LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. liepos 4 d. Nr. 3-301

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 75-2264; 2005, Nr. 31-974) 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro“ (Žin., 2004, Nr. 156-5703), 24 punktu ir siekdamas užtikrinti 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 789/2004 dėl krovininių ir keleivinių laivų perkėlimo Bendrijoje iš vieno registro į kitą, panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 613/91, įgyvendinimą:

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad asmenys, įregistravę jūrų laivus Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 481 „Dėl jūrų laivų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-837), iki 2006 m. sausio 1 d. privalo pateikti Lietuvos saugios laivybos administracijai šiuo įsakymu patvirtintų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklėse numatytus papildomus duomenis bei tai patvirtinančius dokumentus.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 481 „Dėl jūrų laivų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-837).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                                  PETRAS ČĖSNA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2005 m. liepos 4 d.

įsakymu Nr. 3-301

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato jūrų laivų ir nebaigtų statyti jūrų laivų registravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre (toliau – registras) ir laivo dokumentų išdavimo sąlygas ir tvarką.

2. Šios taisyklės nereglamentuoja Lietuvos Respublikos karo laivų, Lietuvos Respublikos pakrančių apsaugos laivų, laivų, priklausančių pagrindiniam laivui kaip gelbėjimo priemonės arba techninis inventorius, sportinių ir pramoginių laivų, savaeigių ir nesavaeigių kranų, platformų, baržų registravimo tvarkos. Lietuvos Respublikos karo laivai, Lietuvos Respublikos pakrančių apsaugos laivai, laivai, priklausantys pagrindiniam laivui kaip gelbėjimo priemonės arba techninis inventorius, sportiniai ir pramoginiai laivai, savaeigiai ir nesavaeigiai kranai, platformos, baržos registre neregistruojamos.

3. Šiose taisyklėse vartojamos Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 101-2300) ir Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 75-2264; 2005, Nr. 31-974) apibrėžtos sąvokos.

4. Už laivo įregistravimą registre ir išregistravimą iš jo, registre kaupiamų duomenų pakeitimus ir atnaujinimą ir už šiose taisyklėse nurodytų dokumentų išdavimą mokama teisės aktais nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

5. Šiose taisyklėse nurodyti laivo dokumentai išduodami valstybine ir anglų kalbomis.

 

II. REGISTRE REGISTRUOJAMI LAIVAI

 

6. Registre registruojamas:

6.1. laivybai jūroje suprojektuotas ir pastatytas laivas, turintis tai patvirtinančius dokumentus, kurio savininkas yra Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo;

6.2. nebaigtas statyti jūrų laivas, jeigu:

6.2.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra parengtas ir suderintas statomo laivo projektas;

6.2.2. sudaryta laivo statybos rangos sutartis;

6.2.3. atlikta ne mažiau kaip 20 procentų statomo laivo korpuso statybos darbų.

7. Registre laikinai registruojamas užsienio valstybėje įregistruotas jūrų laivas, kurį pagal laivo nuomos be įgulos sutartį (bareboat charter) išsinuomoja Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo.

 

III. LAIVUI ĮREGISTRUOTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 

8. Laivo savininkas, pageidaujantis įregistruoti laivą registre, pateikia Lietuvos saugios laivybos administracijai (toliau – Administracija):

8.1. prašymą įregistruoti laivą (šių taisyklių 1 priedas), jame nurodydamas suderintą su Administracija laivo pavadinimą;

8.2. nuosavybės teisę į laivą patvirtinančio dokumento originalą arba notaro patvirtintą tokio dokumento kopiją (arba nuorašą). Nuosavybės teisę į laivą patvirtinantis dokumentas užsienio valstybės kalba turi būti išverstas į valstybinę kalbą (vertėjo parašas išverstame dokumente turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu arba notaro);

8.3. dokumento, patvirtinančio, kad laivas yra išregistruotas, originalą (jeigu laivas buvo registruotas). Laivo išregistravimą patvirtinantis dokumentas užsienio valstybės kalba turi būti išverstas į valstybinę kalbą (vertėjo parašas išverstame dokumente turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu arba notaro);

8.4. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo notaro patvirtintą kopiją, jeigu laivo savininkas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo. Jeigu laivo savininkas – Lietuvos Respublikos pilietis, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

8.5. laivo matavimo liudijimo, išduoto įgaliotos klasifikacinės bendrovės arba Administracijos, kopiją;

8.6. leidimo naudoti laivo stotį, išduoto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, kopiją;

8.7. laivo klasės liudijimo, išduoto įgaliotos klasifikacinės bendrovės, kopiją;

8.8. laivo radijo įrangos saugumo liudijimo, išduoto įgaliotos klasifikacinės bendrovės arba Administracijos, kopiją;

8.9. pirminės laivo apžiūros aktą, išduotą Administracijos, arba apžiūros aktą, išduotą įgaliotos klasifikacinės bendrovės;

8.10. Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pažymą dėl sutikimo įregistruoti žvejybos laivą registre (šis reikalavimas taikomas registruojant žvejybinį laivą);

8.11. prašymą išduoti laivo įgulos minimumo liudijimą.

9. Šių taisyklių 8.2, 8.4–8.11 punktuose nurodytus dokumentus laivo savininkas privalo pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistruoti laivą pateikimo dienos.

10. Laivo savininkas kartu su prašymu įregistruoti laivą turi teisę pateikti šių taisyklių 8.3 punkte nurodyto dokumento kopijas faksu ar kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, su sąlyga, kad per 14 darbo dienų nuo laivo įregistravimo registre dienos Administracijai bus pateiktas šio dokumento originalas.

11. Tais atvejais, kai registruojant laivą registre kartu registruojamos ir valdymo teisės į laivą, kartu su 8 punkte nurodytais dokumentais pateikiamas valdymo teisę į laivą patvirtinančio dokumento originalas arba notaro patvirtinta tokio dokumento kopija (arba nuorašą).

 

IV. LAIVO ĮREGISTRAVIMAS REGISTRE

 

12. Administracija, prieš įregistruodama laivą, privalo patikrinti jo tapatumą pagal Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktą laivo identifikavimo numerį.

