STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2011 METŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 30 d. Nr. DĮ-272

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299) nuostatas ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1531 „Dėl įgaliojimų suteikimo Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ (Žin., 2001, Nr. 106-3821) bei Statistikos departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 285 (Žin., 2001, Nr. 23-769; 2010, Nr. 99-5125), 8.1 punktu,

tvirtinu pridedamą Oficialiosios statistikos 2011 metų darbų programą.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja,

pavaduojanti generalinį direktorių                               Vilija Lapėnienė

 

 

PATVIRTINTA

Statistikos departamento generalinio direktoriaus

2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-272

 

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2011 METŲ DARBŲ PROGRAMA

 

Statistinių darbų (tyrimų) eil. nr. potemėje

Statistikos sritis, tema, potemė pagal reikalavimų statistikai sąvadą1

Statistinio darbo (tyrimo) pavadinimas

Statistinius darbus (tyrimus) vykdančios institucijos

Statistinio darbo (tyrimo) tikslas, anotacija ir pagrindiniai rodikliai

Statistinio darbo (tyrimo) periodiškumas

Statistinio darbo (tyrimo) teisinis pagrindas (teisės akto santrumpa ir eil. nr. teisės aktų sąraše (priedas)

Statistinių duomenų gavimo būdas, šaltinis, statistinės ataskaitos formos santrumpa, statistinio tyrimo imties dydis, respondentų skaičius2

Statistinės informacijos pateikimo vartotojams laikas

Statistinės informacijos žemiausias teritorijos administracinis lygmuo

Statistinio darbo (tyrimo) rezultatas, parengtos statistinės informacijos skelbimas, teikimas ar kitas panaudojimas (vartojami statistinės informacijos pateikimo formos sąlyginiai žymėjimai: ??[ | ] – spaudinys, CD – kompaktinis diskas, @ – elektroninė versija; Statistikos leidinių santrumpos: Mėnraštis – mėnesinis biuletenis „Lietuvos ekonominė ir socialinė raida“ ?[ | ], @, Metraštis – „Lietuvos statistikos metraštis“ ?,[ | ] @, Lietuvos apskritys – metinis statistikos leidinys „Lietuvos apskritys“ ?[ | ], @)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. SOCIALINĖ IR DEMOGRAFINĖ STATISTIKA

 

 

 

 

 

 

 

1.01. Gyventojai

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01.01. Demografija

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gyventojų skaičius ir sudėtis

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie gyventojų skaičių,

Mėnesinis,

 

pusmetinis,

EPT-REG-18,

Demografinės statistikos duomenų bazė.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

sausio 1– vasario 25 d. – išankstinė statistinė informacija,

liepos 1– rugsėjo 23 d. – galutinė statistinė informacija,

Šalis,

 

savivaldybės,

Mėnraštis,

 

Demografinės tendencijos (pranešimas spaudai), statistinė informacija ir gyventojų skaičiaus nustatymo kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

 

gyventojų skaičių pagal lytį, amžių,

metinis,

 

birželio 22 d.,

 

 

 

gyventojų skaičių pagal pilietybę, tautybę, gimimo vietą (šalį), teisinę santuokinę padėtį.

metinis

EPT-REG-18,

EK-REG-61,

LRV-NUT-48, 50, 51

Demografinės statistikos duomenų bazė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Gyventojų registras) duomenų centrinė bazė.

rugpjūčio 3 d.

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Demografijos metraštis 2010 (leidinys ?[ | ], @), Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis,

teikiama Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas).

2.

Gimstamumas ir mirtingumas, santuokos ir ištuokos

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie gimusiuosius, mirusiuosius, susituokusius ir išsituokusius asmenis pagal lytį, amžių ir kt.

Mėnesinis,

 

metinis

EPT-REG-18

Gyventojų registro duomenų centrinė bazė.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

vasario 25 d. – išankstinė metinė statistinė informacija,

Savivaldybės

Mėnraštis,

 

Apie šeimas (pranešimas spaudai), statistinė informacija ir suminio gimstamumo, vidutinės gyvenimo trukmės, gimusių, mirusių, santuokų, ištuokų skaičiaus statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

 

 

 

 

 

 

 

patikslinta statistinė informacija:

gimstamumo – gegužės 13 d.,

mirtingumo – balandžio 29 d.,

santuokų – kovo 17 d.,

ištuokų – balandžio 1 d.,

gegužės 27 d.,

spalio 14 d.,

rugpjūčio 3 d.

Metraštis, Lietuvos apskritys,

teikiama Eurostatui,

 

 

 

Demografinės tendecijos (pranešimas spaudai),

Mirtingumo tendencijos (pranešimas spaudai),

Demografijos metraštis 2010 (leidinys ?[ | ], @).

1.01.02. Migracija ir prieglobstis

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Vidaus migracija

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie asmenis, kurie keičia gyvenamąją vietą šalyje, pagal lytį, amžių.

metinis

EPT-REG-18

Gyventojų registro duomenų centrinė bazė.

Rugpjūčio 3 d.

Savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Demografijos metraštis 2010 (leidinys ?[ | ], @),

2.

Tarptautinė migracija

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie emigracijos ir imigracijos mastus, kryptis, tarptautinių migrantų demografines, socialines ir ekonomines charakteristikas.

Mėnesinis, metinis,

EPT-REG-18,

EK-REG-61,

LRV-NUT-48, 50, 51

Gyventojų registro duomenų centrinė bazė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – „Sodra“), Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registro, Lietuvos banko duomenys.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

kovo 25 d.,

rugpjūčio 3 d., spalio 21 d.,

Savivaldybės,

Tarptautinė migracija (pranešimas spaudai), statistinė informacija, imigracijos bei emigracijos statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis,

teikiama Eurostatui,

Demografijos metraštis 2010 (leidinys ?[ | ], @), Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2010 (leidinys ?[ | ], @),

 

 

 

Rengti statistinę informaciją apie ekonominės migracijos procesus, ją skatinančius veiksnius ir pasekmes.

metinis

LRV-NUT-48

Statistinių tyrimų, Migracijos departamento ir Lietuvos banko duomenys.

birželio 30 d.,

spalio 21 d.

šalis

teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai,

Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2010 (leidinys ?[ | ], @).

3.

Prašantys prieglobsčio ir prieglobstį gavusieji užsieniečiai

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie prieglobsčio prašytojus ir pabėgėlius pagal lytį, pilietybę ir pagal priimtus sprendimus.

metinis

EPT-REG-18,

LRV-NUT-50

Administraciniai duomenys.

Liepa

Šalis

Migracijos metraštis (leidinys @),

teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti,

Eurostatui.

4.

Migravę vaikai

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie migravusius, pabėgėlio statusą gavusius vaikus, nepilnamečių prieglobsčio prašytojų skaičių pagal lytį, amžių, pilietybę.

metinis

EPT-REG-18,

LRV-NUT-33

Administraciniai duomenys.

Gegužė

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.migracija.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, suinteresuotoms institucijoms.

5.

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublika ir kurie ataskaitiniais metais įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę (turėjo kitos valstybės narės ar trečiosios šalies pilietybę arba buvo be pilietybės). Grupavimas pagal prieš tai turėtą pilietybę.

metinis

EPT-REG-18,

LRV-NUT-50

Administraciniai duomenys.

Gruodis

Šalis

Migracijos metraštis (leidinys @),

teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti,

Eurostatui.

6.

Išduoti leidimai gyventi ir trečiųjų šalių piliečių gyvenamoji vieta

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie leidimus gyventi ir trečiųjų šalių piliečių gyvenamąją vietą.

metinis

EPT-REG-18,

LRV-NUT-50

Administraciniai duomenys.

Birželis

Šalis

Migracijos metraštis (leidinys @),

teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti,

Eurostatui.

7.

Trečiųjų šalių piliečiai, pagal šalies imigracijos įstatymus neteisėtai esantys šalyje

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie trečiųjų šalių piliečius, pagal šalies imigracijos įstatymus neteisėtai esančius šalyje.

metinis

EPT-REG-18,

LRV-NUT-50

Administraciniai duomenys.

Balandis

Šalis

Migracijos metraštis (leidinys @),

teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti,

Eurostatui.

8.

Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie neteisėtai šalyje esančius trečiosios šalies piliečius, dėl kurių priimtas administracinis arba teismo sprendimas arba aktas, kuriame tvirtinama, kad jų buvimas neteisėtas ir jie įpareigojami išvykti, ir apie trečiųjų šalių piliečius, kurie jau yra išvykę iš šalies pagal administracinį arba teismo sprendimo aktą. Statistinė informacija pagal sugrąžintų asmenų pilietybę.

metinis

EPT-REG-18,

LRV-NUT-50

Administraciniai duomenys.

Balandis

Šalis

Migracijos metraštis (leidinys @),

teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti,

Eurostatui.

9.

Nelegali migracija ir trečiųjų šalių piliečiai, neįleisti į šalies teritoriją ties išorės siena

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

Rengti statistinę informaciją apie trečiųjų šalių piliečius, neįleistus į Lietuvos Respubliką ties išorės siena pagal pilietybę ir sienos (sausumos, oro ar jūrų), per kurią jiems nebuvo leista atvykti, rūšį.

metinis

EPT-REG-18,

LRV-NUT-50

Administraciniai duomenys.

Kovas

Šalis

Teikiama suinteresuotoms institucijoms,

Eurostatui.

1.01.03. Visuotiniai gyventojų ir būstų surašymai

1.

Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinis gyventojų ir būstų surašymas (toliau – visuotinis gyventojų ir būstų surašymas)

Statistikos departamentas

Nustatyti gyventojų skaičių pagal gyvenamąsias vietoves ir teritorijos administracinius vienetus, gyventojų demografines, socialines ir ekonomines charakteristikas, namų ūkius, šeimas, būstų skaičių ir jų charakteristikas ir kt.

Kas 10 metų

EPT-REG-25,

EK-REG-57,

LRV-NUT-55

Statistiniai duomenys renkami apklausiant gyventojus, Gyventojų, Nekilnojamojo turto, Adresų registrai, „Sodros“ duomenų bazė ir kiti administraciniai šaltiniai.

Kovo 1 d., balandžio 4 d. rugsėjo 7 d.,

surašymo rezultatai – 2013 m.

Savivaldybės

Visuotinis gyventojų ir būstų surašymas 2011 m. (pranešimai spaudai).

1.02. Darbo rinka

1.02.01. Užimtumas ir nedarbas

1.

Užimtumas ir nedarbas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie gyventojų užimtumą. Įvertinti nedarbo pokyčius, užimtų gyventojų, bedarbių ir neaktyvių gyventojų skaičių, jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, išsilavinimą ir kt.

ketvirtinis

T-REG-12,

EK-REG-8, 43,

LRV-NUT-48

Atrankinis statistinis tyrimas,

GU-01, imtis – 8000 namų ūkių (statistiniai duomenys renkami apklausiant gyventojus), „Sodros“ duomenys.

Vasario 18 d.,

gegužės 20 d.,

rugpjūčio 19 d.,

lapkričio 18 d.

Šalis – ketvirtinė statistinė informacija, apskritys – metinė statistinė informacija

Nedarbo lygio pokyčiai (pranešimai spaudai), statistinė informacija ir užimtų gyventojų, darbo jėgos, darbo jėgos aktyvumo lygio, užimtumo lygio, bedarbių ir nedarbo lygio statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas 2010 (leidinys ?[ | ], @),

Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys,

teikiama Jungtinių Tautų Organizacijai, Tarptautinei darbo organizacijai,

Eurostatui.

2.

Registruotos laisvos darbo vietos, ieškantys darbo asmenys ir bedarbiai, gaunantys nedarbo socialinio draudimo išmokas

Lietuvos darbo birža prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža)

Rengti statistinę informaciją apie teritorinėse darbo biržose registruotas laisvas darbo vietas, registruotus bedarbius ir kitus darbo ieškančius asmenis pagal lytį, amžių, nedarbo trukmę, nedarbo draudimo išmokas gavusių asmenų skaičių.

Mėnesinis

LRV-NUT-48,

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų duomenys.

5 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt,

teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, vartotojams pagal poreikį, Eurostatui.

3.

Registruoti bedarbiai pagal atleidimo priežastis, išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ir registruotos laisvos darbo vietos

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie teritorinėse darbo biržose registruotus bedarbius pagal atleidimo iš paskutinės darbovietės priežastis, išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją, teritorinėse darbo biržose registruotas laisvas darbo vietas, pagal profesijų grupes, ekonominės veiklos rūšis ir nuosavybės formas.

ketvirtinis

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų duomenys.

7 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, vartotojams pagal poreikį.

4.

Registruoti bedarbiai ir registruotos laisvos darbo vietos pagal veiklos rūšis ir nuosavybės formas. Bedarbiai pagal lytį ir amžių

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie teritorinėse darbo biržose registruotus bedarbius ir registruotas laisvas darbo vietas pagal ekonominės veiklos rūšis ir nuosavybės formas bei bedarbių struktūrą pagal lytį ir amžių.

metinis

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų duomenys.

Sausio 30 d.

Savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, vartotojams pagal poreikį

5.

Dalyvavimas aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir kiti laikino užimtumo būdai

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie ieškančių darbo asmenų bei tikslinių bedarbių grupių nukreipimą į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, į (-si) darbinimą terminuotai iki 6 mėn. ir veiklos pagal verslo liudijimą pradėjimą iki 6 mėn. laikotarpiui.

Mėnesinis

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų duomenys.

5 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, vartotojams pagal poreikį.

6.

Darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų dalyvavimas aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir kiti užimtumo būdai

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis, jų struktūrą pagal rėmimo grupes, dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, į (-si) darbinimą, veiklą pagal verslo liudijimus bei nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimą ir mokėjimą šiems asmenims.

ketvirtinis

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų duomenys.

7 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, vartotojams pagal poreikį.

7.

Dalyvavimas darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, darbo rotacijos, įdarbinimo subsidijuojant priemonėse

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie bedarbių ir ieškančių darbo asmenų dalyvavimą darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, darbo rotacijos, įdarbinimo subsidijuojant priemonėse pagal ekonominės veiklos rūšis.

ketvirtinis

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų duomenys.

7 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, vartotojams pagal poreikį, Eurostatui.

8.

Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesinis mokymas

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie bedarbių bei įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų nukreipimą į profesinio mokymo programas, baigusius darbo rinkos profesinį mokymą asmenis pagal mokymo programų lygį.

ketvirtinis

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų duomenys.

7 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, vartotojams pagal poreikį, Eurostatui.

9.

Darbo rinkos paslaugos

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie ieškantiems darbo asmenims teikiamas darbo rinkos paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant, individualios užimtumo veiklos planavimo).

ketvirtinis

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų duomenys.

7 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, vartotojams pagal poreikį, Eurostatui.

10.

Laisvos darbo vietos, registruotos Lietuvos darbo biržoje

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie laisvų darbo vietų skaičių.

Mėnesinis

LRV-NUT-48,

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų duomenys.

5 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, vartotojams pagal poreikį.

11.

Laisvos darbo vietos

Statistikos departamentas

Įvertinti laisvų ir užimtų darbo vietų skaičių pagal ekonominės veiklos rūšis ir pagrindines profesijų grupes.

metinis,

LRV-NUT-48

Atrankinis statistinis tyrimas,

LDV-02, imtis – 8323 respondentų, arba 12,1 procento visų ūkio subjektų.

Kovo 4 d.

Šalis

Laisvos darbo vietos pagal profesijų grupes (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas 2010 (leidinys ?[ | ], @), Mėnraštis, Metraštis,

teikiama Eurostatui.

 

 

 

Įvertinti laisvų ir užimtų darbo vietų skaičių pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydžio grupes.

ketvirtinis

EPT-REG-23,

EK-REG-48, 50,

LRV-NUT-48

Atrankinis statistinis tyrimas, DA-01, imtis – 7240 respondentas, arba 12,3 procento visų ūkio subjektų (be individualiųjų įmonių),

„Sodros“ duomenų bazė, Lietuvos darbo biržos duomenys.

Vasario 24 d.,

gegužės 26 d.,

rugpjūčio 26 d.,

lapkričio 25 d.

Šalis

Laisvos darbo vietos (pranešimai spaudai), statistinė informacija ir laisvų bei užimtų darbo vietų statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, teikiama Eurostatui.

12.

Streikų statistika

Statistikos departamentas

Nustatyti streikų (įspėjamųjų streikų) skaičių, juose dalyvavusių darbuotojų skaičių ir nedirbtą darbo laiką šalies ūkyje pagal sektorius bei ekonominės veiklos rūšis.

Įvykus streikams

LR-ĮST-22

Ūkio subjektų, kuriuose įvyko streikai, ištisinis statistinis tyrimas, STR-01.

Antrą mėnesį ketvirčiui pasibaigus, rugsėjis

Savivaldybės

Streikų statistika (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo statistikos metraštis 2010 (leidinys ?[ | ], @), Mėnraštis, Metraštis, teikiama Tarptautinei darbo organizacijai.

1.02.02. Darbo apmokėjimas ir darbo sąnaudos

1.

Darbo užmokestis

Statistikos departamentas

Nustatyti darbuotojų skaičių, vidutinį darbo užmokestį (mėnesinį ir valandinį) ir darbo laiką pagal sektorius, ekonominės veiklos rūšis.

metinis,

LR-ĮST-22,

LRV-NUT-48, 49

„Sodros“ duomenų bazė ir ketvirtinio darbo apmokėjimo statistinio tyrimo duomenys.

Birželio 21 d.

Savivaldybės,

Darbo užmokestis (pranešimas spaudai), statistinė informacija ir vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, vidutinio darbuotojų skaičiaus, sąlyginio darbuotojų skaičiaus statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo statistikos metraštis 2010 (leidinys ?[ | ], @), nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys, teikiama Tarptautinei darbo organizacijai,

Eurostatui.

 

 

 

 

ketvirtinis

EPT-REG-5, 23,

EK-REG-6, 14,

LR-ĮST-22,

LRV-NUT-12, 48

Atrankinis statistinis tyrimas,

DA-01, imtis – 7240 respondentų, arba 12,3 procento visų ūkio subjektų (be individualiųjų įmonių),

„Sodros“ duomenų bazė.

Vasario 23 d., kovo 8 d.,

gegužės 25 d., birželio 7 d.,

rugpjūčio 25 d., rugsėjo 7,

lapkričio 24 d.,

gruodžio 7d.

šalis,

savivaldybės

Darbo užmokestis (pranešimai spaudai), statistinė informacija ir vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, sąlyginio darbuotojų skaičiaus, vidutinio darbuotojų skaičiaus statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, teikiama Tarptautinei darbo organizacijai.

2.

Darbo užmokesčio apmokestinimo struktūriniai statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Nustatyti, kokią darbo užmokesčio ir darbo sąnaudų dalį sudaro mokestinė našta. Skaičiuojami statistiniai rodikliai: darbo sąnaudų mokestinė našta, nedarbo ir mažo darbo užmokesčio spąstai.

metinis

LRV-NUT-49

Metinio darbo apmokėjimo statistiniai duomenys, pašalpų dydžiai ir mokesčių tarifai, susiję su darbo užmokesčiu.

Spalis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo statistikos metraštis 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis, teikiama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai.

3.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis

Statistikos departamentas

Nustatyti moterų ir vyrų vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio atotrūkį pagal sektorius, ekonominės veiklos rūšis ir amžiaus grupes.

metinis

LR-ĮST-22,

LRV-NUT-49, 58

„Sodros“ duomenų bazė, darbo užmokesčio struktūros ir darbo apmokėjimo statistinių tyrimų duomenys.

Spalis

Šalis

Apie moteris (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo statistikos metraštis 2010 (leidinys ?[ | ], @), Moterys ir vyrai Lietuvoje 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis,

teikiama Eurostatui.

4.

Minimalusis darbo užmokestis, neto darbo užmokestis, metinis bruto darbo užmokestis

Statistikos departamentas

Apskaičiuoti minimaliojo, metinio neto darbo užmokesčio (vieno gyvenančio, susituokusio darbuotojo be vaikų ir su dviem vaikais), metinio darbuotojų skaičiaus bei jų bruto darbo užmokesčio statistinius rodiklius pagal lytį ir ekonominės veiklos rūšis.

