaugų krepšelio kainos augimą. Skaičiuojami 12 skyrių ir bendrasis PVKI.

Mėnesinis

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų tyrimo duomenys.

Paskutinę mėnesio savaitę ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Informacija Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www. stat. gov. lt

27.1.5.

Alkoholinių gėrimų kainos

Duomenų apie atrinktų alkoholinių gėrimų mažmenines kainas pagrindu skaičiuoti alkoholinių gėrimų vidutines mažmenines kainas ir kainų pokyčius bei rengti informaciją Alkoholio kontrolės programai vykdyti. Skaičiuojami 15 poklasių, COICOP klasifikatoriaus 3 klasių ir alkoholinių gėrimų grupės kainų indeksai.

Mėnesinis

31

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų tyrimo duomenys.

Birželis

Šalis

Alkoholio vartojimas ir padariniai (pranešimas spaudai), www. stat. gov. lt, Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), www. stat. gov. lt

27.1.6.

Maisto prekių kainos spalio mėnesį

Rengti duomenis apie mažmenines maisto prekių kainas pagal Tarptautinės darbo organizacijos pateiktą 107 maisto prekių sąrašą ir reikalavimus

Metinis

Pirmosios tarptautinės darbo statistikos konferencijos rekomendacijos

Atrankinis prekybos įmonių tyrimas, KA-12. Imtis – 150 įmonių; Maisto prekių mažmeninių kainų spalio mėn. registravimo anketa (duomenys renkami registruojant kainas).

2008 m. balandis

Šalis

Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), Duomenys Tarptautinės darbo organizacijos leidiniui „Statistics on Occupational Wages and Hours of Work and on Food Prices“ parengti

27.1.7.

Būsto pardavimo kainų indeksas (pasirengimo darbai)

Įdiegti būsto kainų tyrimą, siekiant tenkinti Europos centrinio bei Lietuvos bankų poreikius rodikliui parodančiam būsto pardavimo kainų pokytį.

 

 

 

 

 

Parengta būsto pardavimo kainų indekso skaičiavimo metodika ir atliktas bandomasis būsto pardavimo kainų tyrimas

27.1.8.

Būsto nuomos kainos

Tyrimo atrinktose nekilnojamojo turto agentūrose duomenų pagrindu rengti informaciją apie būsto nuomos rinkos kainas. Informacija naudojama ES ir kitų tarptautinių organizacijų valstybės tarnautojų, atsižvelgiant į jų buvimo vietą, atlyginimų koregavimo koeficientams nustatyti. Būsto nuomos vidutinės rinkos kainos.

Metinis

87,

Eurostato modulis 55301

Atrankinis nekilnojamojo turto agentūrų tyrimas. Imtis- 10 nekilnojamojo turto agentūrų (duomenys renkami atliekant apklausą ir dalyvaujant Eurostato atstovui).

Pagal Eurostato nustatytą kalendorių

Vilniaus miestas

Eurostatui

27.2.

Gamintojų kainos ir kainų indeksai

 

 

 

 

 

 

27.2.1.

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas (GKI) (visos pramonės produkcijos, Lietuvos rinkoje ir ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos)

Duomenų apie parduotos pramonės produkcijos kainas be PVM ir akcizų pagrindu skaičiuoti GKI. GKI išreiškia prekių, pagamintų Lietuvoje, realizuotų Lietuvos rinkoje ir ne Lietuvos rinkoje, pardavimo kainų pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį. Kainų indeksai reikalingi makroekonominiams rodikliams skaičiuoti palyginamosiomis kainomis, ekonomikos raidai analizuoti, infliaciniams procesams pramonėje vertinti. Skaičiuojami kainų indeksai pagal PGPK lygius ir PPG (Pagrindines pramonines grupes).

Mėnesinis

77,

Eurostato modulis 44401

Atrankiniai pramoninę veiklą vykdančių įmonių tyrimas. KA-08, imtis – 420 įmonių, KA-09, imtis – 470 įmonių.