13. Pateikus šių taisyklių 8–10 punktuose nurodytus dokumentus, laivas registre įregistruojamas per tris darbo dienas ir laivo savininkui išduodami šių taisyklių 23 punkte nurodyti laivo dokumentai. Pasikeitus laivo savininkui ar suteikus sutartimi teises į laivą kitam Lietuvos Respublikos subjektui, Administracijai pateikiama nuosavybės teisių į laivą perleidimo sutartis ar sutartis, kuria suteikiama valdymo teisė į laivą bei 8 punkte nurodyti dokumentai apie laivo savininką (valdytoją). Daiktinės teisės į laivą registruojamos registre per tris darbo dienas, atitinkamai keičiant laivo registro įrašą. Laivo įgijėjui laivo dokumentai išduodami per tris darbo dienas, šių taisyklių nustatyta tvarka buvusiam laivo savininkui pateikus prieš tai išduotų laivo dokumentų originalus. Registre įregistravus duomenis apie laivo valdytoją, jam Administracija išduoda pažymėjimą, patvirtinantį apie teisių į laivą įregistravimą registre.

14. Registruojamam laivui registre suteikiamas laivo registracijos numeris, kuris negali būti suteiktas kitam laivui.

15. Kai laivas registruojamas registre pirmą kartą, laivui suteikiamas unikalus identifikavimo kodas, kuris vėliau naudojamas laivui identifikuoti registre ir sąveikai su kitais valstybės registrais bei informacinėmis sistemomis užtikrinti. Šis kodas nekeičiamas per visą laivo gyvavimo laiką. Išregistravus laivą, identifikavimo kodas negali būti panaudotas kitiems laivams registruoti. Unikalus identifikavimo kodas suteikiamas laivams Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

16. Kiekvienam laivui, prieš jį įregistruojant registre, atliekama pirminė laivo apžiūra, kuri vykdoma Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

17. Jeigu pirminės laivo apžiūros metu nustatoma, kad laivo ir jo įrenginių techninė būklė neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų arba laivui išduoti konvenciniai dokumentai negalioja, toks laivas įregistruojamas registre, tačiau jam neišduodamas šių taisyklių 23.2 punkte nurodytas Leidimas laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava.

18. Pašalinus pirminės laivo apžiūros metu nustatytus trūkumus, atliekama pakartotinė laivo apžiūra.

19. Administracija gali išduoti Leidimą laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava įregistruotam laivui (šių taisyklių 8 priedas): kol laivas bus išregistruotas iš registro ar laivui nuplaukti į registracijos uostą arba į numatytą laivo remonto vietą.

20. Administracija neįregistruoja laivo, jeigu:

20.1. patikrinus laivo tapatumą pagal Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktą laivo identifikavimo numerį, nustatoma, kad skiriasi laivo tapatybę patvirtinantys duomenys;

20.2. pateiktuose dokumentuose yra taisymo ar klastojimo žymių;

20.3 pateikiami ne visi šių taisyklių 8–10 punktuose nurodyti dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų;

20.4. nepateikti laivo savininko, valdytojo (ar jų įgalioto asmens) asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

20.5. taikomas daiktinių teisių į laivą apribojimas riboja objekto savininko ar valdytojo teisę registruoti laivą registre.

21. Jeigu dėl vienos iš 20 punkte išvardytų priežasčių laivas neįregistruojamas, laivo savininkas per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos informuojamas apie tai raštu ir jam grąžinami laivo registravimui pateikti dokumentai.

22. Įregistruojant jūrų laivą, registre įrašoma:

22.1. laivo unikalus identifikavimo kodas;

22.2. laivo pavadinimas;

22.3. asmens, įgalioto laivo savininko (valdytojo) vardu pateikti registravimo dokumentus, šių taisyklių 22.9 punkte nurodyti duomenys ir įgaliojimus suteikiančio dokumento numeris;

22.4. laivo įregistravimo data (metai, mėnuo, diena) ir vieta;

22.5. duomenys apie jūrų laivus:

22.5.1. registracijos numeris;

22.5.2. laivo pavadinimas;

22.5.3. laivo pastatymo duomenys:

22.5.3.1. laivo pastatymo metai;

22.5.3.2. laivo kilmės valstybės pavadinimas;

22.5.3.3. laivo rekonstravimo metai (jeigu laivas buvo rekonstruotas);

22.5.4. laivo paskirtis;

22.5.5. laivo dokumentuose nurodytas Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo identifikavimo numeris;

22.5.6. laivo šaukiniai, nurodyti leidime naudoti laivo stotį;

22.5.7. laivo ilgis (metrais);

22.5.8. laivo plotis (metrais);

22.5.9. laivo borto aukštis (metrais);

22.5.10. maksimali laivo grimzlė (metrais);

22.5.11. bendroji ir grynoji laivo talpa pagal 1969 m. tarptautinę konvenciją dėl laivų matmenų nustatymo (Žin., 1991, Nr. 32-881);

22.5.12. laivo dedveitas (tonomis);

22.5.13. eigos variklių tipas ir skaičius;

22.5.14. eigos variklių galingumas (kilovatais);

22.5.15. eigos variklių markė, gamybos metai, valstybės gamintojos pavadinimas;

22.5.16. laivo greitis (mazgais);

22.5.17. bendras elektros įrangos galingumas (kilovatais);

22.5.18. laivo techninę priežiūrą vykdančios įgaliotos klasifikacinės bendrovės pavadinimas;

22.6. papildomi duomenys jūrų laivą laikinai įregistruojant registre laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) atveju:

22.6.1. laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) sudarymo data (metai, mėnuo, diena) ir galiojimo trukmė;

22.6.2. laivo laikinojo įregistravimo galiojimo trukmė;

22.6.3. šių taisyklių 22.8 punkte nurodyti duomenys;

22.7. duomenys apie nebaigtus statyti jūrų laivus:

22.7.1. laivo statybos rangos sutarties sudarymo data (metai, mėnuo, diena);

22.7.2. atliktų laivo korpuso statybos darbų apimtis (procentais);

22.7.3. laivo statybos darbų pradžios data (metai, mėnuo, diena);

