LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VAISTŲ RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO)

 

2002 m. kovo 8 d. Nr. 112

Vilnius

 

 

Siekdamas gerinti vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarką:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams taisykles.

1.2. Receptų blankų formas.

1.3. Kompensuojamųjų vaistų paso titulinį puslapį.

1.4. Kompensacijos rūšis.

1.5. Receptuose vartotinas santrumpas.

1.6. Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos ir sveikatos priežiūros įmonėse, įstaigose, sąrašą.

1.7. Signatūrų formas.

1.8. Receptų sunaikinimo tvarką.

2. Nuo 2002 m. birželio 1 d. laikau netekusiais galios:

2.1. Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 348 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo tvarkos vaistinėse“ (Žin.,1997, Nr. 60-1435);

2.2. Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 506 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 06 19 įsakymo Nr. 348 dalinio pakeitimo“ (Žin.,1997, Nr. 91-2295);

2.3. Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 673 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 06 19 įsakymo Nr. 348 dalinio pakeitimo“ (Žin.,1997, Nr. 116-2973);

2.4. Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 701 „Dėl SAM 1997 06 19 įsakymo Nr. 348 ir 1997 07 02 įsakymų Nr. 366, 367 dalinio pakeitimo“ (Žin.,1997, Nr. 119-3129) 1 punktą;

2.5. Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. 295 „Dėl LR sveikatos apsaugos ministerijos 1997 07 19 įsakymo Nr. 348 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo tvarkos vaistinėse“ dalinio pakeitimo“ (Žin.,1998, Nr. 56-1569);

2.6. Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. 509 „Dėl SAM 1997 06 19 įsakymo Nr. 348 dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin.,1998, Nr. 81-2288);

2.7. sveikatos apsaugos ministro 1999 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. 198 „Dėl SAM 1997 06 19 įsakymo Nr. 348 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo tvarkos vaistinėse“ dalinio pakeitimo“ (Žin.,1999, Nr. 39-1242);

2.8. sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 569 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 06 19 įsakymo Nr. 348 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo tvarkos vaistinėse“ dalinio pakeitimo“ (Žin.,2000, Nr. 4-109);

2.9. sveikatos apsaugos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. 106 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 06 19 įsakymo Nr. 348 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo tvarkos vaistinėse“ dalinio pakeitimo“ (Žin.,2000, Nr. 18-447);

2.10. Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų legalios apyvartos kontrolės“ (Žin.,1998, Nr. 3-65) patvirtintų Narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų išrašymo sveikatos priežiūros įstaigose taisyklių 9 ir 10 punktus bei Narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų išdavimo vaistinėse taisyklių 4 punktą.

3. Leidžiu laikinai, kol baigsis senojo pavyzdžio 1 formos receptų blankų atsargos, vaistus išrašyti senojo pavyzdžio 1 formos receptų blankuose.

4. Leidžiu laikinai, kol baigsis senojo pavyzdžio 3 formos receptų blankų atsargos, bet ne ilgiau kaip iki 2002 m. birželio 1 d., kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones išrašyti senojo pavyzdžio 3 formos receptų blankuose, laikantis šio įsakymo 2 punkte nurodytais teisės aktais patvirtintų receptų rašymo bei vaistų išdavimo taisyklių.

5. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui Eduardui Bartkevičiui.

 

 

 

Sveikatos

apsaugos Ministras                         Konstantinas Romualdas Dobrovolskis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d.

įsakymu Nr. 112

 

VAISTŲ RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) GYVENTOJAMS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja:

1.1. vaistų receptų rašymo tvarką, receptų blankų formas, receptuose vartotinas santrumpas;

1.2. vaistų išdavimo (pardavimo), receptų saugojimo, išdavus vaistus, ir receptų sunaikinimo vaistinėje tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gydytojo medicinos praktikos, Farmacinės veiklos, Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymais bei kitais teisės aktais.

3. Šios taisyklės nereglamentuoja paramos ir labdaros būdu gaunamų vaistų bei veterinarijos vaistų išrašymo ir išdavimo (pardavimo).

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. ekstemporalūs vaistai – vaistinėje pagal gydytojų receptus pagaminti vaistai;

4.2. gyvybiškai būtini vaistai – pavieniams ligoniams gydyti būtini vaistai, išrašomi ir tiekiami sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

4.3. kompensuojamieji vaistai – vaistai, kurių įsigijimo išlaidos arba jų dalis gyventojams kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto ir kurie įrašyti į Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyną;

4.4. kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės medicinos pagalbos priemonės (toliau – MPP), įrašytos į sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą);

4.5. narkotiniai vaistai – vaistinės medžiagos ir jų preparatai, įrašyti į sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinamų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų II sąrašą (Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams);

4.6. narkotinių ir psichotropinių medžiagų I kategorijos pirmtakai (prekursoriai) – į sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinamą Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sąrašą įrašytų I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) vaistinės medžiagos ir jų preparatai;

4.7. nereceptiniai vaistai – vaistai, įrašyti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba) viršininko patvirtintą Nereceptinių vaistų sąrašą ir parduodami vaistinėje be recepto;

4.8. psichotropiniai vaistai – vaistinės medžiagos ir jų preparatai, įrašyti į sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinamų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų III sąrašą (Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams);

4.9. receptas nustatytos formos dokumentas, kurį išrašo gydytojas arba medicinos punktuose dirbantis bendruomenės slaugytojas, skirdamas vaistus ir/ar medicinos pagalbos priemones;

4.10. kompensuojamųjų vaistų pasas – iš 3 formos receptų sudarytas dokumentas, skirtas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kurių įsigijimo išlaidos arba jų dalis kompensuojamos iš PSDF biudžeto, išrašyti apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustasis);

4.11. vaistai – Farmacinės veiklos įstatyme apibrėžta sąvoka, šiose taisyklėse apimanti tik žmonėms skirtus vaistus ir vaistines medžiagas;

4.12. vaistinė – visuomenės vaistinė ar jos filialas bei visuomenės gamybinė vaistinė ar jos filialas.

 

II. RECEPTŲ RAŠYMAS

 

Bendrieji reikalavimai

 

5. Receptai rašomi skiriant vaistus ligoniams, besigydantiems ambulatoriškai, dienos stacionare, taip pat kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

6. Gydytojai gali išrašyti tik į Lietuvos valstybinį vaistų registrą įrašytų vaistų ar kitų vaistų teisės aktais leidžiamų vartoti sveikatos priežiūros tikslams.