Pusmetinis, metinis

LRV-NUT-49

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti minimalieji dydžiai, darbo apmokėjimo statistinių tyrimų duomenys, „Sodros“ duomenų bazė.

Sausis, liepa (minimalieji dydžiai),

spalis (neto),

lapkritis (metiniai)

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo statistikos metraštis 2010 (leidinys ?[ | ], @), Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis, teikiama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

5.

Darbuotojų skaičius pagal 2010 spalio mėn. darbo užmokesčio dydį

Statistikos departamentas

Nustatyti darbuotojų, dirbusių visą ir ne visą darbo laiką, skaičių pagal bruto darbo užmokesčio dydžio grupes spalio mėnesį šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis ir sektorius.

metinis

LR-ĮST-22

2010 m. atlikto statistinio tyrimo, duomenys, „Sodros“ duomenų bazė.

Balandžio 5 d.

Šalis

Darbuotojų skaičius pagal darbo užmokestį (pranešimas spaudai), statistinė informacija ir minimaliąją mėnesinę algą gavusių darbuotojų skaičiaus kokybės aprašas skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis,

teikiama Eurostatui.

6.

Darbo užmokesčio struktūra

Statistikos departamentas

Nustatyti darbuotojų skaičių, darbo užmokestį ir struktūrą pagal darbuotojų profesijas, lytį, išsilavinimą, amžių, darbo stažą įmonėje, ekonominės veiklos rūšis.

Kas 4 metai

EPT-REG-15,

T-REG-16,

EK-REG-9, 34

Atrankinis statistinis tyrimas,

DUS-01, imtis – 3927 respondentai arba apie 5,9 procento visų ūkio subjektų.

„Sodros“ duomenų bazė.

2012 m. liepa

Apskritys

Darbo užmokesčio struktūra (pranešimas spaudai), statistinė informacija ir darbo užmokesčio, sąlyginio darbuotojų skaičiaus kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt., Mėnraštis, Metraštis, teikiama Tarptautinei darbo organizacijai, Eurostatui.

7.

Darbo sąnaudų vertinimas

Statistikos departamentas

Įvertinti darbo sąnaudas, jų struktūrą vienai dirbtai valandai ir vienam darbuotojui tarp darbo sąnaudų statistinių tyrimų, atliekamų kas 4 metai, laikotarpių.

metinis

T-REG-16,

EK-REG-6,

LR-ĮST-22

Darbo sąnaudų ir ketvirtinio darbo apmokėjimo statistinių tyrimų duomenys, „Sodros“ duomenų bazė.

Lapkritis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo statistikos metraštis 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis,

teikiama Tarptautinei darbo organizacijai, Eurostatui.

8.

Darbo sąnaudų indeksas

Statistikos departamentas

Nustatyti darbo sąnaudų vienai dirbtai valandai kitimo tendencijas, jų struktūrą pagal darbo sąnaudų elementus ir ekonominės veiklos rūšis.

ketvirtinis

EPT-REG-5,

EK-REG-6, 14

Ketvirtinio darbo apmokėjimo, darbo sąnaudų statistinių tyrimų duomenys, „Sodros“ duomenų bazė.

Kovo 10 d.,

birželio 10 d.,

rugsėjo 9 d.,

gruodžio 12 d.

Šalis

Darbo sąnaudų indeksai (pranešimai spaudai), darbo sąnaudų indekso statistiniai rodikliai ir kokybės ataskaita skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis,

teikiama Eurostatui.

1.02.04. Užimtumo statistinio tyrimo specialieji moduliai

1.

Neįgalių asmenų užimtumas

Statistikos departamentas

Įvertinti ilgalaikių sveikatos ar veiklos sutrikimų turinčių asmenų dalyvavimą darbo rinkoje: šių sutrikimų įtaką dirbtų valandų skaičiui, darbo pobūdžiui, kitų asmenų pagalbos ar specialios įrangos poreikiui norint dalyvauti ar dalyvaujant darbo rinkoje.

Vienkartinis

EK-REG-42, 60

Atrankinis statistinis tyrimas,

IST-01, imtis – 8000 namų ūkių (statistiniai duomenys renkami II ketvirtį apklausiant 15–64 m. amžiaus gyventojus).

Lapkričio 11 d.,

2012 m. kovas

Šalis

Ilgalaikių sutrikimų turinčių gyventojų užimtumas (pranešimas spaudai),

teikiama Eurostatui.

1.03. Švietimas ir mokymasis visą gyvenimą

1.03.01 Švietimo statistika

1.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie vaikų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pedagoginius darbuotojus.

metinis

EPT-REG-22,

LR-ĮST-2,

LRV-NUT-33

Ištisinis švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, statistinis tyrimas,

ŠV-03, 836 respondentai.

Kovo 31 d.

Šalis,

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Švietimas 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis, Lietuvos apskritys,

teikiama Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutui (toliau – UNESCO), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

2.

Bendrasis lavinimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mokinių ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose, pedagoginius darbuotojus.

metinis

EPT-REG-22,

LR-ĮST-2,

LRV-NUT-33

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centro (toliau – Švietimo informacinių technologijų centras) švietimo sistemos duomenų bazė.

Balandžio 4 d.,

 

gegužės 4 d.,

 

gegužės 10 d.,

Šalis,

savivaldybės,

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

 

Užsienio kalbų mokymasis (pranešimas spaudai),

Švietimas 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis, Lietuvos apskritys,

teikiama UNESCO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

 

 

Švietimo informacinių technologijų centras

Švietimo sistemos administravimo tikslams rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie bendrojo lavinimo mokyklų mokinius, pedagogus ir nepedagoginius darbuotojus (pedagogai pagal amžių, dėstomus dalykus, kvalifikaciją), bendrojo lavinimo mokyklų aplinką (patalpas, aprūpinimą kompiuteriais, internetu). Statistiniai duomenys renkami pagal mokyklų tipus, potipius, ugdymo programas, institucinę struktūrą, mokomąsias kalbas. Mokinių skaičius mieste / kaime.

metinis

EPT-REG-22,

Ištisiniai bendrojo lavinimo mokyklų statistiniai tyrimai,

1-mokykla,

2-mokykla,

3ES-mokykla,

3-mokykla,

3D-mokykla, 1415 respondentų.

vasaris,

savivaldybės,

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

 

 

 

Rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie bendrojo lavinimo mokyklų pedagogus pagal dėstomus dalykus, kurie naudoja internetą dalykui mokyti.

metinis

EPT-REG-10, MIN-DEP-TA-51

3I-mokykla, 1415 respondentų.

birželis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

3.

Profesinis mokymas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mokinių profesinį rengimą profesinio mokymo įstaigose, mokinių mobilumą, pedagoginius darbuotojus.

metinis

EPT-REG-22,

LR-ĮST-2, 23,

LRV-NUT-33

Švietimo informacinių technologijų centro švietimo sistemos duomenų bazė.

Balandžio 30 d.

Šalis,

savivaldybės,

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Švietimas 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis, Lietuvos apskritys,

teikiama UNESCO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

 

 

Švietimo informacinių technologijų centras

Švietimo sistemos administravimo tikslams rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie profesinių mokymo įstaigų mokinių skaičių, programas, kaitą, profesinių mokymo įstaigų patalpas, lėšas aplinkai, darbuotojus, pedagogų skaičių, pedagoginio darbo stažą, pedagogų kvalifikacines kategorijas pedagogų kvalifikacijos kėlimą.

metinis

EPT-REG-22,

Ištisiniai profesinių mokyklų statistiniai tyrimai,

PM-mokiniai,

PM-aplinka,

PM-darbuotojai,

PM-pedagogai,

PM-kvalifikacijos, 80 respondentų.

vasaris

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

4.

Aukštojo mokslo studijos

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie aukštojo mokslo studijas kolegijose ir universitetuose, studentų mobilumą, pedagoginius darbuotojus, doktorantūros studijas mokslo institutuose.

metinis

EPT-REG-22,

LR-ĮST-2, 29,

LRV-NUT-48

Ištisinis aukštųjų mokyklų statistinis tyrimas,

ŠV-01, 46 respondentai,

ištisinis valstybės ir universitetų mokslo institutų statistinis tyrimas,

ŠV-08, 12 respondentų.

Kovo 7 d.,

balandžio 4 d.

Šalis,

savivaldybės

Koleginės studijos (pranešimas spaudai),

statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Švietimas 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis, Lietuvos apskritys,

teikiama UNESCO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

5.

Mokinių neformalusis ugdymas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mokinių ugdymą neformaliojo švietimo mokyklose ir vasaros stovyklose.

metinis

LR-ĮST-2,

LRV-NUT-33

Švietimo informacinių technologijų centro, Lietuvos jaunimo turizmo centro ir kiti administraciniai duomenys.

Gegužės 3 d.,

Šalis,

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

 

 

Švietimo informacinių technologijų centras

Rinkti neformaliojo vaikų švietimo mokyklų statistinius duomenis apie meno, muzikos, sporto mokyklų mokinių skaičių.

metinis

MIN-DEP-TA-51

Ištisinis statistinis tyrimas,

4-mokykla, 254 respondentai.

vasaris

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

6.

Nesimokančių vaikų skaičius

Švietimo informacinių technologijų centras

Rengti statistinę informaciją apie nesimokančius vaikus iki 16 metų pagal amžių ir lytį; mieste ir kaime; savivaldybes ir priežastis.

metinis

LRV-NUT-33

Mokinių registras.

Kovas

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

7.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie ikimokyklinio ugdymo švietimo lygmens lėšas, pajamas ir išlaidas.

metinis

EPT-REG-22,

LR-ĮST-2

Ištisinis švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, statistinis tyrimas,

ŠVF-02, 731 respondentų.

Birželio 28 d.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Švietimas 2010 (leidinys &, @), teikiama UNESCO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

8.

Bendrojo lavinimo mokyklų finansai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie bendrojo lavinimo mokyklų finansavimą iš valstybės biudžeto.

metinis

EPT-REG-22,

LR-ĮST-2

Eurostato projektas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) duomenys.

Birželio 28 d.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Švietimas 2010 (leidinys &, @), teikiama UNESCO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

9.

Profesinio mokymo įstaigų finansai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie profesinio mokymo įstaigų gaunamas lėšas ir pajamas pagal finansavimo šaltinius, išlaidų kategorijas.

metinis

EPT-REG-22,

LR-ĮST-2

Ištisinis profesinio mokymo įstaigų statistinis tyrimas,

ŠVF-01, 77 respondentai.

Birželio 28 d.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Švietimas 2010 (leidinys &, @), teikiama UNESCO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

10.

Aukštųjų mokyklų finansai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie universitetų ir kolegijų finansavimą, išlaidas pagal mokyklų vykdomas funkcijas.

metinis

EPT-REG-22,

LR-ĮST-2

Ištisinis aukštųjų mokyklų statistinis tyrimas, ŠVF-01, 46 respondentai.

Birželio 28 d.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Švietimas 2010 (leidinys &, @), teikiama UNESCO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

1.03.02. Dirbančių profesinis mokymas ir gyventojų mokymasis visą gyvenimą

1.

Dirbančių įmonėse asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie įmonių veiklą organizuojant ir vykdant įmonės darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir profesinių gebėjimų stiprinimą.

Kas 5 metai

EPT-REG-13,

EK-REG-33,

LR-ĮST-2

Atrankinis statistinis tyrimas,

MVG-02, imtis – 5118 respondentų arba 6 procentai visų ūkio subjektų.

2012 m.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama Europiniam profesinio mokymo plėtros centrui, Eurostatui.

2.

Pasirengimas suaugusių asmenų švietimo statistiniam tyrimui

Statistikos departamentas

Pasirengimo darbai 2012 m. atliekamam atrankiniam statistiniam tyrimui, kurio tikslas – parengti statistinę informaciją apie suaugusių asmenų mokymąsi visą gyvenimą.

Kas 5 metai

EPT-REG-22,

EK-REG-62,

Eurostato projektas

 

 

 

Pasirengta suaugusiųjų švietimo statistiniam tyrimui, parengtas klausimynas, atnaujinta metodika.

1.04 Kultūra

 

1.04.01. Kultūros, spaudos ir sporto statistika

 

1.

Muziejų, teatrų, bibliotekų, kultūros centrų veikla. Koncertinių organizacijų veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie muziejus, teatrus, bibliotekas, kultūros centrus, koncertines organizacijas: muziejų lankomumas, rodytų spektaklių teatruose, koncertinių organizacijų surengtų koncertų ir jų lankomumas, bibliotekų dokumentų fondas bei skaitytojų skaičius

metinis

Eurostato projektas

(ESS net)

Ištisinis savivaldybių profesionalių bei privačių teatrų statistinis tyrimas, K-09,

29 respondentai,

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) duomenys.

Balandžio 26 d.,

gegužės 10 d.,

Šalis,

savivaldybės,

Bibliotekų veikla (pranešimas spaudai),

statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Metraštis, Lietuvos apskritys, teikiama UNESCO.

 

 

Kultūros ministerija

Rengti statistinę informaciją apie muziejų veiklą. Muziejų rinkiniai, lankytojų skaičius, ekspozicijos ir parodos, leidybinė ir mokslinė veikla, muziejų darbuotojai, patalpos, lėšos ir jų panaudojimas.

metinis

MIN-DEP-TA-20

Ištisinis muziejų statistinis tyrimas, 106 respondentai.

Vasaris,

savivaldybės,

Lietuvos muziejai (leidinys ?[ | ]), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

 

 

 

Rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie valstybinių teatrų ir koncertinių organizacijų veiklą. Koncertų, spektaklių, iš jų naujų ir atnaujintų, skaičius, žiūrovų skaičius, pajamos už koncertus ir spektaklius.

metinis

MIN-DEP-TA-21

Ištisinis valstybinių teatrų statistinis tyrimas,

Nr. 9-Kultūra, 13 respondentų.

Ištisinis koncertinių organizacijų statistinis tyrimas,

Nr. 12-Kultūra, 6 respondentai.

balandis,

šalis,

Teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

 

 

Lietuvos liaudies kultūros centras

Rengti statistinę informaciją apie kultūros centrų ir jų filialų veiklą. Kultūros centrų skaičius, lėšos, organizuojami renginiai, būrelių, kolektyvų skaičius, darbuotojai, materialinės bazės rodikliai.

metinis

MIN-DEP-TA-22

Ištisinis kultūros centrų ir jų filialų statistinis tyrimas, 814 respondentų.

kovas,

savivaldybės,

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.llkc.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Kultūros ministerijai.

 

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Rengti statistinę informaciją apie bibliotekų veiklą. Vartotojų ir jų apsilankymų bibliotekose skaičius, dokumentų fondas, bibliotekų skaičius, darbuotojų skaičius ir kt.

metinis

MIN-DEP-TA-23,

KT-DOK-10

Ištisinis kultūros, švietimo skyrių, bibliotekų statistinis tyrimas,

Nr.1-biblioteka, Nr.1-kultūra, 2800 respondentų.

balandis

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lnb.lt, Lietuvos bibliotekų statistika (leidinys ?[ | ]), teikiama Nacionalinės bibliotekos publikacijoms, Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

2.

Knygų, žurnalų, laikraščių bei serialinių leidinių leidyba

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie spaudos leidinius.

metinis

Eurostato projektas

(ESS net),

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenys.

Gegužės 10 d.,

Šalis,

savivaldybės – laikraščiai.

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Lietuvos apskritys, teikiama UNESCO.

 

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Rengti statistinę informaciją apie spaudinių ir kitų publikuotų dokumentų leidybą pagal teksto kalbą, temas, paskirtį ir kt. Knygų ir brošiūrų bei serialinių leidinių skaičius, tiražas.

metinis

LRV-NUT-3,

KT-DOK-1

Publikuotų dokumentų privalomieji egzemplioriai.

gegužė

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lnb.lt, Lietuvos spaudos statistika (leidinys ?[ | ]), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

3.

Valstybės archyvai, Lietuvos Respublikos nekilnojamosios ir kilnojamosios kultūros vertybės

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie valstybės archyvų veiklą, nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes ir paminklus.

metinis

Eurostato projektas

(ESS net)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos duomenys.

Gegužės 20 d. – valstybės archyvai,

birželio 16 d. – kultūros paveldo vertybės

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

4.

Kino, radijo ir televizijos veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie kino filmų rodymą ir platinimą, valstybinio radijo ir televizijos bei kitų šalyje veikiančių radijo stočių ir televizijų transliuojamų programų apimtį.

metinis

Eurostato projektas

(ESS net)

Ištisiniai radijo ir televizijos transliuotojų, ūkio subjektų, viešai ir mokamai rodančių ar platinančių filmus vartotojams, statistiniai tyrimai,

K-02, 59 respondentai.

K-03, 28 respondentai,

K-04, 8 respondentai.

Balandžio 30 d. – kino veikla,

gegužės 20 d. – radijo ir televizijos veikla

Šalis,

apskritys – kino veikla.

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Lietuvos apskritys, teikiama Europos Tarybos audiovizualinei observatorijai.

5.

Kūno kultūros ir sporto statistiniai rodikliai

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno kultūros ir sporto departamentas)

Rengti statistinę informaciją apie kūno kultūrą ir sportą Lietuvoje.

metinis

LR-ĮST-16,

LRV-NUT-56

Ištisiniai miestų, rajonų savivaldybių sporto padalinių, sporto mokymo įstaigų, sporto federacijų ir kitų kūno kultūros ir sporto organizacijų statistiniai tyrimai,

Nr. KKS-1, 60 respondentų,

Nr. SMĮ-1, 60 respondentų,

Nr. SMĮ-2, 97 respondentai,

Nr. SK-1, 1500 respondentų,

Nr. SF-1, 120 respondentų.

Gegužė,

savivaldybės

Lietuvos sporto statistikos metraštis 2010 (@), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, suinteresuotoms institucijoms.

 

 

Statistikos departamentas

Skelbti pagrindinius statistinius rodiklius apie sporto organizacijas, atskirų sporto šakų sportininkus ir jų laimėjimus, šalies kūno kultūros ir sporto organizacijų materialinę bazę.

metinis

 

Kūno kultūros ir sporto departamento duomenys.

gegužės 23 d.

 

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

1.05. Sveikatos apsauga

1.05.01. Visuomenės sveikata

1.

Sveikatos priežiūros ir sergamumo pagrindiniai statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie sveikatos priežiūrą ir sergamumą įvairiomis ligomis, vaikų profilaktinius skiepijimus, gydytojus, odontologus, slaugytojus, vaistininkus, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.

metinis

EPT-SP-4,

LR-ĮST-39

Higienos instituto, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.

Liepos 8 d. – sveikatos priežiūros įstaigos, personalas, vaikų profilaktiniai skiepijimai,

rugpjūčio 30 d. – sergamumas, abortai,

rugsėjo 5 d. – ambulatorinė pagalba

Savivaldybės (išskyrus statistinę informaciją apie abortus, profilaktinius skiepijimus, sergamumą)

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos apskritys, Metraštis.

2.

Gyventojų sergamumas ir ambulatorinė sveikatos priežiūra

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą: ambulatorinį sergamumą pagal ligų klases ir sergančiųjų amžiaus grupes, pagalbinių ir diagnostikos skyrių darbą, suteiktų greitosios medicinos pagalbos paslaugų struktūrą ir skaičių.

metinis

EPT-REG-29,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-18, 39

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų statistiniai duomenys, Sveikata Nr. 1, greitosios medicinos pagalbos skyrių ir stočių statistiniai duomenys, Sveikata Nr. 27 ir privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenų bazė.

Balandis

Savivaldybės (išskyrus statistinę informaciją apie abortus, profilaktinius skiepijimus, sergamumą)

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys ?[ | ]), Lietuvos sveikatos statistika (leidinys ?[ | ]), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui.

3.

Stacionari gyventojų sveikatos priežiūra

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie stacionarias paslaugas teikiančių įstaigų veiklą: lovų fondą ir jo panaudojimą, ligonių sudėtį pagal ligų klases, amžių, lytį, gydymo trukmę ir rezultatus, chirurginę veiklą.

metinis

EPT-REG-29,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-18, 39

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų statistiniai duomenys, Sveikata Nr. 1, Sveikata Nr. 2 ir privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenų bazė.