22.7.4. planuojama laivo statybos darbų pabaigos data (metai, mėnuo, diena);

22.7.5. šių taisyklių 22.5.4, 22.5.7–22.5.17 punktuose nurodyti duomenys apie nebaigtą statyti jūrų laivą;

22.7.6. laivo statybos techninę priežiūrą vykdančios įgaliotos klasifikacinės bendrovės pavadinimas;

22.7.7. šių taisyklių 22.10 punkte nurodyti duomenys apie laivo statytoją;

22.8. duomenys apie ankstesnį laivo registravimą (jeigu laivas anksčiau buvo registruotas):

22.8.1. ankstesnis laivo pavadinimas arba numeris;

22.8.2. ankstesnė laivo registravimo vieta (uostas, valstybės pavadinimas);

22.8.3. laivo išregistravimo iš ankstesnio laivų registro data;

22.9. duomenys apie laivų savininkus ir valdytojus – fizinius asmenis:

22.9.1. asmens kodas (Lietuvos Respublikoje registruotiems asmenims);

22.9.2. gimimo data (Lietuvos Respublikoje neregistruotiems asmenims);

22.9.3. vardas ir pavardė;

22.9.4. asmenį identifikuojančio dokumento tipas ir valstybės, kurioje jis išduotas, pavadinimas;

22.9.5. asmenį identifikuojančio dokumento numeris;

22.9.6. deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta (adresas);

22.10. duomenys apie laivų savininkus ir valdytojus – juridinius asmenis:

22.10.1. juridinio asmens kodas;

22.10.2. juridinio asmens pavadinimas;

22.10.3. juridinio asmens teisinė forma;

22.10.4. juridinio asmens buveinės adresas.

 

V. ĮREGISTRUOTO LAIVO DOKUMENTAI

 

23. Laivą įregistravus registre, laivo savininkui išduodami šie dokumentai:

23.1. Laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimas (šių taisyklių 2 priedas);

23.2. Leidimas laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava (šių taisyklių 3 priedas), išskyrus šių taisyklių 17 punkte numatytą atvejį, kai Leidimas laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išduodamas, jeigu, atlikus pakartotinę laivo apžiūrą, nustatoma, kad laive yra visi galiojantys laivo dokumentai ir techninė laivo būklė atitinka įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytus reikalavimus;

23.3. Laivo įgulos minimumo liudijimas (šių taisyklių 4 priedas).

24. Laive turi būti šių taisyklių 23.2 ir 23.3 punktuose nurodytų dokumentų originalai ir 23.1 punkte nurodyto dokumento notaro patvirtinta kopija.

25. Pasikeitus registre kaupiamiems duomenims, laivo savininkas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šių duomenų pasikeitimo privalo raštu informuoti Administraciją ir pateikti jai pasikeitimus patvirtinančius dokumentus.

26. Padarius įrašus registre apie duomenų, nurodytų 22.5.4, 22.5.3.3, 22.5.7–22.5.17 punktuose, pasikeitimus, laivo savininkui išduodamas naujas Laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimas, naujas Leidimas laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava ir, jei pasikeitė Laivo įgulos minimumo liudijime įrašyti duomenys, naujas Laivo įgulos minimumo liudijimas. Laivo savininkas nebegaliojančius šių taisyklių 23 punkte nurodytus laivo dokumentus privalo grąžinti Administracijai per 14 darbo dienų nuo naujų dokumentų išdavimo dienos.

27. Praradęs šių taisyklių 23 punkte nurodytus laivo dokumentus, laivo savininkas nedelsdamas raštu apie tai informuoja Administraciją kartu pateikdamas motyvuotą paaiškinimą bei apie prarastus laivo dokumentus paskelbia respublikiniame dienraštyje. Laivo savininkui pateikus dienraštį su publikuotu skelbimu ir prašymą, per 3 darbo dienas išduodamas šių dokumentų dublikatas su žyma „Dublikatas“.

 

VI. LAIVO IŠREGISTRAVIMAS IŠ REGISTRO

 

28. Laivas išregistruojamas iš registro, jeigu išregistruoti laivą prašo laivo savininkas, nurodydamas priežastį.

29. Išregistruojant įkeistą laivą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 81 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis.

30. Laivo savininkas, pageidaujantis išregistruoti laivą iš registro, Administracijai pateikia:

30.1. prašymą išregistruoti laivą, nurodydamas išregistravimo priežastį;

30.2. šių taisyklių 23 punkte nurodytų dokumentų originalus (dublikatus, jei jie buvo išduoti) arba 23.1 ir 23.2 punktuose nurodytų dokumentų originalus, o 23.3 punkte nurodyto dokumento originalą privalo grąžinti per 14 darbo dienų nuo laivo išregistravimo dienos.

31. Administracija, gavusi šių taisyklių 30 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išregistruoja laivą iš registro ir išduoda Laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro liudijimą (šių taisyklių 5 priedas).

 

VII. BENDRIJOJE ĮREGISTRUOTŲ LAIVŲ PERREGISTRAVIMAS

 

32. Administracija, įregistruodama registre laivus, anksčiau registruotus Bendrijos laivų registruose arba išregistruodama laivus iš registro, užtikrina 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 789/2004 dėl krovininių ir keleivinių laivų perkėlimo Bendrijoje iš vieno registro į kitą, panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 613/91, įgyvendinimą.

33. Be kitų, 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 789/2004 dėl krovininių ir keleivinių laivų perkėlimo Bendrijoje iš vieno registro į kitą, panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 613/91, nustatytų pareigų, Administracija šio reglamento 8 straipsnyje nustatyta tvarka teikia Komisijai pranešimus.

