LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SERTIFIKAVIMO SISTEMOS DIEGIMO

 

1996 m. spalio 30 d. Nr. 331

Vilnius

 

Siekdamas šalyje sukurti „žalių“, „žalesnių ir saugių“ bei pavojingų krovinių gabenimo kelių transporto priemonių sertifikavimo sistemą ir vykdydamas 1996 m. rugpjūčio 6 d. Susisiekimo ministerijos įsakymą Nr. 263,

ĮSAKAU:

1. Kelių transporto priemonių valstybinių techninių apžiūrų taisyklėse, patvirtintose Susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 445 (Žin., 1993, Nr. 66-1261; 1994, Nr. 91-1794; 1996, Nr. 34- 848, Nr. 76-1839), padaryti tokius papildymus ir pakeitimus:

1.1. 4.2 punktą papildyti 4.2.9 ir 4.2.10 papunkčiais:

4.2.9. Transporto priemonių savininkai, siekiantys įgyti (ar pratęsti) „žalios“ bei „žalesnės ir saugios“ transporto priemonės sertifikatus, papildomai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad jos atitinka ekologinius reikalavimus (kenksmingų medžiagų kiekiai degimo produktuose, triukšmo lygis);

4.2.10. Transporto priemonių savininkai, siekiantys įgyti (ar pratęsi) pavojingų krovinių vežimo sertifikatus, papildomai pateikia prašymą, kuriame nurodoma, kokios klasės ir kokių pozicijų pavojingos medžiagos bus gabenamos šia transporto priemone“.

1.2. 5.2 punktą rašyti taip:

5.2. Ekspertas ar kontrolierius, atlikdamas apžiūrą, pildo techninės apžiūros rezultatų kortelę (toliau – rezultatų kortelė)“.

1.3. Skyrių „Apžiūrų atlikimas“ papildyti 5.4 punktu ir jį išdėstyti taip:

5.4. Atlikdamas apžiūrą „žalioms“, „žalesnėms ir saugioms“ transporto priemonėms bei transporto priemonėms, skirtoms vežti pavojingus krovinius, ekspertas ar kontrolierius pildo rezultatų kortelės priedą (jos naudojimo tvarka prilyginama rezultatų kortelės naudojimo tvarkai)“.

1.4. 6.1 punkto pirmojoje pastraipoje išbraukti žodžius „techninės apžiūros“ ir „(toliau – rezultatų kortelė)“, antrojoje pastraipoje žodį „leidimą“ keisti žodžiu „leidimus“, o žodį „taloną“ – žodžiu „talonus“ bei šį punktą papildyti pastraipa:

„Transporto priemonių savininkams, siekiantiems įgyti (ar pratęsti) „žalios“, „žalesnės ir saugios“ bei pavojingų krovinių vežimo transporto priemonių sertifikatus, išduodami rezultatų kortelių priedų dublikatai; šių transporto priemonių techninės apžiūros talonų grafoje „Pastabos“ rašomi žodžiai: „žalias“ arba „žalesnis ir saugus“ ar „pavojingiems kroviniams“, tai patvirtinama apžiūrą atlikusio eksperto ar kontrolieriaus asmeniniu spaudu ir parašu“ ir visą punktą rašyti taip:

„6.1. Techniškai tvarkingos transporto priemonės savininkas (jo įgaliotas asmuo) pasirašo rezultatų kortelėje. Jam ekspertas arba kontrolierius išduoda techninės apžiūros taloną ir rezultatų kortelės dublikatą, o nustatytos spalvos ženklus – lipdukus priklijuoja priekinio ir galinio valstybinių numerio ženklų viršutiniuose langeliuose taip, kad skaičius, rodantis mėnesį, iki kurio transporto priemonė turi būti pateikta kitai apžiūrai, būtų viršuje. Dublikatas saugomas iki kitos apžiūros.

Transporto priemonių savininkams, turintiems bei siekiantiems įgyti leidimus atlikti keleivių vežimus taksi, išduodant pilkos spalvos techninės apžiūros talonus, grafoje „Pastabos“ turi būti įrašomas taksometro numeris; tai patvirtina apžiūrą atlikęs ekspertas ar kontrolierius asmeniniu spaudu ir parašu.