Balandis

Savivaldybės (išskyrus statistinę informaciją apie abortus, profilaktinius skiepijimus, sergamumą)

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys ?[ | ]), Lietuvos sveikatos statistika (leidinys ?[ | ]), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui.

4.

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie susirgimus užkrečiamosiomis ligomis pagal susirgusiųjų amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą.

metinis

EPT-REG-29,

EPT-SP-1, 4,

LR-ĮST-20

Visuomenės sveikatos centrų statistiniai duomenys,

Sveikata Nr. 4.

Balandis

Šalis, savivaldybės – pagal poreikį

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis ir parazitozėmis Lietuvoje (biuletenis ?[ | ]), teikiama Europos Komisijos užkrečiamųjų ligų priežiūros tinklui ir kitiems specifiniams užkrečiamųjų ligų priežiūros tinklams, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, vartotojams pagal poreikį.

5.

Naujai susirgusieji ir sergantys tuberkulioze ligoniai

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie naujai susirgusius ir sergančius tuberkulioze asmenis pagal ligonių amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą.

metinis

EPT-REG-29,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-18, 39,

LRV-NUT-6

VŠĮ Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės (remiantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių tuberkuliozės stacionarinius skyrius ar tuberkuliozės kabinetus ambulatorinėje grandyje duomenimis) statistiniai duomenys,

Sveikata Nr. 23-1.

Balandis

Šalis, savivaldybės – pagal poreikį

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys ?[ | ]), teikiama Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

6.

Naujai susirgusieji vėžiu ir kitais piktybiniais navikais ligoniai

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie naujai susirgusius piktybiniais navikais ligonius pagal amžiaus grupes, lytį ir proceso lokalizaciją.

metinis

EPT-REG-29,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-18, 39

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir jų padalinių statistiniai duomenys,

Sveikata Nr. 12.

Balandis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, pagrindiniai onkologinės pagalbos rezultatai Lietuvoje (leidinys ?[ | ]), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui.

7.

Ligoniai, sergantys psichikos ligomis bei psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojantys psichoaktyviąsias medžiagas

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie asmenis, besikreipiančius į sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos sutrikimų. Sergamumas ir ligotumas psichikos ligomis bei priklausomybe nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pagal ligonių amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą.

metinis

EPT-REG-29,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-18, 39

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines ar stacionarines psichiatrijos paslaugas, statistiniai duomenys,

Sveikata Nr. 13, Sveikata Nr. 14.

Balandis

Šalis, savivaldybės – pagal poreikį

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėse www.hi.lt ir www.vpsc.lt, Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys ?[ | ]), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui.

8.

Sergamumas lytiniu keliu plintančiomis ligomis

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie lytiškai plintančias infekcijas (sifilį, gonorėją), ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos atvejus pagal ligonių lytį, amžiaus grupes, gyvenamąją vietą.

metinis

EPT-SP-4,

LR-ĮST-18, 39

Visuomenės sveikatos centrų pagal pranešimus, gaunamus iš visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (forma 058-089-151/a), Lietuvos AIDS centro duomenys.

Balandis

Šalis, savivaldybės – pagal poreikį

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys ?[ | ]), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui.

9.

Motinos ir vaiko sveikatos priežiūra

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie medicinos pagalbą nėščiosioms ir gimdyvėms, naujagimius, naujagimių sergamumą, abortus pagal amžiaus grupes ir kita.

metinis

EPT-SP-4,

LR-ĮST-18, 39

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų statistiniai duomenys,

Sveikata Nr. 1, Sveikata Nr. 17, Gimimų medicininių įrašų duomenų bazė.

Balandis

Šalis, savivaldybės – pagal poreikį

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys ?[ | ]), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui.

10.

Žmogiškieji ištekliai šalies sveikatos priežiūros sistemoje

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie personalą sveikatos priežiūros sistemoje: įstaigų vadovai ir specialistai pagal jų profesines kvalifikacijas bei išsilavinimą, pagalbinis medicinos ir kitas personalas, užimami etatai, fizinių asmenų skaičius.

metinis

EPT-REG-29,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-18, 39

Sveikatos priežiūros, sveikatos valdymo, mokslo ir mokymo įstaigų statistiniai duomenys,

Sveikata Nr. 3.

Balandis

Šalis, savivaldybės – pagal poreikį

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys ?[ | ]), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, Eurostatui.

11.

Privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla ir žmonių ištekliai

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie dirbančių specialistų skaičių bei kitą personalą, apsilankymus pas gydytojus ir odontologus, pagalbinių ir diagnostinių skyrių darbą, ligonių ilgalaikį stebėjimą, nėščiųjų priežiūrą, gimdymus ir abortus, stacionarias ir medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų veiklą.

metinis

EPT-REG-29,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-18, 39

Privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir privačių odontologinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų statistiniai duomenys,

Sveikata Nr. 1-PR, Nr. 25-PR.

Gegužė

Šalis, savivaldybės – pagal poreikį

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys ?[ | ]), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, Eurostatui.

12.

Sveikatos sąskaitos

Statistikos departamentas

Pagal sveikatos sąskaitų sistemos metodiką (SHA) sudaryti sveikatos sąskaitas: sveikatos priežiūros išlaidos pagal funkcijas, paslaugų teikėjus ir finansuotojus.

metinis

EPT-REG-29,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-39

Statistinių tyrimų, Higienos instituto, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa), Lietuvos kariuomenės Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnybos, Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Sveikatos priežiūros tarnyba), Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) duomenys.

Kovo 31 d.,

 

gruodžio 21 d. – galutinė 2009 m., išankstinė 2010 m. statistinė informacija

Šalis

Išankstinė 2009 m. statistinė informacija teikiama Eurostatui, Pasaulio sveikatos organizacijai, Ekonominio bendradarbiaavimo ir plėtros organizacijai,

Sveikatos priežiūros išlaidos (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

13.

Valdžios sektoriaus išlaidos būtinajai sveikatos ir ilgalaikei priežiūrai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie valdžios sektoriaus išlaidas būtinajai sveikatos ir ilgalaikei priežiūrai pagal paslaugų gavėjų lytį ir amžių Lietuvos konvergencijos programos ilgalaikėms projekcijoms rengti.

metinis

T-REG-10

Statistinių tyrimų, Valstybinės ligonių kasos duomenys.

Rugsėjo 30 d.

Šalis

Statistinė informacija teikiama Finansų ir Sveikatos apsaugos ministerijoms.

14.

Mirties priežasčių statistika

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie mirusius asmenis pagal lytį, amžių ir mirties priežastis.

metinis

EPT-REG-29,

LR-ĮST-17,

LRV-NUT-53

Medicininiai mirties liudijimai, Statistikos departamento statistiniai duomenys.

Balandžio 1 d. – išankstinė statistinė informacija,

rugpjūčio 2 d. – galutinė statistinė informacija

Šalis,

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt., teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti,

Eurostatui.

1.05.02. Sveikata ir sauga darbe

1.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir susirgimų profesinėmis ligomis pagrindiniai statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie nelaimingus atsitikimus darbe, asmenis, netekusius darbingumo ir žuvusiuosius, nedirbtų dienų dėl nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, naujus susirgimus profesinėmis ligomis pagal ligų grupes ir susirgusiųjų lytį.

metinis

LR-ĮST-41,

LRV-NUT-14

Statistinių tyrimų, Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija), Higienos instituto duomenys.

Birželio 13 d. – profesinės ligos,

birželio 23 d. – nelaimingi atsitikimai darbe,

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, teikiama Tarptautinei darbo organizacijai.

 

 

Valstybinė darbo inspekcija

Rengti staistinę informaciją apie nelaimingus atsitikimus darbe pagal ekonominės veiklos rūšis, nukentėjusiųjų profesijas, traumuojančius veiksnius, šaltinius.

Pagal Europos nelaimingų atsitikimų darbe statistikos (ESAW) metodiką kaupti ir rengti statistinius duomenis apie kiekvieną nelaimingą atsitikimą darbe.

metinis

LR-ĮST-41,

 

 

 

 

EPT-REG-29,

Nelaimingų atsitikimų darbe aktai

(N-1 ir N-2 formos).

birželis,

 

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.vdi.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti,

 

 

 

pirminių duomenų bazė teikiama Eurostatui.

 

 

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie profesinių ligų pasiskirstymą pagal ligų grupes, susirgusiųjų lytį, amžių, profesiją, ekonominės veiklos rūšis ir kt.

Pagal Europos profesinių ligų statistikos (EODS) metodiką rengti statistinius duomenis apie kiekvieną naujai užregistruotą profesinės ligos atvejį.

metinis

LRV-NUT-1, 30,

 

 

 

 

EPT-REG-29

Profesinių ligų valstybės registras.

birželis

 

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, institucijoms pagal poreikį,

 

 

 

pirminių duomenų bazė teikiama Eurostatui.

1.06. Pajamų paskirstymas ir gyvenimo sąlygos

1.06.01. Namų ūkių biudžetų statistinis tyrimas

1.

Pasirengimas namų ūkių biudžetų statistiniam tyrimui

Statistikos departamentas

Pasirengimo darbai 2012 m. namų ūkių biudžetų statistiniam tyrimui, kurio tikslas – įvertinti namų ūkių išlaidų lygį ir struktūrą, vartojimą, būsto sąlygas įvairiose namų ūkių grupėse: pagal gyvenamąją vietą, pagrindinį pajamų šaltinį, pajamų dydį, namų ūkio sudėtį, namų ūkio galvos išsilavinimą ir amžių.

Pateikti Eurostatui 2008 m. namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo duomenis.

 

LRV-NUT-2, 48

 

Gruodis

 

Pasirengta namų ūkių biudžetų statistiniam tyrimui, parengta statistinio tyrimo metodika, patvirtintas klausimynas,

Eurostatui pateikti 2008 m. namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo duomenys ir metaduomenys.

1.06.02. Pajamos, socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos

1.

Namų ūkių diferenciacija pagal gyvenimo lygį ir skurdo statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie skurdą ir nelygybę įvairiose namų ūkių ir gyventojų grupėse: pagal gyvenamąją vietovę, namų ūkio pajamų šaltinį, namų ūkio sudėtį, vaikų skaičių, gyventojų lytį, amžių ir kt. Skurstančių namų ūkių pajamų, būsto sąlygų ir kiti gyvenimo lygio statistiniai rodikliai.

metinis

EPT-REG-6,

LRV-NUT-48

Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys.

Spalio 19 d.

Šalis

Skurdo rizikos statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2010 (leidinys ?[ | ], @).

2.

Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos

Statistikos departamentas

Įvertinti gyventojų pajamas, gyvenimo sąlygas, skurdo ir socialinės atskirties lygį ir sudėtį, ilgalaikį skurdą. Statistinė informacija apie namų ūkių ir asmenų pajamas, būsto sąlygas, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, materialinius nepriteklius ir galimybę patenkinti vartojimo poreikius.

metinis

EPT-REG-6,

EK-REG-18, 19, 20, 21, 23,

LRV-NUT-48

Atrankinis statistinis tyrimas, taikant 4 dalių rotacinį modelį,

PGS-01, PGS-02, imtis – 6500 namų ūkių (statistiniai duomenys renkami apklausiant gyventojus), „Sodros“, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) duomenys.

Rugpjūtis,

spalio 19 d.

Šalis

Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos, skurdo rizika (pranešimas spaudai), namų ūkių disponuojamųjų pajamų statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2010 (leidinys ?[ | ], @),

pirminių duomenų bazė teikiama Eurostatui.

3.

Nepriteklių perėjimas iš kartos į kartą

Statistikos departamentas

Įvertinti namų ūkį, kuriame gyveno asmuo paauglystėje, namų ūkio finansinę padėtį ir būsto nuosavybę, tėvų išsilavinimą ir darbinę veiklą ir šių veiksnių įtaką dabartinėms asmenų gyvenimo sąlygoms.

Vienkartinis

EK-REG-65

Atrankinis statistinis tyrimas, PGS-02, imtis – apie 6500 asmenų (statistiniai duomenys renkami apklausiant 25–59 m. amžiaus gyventojus).

2012 m. rugpjūtis,

 

2012 m. spalis

Šalis

Gyventojų materialiniai nepritekliai (pranešimas spaudai), Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2011 (leidinys ?[ | ], @),

pirminių duomenų bazė teikiama Eurostatui.

4.

Vartotojų nuomonė apie ekonominę padėtį ir jos pokyčius

Statistikos departamentas

Įvertinti gyventojų, kaip vartotojų, ketinimus pirkti ir jų galimybes sutaupyti, nustatyti kaip gyventojai vertina ekonominę padėtį ir jos įtaką vartotojų ketinimams. Ekonominei padėčiai ir jos pokyčiams apibūdinti naudojami kainų, nedarbo lygio, šalies ekonominės padėties vertinimai. Statistiniai rodikliai pateikiami pagal respondentų amžių, lytį, išsilavinimą, pajamų lygį ir užimtumą.

Mėnesinis

EK-SP-1

Eurostato projektas

Atrankinis 16 metų ir vyresnių gyventojų statistinis tyrimas,

VNT-01, imtis – 1200 asmenų (statistiniai duomenys renkami apklausiant gyventojus).

Ataskaitinio mėnesio priešpaskutinę d. d.,

vasaris

Šalis

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai (leidinys ?[ | ], @).

5.

Gyvenamasis butų fondas ir jo panaudojimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie eksploatuojamą gyvenamąjį butų fondą. Pagrindiniai statistiniai rodikliai: butų, kambarių skaičius, naudingasis plotas. Statistiniai rodikliai pateikiami pagal nuosavybės formas ir gyvenamojo butų fondo buvimo vietą.

metinis

LRV-NUT-7

VĮ Registrų centro duomenys.

Birželio 10 d. – išankstinė statistinė informacija,

 

birželio 23 d. – galutinė statistinė informacija

Savivaldybės

Gyvenamasis butų fondas (pranešimas spaudai), statistinė informacija ir gyvenamojo fondo statistinio rodiklio kokybės aprašas skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys.

6.

Nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atkūrimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie gyvenamųjų namų (jų dalių) grąžinimą buvusiems savininkams arba paveldėtojams, šiuose namuose gyvenančių nuomininkų iškeldinimą, suteikiant kitas gyvenamąsias patalpas.

metinis

LR-ĮST-21

Ištisinis savivaldybių statistinis tyrimas, GF-05, 60 respondentų.

Vasario 25 d. – išankstinė statistinė informacija,

 

kovo 15 d. – galutinė statistinė informacija

Savivaldybės

Statistinė informacija ir nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus (jų dalis) atkūrimo statistinio rodiklio kokybės aprašas skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Mėnraštis, Metraštis.

7.

Socialinio būsto nuoma ir valstybės parama būstui įsigyti

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie asmenis (šeimas), esančius sąrašuose socialiniam būstui nuomoti ir išsinuomojusius jį, taip pat asmenis, gavusius valstybės remiamus būsto kreditus.

metinis

LR-ĮST-4

Ištisinis savivaldybių statistinis tyrimas,

GF-03, 60 respondentų, bankų, teikiančių valstybės remiamus būsto kreditus, statistinis tyrimas,

VPB-01, 2 respondentai.

Vasario 25 d. – išankstinė statistinė informacija, kovo 16 d. – galutinė statistinė informacija

Savivaldybės

Socialinio būsto nuoma ir valstybės remiami būsto kreditai (pranešimas spaudai), statistinė informacija ir asmenų (šeimų), gavusių valstybės remiamus būsto kreditus, asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybių socialinis būstas, asmenų (šeimų), esančių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis.

1.07. Socialinė apsauga

1.07.01. Socialinė apsauga (Europos integruota socialinės apsaugos statistikos sistema (ESSPROS)

1.

Socialinės paslaugos

Statistikos departamentas

Nustatyti socialinių paslaugų įstaigose esančių vietų skaičių, socialinių paslaugų gavėjų pagal socialines-demografines charakteristikas ir socialines paslaugas teikiančių darbuotojų skaičių, finansinės-ūkinės veiklos statistinius rodiklius.

metinis

EPT-REG-16,

LRV-NUT-20, 33

Ištisiniai globos įstaigų vaikams, seneliams ir žmonėms su negalia bei nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų statistiniai tyrimai,

SOC-01, 60 respondentų,

SOC-02, 177 respondentai,

SOC-03, 152 respondentai,

SOC-04, 418 respondentų.

Balandžio 29 d.– išankstinė statistinė informacija,

birželio 30 d. – galutinė statistinė informacija

Savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Socialinės paslaugos (pranešimas spaudai), Socialinės paslaugos 2010 (informacija @),

Metraštis, teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Eurostatui.

2.

Pensijų gavėjai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie pensijų gavėjus pagal lytį, socialinės apsaugos programas ir pensijų kategorijas bei rūšis.

metinis

EPT-REG-16,

EK-REG-39, 41

„Sodros“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą administruojančių įstaigų, Kultūros ministerijos ir Nacionalinės teismų administracijos duomenys.

Kovo 31 d.– išankstinė 2009 m. statistinė informacija,

balandžio 21 d. – VSD pensijų gavėjai,

 

gegužės 31 d – išankstinė 2010 m. statistinė informacija

Šalis,

VSD pensijų gavėjai – pagal „Sodros“ teritorinius skyrius

Statistinė informacija teikiama Eurostatui,

 

skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

 

 

Pensijų gavėjai ir išlaidos pensijoms (pranešimas spaudai),

 

Pagyvenę žmonės (pranešimas spaudai), Socialinė apsauga Lietuvoje 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis.

3.

Socialinės apsaugos pajamos ir išlaidos

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie socialinės apsaugos pajamas ir išlaidas pagal programas, socialinės apsaugos funkcijas, ekonominį ir išmokos tipą; pajamas pagal kilmės sektorių ir ekonominį tipą.

metinis

EPT-REG-16,

EK-REG-39, 41

Statistinių tyrimų, Finansų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nacionalinės teismų administracijos, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Seimo kanceliarijos, „Sodros“, Garantinio fondo duomenys.

Kovo 31 d.– išankstinė 2009 m. statistinė informacija,

spalio 31 d. – galutinė 2009 m. statistinė informacija,

gruodžio 22 d. – išankstinė 2010 m. statistinė informacija

Šalis,

savivaldybės – pašalpos ir kompensacijos

Statistinė informacija teikiama Eurostatui,

skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Socialinė apsauga (pranešimas spaudai), Socialinė apsauga Lietuvoje 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis.

4.

Socialinės apsaugos programų ir pašalpų kokybinės informacijos bazės aktualizavimas

Statistikos departamentas

Rengti metaduomenis lietuvių ir anglų kalbomis apie socialinės apsaugos programas ir išmokas, jų pokyčius.

metinis

EPT-REG-16,

EK-REG-39, 41

Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Kovo 31 d. – 2009 m. metainformacija,

gruodžio 22 d. – 2010 m. metainformacija

Šalis

Statistinė informacija teikiama Eurostatui,

skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Socialinė apsauga Lietuvoje 2010 (leidinys ?[ | ], @)

5.

Grynųjų (neto) socialinės apsaugos išmokų statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Rengti išankstinę statistinę informaciją apie grynąsias (neto) socialinės apsaugos išmokas.

metinis

EPT-REG-16

„Sodros“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys.

Gegužės 31 d. – 2007 ir 2008 m. išankstinė statistinė informacija,

2012 m. vasaris – 2009 m. išankstinė statistinė informacija

Šalis

Statistinė informacija teikiama Eurostatui.

1.07.02. Socialinė apsauga (administraciniai duomenys)

1.

Piniginė socialinė parama

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Rengti statistinę informaciją apie piniginės socialinės paramos gavėjų skaičių ir išlaidas šiai paramai.

ketvirtinis

MIN-DEP-TA-56, 57

Savivaldybių socialinės paramos skyrių duomenys.

40 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.socmin.lt, Socialinis pranešimas (?[ | ], CD), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

2.

Pensijos, pašalpos ir kitos išmokos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Rengti statistinę informaciją apie valstybinių pensijų ir šalpos išmokų gavėjų skaičių, išmokas vaikams ir išlaidas šioms išmokoms mokėti bei administruoti.

metinis, ketvirtinis

MIN-DEP-TA-54, 55

Savivaldybių socialinės paramos skyrių duomenys.

