LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO 7, 8, 10, 11, 15, 16, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 69, 70, 71, 72 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. birželio 22 d. Nr. IX-2292

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 4 dalies pakeitimas

7 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „turintis licenciją“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo lopšeliai, lopšeliai-darželiai, darželiai, mokyklos-darželiai ir kitos mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio 3 dalies pakeitimas

8 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „turintis licenciją“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Vienerių metų priešmokyklinio ugdymo programą vykdo darželiai, pradinės ir kitos mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pagrindinio ugdymo programos I dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą, II dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą. Pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį vykdo gimnazijos, vidurinės, pagrindinės, jaunimo, profesinės ir kitos mokyklos.“

 

4 straipsnis. 11 straipsnio 3 dalies pakeitimas

11 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodį „įvairūs“, vietoj žodžių „bendrojo ugdymo“ įrašyti žodžius „bendrojo lavinimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Dvejų metų vidurinio ugdymo programą vykdo gimnazijos, vidurinės, profesinės ir kitos mokyklos. Vidurinio ugdymo programą sudaro privalomi ir pasirenkami bendrojo lavinimo bei galimi profesinio mokymo moduliai. Vidurinio ugdymo programa, pagal kurią suteikiama ir kvalifikacija, gali būti trimetė.“

 

5 straipsnis. 15 straipsnio 3 dalies pakeitimas

15 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „turintys licenciją“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Specialųjį ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir visuotinį švietimą teikiančios mokyklos, kiti švietimo teikėjai, atskirais atvejais – specialiosios mokyklos.“

 

6 straipsnis. 16 straipsnio 3 dalies pakeitimas

16 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „Vyriausybės nustatyta tvarka“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, vykdančios iš anksto apibrėžtas formaliojo švietimo programas ar jų modulius, yra priskiriamos tokiam pat mokyklų tipui kaip ir vykdančios formaliojo švietimo programas. Muzikos, dailės, meno krypčių aukštojo išsilavinimo siekiantys asmenys, jei tai nustatyta aukštosios mokyklos priėmimo tvarkoje, kartu su viduriniu išsilavinimu turi būti baigę atitinkamą švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą.“

 

7 straipsnis. 29 straipsnio 2 ir 6 dalių pakeitimas

1. 29 straipsnio 2 dalyje po žodžio „lavinimo“ įrašyti žodžius „ir profesinę“, išbraukti žodžius „profesinę mokyklą ar mokyklą, vykdančią aukštesniųjų studijų programas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo ir profesinę mokyklą tvarką nustato steigėjas, remdamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais.“

2. Pakeisti 29 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Priėmimo į aukštąją mokyklą sąlygas nustato aukštoji mokykla. Valstybinė aukštoji mokykla priėmimo sąlygas ir taisykles suderina su švietimo ir mokslo ministru Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

8 straipsnis. 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 4 dalies pakeitimas

1. 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte išbraukti žodžius „išsilavinimo ir“, „formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo aplinkos bei priemonių“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) bendruosius formaliojo švietimo programų, pedagogų kvalifikacijos reikalavimus, bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijus, prižiūri, kaip jų laikomasi;“.

2. 37 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „(jo įgaliotos institucijos)“, vietoj žodžių „bendrojo išsilavinimo“ įrašyti žodžius „pradinio, pagrindinio, vidurinio išsilavinimo“, po žodžio „reglamentus“ įrašyti žodžius „pedagogų rengimo reglamentą“, vietoj žodžių „Ministerija, jos įgaliotos institucijos atsako už švietimo kokybę, remdamosi“ įrašyti žodžius „Ministras, remdamasis“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Švietimo ir mokslo ministras tvirtina priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo bendrąsias, netradicinio ugdymo, profesinio mokymo, aukštesniųjų ir neuniversitetinių studijų programas, nustato ikimokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programų kriterijus, tvirtina bendrojo lavinimo mokyklų bendruosius ugdymo planus, pradinio, pagrindinio, vidurinio išsilavinimo ir profesinio rengimo standartus, studijų krypčių reglamentus, pedagogų rengimo reglamentą, brandos egzaminų programas, jų organizavimo ir vykdymo tvarką. Ministras, remdamasis švietimo kokybės tyrimų išvadomis, užtikrina formaliojo švietimo programų atnaujinimą, naujų programų įvedimą, skirtingų lygmenų programų sąveiką ir dermę.“

