LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUZIEJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

1995 m. birželio 8 d. Nr. I-931

Vilnius

 

1 straipsnis.

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 11 straipsnis įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Kultūros įstaigų registro nuostatus.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) per du mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo patvirtinti Kultūros įstaigų registro nuostatus;

2) iki 1995 m. gruodžio 31 d. patvirtinti respublikinių muziejų reorganizavimo į nacionalinius muziejus ir apskričių muziejus programą.

 

3 straipsnis.

Iki 1995 m. gruodžio 31 d. respublikinių muziejų nuomojami ar kitaip naudojami pastatai ir patalpos turi būti perduoti į šių muziejų balansus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________