7. Vaistams išrašyti naudojami šių formų receptų blankai:

7.1. vaistams (išskyrus narkotinius ir kompensuojamuosius) – 1 formos blankas;

7.2. narkotiniams vaistams – 2 formos specialusis receptų blankas;

7.3. kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms – 3 formos blankas. Jį sudaro du tuo pačiu eilės numeriu pažymėti receptų blankai, kurių antrasis spausdinamas ant savaiminio kopijavimo popieriaus. Minėtiems vaistams ir MPP išrašyti išimties atveju gali būti naudojamas 3 formos (išimties atvejams) seno pavyzdžio blankas. Tokį receptą gydytojas išrašo tuomet, kai apdraustasis neturi kompensuojamųjų vaistų paso, o vaisto neskyrimas gali sukelti grėsmę gyvybei.

8. Recepto 2 ir 3 formos blankai bei kompensuojamųjų vaistų pasas yra griežtos apskaitos dokumentai.

9. 1 ir 2 formos recepto viršuje turi būti nurodytas asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) pavadinimas, kodas, adresas, telefonas ar faksas.

10. Gydytojai privalo patys užpildyti 1 ir 2 formos receptus mėlynu rašalu arba mėlynu tušinuku, įskaitomai ir tiksliai pildyti visas skiltis: pažymėti (pabraukti) vaikui (iki 16 metų) ar suaugusiajam skiriamas vaistas, nurodyti ligonio vardą, pavardę, gimimo metus (amžių), adresą arba ambulatorinės kortelės numerį, recepto išrašymo datą, telefono numerį (kuriuo galima susisiekti su receptą išrašiusiu gydytoju); pasirašyti ir patvirtinti receptą asmeniniu spaudu.

11. Receptas rašomas lietuvių kalba, išskyrus gydytojo kreipimąsi į farmacijos specialistą dėl vaisto gamybos ir išdavimo, kuris rašomas lotyniškai.

12. Įrašus recepte taisyti draudžiama.

13. Recepto dalyje – gydytojo kreipimesi (Rp.) – turi būti tiksliai nurodyta, vaisto forma, vaisto pavadinimas, stiprumas, dozuočių skaičius, taip pat vartojimo būdas, vienkartė dozė, vartojimo dažnumas, vartojimo laikas pagal šiuos reikalavimus:

13.1. vaisto formos turi būti nurodomos sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis santrumpomis: tab., sol., ung. ir t. t.;

13.2. vaistų pavadinimai: gatavų vaistų nurodomi prekiniai pavadinimai. Ekstemporalių vaistų sudedamosios dalys rašomos lotynų kalba, pirmiausia nurodant pagrindinę vaistinę medžiagą, pvz., narkotinę, po to kitas. Vaistų pavadinimų trumpinti negalima;

13.3. vaisto stiprumas (vaistinės medžiagos kiekis) nurodomas: masės vienetais (gramais (g), miligramais (mg), mikrogramais (mcg)), tūrio vienetais (mililitrais (ml)), masės/tūrio vienetais (gramais/mililitre (g/ml)) ir veikimo vienetais;

13.4. dozuočių (vaisto vienetų) skaičius skiriamas atsižvelgiant į gydymo kursą, originalios pakuotės dydį ir šiomis taisyklėmis leidžiamą išrašyti kiekį;

13.5. vienkartinė dozė – vienu kartu vartojamas vaisto kiekis (pvz., po 1/2 tabletės, po 15 lašų, po 1 ampulę), vienkartinė dozė bei kiti nurodymai (13.6-13.8 punktuose) dėl vaisto vartojimo rašomi lietuvių kalba;

13.6. vartojimo būdas nurodomas tiksliai: gerti, tepti, švirkšti į raumenis ir t. t. Nepakanka nurodyti „išviršiniai“, „injekciniai“, „vartojimas žinomas“;

13.7. nurodomas vartojimo dažnumas: kiek kartų per dieną, kas kiek valandų ir t. t.;

13.8. nurodomas vartojimo laikas: prieš valgį, valgio metu, po valgio, prieš miegą ir t. t.

14. Jei ligoniui skubiai reikalingi ekstemporalūs vaistai, recepto blanko viršuje, dešiniajame kampe, gydytojas nurodo „cito“ (skubiai) arba „statim“ (nedelsiant).

15. Draudžiama gydytojams pasirašyti bei tvirtinti asmeniniais spaudais neužpildytus receptų blankus.

16. Viename recepto blanke galima išrašyti:

16.1. vieną narkotinį ar psichotropinį vaistą, taip pat vieną ekstemporalų vaistą, kurio sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių vaistinių medžiagų;

16.2. gryno etanolio ar etanolio, kaip ekstemporalaus vaisto sudedamosios dalies, ne daugiau kaip 100 ml nepriklausomai nuo jo koncentracijos;

16.3. vieną kompensuojamąjį vaistą ar vieną kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę;

16.4. kitų vaistų (1 formos recepto blanke) – ne daugiau kaip du.

17. Prireikus 1 formos recepto blanke gali būti išrašomi ir nereceptiniai vaistai.

18. Apie vaistų paskyrimą gydytojas privalo pažymėti ligonio ambulatorinėje kortelėje, o išrašydamas narkotinių ir kompensuojamųjų vaistų turi nurodyti recepto seriją bei numerį.

19. Homeopatiniai preparatai išrašomi 1 formos receptų blankuose, pažymint „Homeopatinis preparatas“. Homeopatinio preparato pavadinimas rašomas lotynų kalba vardininko linksniu, todėl kreipinys „Rp.“ nerašomas. Viename recepto blanke galima išrašyti kelis homeopatinius vaistus.

20. Receptai, kuriuose išrašomi gyvybiškai būtini vaistai, turi būti patvirtinti ASPĮ vadovo parašu ir pažymėti „Gyvybiškai būtinas vaistas“.

21. Ligoniams, sergantiems lėtinėmis ligomis, gydytojas gali išrašyti vaistų ilgesniam gydymo kursui, nurodydamas vaistų išdavimo periodiškumą (išduoti kas savaitę, kas mėnesį ir t. t.). Recepte būtina pažymėti „Ilgalaikiam gydymui“ ir patvirtinti parašu bei asmeniniu spaudu. Tokie receptai galioja iki 180 dienų ir suteikia ligoniui teisę pakartotinai įsigyti vaistų pagal tą patį receptą.