 

9 straipsnis. 38 straipsnio 3 dalies pakeitimas

38 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kitose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Formaliojo švietimo (išskyrus aukštojo mokslo) programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą ir vertinimo rezultatų panaudojimą reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro patvirtinti atitinkami nuostatai.“

 

10 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

41 straipsnis. Mokyklų grupės ir tipai

1. Mokyklos skirstomos į šias grupes:

1) bendrojo lavinimo mokyklų;

2) profesinių mokyklų;

3) aukštesniųjų mokyklų;

4) aukštųjų mokyklų;

5) neformaliojo švietimo mokyklų.

2. Formaliojo švietimo mokyklos tipas nustatomas pagal jos pagrindinę veiklą sąlygojančią aukščiausio lygmens formaliojo švietimo programą.

3. Formaliojo švietimo mokykla jos steigėjo sprendimu ir šio Įstatymo 42 ir 43 straipsnių nustatyta tvarka, be jos pagrindinę veiklą sąlygojančios formaliojo švietimo programos, gali vykdyti neformaliojo švietimo ir kitas formaliojo švietimo programas arba jų modulius.

4. Bendrojo lavinimo mokyklų tipai yra: pradinė, pagrindinė ir vidurinė mokykla.

5. Pradinės mokyklos tipui priskiriama:

1) pradinė mokykla (pradinio ugdymo programa);

2) mokykla-darželis (pradinio ugdymo programa).

6. Pagrindinės mokyklos tipui priskiriama:

1) pagrindinė mokykla (pagrindinio ugdymo programa; pagrindinio ir pradinio ugdymo programos; atskirais atvejais – pagrindinio ugdymo programos I dalis ir pradinio ugdymo programa; pagrindinio ugdymo programos I dalis);

2) jaunimo mokykla (pagrindinio ugdymo programa);

3) specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai (pagrindinio ir pradinio ugdymo programos);

4) ligoninės mokykla (pagrindinio ir pradinio ugdymo programos);

5) sanatorinė mokykla (pagrindinio ir pradinio ugdymo programos).

7. Vidurinės mokyklos tipui priskiriama:

1) vidurinė mokykla (vidurinio ugdymo programa; vidurinio ugdymo programa ir pagrindinio ugdymo programos II dalis; vidurinio ir pagrindinio ugdymo programos; vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programos);

2) gimnazija (akredituota vidurinio ugdymo programa; akredituota vidurinio ugdymo programa ir pagrindinio ugdymo programos II dalis; tarptautinio bakalaureato programa, akredituota vidurinio ugdymo programa ir pagrindinio ugdymo programos II dalis; atskirais atvejais – akredituota vidurinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos; akredituota vidurinio ugdymo, pagrindinio ir pradinio ugdymo programos);

3) menų gimnazija (akredituota vidurinio ir muzikinio ugdymo programa, pagrindinio ir muzikinio, pradinio ir muzikinio ugdymo programos; akredituota vidurinio ir dailės ugdymo programa, pagrindinio ir dailės, pradinio ir dailės ugdymo programos);

4) konservatorija (akredituota vidurinio ir muzikinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos II dalis ir muzikinio ugdymo programa);

5) suaugusiųjų mokykla (suaugusiųjų vidurinio, suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų pradinio ugdymo programos; suaugusiųjų vidurinio ir suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos);

6) specialioji mokykla (vidurinio, pagrindinio, pradinio ir specialiojo ugdymo programos).