Transporto priemonių savininkams, siekiantiems įgyti (ar pratęsti) „žalios“, „žalesnės ir saugios“ bei pavojingų krovinių vežimo transporto priemonių sertifikatus, išduodami rezultatų kortelių priedų dublikatai; šių transporto priemonių techninės apžiūros talonų grafoje „Pastabos“ rašomi žodžiai: „žalias“ arba „žalesnis ir saugus“, ar „pavojingiems kroviniams“, tai patvirtinama apžiūrą atlikusio eksperto ar kontrolieriaus asmeniniu spaudu ir parašu“.

2. Papildyti 16 grupe „Techninius reikalavimus naudojamoms kelių transporto priemonėms“, patvirtintus 1994 m. sausio 24 d. Susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 33* ir papildytus 1996 m. gegužės 22 d. Susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 179:

 

16 grupė. Papildomi reikalavimai „žaliems“ bei „žalesniems ir saugiems“ krovininiams automobiliams ir jų priekaboms

Kodas

Dokumentai

1601

Reikalavimai: turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys „žalio“ ar „žalesnio ir saugaus“ krovininio automobilio ekologinių reikalavimų atitikimą (kenksmingų medžiagų kiekiai degimo produktuose, triukšmo lygis).

 

Kontrolė: dokumentų tikrinimas.

 

 

Skiriamieji ženklai

1602

Reikalavimai: 1. „žalio“ krovininio automobilio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 220 mm skersmens ženklas. Baltame fone žalios spalvos raidė „U“;

 

2. „žalesnio ir saugaus“ krovininio automobilio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 220 mm skersmens ženklas. Baltame fone žalios spalvos raidė „S“.

 

 

 

Kontrolė: apžiūrėjimas.

 

 

Variklis

1603

Reikalavimai: 1. kenksmingųjų medžiagų kiekis degimo produktuose (deginiuose) išmatuotas pagal JT EEK Taisyklės 49/02 arba EEB Direktyvos 91/542 metodikas turi būti ne didesnis kaip nustatyta: „žaliam“ krovininiam automobiliui – CO – 4,9 g/kWh; HC – 1,23 g/kWh; NO(x) – 9,0 g/kWh; kietosios dalelės – 0,4 g/kWh, kai variklio galia didesnė kaip 85 kW ir 0,7 g/kWh, kai variklio galia ne didesnė kaip 85 kW; „žalesniam ir saugiam“ krovininiam automobiliui – CO – 4,0 g/kWh; HC – 1,1 g/kWh; NO(x) – 7,0 g/kWh; kietosios dalelės – 0,15 g/kWh;

 

2. neturi būti konstrukcinių pakeitimų, turinčių įtakos degimo produktams (deginiams).

 

Kontrolė: dokumentų tikrinimas, variklio apžiūrėjimas

 

Pastaba. Jei variklis / krovininis automobilis pripažintas pagal JT EEK Taisyklę Nr. 49/02, tai variklis / krovininis automob ilis turi būti pažymėtas atitinkamu tarptautiniu pripažinimo ženklu.

 

Keliamo triukšmo lygis

1604

Reikalavimai: 1. išmatuotas pagal JT EEK Taisyklės Nr. 51 arba EEB Direktyvos 92/97 metodikas turi būti ne didesnis kaip nustatyta: „žaliam“, „žalesniam ir saugiam“ krovininiam automobiliui – 78 dB (A), kai variklio galia ne didesnė kaip 150 kW; 80 dB (A), kai variklio galia didesnė kaip 150 kW;

 

2. išmetimo sistemos elementai turi būti sertifikuoti;

 

3. variklio keliamą triukšmą mažinanti apsauga, jei tokia numatyta gamintojo, turi būti tvarkinga.

 

Kontrolė: dokumentų tikrinimas, apžiūrėjimas.

 

Pastaba. Jei krovininis automobilis pripažintas pagal JT EEK Taisyklę Nr. 51, tai krovininis automobilis turi būti pažymėtas atitinkamu tarptautiniu pripažinimo ženku.