 

VIII. REGISTRE ĮREGISTRUOTO LAIVO NUOMA KEIČIANT LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVĄ Į UŽSIENIO VALSTYBĖS VĖLIAVĄ

 

34. Laivo savininkas, norėdamas išnuomoti registre įregistruotą laivą keičiant Lietuvos valstybės vėliavą į užsienio valstybės vėliavą, Administracijai pateikia prašymą, kuriame turi būti nurodyta, su kurios valstybės vėliava laivas plaukios laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

34.1. laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter), kurioje nurodytas laivo pavadinimas, laivo savininko ir laivo nuomininko duomenys, šios sutarties sudarymo data ir galiojimo laikas, originalas arba notaro patvirtinta kopija;

34.2. užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduota pažyma, kad laivas bus įregistruotas šioje valstybėje ir kad jam bus leista plaukioti su tos valstybės vėliava laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu;

34.3. jeigu laivas yra įkeistas – Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 82 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus.

35. Išnuomotam laivui laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu sustabdomas Leidimo plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava galiojimas, o laivas šiam laikotarpiui įregistruojamas užsienio valstybės laivų registre. Laivo savininkas Administracijai grąžina Leidimą laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava, o vietoje jo jam išduodamas Leidimo plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava galiojimo sustabdymo liudijimas (šių taisyklių 6 priedas).

36. Išnuomotas laivas turi teisę plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava, iki bus įregistruotas užsienio valstybės laivų registre, bet ne ilgiau, kaip numatyta Leidimo plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava galiojimo sustabdymo liudijime. Šiame liudijime nurodytas laikotarpis, kurio metu laivas gali plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava, lygus laikui, reikalingam laivui saugiai nuplaukti iki užsienio valstybės registracijos uosto, pridėjus 15 kalendorinių dienų.

37. Lietuvos valstybės vėliavą laikinai pakeitus į užsienio valstybės vėliavą, ant išnuomoto laivo turi būti nurodomas užsienio valstybės registracijos uostas.

38. Išnuomotą laivą įregistravus užsienio valstybės laivų registre, laivo savininkas privalo per 30 kalendorinių dienų Administracijai pateikti dokumento, patvirtinančio laivo įregistravimą užsienio valstybės laivų registre, kopiją.

39. Pasibaigus laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikui arba šią sutartį nutraukus nepasibaigus jos galiojimo laikui, laivo savininkas apie tai privalo nedelsdamas raštu pranešti Administracijai ir išregistruoti laivą iš užsienio valstybės laivų registro.

40. Išregistravus laivą iš užsienio valstybės laivų registro, Leidimo plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava galiojimas atnaujinamas. Laivo savininkas kartu su prašymu atnaujinti tokio leidimo galiojimą privalo pateikti Administracijai dokumento, patvirtinančio, kad laivas yra išregistruotas iš užsienio valstybės laivų registro, kopiją ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų – originalą bei leidimo (licencijos) naudotis radijo stotimi ir laivo klasės liudijimo kopijas.

 

IX. LAIVO LAIKINAS REGISTRAVIMAS REGISTRE IŠNUOMOTO LAIVO VĖLIAVĄ KEIČIANT Į LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVĄ

 

41. Laivas, kuris yra įregistruotas užsienio valstybės laivų registre, gali būti laikinai įregistruotas registre šių taisyklių nustatyta tvarka, jeigu jį pagal laivo nuomos be įgulos sutartį (bareboat charter) išsinuomoja Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo.

42. Laivo nuomininkui pateikus šių taisyklių 8.5, 8.7–8.10 ir 43.2 punktuose nurodytus dokumentus, jo prašymu Administracija išduoda pažymą, kad laivas bus įregistruotas registre ir kad jam bus leista plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu.

43. Laivo nuomininkas, norėdamas laikinai įregistruoti išsinuomotą laivą registre, turi pateikti:

43.1. šių taisyklių 8.1, 8.5–8.11 punktuose nurodytus dokumentus;

43.2. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo notaro patvirtintą kopiją, jeigu laivo nuomininkas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo. Jeigu laivo nuomininkas – Lietuvos Respublikos pilietis, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

43.3. laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter), kurioje nurodytas laivo pavadinimas, laivo savininko ir laivo nuomininko duomenys, šios sutarties sudarymo data ir galiojimo laikas, originalą arba notaro patvirtintą kopiją;

43.4. užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduotos pažymos, kurioje nurodytas laivo savininkas ir įkaito, užstato, hipotekos ar teisių į laivą suvaržymų turėtojas (arba turėtojai, jeigu tokių yra), originalą;

43.5. užsienio valstybės, kurioje įregistruotas išsinuomotas laivas, laivų registro tvarkytojo išduoto dokumento, patvirtinančio, kad išsinuomotam laivui laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu sustabdoma teisė plaukioti su valstybės, kurioje įregistruotas laivas, vėliava, originalą;

43.6. išsinuomoto laivo savininko sutikimo, kad laivas laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu būtų laikinai įregistruotas registre, originalą.

44. Pagal laivo nuomos be įgulos sutartį (bareboat charter) išsinuomoto laivo registracijai taikomos šių taisyklių 10–21 punktų nuostatos.

45. Išsinuomotą laivą įregistravus registre, laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiui jam išduodami šie dokumentai:

45.1. Laivo laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimas (šių taisyklių 7 priedas);

45.2. Leidimas laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava (šių taisyklių 8 priedas);

45.3. Laivo įgulos minimumo liudijimas (šių taisyklių 4 priedas).

46. Išsinuomotas laivas visą registracijos registre laiką gali plaukioti tik su Lietuvos valstybės vėliava.

47. Pripažįstamas laivo, įregistruoto užsienio valstybės laivų registre, pavadinimas.

48. Išsinuomotas laivas išregistruojamas iš registro, kai:

48.1. išregistruoti laivą prašo laivo nuomininkas (jo įgaliotas asmuo), nurodydamas priežastį;

48.2. Administracija gauna užsienio valstybės, kurioje įregistruotas laivas, laivų registro tvarkytojo reikalavimą išregistruoti laivą iš registro arba šio registro tvarkytojo išduotą dokumentą apie laivo išregistravimą iš užsienio valstybės registro.

49. Išsinuomotą laivą išregistravus iš registro, jis praranda teisę plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava, o laivo nuomininkas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų Administracijai privalo grąžinti šių taisyklių 45 punkte nurodytus dokumentus. Asmenys, pažeidę šiame punkte nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

50. Išsinuomotą laivą išregistravus iš registro, Administracija išduoda Laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro liudijimą (šių taisyklių 5 priedas).