8. Profesinių mokyklų ir aukštųjų mokyklų tipus reglamentuoja Profesinio mokymo ir Aukštojo mokslo įstatymai.

9. Aukštesniosios mokyklos į tipus neskirstomos.

10. Neformaliojo švietimo mokyklos tipas nustatomas pagal jos vykdomą pagrindinę neformaliojo švietimo veiklą.

11. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui priskiriamas lopšelis, lopšelis-darželis, darželis, specialiųjų poreikių vaikų ikimokykliniam ugdymui skirtas lopšelis, lopšelis-darželis ir darželis.

12. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos tipui priskiriama muzikos, dailės, meno, sporto mokykla, ugdymo centras, skirtas vaikų gebėjimams lavinti, moksleivių rūmai, kūrybos centras, klubas, šeštadieninė ir sekmadieninė tautinių mažumų mokykla ir pan.

13. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklos tipui priskiriamas suaugusiųjų mokymo centras, liaudies aukštoji mokykla, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucija, įvairūs kursai ir pan.

14. Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisykles nustato Valstybinė lietuvių kalbos komisija.“

 

11 straipsnis.       42 straipsnio 1 dalies 4, 5 ir 7 punktų pakeitimas ir straipsnio papildymas nauja 2 dalimi

1. 42 straipsnio 1 dalies 4 punkte vietoj žodžių „ir Vyriausybės įgaliotos institucijos“ įrašyti žodžius „Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie ministerijų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) kitos ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie ministerijų – profesinio mokymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklas, gavusios švietimo ir mokslo ministro bei finansų ministro raštiškus sutikimus;“.

2. 42 straipsnio 1 dalies 5 punkte po žodžio „mokymo“ įrašyti žodžius „neformaliojo suaugusiųjų švietimo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) apskrities viršininkas – specialiojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklas, prireikus – bendrojo lavinimo mokyklas, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančias įstaigas, gavęs švietimo ir mokslo ministro bei finansų ministro raštiškus sutikimus;“.

3. 42 straipsnio 1 dalies 7 punkte išbraukti žodžius „aukštesniųjų studijų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

7) kiti Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys bei kitų valstybių juridiniai ir fiziniai asmenys – bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo mokyklas.“

4. Papildyti 42 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Nevalstybinės aukštosios mokyklos steigiamos vadovaujantis Aukštojo mokslo įstatymu.“

5. Buvusią 42 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi.

 

12 straipsnis. 43 straipsnio 4, 6 ir 7 dalių pakeitimas

1. 43 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „atitinkamo mokyklos tipo“ įrašyti žodžius „valstybinių ir savivaldybių mokyklų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Valstybinės ir savivaldybės mokyklos nuostatai rengiami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais reikalavimais valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams.“

2. 43 straipsnio 6 dalyje išbraukti žodžius „vidurinio ugdymo“, prieš žodį „licencijavimo“ įrašyti žodį „mokymo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Mokykla profesinio mokymo ir aukštesniųjų studijų programas gali vykdyti tik turėdama švietimo ir mokslo ministro ar Vyriausybės išduotą licenciją. Mokymo licencijavimo taisykles tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

3. Pakeisti 43 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Mokykla (išskyrus aukštąją) ar kitas švietimo teikėjas mokinių priėmimą ir mokymą pradeda tik gavę licenciją, jeigu ši yra privaloma.“

 

13 straipsnis. 44 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybinės mokyklos, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigos steigėjas mokyklą, įstaigą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko gavęs mokyklos, įstaigos steigimui pritarusių institucijų raštiškus sutikimus. Savivaldybės taryba ikimokyklinio, kitas neformaliojo švietimo mokyklas reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savarankiškai, bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklas, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančias įstaigas – pagal Vyriausybės nustatytus kriterijus.“

 

14 straipsnis. 48 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir 3 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 48 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kvalifikacinius reikalavimus mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštesniųjų studijų programas, nustato švietimo ir mokslo ministras. Dirbti mokytoju pagal šias programas turi teisę:

1) asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją, bei asmuo, nurodytas šio Įstatymo 31 straipsnio 5 dalyje;

2) pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju – asmuo, įgijęs aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, bet neturintis pedagogo kvalifikacijos, bei asmuo, baigęs profesinę mokyklą, turintis 3 metų atitinkamos srities darbo praktiką. Šie asmenys turi būti išklausę švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą;

3) neformaliojo vaikų švietimo mokytoju – asmuo, įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ar vidurinį išsilavinimą, bet neturintis pedagogo kvalifikacijos, išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą.“

2. 48 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

15 straipsnis. 49 straipsnio 1 dalies 6 punkto papildymas

49 straipsnio 1 dalies 6 punkte po žodžio „Neformaliojo“ įrašyti žodį „suaugusiųjų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) naudotis kitomis Profesinio mokymo, Specialiojo ugdymo, Aukštojo mokslo, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.“

 

16 straipsnis. 50 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir 5 dalies pripažinimas netekusia galios

1. 50 straipsnio 1 dalyje po žodžio „mokytojas“ įrašyti žodžius „teisės aktų nustatyta tvarka gali“, vietoj žodžio „teikiantis“ įrašyti žodį „teikti“, vietoj žodžio „vykdantis“ įrašyti žodį „vykdyti“, išbraukti žodžius „privalo turėti Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduotą licenciją“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Laisvasis mokytojas teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti neformalųjį švietimą, vykdyti ikimokyklinio ugdymo arba formaliojo švietimo programas papildančius bei mokinių saviraiškos poreikius tenkinančių programų modulius.“

2. 50 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.

 

17 straipsnis.       51 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas ir 3 dalies pripažinimas netekusia galios

1. 51 straipsnio 1 dalies 1 punkte išbraukti žodžius „įgijęs licenciją Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka“, po žodžio „modulius“ įrašyti žodžius „o įgiję licenciją“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) vykdyti ikimokyklinio ugdymo, formaliojo švietimo programas papildančius bei mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, o įgiję licenciją – ir profesinio mokymo programas;“.

2. 51 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

18 straipsnis. 56 straipsnio 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 punktų pakeitimas

1. 56 straipsnio 6 punkte vietoj žodžio „pritarti“ įrašyti žodį „suderinti“, prieš žodį „aukštąsias“ įrašyti žodį „valstybines“, vietoj žodžio „sąlygoms“ įrašyti žodžius „sąlygas ir taisykles“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) suderinti stojančiųjų priėmimo į valstybines aukštąsias mokyklas sąlygas ir taisykles;“.

2. Pakeisti 56 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvarkyti valstybės studijų ir mokymo programų registrą, steigti ir tvarkyti švietimo ir mokslo institucijų, licencijų, išsilavinimo pažymėjimų blankų, diplomų ir atestatų, kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių, mokinių, studentų, pedagogų registrus, steigti ir tvarkyti valstybės švietimo kompiuterizuotąsias informacines sistemas;“.

3. Pakeisti 56 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) vykdyti užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimą Lietuvoje;“.

4. 56 straipsnio 14 punkte išbraukti žodžius „ir studijų“, „ir doktorantūrą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

14) tvirtinti formaliojo švietimo bendrąjį ugdymo, mokymo turinį (Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir dalykų programos, ugdymo, mokymo planai); visų lygių (išskyrus aukštąjį išsilavinimą) valstybinius išsilavinimo standartus, profesinio rengimo standartus, studijų krypčių reglamentus; ugdymo programų akreditacijos kriterijus ir jos vykdymo tvarką;“.

5. 56 straipsnio 15 punkte po žodžio „tvirtinti“ įrašyti žodžius „nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo programas tvarką“ ir šį punktą išdėstyti taip:

15) tvirtinti nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo programas tvarką, brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką; baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų tvarką;“.

6. Pakeisti 56 straipsnio 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16) tvirtinti aprūpinimo bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarką, reikalavimus valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams;“.