40 d. – išmokos,

50 d. – administravimo išlaidos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus,

Savivaldybės,

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.socmin.lt, Socialinis pranešimas (?[ | ], CD), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

 

 

„Sodra“

Rengti statistinę informaciją apie pensininkų skaičių, vidutinę pensiją, valstybiniu socialiniu draudimu apdraustus asmenis, jų darbo užmokesčio fondą, pensijų, pašalpų, kompensacijų vidutinius dydžius ir jų gavėjus.

metinis,

mėnesinis

 

Administraciniai duomenys.

kovas,

20 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.sodra.lt, Valstybinis socialinis draudimas (leidinys ?[ | ]), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

1.09. Maisto sauga

1.09.01. Maisto saugos statistika

1.

Ekologinis ūkininkavimas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija)

Rengti statistinę informaciją apie ekologinį ūkininkavimą: sertifikuotų ūkių skaičius, pasėliai ir derlius, gyvūnų skaičius ir gyvulininkystės produktų gamybą.

metinis

T-REG-23,

EK-REG-46

VšĮ „Ekoagros“ duomenys.

Liepos 1 d.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ekoagros.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti,

Europos Komisijai.

1.10. Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena

1.10.01. Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena (administraciniai duomenys)

1.

Nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistika

Statistikos departamentas

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie nusikalstamumą ir teistumą – užregistruotus ir ištirtus nusikaltimus bei baudžiamuosius nusižengimus pagal rūšis, asmenis, įtariamus (kaltinamus) padarius nusikalstamą veiką, nuteistus ir įkalintus asmenis, teisės specialistus ir teisėsaugos institucijų veiklą.

metinis,

mėnesinis

KT-DOK-7

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Teisingumo ministerija), Generalinės prokuratūros, Lietuvos advokatūros, Nacionalinės teismų administracijos, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas), Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamento duomenys.

Vasario 25 d., balandžio 29 d., liepos 18 d.,

 

gegužės 31 d.

Šalis, savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

 

Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla 2010 (leidinys ?[ | ], @), pranešimas spaudai,

 

Mėnraštis,

Metraštis, Lietuvos apskritys, teikiama Eurostatui, Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biurui.

2.

Įkalintieji laisvės atėmimo įstaigose. Nuteistieji, atliekantys bausmę laisvės atėmimo įstaigose

Kalėjimų departamentas

Rengti statistinę informaciją apie laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skaičių, jų sudėtį pagal socialinius ir kriminologinius požymius, vidutinę teismų skiriamą ir realiai atliekamą laisvės atėmimo bausmės trukmę, paleistų iš laisvės atėmimo vietų asmenų skaičių pagal atskirus paleidimo pagrindus, nuteistųjų užimtumą.

metinis

LRV-NUT-33,

MIN-DEP-TA-25,

KT-DOK-7

Laisvės atėmimo įstaigų duomenys

Kovas

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.kalejimudepartamentas.lt, www.nplc.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

3.

Baudžiamosios, civilinės, administracinės bylos, nagrinėtos teismuose

Nacionalinė teismų administracija

Rengti statistinę informaciją apie teismų gautų ir baigtų nagrinėti bylų skaičių.

metinis

LR-ĮST-8,

LRV-NUT-33

Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys.

Kovas

Savivaldybės

Teismų statistikos apžvalga (leidinys ?[ | ]), Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga (leidinys ?[ | ], @), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

4.

Nuteisti ir išteisinti asmenys

Nacionalinė teismų administracija

Rengti statistinę informaciją pagal atskirus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius apie nuteistųjų asmenų, iš jų nepilnamečių, skaičių pagal lytį ir amžių, bausmės rūšį.

metinis

LRV-NUT-33,

LR-ĮST-8,

KT-DOK-7

Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys.

Kovas

Savivaldybės

Teismų statistikos apžvalga (leidinys ?[ | ]), Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga (leidinys ?[ | ], @), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

5.

Vaikų, kuriems paskelbta paieška, statistika

Informatikos ir ryšių departamentas

Rengti ir teikti statistinę informaciją apie paskelbtą vaikų paiešką pagal jų amžių ir lytį.

metinis

LRV-NUT-33,

MIN-DEP-TA-27

Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro duomenys.

Kovas

Savivaldybės

Teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

6.

Užregistruotos nusikalstamos veikos ir jų tyrimo rezultatai

Informatikos ir ryšių departamentas

Rinkti ir sisteminti statistinius duomenis apie užregistruotas nusikalstamas veikas ir jų tyrimo rezultatus pagal nusikalstamos veikos rūšį.

mėnesinis,

 

metinis

LRV-NUT-33,

MIN-DEP-TA-26,

KT-DOK-7

Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys.

7–10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

sausis

Savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.vrm.lt, teikiama suinteresuotoms institucijoms.

7.

Asmenys, įtariami (kaltinami) nusikalstamų veikų padarymu

Informatikos ir ryšių departamentas

Rinkti ir sisteminti statistinius duomenis apie nusikalstamų veikų padarymu įtariamus (kaltinamus) asmenis pagal lytį, amžių, pilietybę, išsilavinimą, užimtumą, nusikalstamos veikos rūšį ir kt.

mėnesinis,

 

metinis

LRV-NUT-33,

MIN-DEP-TA-26

Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys.

10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

sausis

Savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ird.lt, teikiama suinteresuotoms institucijoms.

8.

Asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų

Informatikos ir ryšių departamentas

Rinkti ir sisteminti statistinius duomenis apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų, pagal lytį, amžių, pilietybę, išsilavinimą, užimtumą, nusikalstamos veikos rūšį ir kt.

mėnesinis,

 

metinis

LRV-NUT-33,

MIN-DEP-TA-26

Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys.

10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

sausis

Savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ird.lt, teikiama suinteresuotoms institucijoms.

9.

Nusikalstamumo dinamika Baltijos valstybėse

Informatikos ir ryšių departamentas

Rinkti ir sisteminti statistinius duomenis apie nusikalstamas veikas, užregistruotas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

ketvirtinis

MIN-DEP-TA-26

Nusikalstamų veikų žinybinio registro, Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Estijos Respublikos teisingumo ministerijos duomenys.

30 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ird.lt, teikiama suinteresuotoms institucijoms.

10.

Atlikti gelbėjimo darbai ir gaisrų statistika

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

Rengti statistinę informaciją apie gaisrų, juose žuvusių (iš jų nepilnamečių iki 18 metų), sužeistų ir išgelbėtų asmenų skaičius. Atlikti gelbėjimo darbai, žuvusių (iš jų nepilnamečių iki 18 metų), sužeistų ir išgelbėtų asmenų skaičius. Žuvusių gaisruose vaikų skaičius pagal lytį, amžių mieste ir kaime.

metinis,

mėnesinis

LR-ĮST-40,

LRV-NUT-33,

MIN-DEP-TA-28

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžių įstaigų duomenys.

Kovas,

10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis – gelbėjimo darbai, gaisruose žuvę vaikai, savivaldybės – gaisrai

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.vpgt.lt, teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, suinteresuotoms institucijoms.

1.12. Kita demografinė ir socialinė statistika

 

 

 

 

 

1.12.02. Lyčių ir kita socialinė statistika

 

 

 

 

 

1.

Lyčių ir lygybės statistika

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie moterų ir vyrų padėtį visuomenėje, moteris ir vyrus pagal išsilavinimą, sveikatą, užimtumą ir nedarbą, darbo užmokestį, dalyvavimą valstybės valdyme, šeimos formavimą, smurtą prieš moteris ir kt.

metinis

LRV-NUT-43, 51, 58

Statistinių tyrimų, institucijų pagal kompetenciją duomenys.

Kovo 4 d.,

 

rugpjūčio 1 d.

Savivaldybės

Apie moteris (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Moterys ir vyrai Lietuvoje 2010 (leidinys ?[ | ], @).

2.

Vaikai: socialinės ir demografinės charakteristikos, įvaikinimas ir tarptautinė vaikų teisų apsauga

Statistikos departamentas

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie vaikus, jų demografines charakteristikas, gyvenimo lygį, netekusius globos vaikus, švietimą, sveikatą, mirtingumą, nepilnamečių nusikalstamumą, smurtą prieš vaikus.

metinis

LRV-NUT-33

Statistinių tyrimų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Higienos instituto, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba), Informatikos ir ryšių departamento, Policijos departamento, Migracijos departamento, Nacionalinės teismų administracijos duomenys.

Gegužės 27 d.,

vasaris–spalis

Šalis,

savivaldybės,

Lietuvos vaikai (pranešimas spaudai),

statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Metraštis.

 

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba)

Rengti statistinę informaciją apie vaikų, įvaikintų Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, bei vaikų, užsienio valstybių piliečių, globą Lietuvoje ir vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, globą užsienyje. Pagrindiniai rodikliai – galimų įvaikinti vaikų skaičius; pageidaujančių įvaikinti asmenų skaičius; įvaikintų vaikų skaičius, pareiškimų pagal Konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų skaičius; vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, kuriems reikalinga globa užsienyje, skaičius; vaikų, užsienio valstybių piliečių, kuriems reikalinga globa Lietuvoje, skaičius; užsienio valstybėse likusių be tėvų globos vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, skaičius.

metinis

LRV-NUT-33

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų duomenys.

kovas

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ivaikinimas.lt, Socialinis pranešimas (leidinys ?[ | ]), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

3.

Žmonių su negalia socialinės integracijos statistika

Statistikos departamentas

Skelbti statistinę informaciją apie suaugusiuosius ir vaikus, kuriems pirmą kartą nustatytas neįgalumas, pagal ligų grupes, netekto darbingumo (invalidumo) pensininkų skaičių ir pensijas, socialinių paslaugų neįgaliesiems gavėjus.

metinis

LR-ĮST-3,

LRV-NUT-20

Statistinių tyrimų, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Lietuvos darbo biržos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento duomenys.

Liepos 22 d.

Šalis

Neįgaliųjų socialinė integracija (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Neįgaliųjų socialinė integracija 2010 (informacija @), Metraštis.

4.

Alkoholio ir tabako vartojimo ir jo padarinių statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Skelbti statistinę informaciją apie alkoholio ir tabako gaminių gamybą, importą, eksportą, pardavimą, kainas, vartojimą ir jo padarinius.

metinis

LRV-NUT-9, 10, 34, 35

Statistinių tyrimų, Higienos instituto, Informatikos ir ryšių departamento, Policijos departamento, Valstybinės darbo inspekcijos duomenys.

Birželio 10 d.

Šalis

Alkoholio vartojimas ir jo padariniai (pranešimas spaudai), Tabako vartojimas ir jo padariniai (pranešimai spaudai), Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Alkoholio ir tabako vartojimas bei jo padariniai 2010 (informacija @),

Metraštis.

5.

Religinės bendruomenės

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie tradicinių religinių bendruomenių (parapijų), veikiančių maldos namų ir dvasininkų (dvasinių vadovų), per metus atliekamų religinių apeigų skaičių.

metinis

LR-ĮST-14

Religinių centrų duomenys.

Birželio 30 d.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

6.

Narystės organizacijos (politinės partijos, profesinės sąjungos ir asociacijos), jų ūkinė-finansinė veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie narystės organizacijų narių skaičių, lėšas, pajamas, išlaidas, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą. Suvestiniai statistiniai duomenys naudojami makroekonomikos statistiniams rodikliams skaičiuoti.

metinis

LRV-NUT-15

Atrankinis statistinis tyrimas,

F-16. Politinių partijų, profesinių sąjungų ir verslininkų asociacijų – ištisinis, kitų narystės organizacijų – atrankinis, imtis – 1194 respondentai.

Vyriausiosios rinkimų komisijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, „Sodros“ duomenys.

Rugsėjo 30 d.

Šalis

Narystės organizacijos (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

7.

Labdara ir parama, gauta iš šalies ir užsienio šalių subjektų

Statistikos departamentas

Įvertinti suteiktos ar gautos labdaros ir paramos srautus iš užsienio šalių ir iš Lietuvos Respublikos juridinių bei fizinių asmenų, paramos paskirstymą ir panaudojimą pagal finansavimo kryptis, materialinių vertybių nomenklatūrą, paramos teikėjų veiklos rūšis, užsienio šalis ir kt.

metinis

LR-ĮST-6,

LRV-NUT-18

Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) duomenys.

Spalio 25 d.

Savivaldybės

Labdara ir parama Lietuvai (pranešimas spaudai), statistinė informacija ir statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis.

8.

Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai

Statistikos departamentas

Skelbti pagrindinius statistinius rodiklius apie rinkimų rezultatus.

Kas 4 metai

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys.

Birželio 30 d.

Savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

2. MAKROEKONOMIKOS STATISTIKA

2.01. Metinės ekonominės sąskaitos

2.01.01. Europos nacionalinių sąskaitų sistema

1.

2008 m. atnaujintos Nacionalinių sąskaitų sistemos (NSS) metodologijos nuostatų nagrinėjimas, pastabų ir pasiūlymų teikimas rengiamam reglamentui dėl Europos sąskaitų sistemos (toliau – ESS 95) atnaujinimo ir duomenų teikimo

Statistikos departamentas

Išnagrinėti teisės aktų projektus, parengti pastabas ir siūlymus, suformuluoti ir teikti šalies poziciją, dalyvauti derantis dėl leidžiančių nukrypti nuostatų.

metinis

EPT-REG-34,

T-REG-9, 11, 19, 22,

EK-REG-11, 28, 32,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Sausis–gruodis

Šalis

Teikiama Eurostatui.

2.

Pasirengimas pensinių įsipareigojimų vertinimui pagal atnaujintos Europos saskaitų sistemos ESS 2010 reikalavimus

Statistikos departamentas

Taikant modelį, įvertinti valdžios sektoriaus netiesioginius įsipareigojimus pensijų gavėjams.

metinis

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Sausis–gruodis

Šalis

Teikiama Eurostatui.

2.01.02. Pagrindiniai metinių nacionalinių sąskaitų statistiniai rodikliai

1.

Metinio bendrojo vidaus produkto ( toliau – BVP) pirmojo, antrojo ir patikslinto įverčių skaičiavimas ir 2000–2008 m. laiko eilučių perskaičiavimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių EVRK 2 red., patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877) (toliau – EVRK 2 red.).

Statistikos departamentas

Naudojant ekonometrinius modelius ir statistinius duomenis įvertinti BVP ir jo komponentų vertę ir pokyčius ir jų sezoniškai išlygintas reikšmes pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus EVRK 1.1 red., patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 252 (Žin., 2002, Nr. 126-5744) (toliau – EVRK 1.1 red.) ir pagal EVRK 2 red.

Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2000–2008 m. laiko eilutes pagal EVRK 2 red.

metinis

T-REG-9, 11, 19,

EK-REG-11, 32, 52,

EK-SP-4,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys, kainų statistikos ir trumpalaikės verslo statistikos kainų ir apimties indeksai.

Sausis – pirmasis 2010 m. įvertis,

kovas – antrasis įvertis,

balandis – patikslintas įvertis pagal EVRK 1.1 red.;

rugsėjis – patikslintas 2010 m., galutinis 2009 m. įvertis ir perskaičiuotos 2000–2008 m. laiko eilutės pagal EVRK 2 red.

Šalis

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis (pranešimas spaudai), Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis (pranešimas spaudai),

statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), Mėnraštis, teikiama Jungtinių Tautų organizacijai, Eurostatui (0101–0121, 03, 05 lentelės).

2.

Nacionalinių sąskaitų pagrindinių rodiklių laiko eilučių perskaičiavimo pagal EVRK 2 red. metodinių nuostatų parengimas

Statistikos departamentas

Parengti metodus nacionalinių sąskaitų rodiklių laiko eilutėms perskaičiuoti pagal EVRK 2 red., atsižvelgiant į esamų pradinių duomenų šaltinių specifiką skirtingiems laikotarpiams.

metinis

T-REG-9, 11, 19,

EK-REG-11, 32, 52,

EK-SP-4,

LRV-NUT-15

Eurostato projektas

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Sausis–gruodis

Šalis

Parengti laiko eilučių perskaičiavimo metodai pagrindiniams nacionalinių sąskaitų rodikliams perskaičiuoti,

projekto ataskaita teikiama Eurostatui.

3.

Metinių bendrųjų nacionalinių pajamų (toliau – BNPj) įvertinimas

Statistikos departamentas

Naudojant ekonometrinius modelius ir tiesioginius duomenų šaltinius įvertinti BNPj ir jo pokyčius.

metinis

T-REG-9, 11, 19,

EK-REG-11, 28, 32, 52,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovas – pirmasis 2010 m. įvertis,

balandis – antrasis įvertis,

rugsėjis – patikslintas 2010 m. ir galutinis 2009 m. įvertis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), teikiama Jungtinių Tautų organizacijai, Eurostatui (01 lentelė ir BNPj klausimynas).

4.

Užimtumo statistinių rodiklių pagal ESS 95 įvertinimas ir 2000–2008 m. laiko eilučių perskaičiavimas pagal EVRK 2 red.

Statistikos departamentas

Naudojant ekonometrinius modelius ir tiesioginius duomenų šaltinius įvertinti užimtumo statistinius rodiklius pagal ESS 95 užimtųjų kategorijas ir ekonominės veiklos rūšis, išskiriant užimtuosius valdžios sektoriuje.

Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2000–2008 m. laiko eilutes pagal EVRK 2 red.

metinis

T-REG-9, 11, 19,

EK-REG-11, 28, 32, 52,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys

Kovas – pirmasis 2010 m. įvertis,

balandis– antrasis įvertis (EVRK 1.1 red.)

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), teikiama Jungtinių Tautų organizacijai, Eurostatui (0101–0121, 03 lentelės).

5.

Netiesiogiai apskaičiuotos finansinio tarpininkavimo paslaugos (toliau – NAFTAP) duomenų įvertinimas pagal šių paslaugų vartotojus ir sandoriuose su nerezidentais

Statistikos departamentas

Įvertinti NAFTAP dalį produkcijoje, tarpiniame vartojime, galutiniame namų ūkių, valdžios sektoriaus ir nepelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, vartojime ir eksporte bei importe.

metinis

T-REG-9, 11,

EK-REG-11

Suvestiniai statistiniai ir Lietuvos banko duomenys.

Kovas – išankstinis 2010 m. įvertis,

rugsėjis – patikslinti 2010 m. ir galutiniai 2009 m. statistiniai duomenys

Šalis

Statistiniai duomenys naudojami BVP komponentams apskaičiuoti ir teikti Eurostatui (01 lentelė ir BNPj klausimynas), Lietuvos bankui.

6.

2009 m. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų sukurtos bendrosios pridėtinės vertės dalies įvertinimas

Statistikos departamentas

Įvertinti pagal įmonių dydžius ir ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.) smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų sukurtos bendrosios pridėtinės vertės dalį.

metinis

T-REG-9,

EK-REG-52,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Lapkritis

Šalis

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), teikiama Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūrai.

7.

2009 m. šalies turto atsargų įvertinimas atkuriamąja verte ir 2000–2008 m. laiko eilučių perskaičiavimas pagal EVRK 2 red.

Statistikos departamentas

Įvertinti ilgalaikio pagrindinio nefinansinio turto atsargas atkuriamąja verte pagal turto komponentus, institucinius sektorius ir veiklos rūšis (EVRK 2 red.).

Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2000–2008 m. laiko eilutes pagal EVRK 2 red.

metinis

T-REG-9,

EK-REG-52,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Birželis – patikslinti 2009 m., išankstiniai 2010-2011 m. statistiniai duomenys,

gruodis – galutiniai 2009 m. statistiniai duomenys ir perskaičiuotos 2000–2008 laiko eilutės pagal EVRK 2 red.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), teikiama Jungtinių Tautų Organizacijai, Eurostatui (20, 26 lentelės).

8.

Pagrindinio kapitalo suvartojimo įvertinimas ir 2000–2008 m. laiko eilučių perskaičiavimas pagal EVRK 2 red.

Statistikos departamentas

Įvertinti BVP komponentus pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.) to meto, palyginamosiomis praėjusių metų kainomis, grandine susieta apimtimi ir pagal institucinius sektorius bei valdžios sektoriaus subsektorius.

Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2000–2008 m. laiko eilutes pagal EVRK 2 red.

metinis

T-REG-9,

EK-REG-52,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Birželis – patikslinta 2009 m., išankstinė 2010–2011 m. statistinė informacija,

rugpjūtis –- perskaičiuotos 2000–2008 m. laiko eilutės pagal EVRK 2 red.,

gruodis – galutinė 2009 m. statistinė informacija.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), teikiama Tarptautiniam valiutos fondui, Eurostatui (01, 03 lentelė).

9.

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo ir vertybių įsigijimo / netekimo įvertinimas to meto ir palyginamosiomis kainomis ir 2000–2008 m. laiko eilučių perskaičiavimas pagal EVRK 2 red.

Statistikos departamentas

Įvertinti pagal ekonominės veiklos rūšis ir institucinius sektorius pagrindinio kapitalo formavimo ir vertybių įsigijimo / netekimo rodiklius. Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2000–2008 m. laiko eilutes pagal EVRK 2 red.

metinis

T-REG-9,

EK-REG-52,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Vasaris – pirmasis 2009 m. įvertis (EVRK 1.1 red.),

rugsėjis – išankstinė 2010 m., galutinė 2009 m. statistinė informacija ir perskaičiuotos 2000–2008 m. laiko eilutės pagal EVRK 2 red.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), teikiama Lietuvos bankui, Finansų ministerijai, Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Jungtinių Tautų Organizacijai, Eurostatui (01, 03, 22 lentelės).

10.

Trumpalaikio turto atsargų įvertinimas to meto ir palyginamosiomis kainomis. 2000–2008 m. laiko eilučių perskaičiavimas pagal EVRK 2 red.

Statistikos departamentas

Įvertinti atsargų pasikeitimą pagal ekonominės veiklos rūšis.

Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2000–2008 m. laiko eilutes pagal EVRK 2 red.

metinis

T-REG-9,

EK-REG-52,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Vasaris – pirmasis 2010 m. įvertis,

rugsėjis – išankstinė 2010 m., galutinė 2009 m. statistinė informacija ir perskaičiuotos 2000–2008 m. laiko eilutės pagal EVRK 2 red.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), teikiama Lietuvos bankui, Finansų ministerijai, Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Jungtinių Tautų Organizacijai, Eurostatui (01, 03 lentelės).

11.

Valdžios sektoriaus kapitalo formavimo įvertinimas pagal subsektorius

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus atskirų subsektorių kapitalo formavimą pagal turto komponentus ir ekonominės veiklos rūšis.

metinis

EPT-REG-1, 12,

T-REG-9

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovas – išankstinė 2010 m.

rugsėjis – galutinė 2009 m. statistinė informacija.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), teikiama Tarptautiniam valiutos fondui, Eurostatui (02, 03, 22 lentelės).

12.

2010 m. valdžios sektoriaus pagrindinio kapitalo formavimo įvertinimas pagal funkcijų klasifikatorių

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus kapitalo formavimą pagal funkcijas.

metinis

EPT-REG-1,

T-REG-9

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Europos centriniam bankui, Eurostatui (11 lentelė).

2.01.03. Institucinių sektorių metinės sąskaitos

1.

Šalies ekonomikos nefinansinių gamybos, pajamų formavimo, išdėstymo, paskirstymo, panaudojimo ir kapitalo sąskaitų sudarymas pagal šalies vidaus institucinius sektorius

Statistikos departamentas

Sudaryti sąskaitų seką, kai visi nefinansiniai ekonominiai sandoriai nuo produkcijos, tarpinio vartojimo iki kapitalo formavimo ir skolinimosi atvaizduojami ir išdėstomi pagal institucinius sektorius.

metinis

T-REG-9,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Rugsėjis – išankstinė 2010 m. ir galutinė 2009 m. statistinė informacija.

Šalis

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), teikiama Lietuvos bankui, Finansų ministerijai, Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Jungtinių Tautų Organizacijai, Eurostatui (08 lentelė).

2.

Kitų šalių institucinio sektoriaus nefinansinės sąskaitos

Statistikos departamentas

Sudaryti sąskaitų seką, kai visi nefinansiniai ekonominiai sandoriai su nerezidentais atvaizduojami ir išdėstomi suskaidžius į ES valstybių narių, pinigų sąjungos narių, ES institucijų ir trečiųjų šalių subsektorius.

metinis

T-REG-9,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Rugsėjis – išankstinė 2010 m. ir galutinė 2009 m. statistinė informacija.

Šalis

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), teikiama Lietuvos bankui, Finansų ministerijai, Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Jungtinių Tautų Organizacijai, Eurostatui (08 lentelė).

2.01.04. Išteklių ir panaudojimo, sąnaudų ir produkcijos lentelės

1.

2008 m. šalies ekonomikos išteklių ir panaudojimo lentelės: išteklių lentelė bazinėmis to meto kainomis; išteklių lentelė pirkėjų to meto kainomis; panaudojimo lentelė pirkėjų to meto kainomis

Statistikos departamentas

Parengti išteklių ir panaudojimo lenteles, kuriose pateikiami gamybos ir importo, tarpinio, galutinio vartojimo, kapitalo formavimo ir eksporto statistiniai rodikliai pagal 64 produktų grupes ir 64 ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.), sudarant gamybos, importo, prekybinių ir transporto maržų, mokesčių ir subsidijų matricas.

metinis

T-REG-9, 11,

EK-REG-52,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

teikiama Eurostatui (15, 16 lentelės).

2.

2008 m. šalies ekonomikos išteklių ir panaudojimo lentelės pirkėjų praėjusių metų kainomis

Statistikos departamentas

Išteklių ir panaudojimo lentelėse pateikti gamybos ir importo, tarpinio, galutinio vartojimo, kapitalo formavimo ir eksporto statistinius rodiklius pagal 60 produktų grupių ir 60 ekonominės veiklos rūšių, perskaičiuojant palyginamosiomis kainomis ir įvertinant BVP dvigubo defliavimo metodu.

metinis

T-REG-9, 11,

EK-REG-52,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

teikiama Eurostatui (15, 16 lentelės).

2.01.06. Regioninės sąskaitos

1.

Regioninio BVP įvertinimas to meto kainomis

Statistikos departamentas

Įvertinti BVP pagal apskritis, ekonominės veiklos rūšių grupes (EVRK 2 red.), vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu ir kt.

metinis

T-REG-9,

EK-REG-52,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Lapkritis – išankstinė 2010 m.

gruodis – galutinė 2009 m. statistinė informacija.

Apskritys

Bendrasis vidaus produktas pagal apskritis (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis, Lietuvos apskritys,

teikiama Eurostatui (10, 12, 13 lentelės).

2.

Užimtųjų skaičiaus pagal apskritis įvertinimas

Statistikos departamentas

Įvertinti užimtųjų rodiklius pagal apskritis, ekonominės veiklos rūšių grupes (EVRK 2 red.).

metinis

T-REG-9,

EK-REG-52,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Lapkritis – išankstinė 2010 m.

gruodis – galutinė 2009 m. statistinė informacija.

Apskritys

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Lietuvos apskritys,

teikiama Eurostatui (10, 12, 13 lentelės).

2.02. Ketvirtinės sąskaitos

2.02.01. Ketvirtinės nacionalinės nefinansinės sąskaitos

1.

2009–2011 m. BVP išankstinių pirmojo, antrojo ir patikslinto įverčių skaičiavimas ir 2000–2008 m. laiko eilučių perskaičiavimas pagal EVRK 2 red.

Statistikos departamentas

Naudojant ekonometrinius modelius ir statistinius duomenis įvertinti BVP ir jo komponentų vertę ir pokyčius, sezoniškai išlygintas reikšmes.

Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2000–2008 m. laiko eilutes pagal EVRK 2 red.

ketvirtinis

T-REG-9, 11,

EK-REG-11, 52,

EK-SP-4,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Sausis, balandis, liepa, spalis – pirmasis ir patikslintas praėjusio ketvirčio įvertis,

vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis – antrasis įvertis,

rugsėjis – perskaičiuotos 2000–2008 m. laiko eilutės pagal EVRK 2 red.

Šalis

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis (pranešimai spaudai), Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

teikiama Eurostatui (01 lentelė).

2.

2010–2011 m. NAFTAP duomenų įvertinimas pagal šių paslaugų vartotojus naudotojus ir sandoriuose su nerezidentais

Statistikos departamentas

Įvertinti NAFTAP dalį produkcijoje, tarpiniame vartojime, galutiniame namų ūkių, valdžios sektoriaus ir nepelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, vartojime ir eksporte bei importe.

ketvirtinis

T-REG-9, 11,

EK-REG-11

Suvestiniai statistiniai ir Lietuvos banko duomenys

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistiniai duomenys naudojami BVP komponentams apskaičiuoti ir teikti Eurostatui (01 lentelė).

3.

2010–2011 m. BNPj įvertinimas to meto ir palyginamosiomis kainomis

Statistikos departamentas

Naudojant ekonometrinius modelius ir statistinius duomenis, įvertinti BNPj ir jo komponentus bei sezoniškai išlyginti jų reikšmes.

ketvirtinis

T-REG-9,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis – pirmas ir antrasis įvertis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis,

teikiama Eurostatui (01 lentelė).

4.

2010–2011 m. užimtumo statistinių rodiklių įvertinimas ir 2000–2008 m. laiko eilučių perskaičiavimas pagal EVRK 2 red.

Statistikos departamentas

Naudojant ekonometrinius modelius ir statistinius duomenis, įvertinti užimtumo statistinius rodiklius pagal ESS 95 užimtųjų kategorijas, sezoniškai išlyginti jų reikšmes.

Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2000–2008 m. laiko eilutes pagal EVRK 2 red.

ketvirtinis

T-REG-9,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Vasaris, kovas, birželis, rugsėjis ir perskaičiuotos 2000–2008 m. laiko eilutės pagal EVRK 2 red.,

gruodis – pirmasis įvertis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

teikiama Eurostatui (01 lentelė).

5.

Pagrindinio kapitalo suvartojimo įvertinimas ir 2000–2008 m. laiko eilučių perskaičiavimas pagal EVRK 2 red.

Statistikos departamentas

Įvertinti BVP komponentą pagal ekonominės veiklos rūšis veikusiomis, palyginamosiomis praėjusių metų kainomis, grandine susieta apimtimi ir pagal institucinius sektorius bei valdžios sektoriaus subsektorius.

Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2000–2008 m. laiko eilutes pagal EVRK 2 red.

ketvirtinis

T-REG-9,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Birželis – patikslinta 2009– 2010 m. ir išankstinė 2011 m. statistinė informacija,

rugsėjis – perskaičiuotos 2000–2008 m. laiko eilutės pagal EVRK 2 red.

Šalis

Statistinė informacija teikiama Tarptautiniam valiutos fondui, Eurostatui (01 lentelė).

6.

2010–2011 m. bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo ir vertybių įsigijimo / netekimo įvertinimas to meto ir palyginamosiomis kainomis. 2000–2008 m. laiko eilučių perskaičiavimas pagal EVRK 2 red.

Statistikos departamentas

Įvertinti pagrindinio kapitalo formavimo ir vertybių įsigijimo / netekimo išankstinius statistinius rodiklius.

 

Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2000–2008 m. laiko eilutes pagal EVRK 2 red.

ketvirtinis

T-REG-9

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Sausis, balandis, liepa, spalis – patikslintas praėjusio ketvirčio įvertis,

vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis – antrasis įvertis,

rugsėjis – perskaičiuotos 2000–2008 m. laiko eilutės pagal EVRK 2 red.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama Tarptautiniam valiutos fondui, Eurostatui (01 lentelė).

7.

2010–2011 m. trumpalaikio turto atsargų įvertinimas to meto ir palyginamosiomis kainomis

Statistikos departamentas

Įvertinti atsargų pasikeitimą pagal ekonominės veiklos rūšis.

ketvirtinis

T-REG-9,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Sausis, balandis, liepa, spalis – patikslintas praėjusio ketvirčio įvertis,

vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis – antrasis įvertis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama Tarptautiniam valiutos fondui, Eurostatui (01 lentelė).

8.

Valdžios sektoriaus kapitalo formavimo įvertinimas pagal subsektorius

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus atskirų subsektorių kapitalo formavimą pagal turto komponentus.

ketvirtinis

EPT-REG-1, 12,

T-REG-9

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama Tarptautiniam valiutos fondui, Eurostatui (0801 lentelė).

2.02.02. Ketvirtinės sąskaitos pagal institucinius sektorius

1.

2010–2011 m. kitų šalių institucinio sektoriaus nacionalinės sąskaitos

Statistikos departamentas

Atspindėti Lietuvos nefinansinius sandorius su užsienio šalimis (įskaitant ir ES lėšas).

ketvirtinis

EPT-REG-12,

T-REG-9,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama Lietuvos bankui, Eurostatui (0801 lentelė).

2.

2010–2011 m. valdžios sektoriaus nefinansinės sąskaitos

Statistikos departamentas

Rengti ketvirtinę valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų statistinę informaciją pagal ESS 95 kategorijas.

ketvirtinis

EPT-REG-1, 12,

EK-REG-14

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Europos centriniam bankui, Eurostatui (0801 lentelės).

2.03. Pinigų ir finansų statistika

2.03.02. Finansinės sąskaitos

1.

Šalies finansinės sąskaitos pagal institucinius sektorius

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie finansinio turto ir įsipareigojimų pagal priemones (pinigų ir depozitų, vertybinių popierių, paskolų, akcijų ir kitų gautinų sumų) pokyčius. Konsoliduoti ir nekonsoliduoti statistiniai duomenys.

metinis

T-REG-9,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Rugsėjis – išankstinė 2010 m., galutinė 2009 m. statistinė informacija

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), teikiama

Eurostatui (06 lentelė).

2.

Šalies finansinės sąskaitos

Lietuvos bankas 3

Rengti statistinę informaciją apie institucinių sektorių finansinį turtą ir įsipareigojimus pagal finansines priemones (likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį).

ketvirtinis

ECB-TA-2

Suvestiniai pinigų ir mokėjimų balanso, akumuliuotų draudimo įmonių, pensijų fondų balanso, vertybinių popierių išleidimo duomenys.

100 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Ketvirtinės Lietuvos finansinės sąskaitos (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Lietuvos banko mėnesinis biuletenis @) (leidinio 12 numeris ?[ | ], @), teikiama Europos centriniam bankui.

3.

Valdžios sektoriaus pagal subsektorius finansinės sąskaitos

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie finansinio turto ir įsipareigojimų pagal priemones (pinigų ir depozitų, vertybinių popierių, paskolų, akcijų ir kitų gautinų sumų) pokyčius. Konsoliduoti ir nekonsoliduoti pagal atskirus subsektorius statistiniai duomenys.

metinis

T-REG-9,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Rugsėjis – išankstinė 2010 m., galutinė 2009 m. statistinė informacija

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), teikiama Eurostatui (06 lentelė).

4.

2010–2011 m. valdžios sektoriaus pagal subsektorius finansinės sąskaitos

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus finansinio turto ir įsipareigojimų (pagal priemones) pokyčius.

ketvirtinis

EPT-REG-8,

T-REG-9,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Europos centriniam bankui, Eurostatui (2701 lentelė).

5.

Šalies finansinio turto ir įsipareigojimų balansas pagal institucinius sektorius

Statistikos departamentas

Įvertinti visų institucinių sektorių finansinį turtą, įsipareigojimus ir grynąją vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Konsoliduoti ir nekonsoliduoti statistiniai duomenys.

metinis

T-REG-9,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Rugsėjis – išankstinė 2010 m., galutinė 2009 m. statistinė informacija

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui (07 lentelė).

6.

Valdžios sektoriaus pagal subsektorius finansinio turto ir įsipareigojimų balansas

Statistikos departamentas

Įvertinti finansinį turtą, įsipareigojimus ir grynąją vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

metinis

T-REG-9,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovas – išankstinė 2010 m.,

rugsėjis – galutinė 2009 m. ir patikslinta 2010 m. statistinė informacija

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

7.

2009–2010 m. valdžios sektoriaus pagal subsektorius finansinio turto balansas

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus finansinio turto ir įsipareigojimų (pagal priemones) atsargas.

ketvirtinis

EPT-REG-8,

T-REG-9, 21,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Europos centriniam bankui, Eurostatui (2702 lentelė).

2.03.03. Pinigų ir finansų statistika

1.

Pinigų finansinių institucijų balanso ir pinigų statistika

Lietuvos bankas 3

Rengti Nacionalinio centrinio banko ir kitų pinigų finansinių institucijų balanso statistinius duomenis pagal finansinių priemonių rūšis, pradinę trukmę, ekonominę erdvę, sektorių ir valiutą; pinigų junginius ir priešinius (likučiai laikotarpio pabaigoje, sandoriai per laikotarpį, metinis augimo tempas).

mėnesinis

T-REG-15,

LR-ĮST-11,

LB-NUT-24, 31,

ECB-TA-4, 6, 7

Nacionalinio centrinio banko statistinio tyrimo duomenys, NCB-01,

ištisinis bankų ir užsienio bankų filialų statistinis tyrimas, PFI-01, 17 respondentų,

atrankinis centrinės kredito unijos ir kredito unijų statistinis tyrimas, PFI-03, 10 respondentų. Imtis – ne mažiau kaip 95 procentai bendrojo bankų, užsienio bankų filialų, centrinės kredito unijos ir kredito unijų balanso.

14 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus – nacionalinio centrinio banko balanso statistinė informacija,

27–30 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus – kitų pinigų finansinių institucijų balanso ir pinigų statistinė informacija

Šalis

Lietuvos banko balansas, Pinigų ir kitų pinigų finansinių institucijų balanso apžvalga (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Lietuvos banko mėnesinis biuletenis@) (leidinio 12 numeris ?[ | ], @),

teikiama Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Tarptautinių atsiskaitymų bankui.

2.

Pinigų finansinių institucijų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika

Lietuvos bankas 3

Rengti kredito įstaigų palūkanų normų, taikomų vietinių namų ūkių ir nefinansinių korporacijų paskoloms ir indėliams, statistinius duomenis pagal aprėpiamą veiklą, valiutą, sektorių, finansinių priemonių rūšis, terminus.

mėnesinis

T-REG-15,

LR-ĮST-11,

LB-NUT-27, 31,

ECB-TA- 1, 6

Ištisinis bankų ir užsienio bankų filialų statistinis tyrimas,

PFI-02, 17 respondentų, atrankinis centrinės kredito unijos ir kredito unijų statistinis tyrimas, PFI-02, 10 respondentų. Imtis – ne mažiau kaip 30 procentų potencialiosios atskaitingosios visumos arba ne mažiau kaip 75 procentai namų ūkių ir nefinansinių korporacijų paskolų ir indėlių likučių.

27–30 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Lietuvos banko mėnesinis biuletenis @) (leidinio 12 numeris ?[ | ], @), teikiama Europos centriniam bankui.

3.

Pinigų rinkos fondų ir investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistika

Lietuvos bankas 3

Rengti pinigų rinkos fondų ir investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistinius duomenis pagal finansinių priemonių rūšis, pradinę trukmę, ekonominę erdvę, sektorių ir valiutą.

ketvirtinis, mėnesinis

T-REG-15,

LR-ĮST-11,

LB-NUT-31, 47,

ECB-TA-5, 6, 7

Ištisinis kolektyvinio investavimo subjektų statistinis tyrimas,

KIS-01, 42 respondentai.

28 d. d. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija teikiama Europos centriniam bankui, Statistikos departamentui, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai (toliau – Vertybinių popierių komisija).

4.

Struktūriniai finansų rodikliai

Lietuvos bankas 3

Rengti statistinę informaciją apie kredito įstaigų filialų ir darbuotojų skaičių, 5 didžiausių kredito įstaigų turtą, Herfindalio indeksą, draudimo bendrovių ir pensijų fondų turtą, kredito įstaigų filialų ir antrinių įstaigų skaičių ir turtą pagal pirminės įstaigos rezidentiškumą.

metinis

ECB-TA-6

Kredito įstaigų balanso ir ketvirtinių finansinių sąskaitų statistiniai duomenys.

Kovas

Šalis

Statistinė informacija teikiama Europos centriniam bankui.

5.