5 darbo dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (už 2007 m. sausio mėn. – 9 darbo dieną)

Šalis

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai (pranešimas snaudai, www. stat. gov. lt), Informacija apie gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius (elektroniniu paštu pagal patvirtintą sąrašą, www. stat. gov. lt), Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indekso rodiklių kokybės aprašas, Eurostatui

27.2.2.

Išgautos naftos vidutinės pardavimo kainos

Skaičiuoti išgautos naftos vidutinę pardavimo kainą. Apskaičiuojama kiekvieno ketvirčio vidutinė išgautos naftos pardavimo kaina gavybos vietoje, skirta naftos išteklių mokesčiui apskaičiuoti.

Ketvirtinis

22

Ištisinis naftos gavybos įmonių tyrimas, KA-08 priedas.

Iki 19 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Informacija „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“

27.2.3.

Įmonėms teikiamų paslaugų kainų indeksų diegimas (bandomasis)

Duomenų apie įmonėms teikiamų paslaugų kainas pagrindu atlikti bandomuosius paslaugų kainų indeksų skaičiavimus. Paslaugų kainų indeksas išreiškia įmonėms teikiamų paslaugų kainų pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį. Kainų indeksai reikalingi makroekonominiams rodikliams skaičiuoti palyginamosiomis kainomis, ekonomikos raidai analizuoti. Bandomieji paslaugų kainų indeksai skaičiuojami pagal EVRK lygius, nurodytus reglamente.

Ketvirtinis

77,

Eurostato modulis 44401

Atrankiniai paslaugas teikiančių įmonių tyrimai, KA-03, imtis – 2300 įmonių, KA-04, imtis – 1300 įmonių.

 

Šalis

Apskaičiuoti bandomieji kainų indeksai

27.2.4.

Statybos sąnaudų kainų indeksas (SSKI), (bendrasis ir pagal CC klasifikatoriaus sekcijas, skyrius ir grupes)

Duomenų apie medžiagų, mechanizmų darbo, darbo užmokesčio kainas pagrindu skaičiuoti SSKI. SSKI naudojamas infliaciniams procesams statyboje vertinti. Skaičiuojami bendrasis ir pagal statinių tipus, medžiagų, mechanizmų darbo, darbo užmokesčio kainų indeksai.

Mėnesinis

77,

Eurostato modulis 44401

Atrankiniai statybos ir prekybos įmonių tyrimai. KA-19, imtis – 270 įmonių; KA-20, imtis – 277 įmonių; KA-21, imtis – 89 įmonės.

26–30 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Statybos sąnaudų kainų indeksai (pranešimas spaudai, www. stat. gov. lt), Informacija apie statybos sąnaudų kainų pokyčius (elektroniniu paštu pagal patvirtintą

vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), Statybos sąnaudų kainų indekso rodiklių kokybės aprašas, Eurostatui

27.2.5.

Gyvenamųjų pastatų statybos parduotos produkcijos kainų indeksas (bandomasis)

Duomenų apie gyvenamųjų pastatų statybos darbų kainas pagrindu skaičiuoti parduotos produkcijos kainų indeksą. Darbai vykdomi siekiant įvertinti galimybę surinkti duomenis apie kainas ir pakeisti gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainų rodiklį parduotos produkcijos kainų rodikliu. Skaičiuojamas bandomasis gyvenamųjų pastatų statybos parduotos produkcijos kainų indeksas.

Ketvirtinis

77,

Eurostato modulis 44401

Atrankinis statybos įmonių tyrimas, KA-26. Imtis – 150 įmonių.

 

Šalis

Apskaičiuotas bandomasis gyvenamųjų pastatų statybos parduotos produkcijos kainų indeksas

27.3.

Eksportuotų / importuotų prekių kainų indeksai

 

 

 

 

 

 

27.3.1.

Eksportuotų prekių kainų indeksas (EKI)

Remiantis pramonės produkcijos gamintojų, muitinių deklaracijų ir Intrastato duomenimis apie eksportuotų prekių kainas skaičiuoti EKI. EKI išreiškia išvežamų iš LR teritorijos prekių kainų pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį. EKI reikalingas šalies makroekonominiams rodikliams palyginamosiomis kainomis vertinti, ekonomikos raidai analizuoti. Skaičiuojami EKI pagal KN, CPA lygius ir PPG.