22. Receptuose su nuoroda „Ilgalaikiam gydymui“ draudžiama išrašyti:

22.1. vaistų, įrašytų į Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir ASPĮ, sąrašą;

22.2. ekstemporalių vaistų, kurių sudėtyje yra vaistinių medžiagų, įrašytų į Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir ASPĮ, sąrašą;

22.3. psichotropinių vaistų;

22.4. narkotinių ir psichotropinių medžiagų I kategorijos pirmtakų (prekursorių);

22.5. kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių.

23. Draudžiama ambulatoriškai besigydantiems ligoniams išrašyti vaistų inhaliacinei ar intraveninei narkozei: dietileterio, etomidato, halotano, izoflurano, ketamino, metoheksitalio, natrio oksibutirato, propofolio, sevoflurano, tiopentalio.

24. Gydytojų išrašyti receptai galioja:

24.1. narkotinių vaistų – 5 dienas, įskaitant recepto išrašymo dieną;

24.2. kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių 10 dienų, įskaitant recepto įsigaliojimo dieną;

24.3. su žyma „Ilgalaikiam gydymui“– 180 dienų, įskaitant recepto išrašymo dieną;

24.4. kitų vaistų – 30 dienų, įskaitant recepto išrašymo dieną.

25. Gydytojai asmeniškai atsako už išrašytus ir parašu bei asmeniniu spaudu patvirtintus receptus.

26. Receptas negalioja, jei jis išrašytas nesilaikant šių taisyklių, jei išrašytos tarpusavyje nesuderinamos vaistinės medžiagos, jei pasibaigęs jo galiojimo terminas.

 

Papildomi narkotinių ir psichotropinių vaistų išrašymo reikalavimai

 

27. Narkotiniai vaistai – gryni ir mišiniuose – išrašomi 2 formos specialiajame recepto blanke, tiksliai užpildant visas skiltis. Išrašydamas kompensuojamuosius narkotinius vaistus, gydytojas nustatyta tvarka užpildo ir 3 formos recepto blanką.

28. Specialiųjų (2 formos) receptų blankai saugomi ir apskaitomi Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

29. Receptuose narkotinių vaistų dozuočių skaičius turi būti rašomas žodžiais.

30. Pramoninės gamybos vaistai, kurių sudėtyje yra kodeino ar jų druskų mišiniuose su kitomis nenarkotinėmis vaistinėmis medžiagomis, išrašomi 1 formos recepto blankuose.

31. Vienam ligoniui vienu kartu leidžiamas išrašyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekis turi neviršyti:

 

Vaisto ar vaistinės medžiagos pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Dihidrokodeinas

g

3

Kodeinas

g

3

Kodeinas mišiniuose su nenarkotinėmis vaistinėmis medžiagomis

tabl.

30

Morfinas

g

2

Petidinas

g

1

Psichotropiniai vaistai:

 

 

barbitūrinės rūgšties dariniai

amp., tabl.

20

benzodiazepinai (raminamieji,

amp.

30

anksiolitikai)

tabl.

60

 

32. Jei kitais būdais negalima numalšinti skausmo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų išrašymo normas, nurodytas 31 punkto lentelėje, leidžiama viršyti 3 kartus, pažymint recepte „Ypatingas paskyrimas“ ir patvirtinant papildomai gydytojo parašu bei asmeniniu spaudu.

33. Negalima išrašyti narkotinių vaistų ilgesniam kaip 7 dienų gydymo kursui, išskyrus narkotinių vaistų transdermines terapines sistemas (TTS), kurių leidžiama išrašyti iki 30 dienų gydymo kursui.

34. Ligoniams, sergantiems lėtinėmis ligomis, grynų psichotropinių vaistų (migdomųjų, trankviliantų) ir jų mišinių su kitomis vaistinėmis medžiagomis galima išrašyti 30 dienų gydymo kursui. Recepte būtina pažymėti „Specialus paskyrimas“ ir patvirtinti receptą gydytojo parašu bei asmeniniu spaudu.

35. Psichotropinių vaistų negalima išrašyti ilgalaikiam gydymui, kaip numatyta šių taisyklių 22 punkte.

 

Papildomi kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo reikalavimai

 

36. Kompensuojamųjų vaistų paso išdavimą organizuoja teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) Valstybinės ligonių kasos nustatyta tvarka.

37. TLK atsako už tai, kad vienam pacientui nebūtų išduoti keli kompensuojamųjų vaistų pasai.

38. Keičiant kompensuojamųjų vaistų pasą apdraustasis grąžina senąjį vaistų pasą bei moka 3 Lt.

39. Jei apdraustasis negrąžina senojo kompensuojamųjų vaistų paso, naujasis vaistų pasas gali būti išduodamas tik apdraustajam sumokėjus 50 Lt.

40. Už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą surinktos lėšos apskaitomos VLK nustatyta tvarka.

41. Keičiant kompensuojamųjų vaistų pasą, naujai išduoto paso pirmame lape turi būti įrašoma informacija apie anksčiau išduotus vaistus (vaisto pavadinimas, stiprumas, dozuotė, vartojimo būdas ir gydymo kurso pabaigos data), kurių gydymo kursai vaistų paso keitimo metu dar nėra pasibaigę.

42. TLK gydytojui ekspertui patikrinus grąžintą kompensuojamųjų vaistų pasą ir nustačius, kad dėl gydytojo, farmacijos specialisto ar apdraustojo kaltės buvo padaryta žala PSDF biudžetui, ši žala išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Kompensuojamųjų vaistų paso titulinis lapas pildomas jį išduodant: nurodomas apdraustojo vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis), apdraustojo asmens kodas (jei nėra asmens kodo, nurodoma gimimo data, asmens dokumento tipas, dokumento išdavimo vieta, serija ir numeris), apdraustojo deklaruojama gyvenamoji vieta, savivaldybės kodas, ASPĮ, kurioje įregistruotas asmuo, pavadinimas ir kodas bei įregistravimo prie ASPĮ data, taip pat nurodoma vaistų paso išdavimo data bei jį išdavusios įstaigos pavadinimas (spaudas).

44. Gydytojai, išrašydami vaistus ir MPP, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, nustatančiais vaistų ir MPP kompensavimo tvarką.

45. Gydytojas gali išrašyti receptus vaistams ir MPP, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų, tik ambulatoriškai ar dienos stacionare gydomam apdraustajam.