Mokėjimo priemonių statistika

Lietuvos bankas 3

Rengti statistinę informaciją apie vietinių ir tarptautinių mokėjimų negrynaisiais pinigais operacijų skaičių ir vertę pagal mokėjimo rūšis, grynųjų pinigų priėmimo ir išdavimo operacijų klientų aptarnavimo vietose skaičių ir vertę, mokėjimo kortelių skaičių pagal rūšis, bankomatų ir kortelių skaitytuvų skaičių ir juose atliktų operacijų skaičių ir vertę.

ketvirtinis

LR-ĮST-11,

LB-NUT-31, 41, 57,

ECB-TA-6

Nacionalinio centrinio banko, VĮ „Lietuvos paštas“ duomenys, ištisinis bankų ir užsienio bankų filialų, grupinis kredito unijų statistinis tyrimas, forma 0607, 20 respondentų.

31 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Lietuvos banko mėnesinis biuletenis @) (leidinio 12 numeris ?[ | ], @), teikiama Europos centriniam bankui.

6.

Suderintos ilgalaikės palūkanų normos, taikomos konvergencijai įvertinti

Lietuvos bankas 3

Rengti statistinę informaciją apie centrinės valdžios litais išleistų obligacijų, kurių likutinis terminas artimiausias 10 metų, pelningumą antrinėje rinkoje. Rodiklis skaičiuojamas vadovaujantis Europos centrinio banko rekomendacijomis ir naudojamas konvergencijai vertinti (pagal konsoliduotos Europos bendrijos steigimo sutarties 121 straipsnį (Mastrichto sutarties 109 j straipsnis).

mėnesinis

T-REG-15,

KT-DOK-2

Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius duomenys.

4 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Lietuvos banko mėnesinis biuletenis @) (leidinio 12 numeris ?[ | ], @), Europos centriniam bankui.

7.

Valiutų rinkos statistika

Lietuvos bankas

Rengti valiutų rinkos neatidėliotinų ir išvestinių sandorių statistinius duomenis pagal sandorių rūšis ir dalyvius, pradinį terminą ir valiutą.

mėnesinis

LR-ĮST-11,

LB-NUT- 31, 46

Ištisinis bankų ir užsienio bankų filialų statistinis tyrimas, forma 0603, 17 respondentų.

6 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Lietuvos banko mėnesinis biuletenis @) (leidinio 12 numeris ?[ | ], @).

8.

Tarpbankinio skolinimo rinkos statistika

Lietuvos bankas

Rengti tarpbankinio skolinimo sandorių apimčių ir palūkanų normų statistinius duomenis pagal valiutą ir pradinį terminą.

mėnesinis

LR-ĮST-11,

LB-NUT-31, 46

Ištisinis bankų ir užsienio bankų filialų statistinis tyrimas, forma 0601, 17 respondentų.

6 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Lietuvos banko mėnesinis biuletenis @) (leidinio 12 numeris ?[ | ], @).

9.

Euro pinigų rinkos apžvalga

Lietuvos bankas 3

Rengti statistinę informaciją apie einamųjų ir prieš tai buvusių metų antrojo ketvirčio tarpbankinių paskolų ir indėlių, atpirkimo sandorių, išvestinių užsienio valiutos rinkos ir palūkanų normų sandorių apyvartą ir vidutinę trukmę pagal pradinį terminą.

metinis

T-REG-15,

KT-DOK-2

Atrankinis euro pinigų rinkoje aktyviausių bankų statistinis tyrimas, 3 respondentai.

Liepa

Šalis

Statistinė informacija teikiama Europos centriniam bankui.

2.04. Valdžios finansų statistika

2.04.02. Valdžios sektoriaus finansų statistika

1.

Pagrindiniai metiniai valdžios sektoriaus statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų komponentus pagal ESS 95 kategorijas bei grynąjį skolinimąsi arba skolinimą.

metinis

EPT-REG-34,

T-REG-9, 11,

EK-REG-11,

LRV-NUT-15, 19

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovas – išankstinė 2010 m.,

rugsėjis – galutinė 2009 m. ir patikslinta 2010 m. statistinė informacija

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis, Mėnraštis, Lietuvos apskritys, teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui (02 lentelė).

2.

Pagrindiniai ketvirtiniai 2010–2011 m. valdžios sektoriaus statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų komponentus pagal ESS 95 kategorijas bei grynąjį skolinimąsi arba skolinimą (B.9).

ketvirtinis

EPT-REG-1, 12, 34,

T-REG-9, 11,

EK-REG-11,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Europos centriniam bankui, Eurostatui (25 lentelė).

3.

2010 m. mokesčių ir socialinio draudimo įmokos pagal ESS 95 kategorijas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mokesčius ir socialinio draudimo įmokas pagal ESS 95 kategorijas ir subsektorius–mokesčių gavėjus.

metinis

T-REG-9,

EK-REG-11,

LRV-NUT-15

Administraciniai duomenys.

Rugsėjis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis, teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui (09 lentelė).

4.

2010–2011 m. mokesčių, socialinio draudimo įmokos ir subsidijos

Statistikos departamentas

Rengti mokesčių ir subsidijų statistinius duomenis ketvirtinio BVP komponentams įvertinti.

ketvirtinis

T-REG-9,

EK-REG-11,

LRV-NUT-15

Administraciniai duomenys.

Sausis–gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui (01 lentelė).

5.

2010 m. valdžios sektoriaus išlaidos pagal funkcijas

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus išlaidas išdėstytas pagal funkcijas (COFOG klasifikatorius) ir ESS 95 kategorijas.

metinis

EPT-REG-34,

T-REG-9, 11,

EK-REG-9, 11,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis, teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui (11 lentelė).

6.

Įmonių ir ne pelno institucijų, priskirtų valdžios sektoriui, finansinės atskaitomybės duomenų perskaičiavimas į NSS rodiklius

Statistikos departamentas

Remiantis finansinės atskaitomybės duomenimis apskaičiuoti visus nacionalinėms sąskaitoms reikalingus statistinius rodiklius.

metinis,

EPT-REG-1, 12, 34,

T-REG-9,

EK-REG-11,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovas – išankstinė 2010 m.,

rugsėjis – galutinė 2009 m. statistinė informacija

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui (02 lentelė).

7.

2010–2011 m. įmonių ir ne pelno institucijų, priskirtų valdžios sektoriui, pagrindiniai statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Remiantis metiniais buhalteriniais duomenimis įvertinti visus ketvirtinius nacionalinėms sąskaitoms reikalingus statistinius rodiklius.

ketvirtinis

EPT-REG-1, 12, 34,

T-REG-9, 11,

EK-REG-11,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Europos centriniam bankui, Eurostatui (25 lentelė).

8.

2010–2011 m. valdžios sektoriaus skola

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus ir subsektorių skolos likučius pagal finansines priemones: indėliai, skolos, vertybiniai popieriai ir paskolos.

ketvirtinis

T-REG-9, 21,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama Europos centriniam bankui, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui (28 lentelė).

9.

Valdžios sektoriaus finansų statistikos rodiklių rinkinys specialiosioms Europos centrinio banko reikmėms

Statistikos departamentas

Rengti valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų, sandorių su ES ir kt. specifinius statistinius duomenis pagal Europos centrinio banko specialiuosius reikalavimus

metinis

ECB-TA-8

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Balandis, spalis

Šalis

Statistinė informacija teikiama Lietuvos bankui.

10.

Centrinės valdžios statistiniai duomenys

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją fiskalinei priežiūrai vykdyti. Centrinės valdžios ir subsektorių pajamų, išlaidų, sandorių su nefinansiniu turtu, pertekliaus / deficito, finansavimo rodikliai.

mėnesinis

LRV-NUT-4

Valstybės biudžeto apyskaita, socialinio draudimo ir kitų valstybės pinigų fondų apyskaitų duomenys.

Terminais, nurodytais finansų ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme Nr. 1K-219 „Dėl Finansų ministerijos rengiamų fiskalinio sektoriaus rodiklių, apibrėžtų Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiuose standartuose, teikimo nacionaliniam suvestinių duomenų puslapiui „Lietuvos ekonomikos ir finansų duomenys“ (Žin., 2004, Nr. 95-3515) (toliau – finansų ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 1K-219).

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt, teikiama Tarptautiniam valiutos fondui.

11.

Valdžios sektoriaus statistiniai duomenys

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją fiskalinei priežiūrai vykdyti.

Valdžios sektoriaus ir subsektorių pajamų, išlaidų, sandorių su nefinansiniu turtu, pertekliaus / deficito, finansavimo rodikliai.

ketvirtinis, metinis

LRV-NUT-4

Valstybės biudžeto apyskaita, savivaldybių biudžetų apyskaitos, socialinio draudimo ir kitų valstybės pinigų fondų apyskaitų duomenys.

Terminais, nurodytais finansų ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme Nr. 1K-219.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt, teikiama Tarptautiniam valiutos fondui.

2.04.03. Deficito ir skolos statistika

 

 

1.

2007–2011 m. valdžios sektoriaus deficito ir skolos pagal subsektorių įvertinimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją Europos Komisijai apie valdžios sektoriaus deficito ir skolos lygį – tai standartizuotas lentelių rinkinys, kuriame atsispindi koregavimai, atlikti pereinant nuo patvirtinto biudžeto deficito ir skolinių įsipareigojimų iki pagal ES metodiką įvertinto deficito ir skolos.

metinis

T-REG-9, 22, 27,

LRV-NUT-15, 19

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovo 31 d. – išankstinė 2010 m., planinė 2011 m. ir galutinė 2007–2009 m. statistinė informacija,

rugsėjo 30 d. – galutinė 2009 m., patikslinta 2010 m. statistinė informacija

Šalis

Valdžios sektoriaus deficitas ir skola (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, pažyma apie valdžios sektoriaus deficito ir skolos lygį teikiama Europos Komisijai, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui, pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis,

2.

2007–2010 m. nefinansiniai ir finansiniai sandoriai, susiję su valdžios sektoriaus deficitu ir skola

Statistikos departamentas

Parengti Europos Komisijai standartizuotą lentelių rinkinį apie gautinus ir mokėtinus mokesčius, socialinius įnašus/pašalpas ir kitus sandorius, apie garantines paskolas ir jų grąžinimo eigą, skolos nurašymus, kapitalo injekcijas į valstybės įmones, superdividendus ir privatizaciją, karines išlaidas, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę, pardavimus ir išperkamosios nuomos operacijas.

metinis

T-REG-9, 22, 27,

LRV-NUT-15, 19

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovo 31 d. – išankstinė 2010 m. ir galutinė 2007–2008 m. statistinė informacija,

rugsėjo 30 d. – galutinė 2009 m., patikslinta 2010 m. statistinė informacija

Šalis

Klausimynas su pažyma apie valdžios sektoriaus deficito ir skolos lygį teikiama Europos Komisijai, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui,

Eurostatui.

3.

Valdžios sektoriaus deficito ir skolos pagal subvektorių duomenų kokybės ataskaita

Statistikos departamentas

Įvertinti duomenų kokybės charakteristikas ir parengti duomenų kokybės ataskaitą.

metinis

T-REG-22, 27

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Kovo 31 d.,

rugsėjo 30 d.

Šalis

Sataistinė informacija teikiama Eurostatui.

4.

Valdžios sektoriaus ir subsektorių deficito duomenys

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją fiskalinei priežiūrai vykdyti. Valdžios sektoriaus ir subsektorių deficitas / perteklius.

metinis

T-REG-27,

LRV-NUT-15, 19

Valstybės biudžeto apyskaita, savivaldybių biudžetų apyskaitos, socialinio draudimo ir kitų valstybės pinigų fondų apyskaitų duomenys.

Iki kovo 25 d.– išankstinė, rugsėjo 23 d. – patikslinta statistinė informacija

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt, teikiama Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktoratui (?[ | ], @) ( kartu su Statistikos departamento duomenimis).

5.

Valdžios sektoriaus skola užsienio kreditoriams

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie valdžios sektoriui priskiriamų subjektų, turinčių teisę prisiimti skolinius įsipareigojimus, skolą užsienio kreditoriams, Centrinės valdžios bei vietos valdžios užsienio paskolų panaudojimą bei jų grąžinimo kreditoriams eigą. Statistinė informacija vartotojams pateikiama grupuojant pagal finansavimo kryptis, veiklos rūšis, valiutas, kreditorius.

metinis,

 

ketvirtinis

LR-ĮST-19,

LRV-NUT-19

Finansų ministerijos, Lietuvos banko duomenys (centrinės valdžios užsienio paskolų registras, tiesioginių paskolų registras).

Kovo 22 d.,

 

kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Valdžios sektoriaus užsienio paskolos (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Mėnraštis.

6.

Valstybės skola

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją apie valstybės skolos rodiklius. Valstybės skola pagal skolos priemones ir pagal kreditorius.

ketvirtinis, metinis

T-REG-27,

LRV-NUT-4,

MIN-DEP-TA-16

Centrinės valdžios ir socialinės apsaugos fondų paskolų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių žiniaraščiai, Lietuvos banko pinigų apžvalgos ir kiti duomenys.

Terminais, nurodytais finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakyme Nr. 1K-189 „Dėl valstybės skolos apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 82-2972; 2006, Nr. 72-2722) (toliau – finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 1K-189).

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt, teikiama Statistikos departamentui nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, suinteresuotoms institucijoms.

7.

Centrinės valdžios skola

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją apie centrinės valdžios skolos rodiklius. Centrinės valdžios skola pagal skolos priemones ir pagal kreditorius.

mėnesinis

T-REG-27,

LRV-NUT-4,

MIN-DEP-TA-16

Centrinės valdžios ir socialinės apsaugos fondų paskolų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių žiniaraščiai, Lietuvos banko pinigų apžvalgos duomenys.

Terminais, nurodytais Finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakyme Nr. 1K-189.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt, teikiama Tarptautiniam valiutos fondui.

8.

Ataskaita apie valstybės skolą

Finansų ministerija

Analizuoti ir apibendrinti metinės valstybės skolos būklę: valstybės skola pagal skolos priemones, kreditorius, valiutas, skolos trukmę.

metinis

LR-ĮST-19,

LRV-NUT-19

Valstybės skolinių įsipareigojimų žiniaraščių, Finansų ministerijos duomenys.

Iki kovo 20 d.

Šalis

Teikiama Lietuvos Respublikos Seimui kartu su valstybės biudžeto vykdymo ataskaita.

2.05. Nuosavų išteklių statistika

2.05.01. Nuosavų išteklių statistika – BNPj

 

 

 

 

1.

BNPj nuosavų išteklių įvertinimas: 2002–2010 m. BVP ir BNPj, jų komponentai ir kokybės ataskaita

Statistikos departamentas

Įvertinti BNPj rodiklį, pagal kurį skaičiuojamos įmokos į ES, ir jo komponentus pagal standartizuotą klausimyną ir pateikti kokybės ataskaitą, paaiškinančią metodikos ar duomenų šaltinių pasikeitimus.

metinis

T-REG-9, 11, 19,

EK-REG-11, 28, 32,

LRV-NUT-15, 25

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Rugsėjo 22 d.

Šalis

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), statistinė informacija teikiama Lietuvos nuolatinei atstovybei prie Europos Komisijos, Finansų ministerijai, Eurostatui (BNPj klausimynas).

2.

2009 m. oficialiai neapskaitytos ekonomikos (toliau – ONE) įvertinimas

Statistikos departamentas

Nustatyti ONE dalį BVP, tobulinti jos vertinimo metodiką, įvertinti nelegalių veiklų dalį, parengti procedūrų lenteles.

metinis

T-REG-9, 19,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Gruodis

Šalis

Apibendrinti statistiniai duomenys naudojami BVP komponentams įvertinti ir tikslinti, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @), statistinė informacija teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

3.

Nelegalių veiklų įvertinimo metodikos parengimas ir makroekonominių statistinių rodiklių įvertinimas

Statistikos departamentas

Vykdant Eurostato inicijuotą projektą parengti metodiką ir įvertinti nelegalių veiklų sukurtą bendrojo vidaus produkto dalį, siekiant užtikrinti BVP ir BNPj išsamumą.

metinis

T-REG-9, 19,

LRV-NUT-15,

Eurostato projektas

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Iki 2011 m. birželio mėn.

Šalis

Papildytas BNPj duomenų šaltinių ir metodų aprašas,

ataskaita teikiama Eurostatui.

4.

Kapitalo atsargų ir kapitalo suvartojimo vertinimų tobulinimas

Statistikos departamentas

Vykdant Eurostato inicijuotą projektą, patobulinti metodikas ir vertinimo schemas, atsižvelgiant į patikslintus valdžios sektoriaus ilgalaikio turto pagal amžių duomenis, siekiant užtikrinti BVP ir BNPj vertinimų patikimumą.

metinis

T-REG-9, 19,

LRV-NUT-15,

Eurostato projektas

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Sausis–gruodis

Šalis

Patiksinti BVP duomenys, papildytas BNPj duomenų šaltinių ir metodų aprašas, ataskaita teikiama Eurostatui.

2.05.02. Nuosavų išteklių statistika – pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM)

 

 

 

1.

Suderintos PVM nuosavų išteklių bazės ataskaitos parengimas

Finansų ministerija

Lietuvos PVM nuosavų išteklių dydis apskaičiuojamas nuo suderintos PVM nuosavų išteklių bazės.

metinis

T-REG-3,

LRV-NUT-25,

MIN-DEP-TA-14

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys ir Statistikos departamento statistinė informacija.

Iki liepos 31 d.

Šalis

Statistinė informacija teikiama Europos Komisijai.

2.

2010 m. PVM bazės nuosavų išteklių įvertinimas: kompensacinių PVM bazės rodiklių skaičiavimas (2008 m. bazės pagrindu) ir išsamus duomenų šaltinių ir procedūrų aprašymas

Statistikos departamentas

Išteklių-panaudojimo lentelių duomenų ir kitų šaltinių pagrindu įvertinti vidutinį svertinį PVM tarifą, korekciją dėl specialios schemos taikymo ūkininkams ir parengti statistinių duomenų šaltinių ir metodų aprašymą.

metinis

T-REG-9, 19,

LRV-NUT-25

Suvestiniai statistiniai, Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, VĮ Registrų centro duomenys.

Gegužės 31 d.

Šalis

Statistinė informacija teikiama Finansų ministerijai įmokų dydžiui į ES biudžetą skaičiuoti.

2.06. Kainos

 

 

 

 

2.06.01. Vartotojų kainų indeksai ir kainos

 

 

1.

Vartotojų kainų indeksas (toliau – VKI)

Statistikos departamentas

Atrinktų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti VKI, kuris naudojamas infliacijos lygiui šalyje matuoti, šalies makroekonominiams rodikliams palyginamosiomis kainomis vertinti. Skaičiuojami 96 klasių, 38 grupių, 12 skyrių pagal tarptautinį Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorių (toliau – COICOP) ir bendrasis VKI bei 35 specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų grupių kainų indeksai ir jų pokyčiai, kai kurių prekių ir paslaugų vidutinės kainos.

mėnesinis

LR-ĮST-22,

LRV-NUT-10

Atrankinis statistinis tyrimas,

KA-11, imtis – 3800 prekybos ir paslaugų įmonių vietos vienetų (statistiniai duomenys renkami registruojant kainas ir atliekant apklausą),

KA-05, imtis – 5 draudimo paslaugas teikiančios įmonės; valstybės ir savivaldybių teisės aktai dėl kainų ir tarifų.

6 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

už 2011 m. sausį – 10 d. d.

Šalis

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai (pranešimai spaudai), statistinė informacija ir VKI kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, statistinė informacija – „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, Alkoholio vartojimas ir padariniai (informacija @), Tabako vartojimas ir padariniai (informacija @), Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys.

2.

Suderintas vartotojų kainų indeksas (toliau – SVKI)

Statistikos departamentas

Skaičiuoti su kitomis ES valstybėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą. SVKI naudojamas infliacijai ES matuoti, tarptautiniams palyginimams atlikti, Europos centrinio banko pinigų politikai vykdyti, ES valstybių kainų stabilumui stebėti, ekonomikos konvergencijai vertinti (pagal konsoliduotos Europos bendrijos steigimo sutarties 121 straipsnį (Mastrichto sutarties 109 j straipsnis). Skaičiuojami 91 klasės, 39 grupių, 12 skyrių pagal COICOP klasifikatorių, pritaikytą SVKI reikmėms (toliau (COICOP / HICP), ir bendrasis SVKI bei 8 specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų grupių kainų indeksai.

mėnesinis

T-REG-7

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo duomenys.