7. 56 straipsnio 17 punkte išbraukti žodį „inspektoriams“ ir šį punktą išdėstyti taip:

17) tvirtinti mokyklų audito metodiką ir tvarką; kvalifikacinius reikalavimus apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams ir specialistams, visų tipų (išskyrus aukštąsias mokyklas) mokyklų vadovams;“.

8. 56 straipsnio 18 punkte po žodžio „valstybinių“ įrašyti žodžius „(išskyrus aukštųjų)“ ir šį punktą išdėstyti taip:

18) tvirtinti atviro konkurso valstybinių (išskyrus aukštųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų pareigoms eiti organizavimo tvarką;“.

9. Pakeisti 56 straipsnio 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19) tvirtinti valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos nuostatus bei mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos nuostatus, pedagogų rengimo reglamentą, valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos nuostatus;“.

 

19 straipsnis. 58 straipsnio 2, 3 ir 6 punktų pakeitimas

1. 58 straipsnio 2 punkte išbraukti žodį „pavaldžių“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) analizuoja bendrąją švietimo būklę apskrityje, prižiūri švietimo teikėjų veiklą;“.

2. 58 straipsnio 3 punkte vietoj žodžių „inspektorius ir specialistus, suderinusi su Švietimo ir mokslo ministerija skiria“ įrašyti žodžius „ specialistus ir“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) steigia, reorganizuoja ir likviduoja apskrities viršininko administracijos švietimo padalinius pagal Vyriausybės patvirtintą tipinę struktūrą, skiria švietimo specialistus ir švietimo padalinių vadovus;“.

3. 58 straipsnio 6 punkte išbraukti žodžius „Valstybinės švietimo priežiūros institucijoms“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka teikia informaciją ministerijai apie švietimo būklę apskrityje.“

 

20 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 59 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

59 straipsnis. Savivaldybės institucijų įgaliojimai

1. Savivaldybės atstovaujamoji institucija:

1) vykdo valstybinę švietimo politiką savivaldybėje, tvirtina savivaldybės strateginį švietimo planą, metines švietimo veiklos programas;

2) steigia, reorganizuoja ir likviduoja savivaldybės administracijos švietimo padalinius;

3) formuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąlygas vaikų privalomajam švietimui vykdyti. Inicijuoja, kad būtų formuojamas gyventojų poreikius atitinkantis profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklas, savarankiškai formuoja neformaliojo švietimo teikėjų tinklą;

4) steigia, reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko mokyklas bei pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokyklai teikiančias įstaigas (pedagogines psichologines tarnybas, mokytojų švietimo centrus ir kitas).

2. Savivaldybės vykdomoji institucija:

1) analizuoja švietimo būklę, užtikrina valstybinės švietimo politikos vykdymą;

2) vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais skiria švietimo padalinių vadovus ir specialistus;

3) vykdo mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimą ir atestaciją;

4) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą ir užtikrina, kad visi vaikai mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas;

5) organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir brandos egzaminus;

6) pagal šio Įstatymo 36 straipsnio 1 dalį užtikrina nemokamą mokinių vežiojimą į mokyklas;

7) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka teikia informaciją ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei apie švietimo būklę savivaldybėje.“

 

21 straipsnis.       60 straipsnio 1 dalies 4, 11, 13, 14 punktų pakeitimas ir 8, 10 punktų pripažinimas netekusiais galios

1. 60 straipsnio 1 dalies 4 punkte išbraukti žodžius „vadovaudamasis Vyriausybės nustatytais kriterijais“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) steigia, reorganizuoja, likviduoja ir pertvarko mokyklą;“.

2. 60 straipsnio 1 dalies 8 punktą pripažinti netekusiu galios.

3. 60 straipsnio 1 dalies 10 punktą pripažinti netekusiu galios.