46. Gydytojui draudžiama išrašyti receptus kompensuojamiesiems vaistams ir MPP, jei kartu su kompensuojamųjų vaistų pasu nepateikiamas ir apdraustojo, kuriam išduotas kompensuojamųjų vaistų pasas, asmens dokumentas su nuotrauka, išskyrus atvejus, kai kompensuojamųjų vaistų ir MPP išrašoma vaikams. Išrašant kompensuojamųjų vaistų receptus vaikams, turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas. PSDF biudžeto išlaidos, susijusios su šio punkto reikalavimų nesilaikymu, vertinamos kaip PSDF biudžetui padaryta žala, kuri išskaičiuojama iš minėtų reikalavimų nesilaikiusios gydymo įstaigos.

47. Teisę išrašyti 3 formos receptus, esančius kompensuojamųjų vaistų pase, turi tik gydytojas, dirbantis ASPĮ, pasirašiusioje su TLK sutarties priedą dėl kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų išrašymo.

48. Kompensacijos rūšies kodą gydytojas pažymi recepte, įrašydamas atitinkamą skaičių. Jei apdraustajam suteikiama lengvata, ambulatorinėje kortelėje nurodomas lengvatą patvirtinančio dokumento pavadinimas ir numeris.

49. Kompensuojamieji vaistai ir MPP išrašomi 3 formos recepto blankuose. Gydytojai privalo patys rašyti 3 formos receptus įskaitomai tušinuku ir tiksliai užpildyti visas skiltis: 1 punkte nurodyti kompensacijos rūšies kodą, 2 punkte – gydytojo specialybės kodą, 3 punkte – ligos kodą pagal TLK-10, 4 punkte – asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės (AAGA) numerį ar išvykusio iš stacionaro asmens statistinės kortelės (ISAS) numerį, 5 punkte – recepto galiojimo pradžią bei jo galiojimo pabaigą (atsižvelgiant į 24 punkte nurodytus reikalavimus), 6 punkte – ASPĮ pavadinimą ir kodą arba spaudą (ASPĮ spaudu turi būti patvirtinti abu tuo pačiu numeriu pažymėti receptų blankai), 7 punkte – recepto išrašymo datą, 8 punkte – Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą gydytojo numerį, 9 punkte gydytojas pasirašo receptą ir jį patvirtina asmeniniu spaudu (spaudu bei parašu turi būti patvirtinti abu tuo pačiu numeriu pažymėti receptų blankai) bei nurodo telefono numerį (kuriuo galima susisiekti su receptą išrašiusiu gydytoju).

50. Įrašus kompensuojamųjų vaistų paso 3 formos receptuose taisyti draudžiama.

51. Sugadinti 3 formos receptų blankai lieka kompensuojamųjų vaistų pase (sugadintas receptas turi būti perbrauktas ir patvirtintas gydytojo parašu ir spaudu).

52. Viename 3 formos recepte galima išrašyti tik vieną kompensuojamąjį vaistą ar vieną MPP.

53. Draudžiama tą patį kompensuojamąjį vaistą bendriniu pavadinimu ar MPP iš karto išrašyti keliuose 3 formos receptuose, išskyrus teisės aktais numatytus atvejus.

54. Išrašydamas kompensuojamųjų narkotinių vaistų, gydytojas nustatyta tvarka turi užpildyti 2 ir 3 formos receptų blankus.

55. Kompensuojamieji vaistai rašomi prekiniais pavadinimais.

56. Receptuose kompensuojamųjų vaistų dozuočių ir MPP kiekis nurodomas skaičiais, o skliausteliuose šis kiekis turi būti rašomas žodžiais.

57. Kompensuojamųjų vaistų ir MPP vienu kartu galima išrašyti gydymo kursui, trunkančiam iki vieno mėnesio, ūmių ligų atvejais – iki 7 dienų. Iki 3 mėnesių laikotarpiui vaistų išrašoma tik ligoniams, sergantiems lėtinėmis ligomis; vaistų, skiriamų šiems ligoniams pirmą kartą, galima išrašyti iki 1 mėnesio trukmės gydymo kursui. Vėliau, įsitikinus, kad vaistai veiksmingi, jų galima skirti gydymo kursui, trunkančiam iki 3 mėnesių. Išrašydamas kompensuojamųjų vaistų gydytojas taip pat turi atsižvelgti į dozuočių originalioje pakuotėje skaičių, nurodytą Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyne, išskyrus kitus teisės aktais numatytus atvejus.

58. Prieš pildydamas 3 formos receptą, gydytojas pagal įrašus apdraustojo kompensuojamųjų vaistų pase ir asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje) privalo patikrinti, kokių vaistų buvo išduota (išrašyta) anksčiau. Gydytojas, išrašydamas tos pačios farmakoterapinės grupės kompensuojamųjų vaistų ligoniams, kuriems tų vaistų buvo išduota anksčiau, o gydymo kursas dar nesibaigė, turi nurodyti recepto įsigaliojimo pradžią. Receptas gali įsigalioti ne anksčiau kaip likus 2 dienoms iki prieš tai paskirto gydymo kurso pabaigos. Laikotarpis nuo recepto išrašymo datos iki jo įsigaliojimo pradžios negali būti ilgesnis nei 2 savaitės. PSDF biudžeto išlaidos, susijusios su šio punkto reikalavimų nesilaikymu, vertinamos kaip PSDF biudžetui padaryta žala, kuri išskaičiuojama iš minėtų reikalavimų nesilaikiusios ASPĮ.

59. Apie kompensuojamųjų vaistų ir MPP skyrimą turi būti pažymėta asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje), nurodant išrašyto vaisto pavadinimą, stiprumą, dozuotę, kiekį, vartojimo dažnumą, gydymo kurso trukmę, 3 formos recepto blanko seriją ir numerį bei recepto galiojimo pradžią.

60. Gydytojas, apdraustojo kompensuojamųjų vaistų pase pastebėjęs taisymų arba kitų su vaistų išrašymu ir išdavimu susijusių pažeidimų, privalo nedelsdamas apie tai informuoti TLK.

61. Kompensuojamiesiems vaistams ir MPP išrašyti receptai galioja apdraustąjį asmenį aptarnaujančios TLK teritorijoje arba TLK, kurioje yra ASPĮ, išrašiusi receptą, teritorijoje.

62. Išrašydamas kompensuojamųjų vaistų, gydytojas turi informuoti apdraustąjį apie jų kainas ir nustatytas priemokas.

63. Jei apdraustasis neturi kompensuojamųjų vaistų paso, tačiau kompensuojamasis vaistas jam būtinas, t. y. neskyrus vaisto gali kilti grėsmė gyvybei, naudojamas 3 formos (išimties atvejams) receptas. Kompensuojamųjų vaistų 3 formos (išimties atvejams) recepto blanke vienu kartu galima išrašyti gydymo kursui, trunkančiam iki 7 dienų. Šio recepto išrašymas turi būti suderintas su TLK.