7 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

už 2011 m. sausį – vasario 21 d.

Šalis

Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI (pranešimai spaudai), statistinė informacija ir SVKI kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, teikiama Eurostatui.

3.

Pastovių mokesčių suderintas vartotojų kainų indeksas (toliau – pastovių mokesčių SVKI)

Statistikos departamentas

Pagal Europos centrinio banko ir Eurostato parengtą metodiką skaičiuoti pastovių mokesčių SVKI. Rodiklis reikalingas Europos centriniam bankui ir Lietuvos bankui infliacijos prognozėms bei konvergencijos ataskaitoms rengti. Skaičiuojami 91 klasės, 39 grupių, 12 skyrių pagal COICOP / HICP klasifikatorių, 6 specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų grupių ir bendrasis pastovių mokesčių SVKI.

mėnesinis

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo duomenys, Lietuvos Respublikos įstatymai dėl mokesčių.

11 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

už 2011 m. sausį – vasario 28 d.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis,

teikiama Eurostatui.

4.

Būsto kainų indeksas (bandomasis skaičiavimas)

Statistikos departamentas

Skaičiuoti būsto bandomąjį kainų indeksą, siekiant patenkinti Europos centrinio banko ir Lietuvos banko poreikį turėti rodiklį, parodantį būsto pardavimo kainų pokytį.

ketvirtinis

 

VĮ Registrų centro duomenų bazė,

atrankinis statistinis tyrimas,

KA-26, imtis – 143 statybos įmonės, vartojimo prekių ir paslaugų kainų, statybos sąnaudų kainų statistinių tyrimų duomenys.

Pagal Eurostato užklausą

Šalis

Būsto kainų indeksai (bandomasis skaičiavimas) teikiami Eurostatui.

5.

Infliacijos, apskaičiuotos pagal SVKI, prognozė

Statistikos departamentas

Įvertinti infliacijos lygį. Pateikiamas pagal SVKI apskaičiuotas kainų pokytis, palyginti su ankstesniu mėnesiu, vidutinis metinis ir metinės infliacijos įvertis.

mėnesinis

LRV-NUT-15

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų ir kitų statistinių tyrimų bei kitų institucijų statistinė informacija.

Einamojo mėnesio 12 d. d.

Šalis

Infliacijos prognozė (pranešimai spaudai).

6.

Pensininkų vartotojų kainų indeksas (toliau – PVKI)

Statistikos departamentas

Įvertinti prekių ir paslaugų, reikalingų mažiausias pajamas gaunančių pensininkų namų ūkių būtiniausiems vartojimo poreikiams patenkinti, kainų pokytį. Skaičiuojami 12 skyrių pagal COICOP klasifikatorių ir bendrasis PVKI.

mėnesinis

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo duomenys.

Paskutinė mėnesio savaitė ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

už 2011 m. sausį – kovo trečia savaitė

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, statistinė informacija Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

7.

Maisto produktų mažmeninės kainos šalies miestuose

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Rengti statistinę informaciją apie pieno, mėsos, grūdų produktų, vaisių ir daržovių, žuvų bei kitų maisto produktų kainas Lietuvos didžiausių miestų mažmeninės prekybos centruose.

ketvirtinis,

 

savaitinis

MIN-DEP-TA-32

Atrankinis statistinis tyrimas keturiuose prekybos tinkluose („Iki“, „Maxima“, „Rimi“, „Norfa“) Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje, iš viso 24 prekybos centrai.

Sausis, kovas, birželis, rugsėjis,

iki kiekvieno penktadienio 16 val.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėse www.vic.lt ir www.produktukainos.lt., dvisavaitiniai informaciniai leidiniai Agro RINKA (?[ | ], @), Lietuvos žemės ūkis faktai ir skaičiai (leidinys ?[ | ]), Žemės ūkis (leidinys ?[ | ]), teikiama Žemės ūkio ministerijai ir kitoms Žemės ūkio ministerijos nurodytoms institucijoms.

2.06.02. Europos palyginimų programa (toliau – EPP)

 

 

1.

Vartojimo prekių ir paslaugų kainos

Statistikos departamentas

Surinktų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti vidutines kainas ir jas bei pirminius kainų statistinius duomenis teikti Eurostatui šalių nacionalinių valiutų perkamosios galios paritetams (toliau – PGP) skaičiuoti. Kiekvienam statistiniam tyrimui atrenkamos tam tikros prekės ir paslaugos, kurios tiriamos kas 3 metai. 2011 m. bus atliekami statistiniai tyrimai: EPP 2011-1 „Paslaugos“ ir EPP 2011-2 „Baldai ir sveikata“, tikrinami ir patvirtinami statistinio tyrimo EPP 2010-2 „Transportas, restoranų ir viešbučių paslaugos“ rezultatai.

Pusmetinis

EPT-REG-19

Eurostato projektas

Atrankinis statistinis tyrimas,

KA-10, imtis: statistiniam tyrimui EPP 2011-1 – 420 prekybos ir paslaugų įmonių vietos vienetų; statistiniam tyrimui 2011-2 – 310 prekybos ir paslaugų įmonių vietos vienetų (statistiniai duomenys renkami registruojant kainas ir atliekant apklausą).

Sausis,

EPP 2011-1 – birželis,

liepa,

EPP 2011-2 – gruodis.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Europos palyginimų programos 2009 m. rezultatai (informacija @), Metraštis, teikiama Eurostatui.

2.

Gyvenamojo būsto nuomos kainos

Statistikos departamentas

Surinktų gyvenamojo būsto nuomos kainų pagrindu rengti statistinę informaciją apie vidutines gyvenamojo būsto nuomos kainas ir ją teikti Eurostatui šalių nacionalinių valiutų PGP skaičiuoti.

metinis

EPT-REG-19

Eurostato projektas

Atrankinis statistinis tyrimas,

KA-02, imtis – 35 nekilnojamojo turto agentūros.

Rugpjūtis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Europos palyginimų programos 2009 m. rezultatai (informacija @), Metraštis, teikiama Eurostatui.

3.

Gamybos priemonių (mašinų, įrenginių, statybos objektų) kainos

Statistikos departamentas

Surinktų gamybos priemonių kainų statistinių duomenų pagrindu rengti ir teikti statistinę informaciją Eurostatui šalių nacionalinių valiutų PGP skaičiuoti.

Kas 2 metai

EPT-REG-19

Eurostato projektas

Atrankinis tyrimas,

KA-01, imtis – 259 respondentai.

Vasaris,

birželis,

liepa

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Europos palyginimų programos 2009 m.rezultatai (informacija @), Metraštis, teikiama Eurostatui.

4.

Kompensacijos darbuotojams pagal profesijas

Statistikos departamentas

Įvertinti kompensacijas darbuotojams pagal tam tikras profesijas, darbo laiko statistinius rodiklius ir teikti EPP.

metinis

EPT-REG-19

Eurostato projektas

Darbo užmokesčio struktūros, sąnaudų ir darbo apmokėjimo statistinių tyrimų duomenys.

Birželis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Europos palyginimų programos 2009 m. rezultatai (informacija @), Metraštis, teikiama Eurostatui.

5.

BVP išlaidų komponentų struktūros parengimas perkamosios galios paritetams skaičiuoti

Statistikos departamentas

Pateikti išsamesnius namų ūkių ir valdžios sektoriaus bei pelno nesiekiančių institucijų galutinio vartojimo išlaidų, bendrojo kapitalo formavimo, eksporto ir importo statistinius duomenis (561 rodiklis), kurie naudojami šalies BVP perskaičiuoti pagal perkamosios galios standartus.

metinis

EPT-REG-19,

T-REG-9, 11,

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Rugsėjis – išankstinė 2010 m., galutinė 2009 m. statistinė informacija

Šalis

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2009 (leidinys ?[ | ], @),

statistinė informacija teikiama Eurostatui (24 lentelė).

6.

Sveikatos priežiūros paslaugų kainos

Statistikos departamentas

Surinktų administracinių šaltinių ir statistinių tyrimų duomenų pagrindu rengti statistinę informaciją apie stacionarias sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas teikiančių įstaigų lovadienio kainas pagal įstaigų tipus, teikti ją Eurostatui šalių nacionalinių valiutų PGP skaičiuoti.

metinis

EPT-REG-19

Eurostato projektas

Higienos instituto, Valstybinės ligonių kasos, Globos įstaigų ir savarankiško gyvenimo namų seneliams ir žmonėms su negalia, Nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų, Socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonių statistinių tyrimų duomenys.

Rugsėjis

Šalis

Statistinė informacija teikiama Eurostatui.

2.06.03. Kompensacijos ir pensijos

1.

Būsto nuomos kainos

Statistikos departamentas

Surinktų statistinių duomenų pagrindu rengti statistinę informaciją apie būsto nuomos vidutines rinkos kainas ir ją teikti Eurostatui Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų, atsižvelgiant į jų buvimo vietą, darbo užmokesčio ir pensijų koregavimo koeficientams nustatyti.

metinis

T-REG-20

Atrankinis statistinis tyrimas, imtis – 10 nekilnojamojo turto agentūrų (statistiniai duomenys renkami atliekant apklausą ir dalyvaujant Eurostato atstovui).

Rugpjūtis

Vilniaus miestas

Statistinė informacija teikiama Eurostatui.

2.

Centrinės valdžios institucijų valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas

Statistikos departamentas

Nustatyti specialųjį valstybės tarnautojų darbo užmokesčio rodiklį, kaip pagrindinį elementą Europos Sąjungos (toliau – ES) personalo metiniam darbo užmokesčiui skaičiuoti.

metinis

T-REG-20

Valstybės tarnautojų registro, Gyventojų registro duomenų centrinės bazės duomenys.

Gruodis

Šalis

Statistinė informacija teikiama Eurostatui ES personalo metiniam darbo užmokesčiui skaičiuoti.

2.07. Tarptautinė prekyba prekėmis

 

 

 

 

 

 

2.07.04. Užsienio prekyba

 

 

 

 

 

 

1.

Intrastato statistinės informacijos rengimas

Statistikos departamentas

Rengti Intrastato statistinę informaciją apie prekių išvežimą iš Lietuvos į ES valstybes, prekių įvežimą iš ES valstybių į Lietuvą.

mėnesinis

EPT-REG-9,

EK-REG-27,

LRV-NUT-21

Intrastato statistinė ataskaita Išvežimas UPS-01, Intrastato statistinė ataskaita Įvežimas UPS-02. Duomenis teikia Lietuvos Respublikos PVM mokėtojų registre registruoti asmenys, viršiję Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu nustatytą Intrastato įvežimo arba išvežimo statistinės ataskaitos teikimo ribą.

40 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis,

apskritys – lietuviškos kilmės prekių išvežimas

Užsienio prekyba (pranešimai spaudai), užsienio prekybos statistinė informacija, eksporto ir importo statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys, teikiama Eurostatui.

 

 

Muitinės departamentas

Rinkti duomenis apie Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo prekybos su ES valstybėmis prekių įvežimą ir išvežimą.

mėnesinis

EPT-REG-9,

EK-REG-27,

LR-ĮST-46,

LRV-NUT-21

Intrastato statistinių ataskaitų Išvežimas UPS-01,

Įvežimas UPS-02 duomenys.

25 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

 

Pirminių duomenų bazė Statistikos departamentui užsienio prekybos statistinei informacijai rengti.

2.

Ekstrastato statistinės informacijos rengimas

Statistikos departamentas

Rengti Ekstrastato statistinę informaciją apie prekių išvežimą iš Lietuvos į ne ES valstybes (eksportą), prekių įvežimą į Lietuvą iš ne ES valstybių (importą).

mėnesinis

EPT-REG-35,

EK-REG-58, 59,

LRV-NUT-21

Muitinės departamento duomenys, Bendrasis administracinis dokumentas.

40 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis,

apskritys – lietuviškos kilmės prekių eksportas

Užsienio prekyba (pranešimai spaudai), užsienio prekybos statistinė informacija, eksporto ir importo statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys,

teikiama Eurostatui.

 

 

Muitinės departamentas

Rinkti deklaracijų duomenis apie prekių eksportą ir importą.

mėnesinis

EPT-REG-35,

EK-REG-58, 59,

LR-ĮST-46

Bendrųjų administracinių dokumentų duomenys.

15 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

 

Pirminių duomenų bazė Statistikos departamentui užsienio prekybos statistinei informacijai rengti.

2.08. Tarptautinė prekyba paslaugomis ir mokėjimų balansas

2.08.02. Mokėjimų balansas

1.

Įmonių finansinė-komercinė veikla su nerezidentais

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją, reikalingą mokėjimų balansui sudaryti: reikalavimai ir įsipareigojimai nerezidentams, tarptautinės prekybos paslaugomis statistiniai duomenys ir kt.

ketvirtinis

EPT-REG-11,

EK-REG-47,

LB-NUT-54

Ištisinis visų ekonominės veiklos rūšių įmonių, vykdančių finansinę-komercinę veiklą su nerezidentais, statistinis tyrimas,

F-06, 4064 respondentai.

60 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Mėnraštis, Metraštis, pirminių duomneų bazė teikiama Lietuvos bankui mokėjimų balansui sudaryti.

2.

Atvykę į Lietuvos Respubliką ir išvykę iš jos trečiųjų šalių asmenys ir transporto priemonės

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Rengti statistinę informaciją apie atvykstančių į Lietuvos Respubliką ir išvykstančių iš jos asmenų ir transporto priemonių srautus, skirstant juos pagal pasienio punktus ir asmenis pagal pilietybę.

mėnesinis

EPT-REG-11

Administraciniai duomenys.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Lietuvos bankui mokėjimų balansui sudaryti, suinteresuotoms institucijoms.

3.

Šalies skola užsieniui

Lietuvos bankas 3

Rengti statistinę informaciją apie bendrąją ir grynąją skolą užsieniui, skolos tvarkymo išlaidas. Statistinė informacija grupuojama pagal trukmę, sektorius, finansines priemones.

ketvirtinis

LR-ĮST-11,

KT-DOK-2, 3

Statistiniai ir administraciniai duomenys.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Išorės sektoriaus statistika (biuletenis @ ir metraštis ?[ | ], @), teikiama Pasaulio bankui, Tarptautinių atsiskaitymų bankui.

4.

Oficialiųjų tarptautinių atsargų ir užsienio valiutų likvidumo statistika

Lietuvos bankas 3

Rengti statistinę informaciją apie visas oficialiąsias tarptautines atsargas ir jų sudėtines dalis: srautai ir likučiai laikotarpio pabaigoje ir iš anksto nustatyti bei galimi trumpalaikiai grynieji srautai, susiję su oficialiosiomis tarptautinėmis atsargomis ir kitu turtu užsienio valiutomis.

mėnesinis

LR-ĮST-11,

ECB-TA-3,

KT-DOK-2, 3

Lietuvos banko ir Finansų ministerijos duomenys.

7 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Oficialiosios tarptautinės atsargos (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Išorės sektoriaus statistika (biuletenis @ ir metraštis ?[ | ], @), Lietuvos banko mėnesinis biuletenis @) (leidnio 12 numeris ?[ | ], @), teikiama Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Tarptautinių atsiskaitymų bankui.

5.

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Lietuvos bankas 3

Rengti statistinę informaciją apie einamąją sąskaitą: prekių ir paslaugų, pajamų (darbo ir investicijų), einamųjų pervedimų balansai; kapitalo ir finansinė sąskaitos: tiesioginės investicijos, investicijų portfelis, išvestinės finansinės priemonės, kitos investicijos; oficialiosios tarptautinės atsargos (srautai per laikotarpį, pagal sektorius, investicijų trukmę, šalis).

ketvirtinis,

mėnesinis

EPT-REG-11,

EK-REG-47,

LR-ĮST-11,

LB-NUT-26, 45, 54,

MIN-DEP-TA-50,

ECB-TA-3,

KT-DOK-5, 8

Statistiniai ir administraciniai duomenys.

80 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus,

30 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso apžvalga (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Išorės sektoriaus statistika (biuletenis @ ir metraštis ?[ | ], @), teikiama Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Tarptautinių atsiskaitymų bankui, Eurostatui.

6.

Lietuvos Respublikos tarptautinių investicijų balansas

Lietuvos bankas 3

Rengti statistinę inofrmaciją apie finansinę sąskaitą: tiesioginės investicijos, investicijų portfelis, išvestinės finansinės priemonės, kitos investicijos; oficialiosios tarptautinės atsargos (likučiai laikotarpio pabaigoje).

ketvirtinis

EPT-REG-11,

LR-ĮST-11,

LB-NUT-26, 45, 54,

MIN-DEP-TA-50,

ECB-TA-3,

KT-DOK-3

Statistiniai ir administraciniai duomenys.

80 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso apžvalga (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Išorės sektoriaus statistika (biuletenis @ ir metraštis ?[ | ], @), teikiama Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Tarptautinių atsiskaitymų bankui, Eurostatui.

2.08.03. Tiesioginės užsienio investicijos

 

 

1.

Įmonių tiesioginės užsienio investicijos ir nerezidentų įsigytas nekilnojamas turtas

Statistikos departamentas

Įvertinti tiesioginių užsienio investicijų būklę Lietuvoje ir Lietuvos įmonių tiesiogines investicijas užsienyje pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis.

metinis,

EPT-REG-11,

EK-REG-47,

LB-NUT-54

Ištisinis įmonių, turinčių tiesioginių užsienio investicijų nerezidentinėse įmonėse ir įmonių, kuriose nerezidentai turi tiesioginių užsienio investicijų, statistinis tyrimas,

TUI-01, 3362 respondentai.

Balandžio 1 d. – išankstinė statistinė informacija,

spalio 26 d. – galutinė statistinė informacija,

lapkričio 17 d. – galutinė statistinė informacija

Šalis,

 

 

 

 

savivaldybės

Tiesioginės užsienio investicijos (pranešimas spaudai), statistinė informacija ir tiesioginių užsienio investicijų rodiklio kokybės aprašas skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis,

Metraštis,

 

Lietuvos apskritys.

 

 

 

 

ketvirtinis

EPT-REG-11,

EK-REG-47,

LB-NUT-54

TUI-01, 1917 respondentų.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – statistinė informacija

šalis

Tiesioginės užsienio investicijos (pranešimai spaudai), statistinė informacija ir tiesioginių užsienio investicijų statistinio rodiklio kokybės aprašas skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis.

 

 

 

Įvertinti nerezidentų įsigyto nekilnojamojo turto vertę.

 

 

VĮ Registrų centro administraciniai duomenys.

 

 

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje rodikliui papildyti.

2.

Tiesioginės užsienio investicijos

Lietuvos bankas 3

Rengti statistinę informaciją apie tiesiogines užsienio investicijas pagal jų sudėtines dalis, šalis, ekonominės veiklos rūšis (srautai per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje).

ketvirtinis

EPT-REG-11,

LR-ĮST-11,

LB-NUT-54,

MIN-DEP-TA-50,

ECB-TA-3,

KT-DOK-3, 8

Statistiniai ir administraciniai duomenys.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Tiesioginės užsienio investicijos (panešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Išorės sektoriaus statistika (biuletenis @ ir metraštis ?[ | ], @),

teikiama Eurostatui.

2.08.06. Su užsieniu susijusių įmonių statistika

1.

Užsienio kontroliuojamų įmonių Lietuvoje pagrindiniai statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Rengti Lietuvoje veikiančių užsienio kontroliuojamų įmonių pagrindinius statistinius rodiklius (apyvarta, pridėtinė vertė, išlaidos personalui, materialinės investicijos ir kt.) pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis.

metinis

EPT-REG-17

Tiesioginių užsienio investicijų, verslo struktūros statistinių tyrimų, Statistinio ūkio subjektų registro, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kiti duomenys.

Liepa – 2009 m. statistinė informacija

Šalis

Su užsieniu susijusių įmonių veikla (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama

Eurostatui.

2.

Lietuvos kontroliuojamų įmonių užsienyje pagrindiniai statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie užsienyje veikiančių Lietuvos ūkio subjektų kontroliuojamų įmonių skaičių, dirbančiuosius ir pajamas pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis.

metinis,

EPT-REG-17

Tiesioginių užsienio investicijų, verslo struktūros statistinių tyrimų, Statistinio ūkio subjektų registro, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kiti duomenys.

Liepa

Šalis

Su užsieniu susijusių įmonių veikla (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama

Eurostatui.