______________


Lietuvos Respublikos jūrų laivų

registravimo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

________________________________________

(laivo savininko (valdytojo) pavadinimas)

_______________________________________________

(kodas/ asmens kodas, adresas)

 

Lietuvos saugios laivybos

Administracijai

 

PRAŠYMAS

 

                                       Nr.*_______

                                                                                       (data)

 

Prašau įregistruoti laivą _________________________, priklausantį ___________________

ir turintį šiuos duomenis:

1. Laivo pavadinimas ________________________________________________________

2. Laivo paskirtis ____________________________________________________________

3. Ankstesnis laivo pavadinimas ir registracijos vieta (uostas, valstybė), jeigu laivas anksčiau buvo registruotas ________________________________________________________________________________

4. Laivo išregistravimo iš ankstesnio laivų registro data _________m. _____________  ___ d.

5. Laivo pastatymo metai ir vieta, laivo rekonstrukcijos metai (jeigu laivas buvo rekonstruotas)           

6. Duomenys apie laivo savininką _______________________________________________

                                                                                                            (juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas ar

________________________________________________________________________________

fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

7. Duomenys apie laivo nuomininką _____________________________________________

                                                                                             (Lietuvos Respublikos juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas

________________________________________________________________________________

ar Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

8. Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo identifikavimo numeris ________________

9. Laivo šaukiniai ___________________________________________________________

10. Pagrindiniai laivo duomenys:

ilgis (L) – ___________ m, plotis (B) – __________ m, borto aukštis (H) – ____________  m

11. Maksimali grimzlė ________ m

12. Laivo talpa: bendroji talpa ________, grynoji talpa ________

13. Laivo dedveitas ______________t

14. Laivo eigos variklių:

tipas _______________________

skaičius ____________________ vnt.

bendras galingumas __________ kW

markė, gamybos metai ir šalis_________________________

15. Laivo greitis mazgais __________________________________

16. Elektros įrangos bendras galingumas _________________ kW

 

 

Laivo savininkas                                                          _________                                                         

                                A. V.*                 (parašas)                                                               (vardas ir pavardė)

______________


Lietuvos Respublikos jūrų

laivų registravimo taisyklių

2 priedas

 

(Laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo formos pavyzdys)

LIETUVOS RESPUBLIKA

LAIVO ĮREGISTRAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS

JŪRŲ LAIVŲ REGISTRE

LIUDIJIMAS

 

                                                    Nr._______

                                                                                        (data)

Klaipėda

 

Šiuo liudijama, kad laivas

 

                                                                                                                              (laivo pavadinimas)

yra įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre

 

m.

 

 

 

d.

 

Laivo registracijos numeris

 

 

Laivo unikalus identifikavimo kodas

 

 

Laivo registracijos uostas

 

 

Duomenys apie laivo savininką

 

                                                                           (Lietuvos Respublikos juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas arba

 

Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

 

Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre apie šį laivą įrašyti šie duomenys:

1.

Laivo pastatymo metai ir vieta

 

 

2.

Laivo paskirtis

 

 

3.

Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo identifikavimo numeris

 

 

4.

Laivo šaukiniai

 

 

5. Pagrindiniai laivo duomenys:

ilgis (L) –

 

m, plotis (B) –

 

m, borto aukštis (H) –

 

m

6. Laivo talpa: bendroji talpa

 

, grynoji talpa

 

 

 

7. Laivo eigos varikliai:

tipas

 

 

skaičius

 

vnt.

 

bendras galingumas

 

kW

 

markė, gamybos metai ir šalis

 

 

 

8. Ankstesnis laivo pavadinimas, įregistravimo uostas, registracijos numeris:

 

 

Šio liudijimo notaro patvirtinta kopija turi būti laive.

Laivui praradus teisę ar dėl kitų priežasčių negalint plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava, šis liudijimas turi būti grąžintas Lietuvos saugios laivybos administracijai.

 

Išdavė Lietuvos saugios laivybos administracija

 

m.

 

 

 

d.

A. V.

Įgaliotas asmuo

 

                                                                                  (parašas)                                               (vardas ir pavardė)


REPUBLIC OF LITHUANIA

CERTIFICATE

OF SHIPS’ REGISTRATION AT THE REGISTER OF SEAGOING SHIPS

OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA No.

 

                                      No._______

                                                                                      (date)

Klaipėda

This is to certify that

 

 

                                                                                                                      (Name of the ship)

has been registered at the Register of Seagoing Ships of the Republic of Lithuania on

 

(Month, day, year)

Registration No. of the ship

 

Ships’ unique identification code

 

Port of registry

 

Shipowner

 

(Name, code, address of the legal person of the Republic of Lithuania or name, surname, personal No.,

 

address of the citizen of the Republic of Lithuania)

 

Register of Seagoing Ships of the Republic of Lithuania contains the following data:

1.

Year and place of construction

 

 

2.

Type of the ship

 

 

3.

IMO No.

 

 

4.

Call sign

 

 

5. Dimensions: L=

 

m, B=

 

m, H=

 

m

 

6. Tonnage: BT

 

NT

 

 

7. Ships’ propulsion engines:

Type

 

 

Number

 

 

Total power

 

(kW)

 

Mark, year and place of manufacture

 

 

 

 

8. Previous name of the ship, port of registry, Registration No.:

 

 

 

A notarized copy of this Certificate to be kept on the board of the ship.

If the right to fly Lithuania’s State flag for the ship was forfeited or for other reasons ship may not fly the Lithuania’s State flag the Certificate shall be returned to the Lithuanian Maritime Safety Administration.

 

 

Issued by the Lithuanian Maritime Safety Administration

Seal

 

                                                                                                                              (Month, day, year)

Duly authorized person

 

                                                                                               (Signature)                               (Name and surname)

______________


Lietuvos Respublikos jūrų laivų

registravimo taisyklių

3 priedas

 

(Leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava formos pavyzdys)

LIETUVOS RESPUBLIKA

LEIDIMAS

LAIVUI PLAUKIOTI SU LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVA

 

                                       Nr._______

                                                                                      (data)

Klaipėda

 

Laivui

 

,

                                                                                                (laivo pavadinimas)

kurio savininkas yra

 

                                                       (Lietuvos Respublikos juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas arba

 

Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

 

leidžiama plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava.

Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, kuriame šis laivas įregistruotas

 

numeriu

 

 

m.

 

 

 

d., yra šie duomenys:

 

1. Laivo pavadinimas (arba numeris)

 

 

2. Laivo registracijos uostas

 

 

3. Laivo statybos metai ir vieta

 

 

4. Laivo paskirtis

 

 

5. Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo identifikavimo numeris

 

 

6. Laivo šaukiniai

 

 

7. Pagrindiniai laivo duomenys:

ilgis (L) –

 

m, plotis (B) –

 

m, borto aukštis (H) –

 

m

 

8. Laivo talpa: bendroji talpa

 

, grynoji talpa

 

 

9. Laivo eigos varikliai:

tipas

 

 

skaičius

 

vnt.

 

bendras galingumas

 

kW

 

markė, gamybos metai ir šalis

 

 

 

Šis dokumentas turi būti laive.

Laivui praradus teisę ar dėl kitų priežasčių negalint plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava,

šis leidimas turi būti grąžintas Lietuvos saugios laivybos administracijai.

 

Išdavė Lietuvos saugios laivybos administracija

 

m.

 

 

 

d.

A. V.

Įgaliotas asmuo

 

                                                                                         (parašas)                                             (vardas ir pavardė)


 

REPUBLIC OF LITHUANIA

PERMIT

TO FLY LITHUANIA’S STATE FLAG

 

                                       No._______

                                                                                      (date)

Klaipėda

 

The ship

 

                                                                                                   (Name of the ship)

owner

 

                            (Name, code, address of the legal person of the Republic of Lithuania or name, surname, personal No.,

 

address of the citizen of the Republic of Lithuania)

 

has been permitted to fly Lithuania’s State flag.

The Register of Seagoing Ships of the Republic of Lithuania, where this ship has been registered

under the number

 

on

 

, contains the following data:

                                                                                       (Month, day, year)

1. Name of the ship

 

 

2. Port of registry

 

 

3. Year and place of construction

 

 

4. Type of the ship

 

 

5. IMO No.

 

 

6. Call sign

 

 

7. Dimensions: L=

 

m, B=

 

m, H=

 

m.

 

8. Tonnage: BT

 

NT

 

 

9. Ships’ propulsion engines:

Type

 

 

Number

 

 

Total power

 

(kW)

 

Mark, year and place of manufacture

 

 

 

This Permit to be kept on the board of the ship.

If the right to fly Lithuania’s State flag for the ship was forfeited or for other reasons ship may not fly the Lithuania’s State flag the Permit shall be returned to the Lithuanian Maritime Safety Administration.

 

Issued by the Lithuanian Maritime Safety Administration

 

 

Seal                                                                          (Month, day, year)

 

Duly authorized person

 

                                                                                                 (Signature)                                (Name and surname)

______________


Lietuvos Respublikos jūrų laivų

registravimo taisyklių

4 priedas

 

(Laivo įgulos minimumo liudijimo formos pavyzdys)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

REPUBLIC OF LITHUANIA

 

LAIVO ĮGULOS MINIMUMO LIUDIJIMAS

MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT

 

                                       Nr./No._______

                                                                               (data/date)

Klaipėda

 

Išduotas pagal 1974 m. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL Žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, su pataisomis, V/14.2 taisyklės reikalavimus Lietuvos saugios laivybos administracijos, įgaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

Issued under provision of regulation V/14.2 of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended under the authority of the Government of the Republic of Lithuania by the Maritime Safety Administration

 

Laivo pavadinimas

 

                                                                                                                     Name of the ship

 

Skiriamasis numeris arba šaukiniai

 

                                                                                                                      Distinctive number or call sign

 

TJO numeris

 

                                                                                                             IMO number

 

Registracijos uostas

 

                                                                                                                     Port of registry

 

Bendrasis tonažas:

Gross tonnage:

Pagal šalies taisykles

 

                                                                                                                              National

Pagal 1969 m. Tarptautinę konvenciją dėl laivų matmenų nustatymo

 

                                                                                                                                                International Tonnage Convention, 1969

 

Pagrindinių variklių galingumas (kW)

 

                                                                                                                           Main propulsion power (kW)

Laivo paskirtis

 

                                                                                                               Type of the ship

Ar laivo mašinų skyrius periodiškai būna be budinčių?

 

                                                                                                                                 Periodically unattended machinery space:

 

Plaukiojimo rajonas *

Trading area**

 

 

 

 

 

 

 

Šiame liudijime įvardytas laivas yra laikomas turinčiu saugią įgulos sudėtį, jei išplaukiant į jūrą jame yra ne mažesnis atitinkamas pareigas užimančių įgulos narių skaičius, negu nurodyta lentelėje:

 

The ship named in this document is considered to be safely manned if, when it proceeds to sea, carries not less the number and grades/capacities of personnel specified in the table (below):

 

Pareigos

Grade/capacity

Diplomas/kval.

liudijimas

(STCW

taisyklė)

Certificate (STCW regulation)

Asmenų skaičius

Number of persons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ypatingi reikalavimai arba sąlygos (jei tokių yra):

Special requirements or conditions, if any:

 

 

 

 

 

Išduota Klaipėdoje,

 

m.

 

d.

 

Issued at Klaipeda

on the

 

day of

 

                                                                                                                                                                           (month and year)

 

Galiojimo terminas (jei toks nustatomas)

 

                                                                                                                                      Date of expiry (if any)

(Antspaudas)

 

(Seal)                             Lietuvos saugios laivybos administracijos įgalioto asmens parašas

Signature for and on behalf of the Lithuanian Maritime Safety Administration

______________


Lietuvos Respublikos jūrų laivų

registravimo taisyklių

5 priedas

 

(Laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro formos pavyzdys)

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

LAIVO IŠREGISTRAVIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS

JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO

LIUDIJIMAS

 

                                                    Nr._______

                                                                                        (data)

Klaipėda

 

 

Laivas

 

                                                          (pavadinimas, Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo identifikavimo

                                                                                          numeris, šaukiniai, registracijos numeris)

 

 

(laivo unikalus identifikavimo kodas, laivo registravimo uostas)

 

Duomenys apie laivo savininką

 

                                                                                                        (juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas

 

arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

 

Duomenys apie laivo nuomininką

 

                                                                                    (Lietuvos Respublikos juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas

 

 

arba Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

 

IŠREGISTRUOTAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO

 

 

m.