64. Gydytojas 3 formos recepto blanke (išimties atvejams) turi pildyti 110 punktus bei tvirtinti receptą ASPĮ antspaudu. Per 3 darbo dienas gydytojas turi pateikti TLK apdraustojo (ar jį globojančio asmens) paaiškinimą bei savo paaiškinimą, kodėl buvo išrašytas 3 formos (išimties atvejams) receptas. Apdraustojo (ar jį globojančio asmens) paaiškinime turi būti nurodyta apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas bei priežastis, dėl kurios buvo išrašytas 3 formos (išimties atvejams) receptas. Gydytojo paaiškinime turi būti nurodytas apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, vaisto pavadinimas, stiprumas, dozuotė, kiekis, vartojimo dažnumas, gydymo kurso trukmė, 3 formos recepto blanko serija ir numeris, receptą išrašiusio gydytojo specialybės kodas, asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės numeris ar išvykusio iš stacionaro asmens statistinės kortelės numeris, gydytojo vardas, pavardė, ASPĮ pavadinimas ir priežastis, dėl kurios buvo išrašytas 3 formos (išimties atvejams) receptas.

 

III. VAISTŲ IŠDAVIMAS (PARDAVIMAS) VAISTINĖSE

 

Bendrieji reikalavimai

 

65. Vaistų vaistinėje turi teisę išduoti (parduoti) tik farmacijos specialistas.

66. Vaistinėje turi būti pigiausių to paties bendrinio pavadinimo vaistų, esančių didmeninės prekybos rinkoje.

67. Receptiniai vaistai išduodami (parduodami) tik pagal gydytojo receptus.

68. Nereceptiniai vaistai parduodami be recepto. Vienu kartu nereceptinių vaistų galima parduoti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui.

69. Vaikams iki 10 metų vaistai neišduodami (neparduodami).

70. Vaikams iki 16 metų draudžiama išduoti (parduoti) vaistų, kuriais piktnaudžiaujant gali išsivystyti priklausomybė ar toksikomanija: narkotinių ir psichotropinių vaistų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio ir jo tirpalų, klonidino, tramadolio, antidepresantų, antihistamininių vaistų. Farmacijos specialistas turi teisę paprašyti, kad receptą pateikęs asmuo parodytų asmens dokumentą.

71. Ligoniams pagal vieną receptą gryno etanolio ar kaip ekstemporalaus vaisto sudedamosios dalies leidžiama išduoti ne daugiau kaip 100 ml, nepriklausomai nuo koncentracijos.

72. Jeigu recepte išrašyto vaisto dozuočių kiekis neatitinka originalios gamintojo pakuotės, ją leidžiama išardyti taip, kad ant vaistinėje paliekamos ir išduodamos pakuotės dalies būtų gamintojo žymos: vaisto pavadinimas, stiprumas, gamybos serija, gamintojas, tinkamumo vartoti terminas.

73. Jei vykdant 72 punkto reikalavimus neįmanoma išardyti pakuotės taip, kad būtų išduotas tikslus išrašytas vaisto dozuočių kiekis, leidžiama išduoti panašų, bet ne mažesnį, nei nurodyta recepte, vaistų kiekį.

74. Parduodant vaistus pagal 1 formos receptų blankus:

74.1. jei vaistinėje nėra recepte nurodyto prekinio pavadinimo vaisto, farmacijos specialistas, ligoniui sutikus, turi teisę išduoti to paties bendrinio pavadinimo vaistą kitu prekiniu pavadinimu, nekeisdamas vaisto formos, stiprumo, dozuočių skaičiaus;

74.2. jei vaistinėje nėra recepte nurodyto stiprumo vaisto, farmacijos specialistas, ligoniui sutikus, turi teisę išduoti to paties bendrinio pavadinimo kito stiprumo vaistą, nekeisdamas vaisto formos bei vartojimo dažnumo. Išduodamas vaistinės medžiagos kiekis turi atitikti išrašytą vaistinės medžiagos kiekį;

74.3. farmacijos specialistas, keisdamas išrašyto vaisto prekinį pavadinimą, stiprumą ar dozuočių kiekį, recepte turi nurodyti faktiškai išduoto vaisto prekinį pavadinimą, stiprumą bei dozuočių kiekį.

75. Jei asmens kreipimosi metu vaistinėje nėra reikiamo vaisto (esančio didmeninės prekybos rinkoje), jam sutikus, receptas užregistruojamas vaistinėje ir vaistai pristatomi: miestuose – ne vėliau kaip per 2, rajonų centruose – per 3, miesteliuose ir kaimuose – per 4 dienas. Užregistravus vaistą vaistinėje, ant recepto pažymima, kad vaistas užsakytas, bei nurodoma užsakymo data.

76. Jei pateikiamas receptas su žyma „Gyvybiškai būtinas vaistas“, vaistinė turi užregistruoti vaistą ir nedelsiant užsakyti jį vienoje iš vaistų platinimo įmonių, turinčių teisę tiekti gyvybiškai būtinus vaistus pavieniams ligoniams gydyti.

77. Išduodant vaistų, ant recepto nurodomos vaistų kainos, kitoje recepto pusėje dedamas spaudas „Vaistai išduoti ……….. vaistinėje“, nurodomas vaistinės (jos filialo) pavadinimas, vaistų išdavimo data, vaistą išdavusio farmacijos specialisto vardas, pavardė ir parašas.

78. Išduodant vaistų, asmeniui turi būti suteikiama būtinoji informacija apie vaisto vartojimą bei sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pateikiamas informacinis lapelis lietuvių kalba.

79. Išdavus vaistus, negrąžinami ir vaistinėje paliekami šių vaistų receptai:

79.1. įrašytų į Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir ASPĮ, sąrašą;

79.2. ekstemporalių vaistų, kurių sudėtyje yra vaistinių medžiagų, įrašytų į Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir ASPĮ, sąrašą;

79.3. kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių;

79.4. psichotropinių vaistų;

79.5. narkotinių ir psichotropinių medžiagų I kategorijos pirmtakų (prekursorių);

79.6. antibiotikų;

79.7. dimedrolio (difenhidramino).