2.09. Kita makroekonomikos statistika

2.09.01. Makroekonomikos statistinių rodiklių analizė

1.

Pagrindinių makroekonomikos statistinių rodiklių tendencijų analizė

Statistikos departamentas

Apžvelgti bendruosius šalies ekonomikos ir didžiausią įtaką jai turinčių ekonomikos sričių statistinius rodiklius, juos palyginti su ES vlastybių statistiniais rodikliais. Analizuoti statistinių rodiklių kitimo tempus, pateikti tendencijų prognozes.

ketvirtinis

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Lietuvos ekonomikos ketvirtinė apžvalga (@), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

2.

Šalies ūkio našumas

Statistikos departamentas

Įvertinti šalies ūkio ir atskirų veiklų darbo našumą EVRK 1.1 red. dviejų ženklų lygiu ir perskaičiuoti pagal EVRK 2 red.

Pusmetinis

LRV-NUT-15

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

Balandis – pirmasis įvertis, spalis – patikslintas įvertis

Šalis

Šalies ūkio našumas (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

2.09.02. Kita makroekonomikos statistika

1.

Duomenys apie sumokėtus mokesčius

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie sumokėtus mokesčius į valstybės ir savivaldybės biudžetus ir į Garantinį fondą, sugrupuoti pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydžius ir teritorijos administracinius vienetus.

ketvirtinis

LRV-NUT-19

Administraciniai duomenys.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

2.

Valstybės turto perdavimas savivaldybėms

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie dalinį valstybės turto perdavimą savivaldybių nuosavybėn.

ketvirtinis

LRV-NUT-8

Savivaldybių duomenys.

25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Statistinė informacija teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

3.

Valstybės ir savivaldybių turtas

Statistikos departamentas

Rengti ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą. Turtas pagal rūšis, įsipareigojimai.

metinis

LR-ĮST-25,

LRV-NUT-17

Ištisiniai juridinių asmenų, valdančių valstybės ir savivaldybių turtą patikėjimo teise, statistiniai tyrimai, VT-01, 1013 respondentų,

VT-02, 60 savivaldybių, Lietuvos banko, VĮ Registrų centro ir kitų institucijų administraciniai duomenys.

Lapkričio 1 d.

Šalis

Valstybės turto ataskaita skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

3. VERSLO STATISTIKA

 

 

 

 

 

 

3.01. Metinė verslo statistika

 

 

 

3.01.01. Struktūrinė verslo statistika

 

 

 

1.

Nefinansinių įmonių verslo struktūra

Statistikos departamentas

Įvertinti pagrindinius ekonominius statistinius rodiklius pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydį (pajamos, sąnaudos, pelnas, produkcija, pridėtinė vertė, turtas, įsipareigojimai ir kt.).

metinis

EPT-REG-21,

LRV-NUT-15

Atrankinis statistinis tyrimas,

F-01, imtis – 8960 respondentų, arba 7 procentai nefinansinių įmonių, kurių pajamos sudaro apie 80 procentų visų nefinansinių įmonių pajamų. Likusių įmonių duomenys gaunami iš administracinių šaltinių: VĮ Registrų centro įmonių metinių finansinių ataskaitų, Valstybinės mokesčių inspekcijos įmonių pelno ir gyventojų pajamų mokesčių deklaracijų.

Liepa – galutinė 2009 m.,

rugpjūtis – išankstinė 2010 m. statistinė informacija

Šalis, pagal eavivaldybes – darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, pridėtinė vertė, investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą

Verslo struktūros rodikliai (pranešimas spaudai), verslo struktūros statistinė informacija, įmonių skaičiaus, dirbančiųjų skaičiaus, apyvartos, išlaidų personalui bei pridėtinės vertės statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Verslo struktūros rodikliai 2009 (leidinys ?[ | ], @), Smulkių, vidutinių ir didelių įmonių pagrindiniai rodikliai 2009 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis, Lietuvos apskritys, statistinė informacija teikiama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Eurostatui.

2.

Nefinansinių įmonių finansiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie pagrindinius įmonių finansinius rodiklius, įvertinti įmonių įsiskolinimo būklę bei veiklos efektyvumą (pajamos, sąnaudos, pelnas, turtas, įsipareigojimai, produkcija, pridėtinė vertė ir kt.).

ketvirtinis

LR-ĮST-11,

LRV-NUT-40

Atrankinis nefinansinių įmonių statistinis tyrimas,

F-01, imtis – 6182 respondentai.

80 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Įmonių finansiniai rodikliai (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, statistinė informacija teikiama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

3.

Verslo paslaugų struktūra

Statistikos departamentas

Įvertinti kompiuterių, teisinių, apskaitos, buhalterijos, audito, mokesčių bei valdymo konsultacijų, reklamos, įdarbinimo paslaugų pardavimo pajamas pagal produktus ir klientus (EVRK 2 red. 58.2, 62, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 73.1, 78 veiklose).

metinis

EPT-REG-21

Atrankinis statistinis tyrimas,

PS-01, PS-02, PS-03, PS-04,

PS-08, PS-10, imtis – 948 respondentai.

2012 m. liepa

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

teikiama Eurostatui.

4.

Prekybos ir maitinimo įmonių veikla ir tinklas

Statistikos departamentas

Įvertinti prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos ir tinklo apimties pokyčius: apyvarta be PVM, alkoholinių ir tabako gaminių pardavimas, parduotuvių skaičius, maitinimo vienetų skaičius, prekybinis plotas. Rodikliai pateikiami pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red. G sekcija ir I sekcijos 56 skyrius keturių ženklų lygiu) ir įmonių dydžio grupes (1–9, 10–49, 50 ir daugiau dirbančiųjų).

metinis

EPT-REG-21

Atrankinis statistinis tyrimas,

PR-07, imtis –11458 respondentai, arba 49 procentai prekybos ir maitinimo įmonių, kurių apyvarta sudaro apie 86 procentus visos apyvartos.

Rugsėjo 21 d.

Savivaldybės

Statistinė informacija, didmeninės ir mažmeninės prekybos bei maitinimo įmonių apyvartos statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis, Lietuvos apskritys.

5.

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos sudėtis

Statistikos departamentas

Įvertinti variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos be PVM sudėtį pagal Produktų gaminių ir paslaugų klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DĮ-190 (Žin., 2009, Nr. 98-4161) (toliau – PGPK) prekių grupes 6 ženklų lygiu.

Kas 5 metai

EPT-REG-21

Atrankinis statistinis tyrimas,

PR-13, imtis – 1899 respondentai, arba 48 procentai prekybos ir maitinimo įmonių, kurių apyvarta sudaro apie 70 procentų visos apyvartos.

Rugsėjo 21 d.

Šalis

Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis.

6.

Piniginio tarpininkavimo įstaigų veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie piniginio tarpininkavimo įmonių veiklą. Balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų statistiniai duomenys, statistinė informacija apie dirbančiuosius ir kita. Pagal apskritis rengiami 4 rodikliai: vietinių vienetų skaičius, vidutinis darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą.

metinis,

EPT-REG-21,

T-DIR-1,

LRV-NUT-15

Ištisinis kredito įstaigų statistinis tyrimas, B-01, 87 respondentai, Lietuvos banko duomenys.

Rugpjūčio 19 d.,

Šalis,

apskritys – 4 rodikliai (žr. 3 skl.),

Finansinio tarpininkavimo įstaigų veikla (pranešimas spaudai), statistinė informacija, įmonių ir dirbančiųjų skaičiaus, išlaidų personalui, pridėtinės vertės ir bendrųjų investicijų į materialųjį turtą statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Finansų įmonių statistika 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis, statistinė informacija teikiama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Eurostatui.

 

 

 

 

ketvirtinis

T-REG-9,

LRV-NUT-15

Lietuvos banko duomenys.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Statistinė informacija teikiama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

7.

Draudimo įmonių veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie draudimo įmonių veiklą. Balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų statistiniai duomenys, statistinė informacija apie dirbančiuosius ir kita. Pagal apskritis rengiami 4 rodikliai: vietinių vienetų skaičius, vidutinis darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą.

 

Rengti statistinę informaciją apie draudimo įmonių veiklą.

metinis,

EPT-REG-21,

T-REG-9,

EK-REG-5, 52, 53,

T-DIR-4,

LRV-NUT-15,

Ištisinis draudimo įmonių statistinis tyrimas, F-02, 13 respondentų, Draudimo priežiūros komisijos duomenys.

Rugpjūčio 19 d.,

gruodis,

Šalis,

apskritys – 4 rodikliai (žr. 3 skl.),

Finansinio tarpininkavimo įstaigų veikla (pranešimas spaudai)

ketvirtinis

LRV-NUT-15,

Draudimo priežiūros komisijos duomenys.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus,

 

Statistinė informacija teikiama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Mėnraštis.

 

 

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija (toliau – Draudimo priežiūros komisija)

Rengti struktūrinės verslo statistikos rodiklius apie draudimo įmokas, išmokas, techninius atidėjimus ir kita.

metinis

EK-REG-53

Draudimo įmonių duomenys.

spalio 1 d.

šalis

Statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

8.

Lietuvos draudimo įmonių valdomas investicijų portfelis

Draudimo priežiūros komisija

Rengti statistinę informaciją draudimo rinkai apžvelgti ir visuomenei informuoti.

ketvirtinis

LR-ĮST-44,

MIN-DEP-TA-44, 45, 46, 47

Draudimo įmonių duomenys.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, metinė statistinė informacija – rugpjūčio 1 d.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.dpk.lt, Draudimas Lietuvoje (leidinys ?[ | ]), teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

9.

Lietuvos draudimo įmonių statistiniai veiklos rodikliai

Draudimo priežiūros komisija

Rengti statistinę informaciją draudimo rinkai apžvelgti ir visuomenei informuoti.

metinis,

 

ketvirtinis

LR-ĮST-44,

MIN-DEP-TA-49

Draudimo įmonių duomenys.

Iki spalio 1 d.,

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.dpk.lt,

Draudimas Lietuvoje (leidinys ?[ | ]).

10.

Lietuvos draudimo įmonių ir kitų ES valstybių narių draudimo įmonių filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, statistiniai veiklos rodikliai

Draudimo priežiūros komisija

Rengti statistinę informaciją draudimo rinkai apžvelgti ir visuomenei informuoti.

mėnesinis

MIN-DEP-TA-49

Draudimo įmonių duomenys.

45 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.dpk.lt.

11.

Lietuvos draudimo brokerių veiklos rezultatai

Draudimo priežiūros komisija

Rengti statistinę informaciją draudimo rinkai apžvelgti ir visuomenei informuoti.

ketvirtinis

LR-ĮST-44,

MIN-DEP-TA-44, 45, 46, 47

Draudimo įmonių duomenys.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, metiniai statistiniai duomenys iki rugpjūčio 1 d.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.dpk.lt, Draudimas Lietuvoje (leidinys ?[ | ]).

12.

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga

Draudimo priežiūros komisija

Rengti statistinę informaciją draudimo rinkai apžvelgti ir visuomenei informuoti.

metinis

LR-ĮST-44

Draudimo priežiūros komisijos duomenys.

Lapkričio 1 d.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.dpk.lt, Draudimas Lietuvoje (leidinys ?[ | ]).

13.

Privalomojo draudimo veiklos statistika

Draudimo priežiūros komisija

Rengti statistinę informaciją apie privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą (audito įmonių, antstolių, advokatų, statybos įmonių, sveikatos įstaigų, išskyrus vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą).

ketvirtinis,

 

metinis

MIN-DEP-TA-48

Draudimo įmonių duomenys.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus,

iki liepos 1 d.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.dpk.lt.

14.

Kitų finansinio tarpininkavimo įmonių veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie kitų finansinio tarpininkavimo įmonių (finansinės išperkamosios nuomos, finansų maklerio, draudimo brokerių ir kt.) veiklą. Balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų statistiniai duomenys, statistinė informacija apie dirbančiuosius ir kita. Pagal apskritis rengiami 4 rodikliai: vietos vienetų skaičius, vidutinis darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą.

metinis,

EPT-REG-21,

T-REG-9,

EK-REG-5, 52, 53,

LRV-NUT-15,

Ištisinis kitų finansinio tarpininkavimo įmonių statistinis tyrimas, F-03, 365 respondentai,

F-03 sutrumpinta, 23 respondentai, Vertybinių popierių komisijos duomenys.

Rugpjūčio 19 d., birželis (2009 m. statistiniai duomenys),

Šalis,

apskritys – 4 rodikliai (žr. 3 skl.),

Finansinio tarpininkavimo įstaigų veikla (pranešimas spaudai), įmonių ir dirbančiųjų skaičiaus, išlaidų personalui, pridėtinės vertės ir bendrųjų investicijų į materialųjį turtą statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Finansų įmonių statistika 2010 (leidinys ?[ | ], @), Metraštis, sttaistinė informacija teikiama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Eurostatui.

ketvirtinis

 

LRV-NUT-15

Atrankinis kitų finansinio tarpininkavimo įmonių statistinis tyrimas, F-03, imtis – 155 respondentai, Vertybinių popierių komisijos duomenys.

 

 

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus,

 

Statistinė informacija teikiama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

 

 

Vertybinių popierių komisija

Rengti valdymo įmonių, finansų maklerio įmonių balansų, nebalansinių ataskaitų ir pelno (nuostolių) ataskaitų bei kolektyvinio investavimo subjektų balansų ir pajamų (sąnaudų) ataskaitų suvestinius statistinius duomenis.

metinis,

ketvirtinis,

LR-ĮST-42, 48

Ištisinis valdymo įmonių, 13 respondentų ir finansų maklerio įmonių, 10 respondentų statistinis tyrimas.

Gegužės 20 d.,

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui ir Lietuvos bankui.

15.

Pensijų fondų veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie pensijų fondų veiklą. Balanso, grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitų statistiniai duomenys, struktūriniai statistiniai rodikliai, statistiniai duomenys apie pensijų fondų dalyvius ir kt.

metinis,

EPT-REG-21,

 

T-REG-9,

Draudimo priežiūros komisijos ir Vertybinių popierių komisijos duomenys.

Rugpjūčio 19 d.,

gruodis,

Šalis

Finansinio tarpininkavimo įstaigų veikla (pranešimas spaudai), nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Finansų įmonių statistika 2010 (leidinys ?[ | ], @), Mėnraštis, Metraštis, Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Mėnraštis, teikiama Eurostatui.

ketvirtinis,

EK-REG-5, 52, 53,

 

LRV-NUT-15,

 

 

 

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus,

 

Statistinė informacija nacionalinėms sąskaitoms sudaryti,

Mėnraštis.

 

 

Vertybinių popierių komisija

Rengti pensijų fondų balansų ir grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitų suvestinius ir pensijų fondų struktūrinius verslo statistinius rodiklius.

metinis,

ketvirtinis,

LR-ĮST-27, 43,

Valdymo įmonių duomenys.

Gegužės 20 d.,

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

 

 

Draudimo priežiūros komisija

Rengti pensijų fondų balansų ir grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitų suvestinius ir pensijų fondų struktūrinius verslo statistinius rodiklius.

metinis,

ketvirtinis

LR-ĮST-27, 43

Gyvybės draudimo įmonių duomenys.

Birželio 20 d.,

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

 

Statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

16.

Pensijų fondų investicinė struktūra

Draudimo priežiūros komisija

Rengti statistinę informaciją apie pensijų fondus.

mėnesinis

EK-REG-16, 17,

LR-ĮST-27, 43

Gyvybės draudimo įmonių duomenys.

45 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.dpk.lt.

17.

Įmonių skolos vertybiniai popieriai

Vertybinių popierių komisija

Rengti statistinę informaciją apie įmonių skolos vertybinius popierius.

mėnesinis

LR-ĮST-47

Vertybinių popierių emitentų duomenys.

10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija teikiama Lietuvos bankui.

18.

Finansų maklerio įmonių ir komercinių bankų, teikiančių investicines paslaugas, iš investuotojų gautos pajamos

Vertybinių popierių komisija

Rengti statistinę informaciją apie finansų maklerio įmonių ir komercinių bankų, teikiančių investicines paslaugas, gautas pajamas, susijusias su investavimo į vertybinius popierius veikla.

ketvirtinis

LR-ĮST-48

Finansų maklerio įmonių ir komercinių bankų, teikiančių investicines paslaugas, duomenys.

60 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija teikiama Lietuvos bankui.

19.

Finansinių priemonių rinkos apžvalga

Vertybinių popierių komisija

Informuoti visuomenę apie finansinių priemonių rinką.

metinis

LR-ĮST-48

Finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių emitentų, kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų duomenys.

Liepos 1 d.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.vpk.lt, Vertybinių popierių komisijos 2010 m. veiklos ataskaita ir finansinių priemonių rinkos plėtros tendencijos.

20.

Kapitalo rinkos duomenys

Vertybinių popierių komisija

Rengti statistinę informaciją apie finansinių priemonių rinką.

ketvirtinis

LR-ĮST-47, 48

Finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių emitentų, kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų duomenys.

80 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.vpk.lt.

21.

Smulkių ir vidutinių įmonių verslo sąlygos: įmonių veiklos finansavimas

Statistikos departamentas

Įvertinti bendrus ir specifinius smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių ekonominės demografijos bruožus, verslo finansavimo šaltinius, įmonių konkurencingumą, įvertinti smulkių ir vidutinių įmonių būklę bei verslo sąlygas.

metinis

EPT-REG-17,

EK-REG-51,

Eurostato projektas

Statistinio verslo sąlygų tyrimo, atlikto 2010 m., duomenys.

Gegužės 20 d.

Šalis

Informacija apie smulkių ir vidutinių įmonių verslo sąlygas: Įmonių veiklos finansavimas (informacija @), teikiama Eurostatui.

22.

Šalies konkurencingumas

Statistikos departamentas

Surinkti ir pateikti Pasaulio ekonomikos forumui (PEF) statistinę informaciją šalies konkurencingumui vertinti.

metinis

 

Atrankinis įmonių ir įstaigų statistinis tyrimas, imtis – 350 respondentų.

Gruodžio 20 d.

Šalis

Šalies konkurencingumas (pranešimas spaudai), statistiniai duomenys teikiami Pasaulio ekonomikos forumui.

23.

Verslo demografijos rodikliai

Statistikos departamentas

Nustatyti veikiančių, pradėjusių veiklą ir nutraukusių veiklą ūkio subjektų skaičių ir struktūrą pagal ekonominės veiklos rūšis, darbuotojų skaičių, pajamų dydį, naujų subjektų išlikimo lygį ir visų ūkio subjektų vystymąsi.

metinis

EPT-REG-21

Statistinio ūkio subjektų registro duomenys.

Sausio 6 d., liepos 7 d.,

birželis

Savivaldybės

Veikiantys ūkio subjektai ir verslumas (pranešimas spaudai),

ataskaita teikiama Eurostatui.

24.

Įmonių bankrotas ir restruktūrizavimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie bankrutuojančių ir bankrutavusių bei restruktūrizuojamų įmonių skaičių, įmonių bankroto eigą, kreditorinį įsiskolinimą bei skolų grąžinimą. Statistinė informacija grupuojama pagal apskritis, įmonių dydį, bankroto iniciatorius, ekonominės veiklos rūšis, kreditorinio įsiskolinimo rūšis ir kt.

metinis,

pusmetinis

LR-ĮST-33, 34,

LRV-NUT-16

Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Įmonių bankroto valdymo departamentas) duomenys.

Liepos 1 d.,

liepos 22 d., gruodžio 13 d.

Apskritys

Įmonių bankrotas (pranešimas spaudai), pagrindiniai statistiniai rodikliai www.stat.gov.lt,

Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys, Įmonių bankrotas 2010-12-31 (leidinys @), Įmonių bankrotas 2011-06-30 (leidinys @).

 

 

Įmonių bankroto valdymo departamentas

Kaupti, analizuoti duomenis ir rengti apibendrintą statistinę informaciją apie įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eigą (procesų skaičius pagal metus, ekonominės veiklos rūšis, apskritis, teisinę formą, bankroto iniciatorius, įmonių dydį; bankroto procesų trukmę, pagrindinius finansinius rodiklius (turtą, įsipareigojimus, darbuotojų skaičius ir kt.).

metinis, pusmetinis