 

Stabdžių antiblokavimo sistema

1605

Reikalavimai: 1. krovininiame automobilyje turi būti įrengta antiblokavimo sistema (ABS), atitinkanti JT EEK Taisyklės Nr. 13/06 arba EEB Direktyvų 71/320 ir 91/422 reikalavimus;

 

2. ABS kontrolinis(-iai) įtaisas(-ai) turi būti tvarkingas(-i);

 

3. ABS turi būti tvarkinga;

 

4. priekabos ABS prijungimo antgaliai turi būti tvarkingi.

 

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

Pastabos: 1. Jei krovininis automobilis pripažintas pagal JT EEK Taisyklę Nr. 13/06, tai krovininis automobilis turi būti pažymėtas atitinkamu tarptautiniu pripažinimo ženklu. 2. Šio kodo reikalavimai taikomi tik „žalesniems ir saugiems“ krovininiams automobiliams.

 

Vairo sistema

1606

Reikalavimai: 1. krovininiame automobilyje turi būti įrengta vairo sistema, atitinkanti JT EEK Taisyklės Nr. 79/01 arba EEB Direktyvų 70/331 ir 92/62 reikalavimus;

 

2. vairo sistemos kontrolinis įtaisas turi būti tvarkingas;

 

3. vairo sistema turi būti tvarkinga.

 

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

Pastabos: 1. Jei krovininis automobilis pripažintas pagal JT Taisyklę Nr. 79/01, tai krovininis automobilis turi būti pažymė atitinkamu tarptautiniu pripažinimo ženklu.

EEK as

2. Šio kodo reikalavimai taikomi tik „žalesniems saugiems“ krovininiams automobiliams.

ir

 

Padangos

1607

Reikalavimai: 1. turi atitikti gamintojo reikalavimus; 2. protektoriaus rašto gylis turi būti ne mažesnis kaip 2 mm.

 

Kontrolė: matavimas.

 

 

Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

1608

Reikalavimai: 1. turi atitikti ir būti įrengta pagal JT EEK Taisyklės Nr. 58/01 arba EEB Direktyvų 70/221 ir 81/333 reikalavimus; 2. turi būti tvarkinga.

 

Kontrolė: apžiūrėjimas.

Pastaba. Jei transporto priemonė pripažinta pagal JT EEK Ta Nr. 58/01, tai transporto priemonė turi būti pažymėta atit tarptautiniu pripažinimo ženklu.

syklę nkamu

 

Šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

1609

Reikalavimai: 1. turi atitikti ir būti įrengta pagal JT EEK Taisyklės Nr. 73/00 arba EEB Direktyvos 89/297 reikalavimus;

 

2. turi būti tvarkinga.

 

Kontrolė: apžiūrėjimas.

Pastaba. Jei transporto priemonė pripažinta pagal JT EEK Ta Nr. 73, tai transporto priemonė turi būti pažymėta atit tarptautiniu pripažinimo ženklu. syklę nkamu

 

Avarinė šviesos signalizacija

1610

Reikalavimai: 1. turi būti įrengti posūkių rodikliai, atitinkantys JT EEK Taisyklės Nr. 6/01 arba EEB Direktyvos 76/759 reikalavimus; 2. turi būti tvarkinga.

 

Kontrolė: apžiūrėjimas.

 

 

Tachografas

1611

Reikalavimai: 1. turi atitikti EEB Direktyvų 3821/85 ir 3688/92 reikalavimus;

 

2. turi būti įrengtas pagal nustatytą tvarką, užplombuotas ir laiku patikrintas.

 

Kontrolė: apžiūrėjimas.

 

 

Greičio ribotuvas

1612

Reikalavimai: 1. turi atitikti JT EEK Taisyklės Nr. 89 arba EEB Direktyvos 92/24 reikalavimus;

 

2. turi būti įrengtas pagal nustatytą tvarką, užplombuotas ir laiku patikrintas;

 

3. vairuotojo kabinoje, gerai matomoje vietoje, turi būti pritvirtinta lentelė, nurodanti maksimalų ribojamą greitį.

 

Kontrolė: apžiūrėjimas.

 

Pastaba. Šio kodo reikalavimai taikomi tik „žalesniems ir saugiems“ krovininiams automobiliams.

 

Ilgų ir sunkių transporto priemonių ženklinimas

1613

Reikalavimas: 1. privalo būti paženklintos skiriamaisiais ženklais, atitinkančiais JT EEK Taisyklės Nr. 70 reikalavimus;

 

2. ženklai turi būti švarūs, tinkamai pritvirtinti ir tvarkingi.