80. Išduodant (parduodant) ekstemporalių vaistų, kurių receptai paliekami vaistinėje, ligoniui išrašoma signatūra.

81. Išdavus (pardavus) vaistų pagal receptą su žyma „Ilgalaikiam gydymui“, receptas grąžinamas asmeniui, o kitoje recepto pusėje spaudu pažymimas vaistinės pavadinimas, išduoto (parduoto) vaisto kiekis, išdavimo (pardavimo) data, išdavusiojo pavardė, vardas ir parašas. Vaistus pakartotinai galima išduoti (parduoti) ne dažniau, negu nurodyta recepte, ir jeigu nepasibaigęs recepto galiojimo laikas.

82. Jei kyla neaiškumų dėl recepte išrašyto vaisto pavadinimo, stiprumo, vaistų suderinamumo ir kt., farmacijos specialistas privalo juos išsiaiškinti su receptą išrašiusiu gydytoju. Nepavykus išsiaiškinti, farmacijos specialistas sprendžia, ar išduoti vaistų.

83. Vaistai pirminės sveikatos priežiūros įstaigose (medicinos punktuose), per kurias Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka kaimų gyventojai aprūpinami vaistais, išduodami vadovaujantis šiomis taisyklėmis; išdavus vaistų, kitoje recepto pusėje dedamas spaudas „Vaistai išduoti …………vaistinėje per ………. medicinos punktą“. Nurodoma vaistinės, parduodančios vaistus per medicinos punktą, ir medicinos punkto pavadinimai, vaistų išdavimo data, vaistą išdavusio sveikatos priežiūros specialisto ir už kaimo gyventojų aprūpinimą atsakingo farmacijos specialisto vardas ir pavardė bei jų parašai. Receptai paliekami pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje ir perduodami vaistinei, aprūpinančiai gyventojus per šią įstaigą.

84. Pasibaigus recepto galiojimo laikui vaistai neišduodami (neparduodami).

85. Receptai vaistinėje saugomi:

85.1. 5 metus – išrašyti 3 formos blankuose, pagal kuriuos išduoti kompensuojamieji vaistai ir medicinos pagalbos priemonės;

85.2. 3 metus – išrašyti 2 formos blankuose, pagal kuriuos išduoti narkotiniai vaistai ir vaistai, kurių sudėtyje yra narkotinių vaistinių medžiagų (išskyrus 1 formos blankus, kuriuose išrašyti pramoninės gamybos vaistai, kurių sudėtyje yra kodeino ar etilmorfino);

85.3. 1 metus – išrašyti 1 formos blankuose, pagal kuriuos išduoti: vaistai, įrašyti į Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir ASPĮ, sąrašą; ekstemporalūs vaistai, kurių sudėtyje yra vaistinių medžiagų, įrašytų į Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos ir sveikatos priežiūros įstaigose, įmonėse, sąrašą (išskyrus narkotinių vaistų ir vaistų, kurių sudėtyje yra narkotinių vaistinių medžiagų); psichotropiniai vaistai; narkotinių ir psichotropinių medžiagų I kategorijos pirmtakai (prekursoriai); gyvybiškai būtini vaistai;

85.4. 1 mėnesį – išrašyti 1 formos blankuose, pagal kuriuos išduota dimedrolio, antibiotikų, vaistų, išduotų per pirmines sveikatos priežiūros įstaigas (medicinos punktus), nereglamentuoti kitomis šio punkto nuostatomis.

86. Receptų saugojimo vaistinėje laikas skaičiuojamas, neskaitant einamojo mėnesio, einamųjų metų. Pasibaigus saugojimo terminui, receptai sunaikinami sveikatos apsaugos ministro nustatyta Receptų sunaikinimo tvarka.

87. Vaistai, išskyrus naikintinus, iš gyventojų atgal į vaistinę nepriimami ir kitais vaistais nekeičiami. Naikintini vaistai surenkami kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

88. Vaistinės periodiškai informuoja gydytojus ir sveikatos priežiūros įstaigų vadovus apie neteisingai ar neįskaitomai išrašytus bei netaisyklingai įformintus receptus.

 

Papildomi narkotinių ir psichotropinių vaistų išdavimo reikalavimai

 

89. Narkotinių ir psichotropinių vaistų, kurių išrašymo normos nurodytos šių taisyklių II skyriuje, galima išduoti ne daugiau, negu leidžiama išrašyti vienam ligoniui vienu kartu.

90. Draudžiama išduoti (parduoti) narkotinių vaistų pagal kitų miestų ir apskričių sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų išrašytus receptus.

91. Narkotiniai vaistai vaistinėse išduodami vadovaujantis šiomis ir Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu patvirtintomis Narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų išdavimo vaistinėse taisyklėmis.

 

Papildomi kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo reikalavimai

 

92. Išduodamas kompensuojamųjų vaistų ir MPP, farmacijos specialistas turi informuoti apdraustąjį apie vaistų kainas ir nustatytas priemokas.

93. Draudžiama išduoti kompensuojamųjų vaistų ir MPP, jei kartu su kompensuojamųjų vaistų pasu nepateikiamas apdraustojo, kuriam išduotas šis kompensuojamųjų vaistų pasas, asmens dokumentas su nuotrauka. Išduodant kompensuojamųjų vaistų, skirtų vaikams, turi būti pateiktas vaiko gimimo liudijimas. PSDF biudžeto išlaidos, susijusios su šio punkto reikalavimų nesilaikymu, vertinamos kaip PSDF biudžetui padaryta žala, kuri išskaičiuojama iš minėtų reikalavimų nesilaikiusios vaistinės.

94. TLK teikia vaistinėms informaciją apie negaliojančius kompensuojamųjų vaistų pasus sutartyje su vaistine numatytomis sąlygomis. Vaistinei išdavus vaistus ir MPP pagal negaliojantį kompensuojamųjų vaistų pasą, tai vertinama kaip žala PSDF biudžetui, kuri išskaičiuojama iš vaistinės, nesilaikiusios minėto reikalavimo.

95. Farmacijos specialistas gali išduoti kompensuojamųjų vaistų ir MPP tik pagal 3 formos receptus, išrašytus laikantis nustatytų reikalavimų.