4. 60 straipsnio 1 dalies 11 punkte vietoj žodžio „ministerijos“ įrašyti žodį „ministro“, vietoj žodžių „valstybės ir savivaldybės mokyklos vadovų“ įrašyti žodžius „valstybinės (išskyrus aukštosios) mokyklos vadovo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

11) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdo valstybinės (išskyrus aukštosios) mokyklos vadovo atestaciją;“.

5. 60 straipsnio 1 dalies 13 punkte išbraukti žodžius „mokyklos (išskyrus aukštosios) vadovo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

13) organizuoja pedagogų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimą, jų atestaciją;“.

6. 60 straipsnio 1 dalies 14 punkte prieš žodį „prižiūri „ įrašyti žodžius „teisės aktų nustatyta tvarka“ ir šį punktą išdėstyti taip:

14) teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri mokyklos veiklą;“.

 

22 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 61 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

61 straipsnis. Mokyklos vadovo skyrimas ir jo įgaliojimai

1. Valstybinės (išskyrus aukštosios) mokyklos vadovo pareigybės aprašymą tvirtina, vadovą atviro konkurso būdu pareigoms skiria ir iš jų atleidžia steigėjas.

2. Savivaldybės mokyklos vadovo pareigybės aprašymas tvirtinamas, vadovas atviro konkurso būdu pareigoms skiriamas neterminuotai ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Nevalstybinių mokyklų vadovai skiriami į pareigas ir atleidžiami iš jų įstatymų nustatyta tvarka.

4. Mokyklos vadovas:

1) vadovauja mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos programų, mokyklos švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

2) nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

3) atsako už 26 straipsnyje nurodytos informacijos paskelbimą, demokratinį mokyklos valdymą. Užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, Mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

4) analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja mokyklos vidaus audito vykdymą ir atsako už mokyklos veiklos rezultatus;

5) atlieka mokyklos steigėjo priskirtas funkcijas, įtvirtintas mokyklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme.

5. Aukštosios mokyklos vadovo įgaliojimus ir atsakomybę nustato Aukštojo mokslo įstatymas.“

 

23 straipsnis. 66 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 66 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodį „ir“, po žodžio „steigėjas“ įrašyti žodžius „licencijuojamą švietimo veiklą – ir licenciją išduoti teikusios institucijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Švietimo teikėjų veiklą prižiūri atitinkamos valstybės institucijos, mokyklos steigėjas, licencijuojamą švietimo veiklą – ir licenciją išduoti teikusios institucijos.“

2. 66 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „ministerija“ įrašyti žodį „ministras“, vietoj žodžio „bei“ įrašyti žodį „ir“, vietoj žodžio „viršininko“ įrašyti žodį „viršininkas“, išbraukti žodžius „administracijos valstybinės švietimo priežiūros institucija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Valstybinę švietimo teikėjų veiklos priežiūrą atlieka švietimo ir mokslo ministras ir apskrities viršininkas pagal Vyriausybės patvirtintus Valstybinės švietimo priežiūros nuostatus.“

 

24 straipsnis. 69 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių pakeitimas

1. 69 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „jas“ įrašyti žodžius „formaliojo švietimo programas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Mokymo lėšos savivaldybių ir nevalstybinėms mokykloms ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, atitinkamų specialiojo ugdymo programų, profesinio mokymo, formaliojo švietimo programas papildantiems ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinantiems šių programų moduliams vaikų neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti skiriamos iš atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme tvirtinamų savivaldybių biudžetams valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, valstybinėms mokykloms – iš valstybės biudžete numatytų asignavimų.“

2. 69 straipsnio 3 dalyje prieš žodį „ūkio“ įrašyti žodžius „(išskyrus nevalstybines tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos mokyklas, nurodytas šio straipsnio 7 dalyje)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Mokyklos (išskyrus nevalstybines tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos mokyklas, nurodytas šio straipsnio 7 dalyje) ūkio lėšas mokykloms skiria mokyklos steigėjas savo nustatyta tvarka.“

3. 69 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „Ikimokyklinio ir kito“ po žodžio „švietimo“ įrašyti žodžius „(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programų vykdymą finansuoja mokyklos steigėjas, mokiniai (jų atstovai) bei rėmėjai teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

25 straipsnis. 70 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 70 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

70 straipsnis. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų darbo apmokėjimas“.