 

Kontrolė: apžiūrėjimas.

 

 

Avarinis sustojimo ženklas

1614

Reikalavimas: 1. turi atitiki JT EEK Taisyklės Nr. 27/03 reikalavimus;

 

2. ženklas turi būti tvarkingas.

 

Kontrolė: apžiūrėjimas.

 

 

3. Papildyti 16 grupe „Kelių transporto priemonių techninės būklės vertinimo kriterijus“, patvirtintus 1994 m. sausio 24 d. Susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 33* ir papildytus 1996 m. gegužės 22 d. Susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 179:

 

 

Kodas

16 grupė. Papildomi reikalavimai „žaliems“ bei „žalesniems ir saugiems“ trūkumas eksploatuoti krovininiams automobiliams ir jų priekaboms

Nedideli

Didelis

Draudžiama

NT

DT

DE

1601

Dokumentai nepateikti atitinkami dokumentai.

X

X

 

1602

Skiriamieji ženklai nėra

X

X

X

1603

Variklis kenksmingų medžiagų kiekis deginiuose neatitinka nustatytų normatyvų;

yra konstrukcinių pakeitimų, turinčių įtakos kenksmingų medžiagų kiekiui deginiuose.

 

X

X

 

1604

Keliamo triukšmo lygis keliamo triukšmo lygis neatitinka išmetimo sistemos elementai pakeisti nesertifikuotais;

netvarkinga variklio keliamą triukšmą mažinanti apsauga.

nustatyto; X

X

X

X

 

1605

Stabdžių antiblokavimo sistema nėra,

neatitinka nustatytų reikalavimų;

netvarkingas (-i) kontrolinis (-iai) įtaisas (-ai);

kontrolinis (-iai) įtaisas (-ai) rodo, kad ABS netvarkinga;

netvarkingi priekabos ABS prijungimo

antgaliai.

X

X

X

X

 

1606

Vairo sistema neatitinka nustatytų reikalavimų;

netvarkingas kontrolinis įtaisas;

kontrolinis įtaisas rodo, kad vairo sistema yra netvarkinga.

 

X

X

X

 

1607

Padangos neatitinka gamintojo reikalavimų;

protektoriaus rašto gylis mažesnis už leistiną.

 

X

X

 

1608

Galinė apsauga nuo palindimo transporto priemone neatitinka nustatytų reikalavimų;

netvarkinga.

po X

X

X

 

1609

Šoninė apsauga nuo palindimo transporto priemone neatitinka nustatytų reikalavimų; netvarkinga.

po X

X X

 

1610

Avarinė šviesos signalizacija neatitinka nustatytų reikalavimų; netvarkingi.

X

X

X

 

1611

Tachografas neatitinka nustatytų reikalavimų;

nustatyta tvarka neužplombuotas, laiku nepatikrintas.

 

X

X

 

1612

Greičio ribotuvas neatitinka nustatytų reikalavimų;

nustatyta tvarka neužplombuotas, laiku nepatikrintas;

nėra maksimalų ribojamą greitį nurodančios lentelės.

 

X

X

X

 

1613

Ilgų ir sunkių transporto priemonių ženklinimas neatitinka nustatytų reikalavimų;

ženklai nešvarūs, netinkamai pritvirtinti, netvarkingi.

X

X

X

 

1614

Avarinis sustojimo ženklas neatitinka nustatytų reikalavimų; netvarkingas.

X X

X

 

 

4. Papildyti 1994 m. sausio 24 d. Susisiekimo ministerijos įsakymą Nr. 33* 5 punktu ir jį išdėstyti taip:

5. Valstybinių techninių apžiūrų rezultatų kortelės priedą (pridedama)“.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                              JONAS BIRŽIŠKIS

 

SUDERINTA

Vidaus reikalų ministras

V. Bulovas

 

Vidaus reikalų ministerijos

Policijos departamento

Kelių policijos valdybos vyriausiasis komisaras

E. Mačiulaitis

 * Įsakymas neskelbtas “Valstybės žiniose“. Jis išleistas atskiru leidiniu.