 

d.

 

 

(nurodoma laivo išregistravimo priežastis)

 

 

 

 

 

Išdavė Lietuvos saugios laivybos administracija

 

 

m.

 

d.

A. V.

Įgaliotas asmuo

 

                                                                                        (parašas)                                          (vardas ir pavardė)


 

REPUBLIC OF LITHUANIA

CERTIFICATE

OF DELETION FROM THE REGISTER OF SEAGOING SHIPS

OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

                                                    No._______

                                                                                       (date)

Klaipeda

 

 

The ship

 

                                                                         (Name, IMO No., call sign, registration No. of the ship)

 

 

(Ships’ unique identification code, Port of registry)

 

Shipowner

 

(Name, code, address of the legal person or name, surname, personal No., address of the natural person)

 

 

 

Charterer (lessee)

 

                                                               (Name, code, address of the legal person of the Republic of Lithuania or

 

 

name, surname, personal No., address of the citizen of the Republic of Lithuania)

 

DELETED FROM THE REGISTER OF SEAGOING SHIPS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

 

(Month, day, year)

 

 

(Reason for deletion)

 

 

 

 

 

Issued by the Lithuanian Maritime Safety Administration

 

 

(Month, day, year)

Seal

 

Duly authorized person

 

                                                                                                 (Signature)                                (Name and surname)

______________


Lietuvos Respublikos jūrų

laivų registravimo taisyklių

6 priedas

 

(Leidimo plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava galiojimo sustabdymo liudijimo formos pavyzdys)

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

LEIDIMO PLAUKIOTI SU LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVA

GALIOJIMO SUSTABDYMO

LIUDIJIMAS

 

                                       Nr._______

                                                                                      (data)

Klaipėda

 

Laivo pavadinimas

 

 

Laivo registracijos numeris Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre

 

 

Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo identifikavimo numeris

 

 

Laivo šaukiniai

 

 

Laivo paskirtis

 

 

Duomenys apie laivo savininką (nuomotoją)

 

                                                                                (Lietuvos Respublikos juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas arba

 

Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

 

Duomenys apie laivo nuomininką

 

                                                                                                  (juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas arba

 

fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

 

Leidžiama laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava iki laivo įregistravimo

 

 

, bet ne ilgiau, negu nurodyta šiame liudijime,

                   (užsienio valstybė, uostas)

 

t. y. iki

 

m.

 

d.

 

Laivas turi teisę plaukioti su

 

vėliava

                                                                                          (užsienio valstybės pavadinimas)

 

nuo

 

m.

 

d. iki

 

m.

 

d.

 

Per šį laikotarpį laivas neturi teisės plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava.

 

Išdavė Lietuvos saugios laivybos administracija

 

 

m.

 

d.

A. V.

 

Įgaliotas asmuo

 

                                                                                    (parašas)                                            (vardas ir pavardė)


 

 

REPUBLIC OF LITHUANIA

 

CERTIFICATE

OF SUSPENSION OF THE PERMIT

TO FLY LITHUANIA’S STATE FLAG

 

                                       No._______

                                                                                      (date)

Klaipeda

 

 

Name of the ship

 

 

Registration No. of the ship

 

 

IMO No.

 

 

Call sign

 

 

Type of the ship

 

 

Shipowner (lessor)

 

                                                                  (Name, code, address of the legal person of the Republic of Lithuania or

 

name, surname, personal No., address of the citizen of the Republic of Lithuania)

 

Charterer (lessee)

 

                                                                                       (Name, code, address of the legal person or

 

 

name, surname, personal No., address of the natural person)

 

The ship has been permitted to fly Lithuania’s State flag till registration in

 

                                                                                                                                                                           (Foreign state, port)

 

 

but no longer than it is indicated in this certificate, i. e.

 

 

 

 

(Month, day, year)

 

The ship has the right to fly

 

State flag from

 

                                                                  (Name of the foreign state)                                                   (Month, day, year)

 

till

 

.

                                                                                                (Month, day, year)

 

During this period of time the ship has no right to fly Lithuania’s State flag.

 

Issued by the Lithuanian Maritime Safety Administration

 

 

(Month, day, year)

Seal

 

Duly authorized person

 

                                                                                                 (Signature)                                  (Name and surname)

______________


Lietuvos Respublikos jūrų laivų

registravimo taisyklių

7 priedas

 

(Laivo laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre (Bareboat Charter) liudijimo formos pavyzdys)

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LAIVO LAIKINO ĮREGISTRAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRE

(BAREBOAT CHARTER)

LIUDIJIMAS

 

                                       Nr._______

                                                                                     (data)

Klaipėda

Laivo pavadinimas

 

 

 

Laivo registracijos numeris Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre

 

 

Laivo unikalus identifikavimo kodas

 

 

Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo identifikavimo numeris

 

 

Laivo šaukiniai

 

 

Laivo paskirtis

 

 

Duomenys apie laivo savininką (nuomotoją)

 

                                                                                                         (juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas arba

 

fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

 

Sustabdyta teisė laivui plaukioti su

 

valstybės vėliava

                                                                                             (užsienio valstybės pavadinimas)

 

nuo

 

m.

 

d. iki

 

m.

 

d.

 

Duomenys apie laivo nuomininką

 

                                                                               (Lietuvos Respublikos juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas arba

 

 

Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

 

Laivas įregistruotas iki

 

m.

 

d.

 

Laivas privalo būti grąžintas laivo savininkui iki

 

m.

 

d.

 

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, joks įkaitas, užstatas, hipoteka arba panašus įsipareigojimas negali būti įregistruojamas minėto laivo bareboat charter laikotarpiu Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre.