Mėnesinis

77,

Eurostato modulis 44401

Atrankiniai eksportuojančių įmonių tyrimai, KA-08, KA-09. Imtis – 190 įmonių.

Užsienio prekybos statistikos duomenys.

59–62 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Informacija apie eksportuotų / importuotų prekių kainų pokyčius (elektroniniu paštu pagal patvirtintą sąrašą, www. stat. gov. lt). Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @.), eksporto kainų indekso rodiklių kokybės aprašas

27.3.2.

Importuotų prekių kainų indeksas (IKI)

Remiantis importuojančių įmonių, muitinių deklaracijų ir Intrastato duomenimis skaičiuoti IKI.

IKI išreiškia įvežamų į LR teritoriją prekių kainų pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį. IKI reikalingas šalies makroekonominiams rodikliams palyginamosiomis kainomis vertinti, ekonomikos raidai analizuoti. Skaičiuojami IKI pagal KN, CPA lygius ir PPG.

Mėnesinis

77,

Eurostato modulis 44401

Atrankiniai importuojančių įmonių tyrimai. KA-24, KA-25. Imtis – 1069 įmonių.

Užsienio prekybos statistikos duomenys.

59-62 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Informacija apie eksportuotų / importuotų prekių kainų pokyčius (elektroniniu paštu pagal patvirtinta sąrašą, www. stat. gov. lt), Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), importo kainų indekso rodiklių kokybės aprašas

27.4.

Energijos kainos

 

 

 

 

 

 

 

27.4.1.

Elektros energijos ir dujų, tiekiamų vidutiniams ir stambiesiems bei smulkiesiems vartotojams, kainos

Rinkti duomenis apie elektros energijos ir dujų kainas pagal tipinių vartotojų grupes, jų pagrindu skaičiuoti vidutines kainas.

Pusmetinis

144,

Eurostato modulis 45401

Atrankiniai įmonių, tiekiančių dujas ir elektros energiją, tyrimai, KA-06, KA-07.

Imtis 2 elektros tiekimo įmonių, sudarančių 94 procentus visos pateiktos vartotojams elektros energijos, 2 dujų tiekimo įmonės, sudarančios 98 procentus pateiktų vartotojams dujų.

Vasaris, rugpjūtis

Šalis

Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @), Eurostatui

27.5.

Europos palyginimų programa (EPP)

 

 

 

 

 

 

27.5.1.

Vartojimo prekių ir paslaugų kainos (EPP 2006-2 „Drabužiai, avalyn4 ir kitos asmens priežiūros priemonės; EPP 2007-1 „Viskas namams“; EPP 2007-2 „Transportas; restoranų ir viešbučių paslaugos“).

Rinkti duomenis apie vartojimo prekių ir paslaugų mažmenines kainas, jų pagrindu skaičiuoti vidutines kainas. Duomenys naudojami šalių nacionalinių valiutų perkamosios galios paritetams skaičiuoti. Vartojimo prekių ir paslaugų vidutinės mažmeninės kainos.

Pusmetinis (kiekvienas tyrimas atliekamas kas 3 metai)

Eurostato modulis 55200

Atrankinis prekybos ir paslaugų įmonių tyrimas, KA-10.

Imtis – 300 įmonių.

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų registravimo anketa (duomenys renkami registruojant kainas ir atliekant apklausą).

Pagal Eurostato nustatytą kalendorių

Vilniaus miestas

Informacija apie Europos palyginimų programos galutinius 2004 m. ir išankstinius 2005 m. rezultatus (@, www. stat. gov. lt), Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai (leidinys @.), Eurostatui

27.5.2.

Gyvenamojo būsto nuomos kainos

Rinkti duomenis apie vidutines gyvenamojo būsto nuomos kainas. Duomenys naudojami šalių nacionalinių valiutų perkamosios galios paritetams skaičiuoti. Duomenys apie nuomojamojo būsto vidutines rinkos kainas.

Metinis

Eurostato modulis 55200,

Atrankinis nekilnojamojo turto agentūrų, atliekančių būsto nuomos paslaugas, tyrimas, KA-02.