96. Išduodant kompensuojamųjų vaistų turi būti užpildomi 3 formos recepto blanko 10–16 punktai: 10 punkte nurodytas išduoto vaisto pavadinimas ir kiekis, 11 punkte – nurodyta data, iki kurios pakaks išduoto vaisto (t. y. nurodyta paskutinė diena, kai suvartojama visa paros dozė), 12 punkte – išduoto vaisto mažmeninė kaina, 13 punkte – paciento sumokėta kaina, 14 punkte – kompensuojama suma, 15 punkte – vaisto išdavimo data, 16 punkte nurodomas vaistinės spaudas, vaistus išdavusio asmens vardas, pavardė, parašas. Spaudu bei parašu turi būti patvirtinti abu tuo pačiu eilės numeriu pažymėti receptų blankai. Pirmasis recepto blankas paliekamas vaistinėje. Antrasis blankas neišplėšiamas, lieka vaistų pase, prie jo prisegamas kasos čekis. Jeigu vaistinėje vykdoma kompiuterizuota vaistų receptų apskaita, šie įrašai gali būti daromi kitoje recepto pusėje (įrašai turi būti ant abiejų tos pačios serijos ir tuo pačiu eilės numeriu pažymėtų receptų blankų; jei nėra tokios galimybės, įrašai blanke, kuris lieka kompensuojamųjų vaistų pase, įrašomi ranka; jei prie antrojo recepto prisegtame čekyje pateikiama informacija, kuri turi būti nurodyta 12–15 punktuose, šie punktai antrajame receptų blanke gali būti nepildomi).

97. Jei vaistinėje nėra recepte nurodyto stiprumo kompensuojamojo vaisto, farmacijos specialistas, ligoniui sutikus, turi teisę išduoti to paties prekinio pavadinimo kito stiprumo vaistą, nekeisdamas jo formos bei vartojimo dažnumo tik tuo atveju, jei faktiškai išduodamų vaisto dozuočių vaistinės medžiagos kiekis atitinka išrašytą vaistinės medžiagos kiekį ir išduoto vaisto kompensuojamoji suma ne didesnė už išrašyto vaisto kompensuojamąją sumą.

98. Farmacijos specialistas, ligoniui sutikus, turi teisę išduoti to paties bendrinio pavadinimo kompensuojamąjį vaistą kitu prekiniu pavadinimu, nekeisdamas jo formos bei vartojimo dažnumo tik tuo atveju, jei faktiškai išduodamų vaisto dozuočių vaistinės medžiagos kiekis atitinka išrašytą vaistinės medžiagos kiekį ir išduoto vaisto kompensuojamoji suma ne didesnė už išrašyto vaisto kompensuojamąją sumą.

99. Farmacijos specialistas recepte turi nurodyti faktiškai išduoto vaisto prekinį pavadinimą, stiprumą bei dozuočių kiekį.

100. Išduodamas kompensuojamuosius vaistus pagal 3 formos receptus (išimties atvejams), farmacijos specialistas pildo recepto blanko 11–14 punktus. Šio recepto kopija, patvirtinta vaistinės spaudu ir įgalioto asmens parašu, bei sąskaita-faktūra, kurioje nurodytas asmens, gavusio vaistą, vardas, pavardė ir parašas, pateikiama TLK.

101. Farmacijos specialistas, pastebėjęs apdraustojo vaistų pase taisymus bei su vaistų išrašymu ir išdavimu susijusius pažeidimus, privalo nedelsdamas informuoti TLK.

102. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigose (medicinos punktuose), per kurias Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka vykdomas kaimo gyventojų aprūpinimas vaistais, kompensuojamieji vaistai ir MPP išduodami vadovaujantis šia tvarka, tačiau 97, 98 ir 100 punktais nustatytais atvejais kompensuojamuosius vaistus gali išduoti tik farmacijos specialistas.

103. Vaistinės vykdo receptų, pagal kuriuos išduodami kompensuojamieji vaistai ir MPP, apskaitą bei su TLK sutartomis sąlygomis teikia joms sąskaitas, ataskaitas ir duomenis apie išduotus kompensuojamuosius vaistus ir MPP.

104. TLK apmoka faktiškai išduotų vaisto dozuočių bazinę kainą ir išduotų medicinos pagalbos priemonių mažmeninę kainą sutartyje su vaistine numatytomis sąlygomis.

______________


 

Formos patvirtintos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112

 

(Receptų blankų formų pavyzdžiai)

 

1 forma

………………………………	       Lietuvos Respublikos
(ASPĮ pavadinimas)		sveikatos apsaugos
ministerija


RECEPTAS    


Suaugusiajam, vaikui

Ligonis _______________________________
(vardas, pavardė, gimimo metai)
______________________________________
(adresas arba ambulatorinės kortelės Nr.)

Kaina   Rp.
Išrašymo data ________________________

Galioja 30 dienų
________________________________________
Gydytojo spaudas, parašas, telefonas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pastaba. Blankas turi būti spausdinamas ant balto popieriaus.

______________

 


2 forma

 

Lietuvos Respublikos
……………………………………………. sveikatos apsaugos
(ASPĮ pavadinimas) ministerija

SPECIALUSIS RECEPTAS        Serija…………. Nr. ………

Suaugusiajam, vaikui
Ligonis…………………………………………………………………….     (vardas, pavardė, asmens kodas) “““““““““““
…………………………………………………………………………
(adresas arba ambulatorinės kortelės Nr.)
Sveikatos priežiūros įstaigos kodas “““““““
Kaina Rp.Gydytojas…………………………………………………  
(vardas, pavardė, numeris) “““““
Išrašymo data ““““““““ Išdavimo data ““““““““

Galioja 5 dienas
…………………………………………………………………
Gydytojo spaudas, parašas, telefonas
Ypatingos apskaitos dokumentas
Taisyti draudžiama
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


______________

 


3 forma

 

______________

 


3 forma (išimties atvejams)

 

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112

 

KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ PASAS

 

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112

 

Kompensacijos rūšies kodas

Kompensacijos rūšis

Kompensacijos procentas

1

Vaikui

100 %

2

Invalidui

100 %

3

Liga pagal sąrašą

100 %

4

Kita

100 %

5

Vaikui

80 %

6

Invalidui

80 %

7

Pensininkui

80 %

8

Liga pagal sąrašą

80 %

9

Liga pagal sąrašą

50 %

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

 

ŠĮ LAPĄ PADĖKITE PO ANTRUOJU IŠRAŠOMO RECEPTO LAPU,

KAD ĮRAŠAI NEATSISPAUSTŲ ANT KITŲ LAPŲ.

