LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIES INVESTAVIMO 2013–2015 METAIS PRIORITETŲ IR INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 18 d. Nr. V-451

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2011, Nr. 24-1155), 16 ir 19.1 punktais ir Sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2010, Nr. 152-7760; 2012, Nr. 21-987), 6 punktu:

1. T v i r t i n u:

1.1. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investavimo 2013–2015 metų prioritetus:

1.1.1. Sergamumo ir mirtingumo nuo neinfekcinių ligų mažinimas;

1.1.2. Šeimos sveikatos stiprinimas;

1.1.3. Ligų profilaktikos ir kontrolės užtikrinimas;

1.1.4. Sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimas.

1.2. Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (programų) atrankos į Valstybės investicijų 2013–2015 m. programą kriterijus ir jų reikšmes balais:

1.2.1. investicijų projektas, kuriam užbaigti reikia iki 1 mln. Lt, – 10 balų;

1.2.2. investicijų projektas, skirtas pastato avarinei būklei likviduoti, kai pastato eksploatavimo nutraukti negalima, – 9 balai;

1.2.3. investicijų projektas, ne mažiau kaip 20 proc. finansuojamas savivaldybės ir (arba) įstaigos lėšomis, – 8 balai;

1.2.4. investicijų projektas, finansuojamas kartu su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitos tarptautinės paramos lėšomis, – 6 balai;

1.2.5. investicijų projektas, kurio įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su sveikatos priežiūros įstaigų tinklo optimizavimu ir sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimu įgyvendinant valstybės politikos nuostatas sveikatos priežiūros srityje, – 5 balai;

1.2.6. investicijų projektas, skirtas naujoms technologijoms diegti, paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti, – 4 balai;

1.2.7. investicijų projektas, skirtas energiją tausojančioms technologijoms diegti, – 2 balai.

2. P a v e d u Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (programų) atrankos į Valstybės investicijų programą komisijai:

2.1. atrenkant sveikatos apsaugos srities investicijų projektus (programas) į Valstybės investicijų 2013–2015 metų programą vadovautis šio įsakymo 1 punktu patvirtintais kriterijais;

2.2. esant teigiamiems įstaigos finansinės veiklos rezultatams, papildomai skirti nuo 1 iki 10 balų:

 

Įstaigos finansinės veiklos rezultatai

(procentas nuo visų pajamų)

Skiriamų balų skaičius

iki 1 % imtinai

1

nuo daugiau kaip 1 % iki 2 % imtinai

2

nuo daugiau kaip 2 % iki 3 % imtinai

3

nuo daugiau kaip 3 % iki 4 % imtinai

4

nuo daugiau kaip 4 % iki 5 % imtinai

5

nuo daugiau kaip 5 % iki 6 % imtinai

6

nuo daugiau kaip 6 % iki 7 % imtinai

7

nuo daugiau kaip 7 % iki 8 % imtinai

8

nuo daugiau kaip 8 % iki 9 % imtinai

9

daugiau kaip 9 %

10

 

2.3. paaiškėjus faktams, kad įstaigoje anksčiau buvo nustatyta viešųjų pirkimų organizavimo ar sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis vykdymo pažeidimo faktų, balų skaičių mažinti:

2.3.1. kai buvo pažeista paciento teisė gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas – balų skaičių mažinti 3;

2.3.2. kai buvo padaryta žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui – balų skaičių mažinti 3;

2.3.3. kai Centrinė projektų valdymo agentūra, Viešųjų pirkimų tarnyba ar kita kompetentinga institucija nustatė viešųjų pirkimų procedūrų (ar LR viešųjų pirkimų įstatymo) pažeidimą (-ų) – balų skaičių mažinti 4;

2.4. esant poreikiui, spręsti dėl papildomų Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (programų) atrankos į Valstybės investicijų 2013–2015 m. programą kriterijų ir jų reikšmių balais taikymo.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. V-550 „Dėl Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (programų) atrankos į Valstybės investicijų 2012–2014 m. programą kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 67-3189).

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

_________________