Imtis – 30 nekilnojamojo turto agentūrų.

Pagal Eurostato nustatytą kalendorių

Šalis

Eurostatui

27.5.3.

Investicinių prekių (mašinų, įrengimų, statybos objektų) kainos

Rinkti duomenis apie investicinių prekių kainas. Duomenys naudojami šalių nacionalinių valiutų perkamosios galios paritetams skaičiuoti. Duomenys apie investicinių prekių rinkos kainas.

Kas antri metai

Eurostato modulis 55200

Atrankinis prekybos, gamybos, paslaugų įmonių tyrimas, KA-01.

Imtis – 300 įmonių.

Pagal Eurostato nustatytą kalendorių

Šalis

Eurostatui

28. KITA MAKROEKONOMIKOS STATISTIKA

28.1.

Užsienio šalių paskolos

 

 

 

 

 

 

28.1.1.

Valstybės skola užsienio kreditoriams

Pateikti vartotojams duomenis apie valdžios sektoriui priskiriamų subjektų, turinčių teisę prisiimti skolinius įsipareigojimus, skolą užsienio kreditoriams, Centrinės valdžios bei vietos valdžios užsienio paskolų panaudojimą bei jų grąžinimo kreditoriams eigą. Duomenys vartotojams pateikiami grupuojant pagal finansavimo kryptis, veiklos rūšis, valiutas, kreditorius.

Metinis,

 

pusmetinis,

 

ketvirtinis

8,49,

Finansų ministerijos,

Lietuvos banko duomenys (centrinės valdžios užsienio paskolų registras, tiesioginių paskolų registras).

Balandis,

 

Spalis,

kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Užsienio paskolos Lietuvai (leidinys &, @), Metraštis, Mėnraštis

28.2.

Valstybės ir savivaldybių turto statistika

 

 

 

 

 

 

28.2.1.

Valstybės turto perdavimas savivaldybėms

Surinkti ir pateikti duomenis apie dalinį valstybės turto perdavimą savivaldybių

nuosavybėn.

Metinis

58

Savivaldybių duomenys.

Sausis

Šalis

Informacija

28.2.2.

Valstybės ir savivaldybių turtas

Parengti ir pateikti LR Vyriausybei ataskaitą apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. Turtas pagal rūšis, įsipareigojimai.

Metinis

17,39,

Ištisiniai juridinių asmenų, valdančių valstybės turtą patikėjimo teise, tyrimai, VT-01, VT-02.

Lietuvos banko, VĮ registrų centro ir kitų institucijų duomenys.

Birželis

Šalis

Ataskaita Lietuvos Respublikos Vyriausybei,

Valstybės turto ataskaita skelbiama internete www. stat.20v. lt

28.3.

Mokesčių statistika

 

 

 

 

 

 

28.3.1.

Duomenys apie sumokėtus mokesčius

Parengti duomenis apie sumokėtus mokesčius į valstybės ir savivaldybės biudžetus ir į Garantinį fondą sugrupuoti pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydžius ir teritorijos administracinius vienetus.

Ketvirtinis

41

Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento, „Sodros“ duomenys.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Informacija skelbiama internete www. stat. gov. lt

28.4.

Finansiniai-komerciniai ryšiai su nerezidentais

 

 

 

 

 

 

28.4.1.

Įmonių finansinė-komercinė veikla su nerezidentais

Rengti duomenis, reikalingus mokėjimų balansui sudaryti:

reikalavimai ir įsipareigojimai nerezidentams, tarptautinės prekybos paslaugomis duomenys ir kita.

Metinis,

49, 76,

Eurostato moduliai 54100,54400

Ištisinis visų ekonominės veiklos rūšių įmonių, vykdančių finansinę-komercinę veiklą su nerezidentais, tyrimas, F-06.

60 d. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

Šalis

Lietuvos bankui mokėjimų balansui sudaryti

28.4.2.

Tiesioginės užsienio investicijos

Įvertinti realią tiesioginių užsienio investicijų būklę Lietuvoje ir Lietuvos įmonių tiesiogines investicijas užsienyje paga