 

Laivą apsunkinantys įkaitai, užstatai, hipotekos, panašūs įsipareigojimai (jei tokie yra) registruojami

pagal įstatymus

 

                                                                                                 (užsienio laivo registracijos valstybė)

laivų registre, laikomame

 

Nr.

 

                                                                              (registracijos uostas)                                            (laivo registracijos numeris)

 

Išdavė Lietuvos saugios laivybos administracija

 

m.

 

d.

A. V.

Įgaliotas asmuo

 

                                                                               (parašas)                                                (vardas ir pavardė)


 

REPUBLIC OF LITHUANIA

 

CERTIFICATE

OF SHIP’S TEMPORARY REGISTRATION AT THE REGISTER OF SEAGOING SHIPS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

(BAREBOAT CHARTER)

 

                                       No._______

                                                                                     (date)

Klaipėda

Name of the ship

 

 

Registration No. of the ship

 

 

Ships’ unique identification code

 

 

IMO No.

 

 

Call sign

 

 

Type of the ship

 

 

Shipowner (lessor)

 

                                                                                            (Name of the legal person, code, address or

 

name, surname, personal No., address of the natural person)

 

The ships’ right to fly

 

State flag has been suspended from

 

                                             (Name of the foreign state)                                                                               (Month, day, year)

till

 

                                                                                                                            (Month, day, year)

Charterer (lessee)

 

                                                                 (Name, code, address of the legal person of the Republic of Lithuania or

 

 

name, surname, personal No., address of the citizen of the Republic of Lithuania)

 

The ship has been registered till

 

                                                                                                                               (Month, day, year)

The ship must be returned to the ship-owner till

 

                                                                                                                                             (Month, day, year)

 

According to the laws of the Republic of Lithuania, no pledge, mortgage, hypothec or similar covenant may be registered at the Register of Seagoing Ships of the Republic of Lithuania during the bareboat charter registry of the above mentioned ship.

 

Pledges, mortgages, hypothecs or similar covenant – if any – are registered according to the laws of

 

 

at the Ships Register maintained at

 

        (State of the foreign Register)                                                                                                             (Port of registry)

No.

 

                                                                                                           (Registration No. of the ship)

 

Issued by the Lithuanian Maritime Safety Administration

 

 

(Month, day, year)

Seal

 

Duly authorized person

 

                                                                                                  (Signature)                                    (Name and surname)

______________


Lietuvos Respublikos jūrų laivų

registravimo taisyklių

8 priedas

 

(Leidimo laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava formos pavyzdys)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LEIDIMAS

LAIKINAI PLAUKIOTI SU LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVA

 

                                       Nr._______

                                                                                    (data)

Klaipėda

 

Laivas

 

,

 

(pavadinimas)

kurio savininkas yra

 

                                                                                 (juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas arba

 

fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

Laivo nuomininkas yra

 

                                                                (Lietuvos Respublikos juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas arba

 

Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, kuriame šis laivas įregistruotas

 

numeriu

 

 

m.

 

d., yra šie duomenys:

 

1. Laivo pavadinimas

 

 

2. Laivo statybos metai ir vieta

 

 

3. Laivo paskirtis

 

 

4. Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo identifikavimo numeris

 

 

5. Laivo šaukiniai

 

 

6. Pagrindiniai laivo duomenys:

ilgis (L) –

 

m, plotis (B) –

 

m, borto aukštis (H) –

 

m

 

7. Laivo talpa: bendroji talpa

 

, grynoji talpa

 

 

8. Laivo eigos varikliai:

tipas

 

 

skaičius

 

vnt.

 

bendras galingumas

 

kW

 

markė, gamybos metai ir šalis

.

 

Šis leidimas galioja iki

 

m.

 

d. ir privalo būti saugomas laive.

 

Laivui praradus teisę ar dėl kitų priežasčių negalint plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava, šis leidimas turi būti grąžintas Lietuvos saugios laivybos administracijai.

 

Išdavė Lietuvos saugios laivybos administracija

 

m.

 

d.

A. V.

Įgaliotas asmuo

 

                                                                                       (parašas)                                            (vardas ir pavardė)


 

REPUBLIC OF LITHUANIA

 

TEMPORARY PERMIT

TO FLY LITHUANIA’S STATE FLAG

 

                                       No._______

                                                                                        (date)

Klaipėda

 

The ship

 

                                                                                                               (Name)

owner

 

                          (Name of the legal person, code, address or name, surname, personal No., address of the natural person)

 

 

Charterer (lessee)

 

                                                              (Name, code, address of the legal person of the Republic of Lithuania or

 

name, surname, personal No., address of the citizen of the Republic of Lithuania)

 

The Register of Seagoing Ships of the Republic of Lithuania, where this ship has been registered

under the number

 

on

 

, contains the following data:

                                                                                                  (Month, day, year)

1. Name of the ship

 

 

2. Year and place of construction

 

 

3. Type of the ship

 

 

4. IMO No.

 

 

5. Call sign

 

 

6. Dimensions: L=

 

m, B=

 

m, H=

 

m.

 

7. Tonnage: BT

 

NT

 

 

8. Ships’ propulsion engines:

Type

 

 

Number

 

 

Total power

 

(kW)

 

Mark, year and place of manufacture

 

 

 

This Permit is valid till

 

and is to be kept on the board of the ship.

                                                                        (Month, day, year)

 

If the right to fly Lithuania’s State flag for the ship was forfeited or for other reasons ship may not fly the Lithuania’s State flag this Permit shall be returned to the Lithuanian Maritime Safety Administration.

 

Issued by the Lithuanian Maritime Safety Administration

 

 

(Month, day, year)

Seal

 

Duly authorized person

 

                                                                                             (Signature)                                   (Name and surname)

______________* Juridinio asmens atveju

 

* Jeigu nurodomas plaukiojimo rajonas yra apribotas, tai turi būti tiksliai nurodomos jo ribos arba pridedamas šio plaukiojimo rajono jūrlapis.

 

** Where the trading area other then unlimited is shown, a clear description or map of the trading area should be included in the document.