2. 70 straipsnio 1 dalyje po žodžio „vadovo“ įrašyti žodžius „jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo“, vietoj žodžių „darbo stažo ir pareigybės kategorijos“ įrašyti žodžius „pedagoginio darbo stažo, vadybinės kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Valstybinės (išskyrus aukštosios) ir savivaldybės mokyklos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, vadybinės kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo.“

3. 70 straipsnio 2 dalyje po žodžio „mokytojo“ įrašyti žodžius „pagalbos mokiniui specialisto“, vietoj žodžių „turimos pareigybės kategorijos pagal bendruosius aprašus“ įrašyti žodžius „išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos, veiklos sudėtingumo“, išbraukti antrą sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Valstybinės (išskyrus aukštosios) ir savivaldybės mokyklos mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos, veiklos sudėtingumo.“

4. Papildyti 70 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Valstybinių (išskyrus aukštųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.“

5. Buvusias 70 straipsnio 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 4 ir 5 dalimis.

6. 70 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „pareiginės algos dydis“ įrašyti žodžius „darbo užmokestis“, išbraukti žodį „darbo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Nevalstybinių mokyklų vadovų, mokytojų ir kitų darbuotojų darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis įstatymų nustatyta tvarka.“

 

26 straipsnis. 71 straipsnio 1 ir 5 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 71 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, ir aukštesniųjų studijų studentui Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti mokama stipendija, skiriama materialinė parama.“

2. Pakeisti 71 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Mokyklos (išskyrus aukštosios) steigėjas iš jam skiriamų valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų gali teikti ir kitą materialinę paramą mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams.“

 

27 straipsnis. 72 straipsnio 8 ir 9 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 72 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Mokesčio dydį už išsilavinimo pažymėjimų blankus, už asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą ir pageidaujančių geriau pasirengti tolesniam mokymuisi, pakartotinį pageidaujamų vidurinio ugdymo programos dalykų mokymąsi, pakartotinius valstybinius ar mokyklinius brandos egzaminus nustato švietimo ir mokslo ministras.“

2. 72 straipsnio 9 dalyje po žodžio „švietimą“ įrašyti žodžius „(išskyrus priešmokyklinį ugdymą)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

9. Mokesčio dydį už mokyklos teikiamą neformalųjį švietimą (išskyrus priešmokyklinį ugdymą) nustato steigėjas. Mokestis mažinamas atsižvelgus į mokinių gabumus ir tėvų (globėjų, rūpintojų) socialinę padėtį.“

 

28 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

1. Mokytojas, įgijęs aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir neturintis pedagogo kvalifikacijos, ją privalo įgyti iki 2007 m. rugsėjo 1 d.

2. Mokytojas, baigęs aukštosios mokyklos tris kursus arba mokytojų institutą, arba studijuojantis aukštojoje mokykloje, šio straipsnio 1 dalyje nurodytą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją privalo įgyti iki 2007 m. rugsėjo 1 d.

3. Mokytojas, iki 2007 m. rugsėjo 1 d. neįvykdęs šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų, atleidžiamas Darbo kodekso nustatyta tvarka.

4. Šio straipsnio 1–3 dalių reikalavimai netaikomi mokytojams, kuriems 2007 m. rugsėjo 1 d. iki senatvės pensijos amžiaus bus likę ne daugiau kaip 5 metai.

5. Su valstybinių (išskyrus aukštųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovais sudarytos terminuotos darbo sutartys, jeigu terminas nustatytas dėl mokyklos vadovo kadencijos, mokyklos vadovui raštiškai sutikus, nuo 2004 m. liepos 1 d. tampa neterminuotos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________