RAŠYKITE TIK MĖLYNU TUŠINUKU.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112

 

RECEPTUOSE VARTOTINOS SANTRUMPOS

 

Aa

ana

po lygiai

ac., acid.

acidum

rūgštis

ad us. diagn.

ad usum diagnosticum

diagnostikai

ad us. ext.

ad usum externum

išorinio vartojimo

ad us. int.

ad usum internum

vidinio vartojimo

ad us. propr.

ad usum proprium

vartoti pačiam

ad us. vet.

ad usum veterinarium

veterinarijai, veterinarinis

aer.

aerosolum

aerozolis

aetherol.

aetheroleum

eterinis aliejus

alb.

albus, -a, -um

baltas

amp.

ampulla

ampulė

aq.

aqua

vanduo

aq. ad iniect.

aqua ad iniectabilia

injekcinis vanduo

aq. purif.

aqua purificata

išgrynintasis vanduo

aq. valde purif.

aqua valde purificata

labai išgrynintas vanduo

bac.

bacillis

lazdelė

bals.

balsamum

balzamas

but.

butyrum

sviestas

caps.

capsula

kapsulė

cito

cito

greitai, skubiai

comp.

compositus, -a, -um

sudėtinis

compr.

compressus

kompresas

conc.

concentratus, -a, -um

koncentruotas

cort.

cortex

žievė

crem.

cremum

kremas

crist.

cristallisatus, -a, -um

kristalinis, kristalizuotas

cryodessic.

cryodessicatus, -a, -um

liofilizuotas

D.

Da, Detur

duok, tebūnie duota

D. S.

Da, Signa

duok, pažymėk

D. t. d.

Da tales doses

duok tokių dozių

D. t. d. N.

Da tales doses numero

duok tokių dozių tiek

 

Dentur tales doses numero

tebūnie duota dozių tiek

dec.

decoctum

nuoviras

dil.

dilutus, -a, -um

praskiestas

disc.

discus

diskas

div. in p. aeq.

divide in partes aequales

padalyk į lygias dalis

drag.

dragee

dražetė

empl.

emplastrum

pleistras

emuls.

emulsio

emulsija

extr.

extractum

ekstraktas

f.

fiat, fiant

tepasidaro

flav.

flavus, -a, -um

geltonas

flos, flor.

flos, flores

žiedai

fl.

fluidus, -a, -um

skystas

fruct.

fructus

vaisius

g

ramma

gramas

gel.

gelum

gelis

glob. vag.

globulus vaginalis

globulė

gran.

granulum

granulė

gtt.

gutta, guttae

lašas, lašai

gtt. nasal.

guttae nasale

nosies lašai

gtt. ophth.

guttae ophthalmicae

akių lašai

gtt. otic.

guttae oticae

ausų lašai

herb.

herba

žolė

in amp.

in ampullis

ampulėmis

inf.

infusum

užpilas

inhal.

inhalatio

inhaliacija

inj.

iniectio, -ionis

injekcija

isoton.

isotonicus, -a, -um

izotoninis

i. m.

intra musculum

į raumenis

i. v.

intra venum

į veną

in tab.

in tabulettis

tabletėmis

lin.

linimentum

linimentas

liq.

liquor

skystis

m.

massa

masė

mcg

microgramma

mikrogramas

mg

milligramma

miligramas

m. pil.

massa pilularum

piliulių masė

M.

misce

sumaišyk

M. f.

misce (ut) fiat (fiant)

sumaišyk, tepasidaro

M. f. pulv.

misce (ut) fiat pulvis

sumaišyk, kad pasidarytų milteliai

mixt.

mixtura, -ae

mikstūra

ml

millilitrum

mililitras

N.

numero

skaičius

obd.

obductus, -a, -um

dengtas, -a

ol.

oleum, oleosus, -a, -um

aliejus, aliejinis

past.

pasta

pasta

pastill.

pastillus

pastilė

pess.

pessarium

pesarija (liežuvėlio formos supozitorija)

per os

per os

į vidų (peroraliai)

per rectum

per rectum

į tiesiąją žarną

per se

per se

grynas

physiol.

physiologicus, -a, -um

fiziologinis

pil.

pilula

piliulė

praecip.

praecipitatus, -a, -um

nusodintas

pulv.

pulvis

milteliai

%

pro centum

procentas

q. s.

quantum satis

kiek reikia

r., rad.

Radix

šaknis

Rp.

Recipe

paimk

rectif.

rectificatus

rektifikuotas (išvalytas)

Rep.

Repete, Repetatur

pakartok, tebūnie pakartota

rhiz.

rhizoma

šakniastiebis

S.

Signa, Signetur

pažymėk, tebūnie pažymėta

s. c.

sub cutis

į poodį

sem.

semen

sėkla

sicc.

siccus,-a, -um

sausas

simpl.

simpex

paprastas

sir.

sirupus

sirupas

sol.

solutio

tirpalas

sol. iniect.

solutio iniectabilis

injekcinis tirpalas

sp.

species

vaistažolių mišiniai, arbatos

spir.

spirituosus, -a, -um

etanolinis

steril.

sterilisa

sterilizuok

styl.

stylus

pieštukas (vaistinis)

supp.

suppositorium

supozitorija

susp.

suspensio

suspensija

susp. iniect.

suspensio iniectabilis

injekcinė suspensija

tab.

tabulettae (compressi)

tabletės

tab. obd.

tabuletta obducta

dengtoji tabletė

tab. solub.

tabuletta solubilis

tirpioji tabletė

tab. subling.

tabuletta sublinqualis

poliežuvinė tabletė

tab. vag.

tabuletta vaginale

makšties tabletė

tamp.

tamponum

tamponas

tinct.

tinctura

tinktūra

trit.

tritus, -a, -um

sutrintas

UA

unitas activitatis

veikimo vienetas

UI

unitas internationalis

tarptautinis vienetas

ung.

unguentum

tepalas

vitr.

vitrum

stiklas, stiklinis indas

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112

 

VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ, KIEKYBIŠKAI APSKAITOMŲ FARMACIJOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, SĄRAŠAS

 

1. Etanolis.

2. Klonidinas*.

3. Nandrolonas*.

4. Narkotiniai vaistai ir vaistinės medžiagos*, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų II sąrašą – Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams.

5. Tramadolis*.

 

* apskaitomos visos vaisto formos

______________

 


Formos patvirtintos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112

 

(Signatūrų formų pavyzdžiai)

 

Signatura

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112

 

RECEPTŲ SUNAIKINIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši Tvarka nustato receptų, pasibaigus jų saugojimo visuomenės vaistinėse ir visuomenės gamybinėse vaistinėse (toliau – vaistinėse) terminui, sunaikinimo tvarką ir yra privaloma visoms šioms vaistinėms.

2. Receptai gali būti naikinami tik pasibaigus jų saugojimo vaistinėse terminui. Receptai, kurių saugojimo vaistinėje terminas 1 mėnuo, turi būti naikinami kas mėnesį, o kurių saugojimo terminai 1, 3 ar 5 metai – 1 kartą per metus. Receptų saugojimo terminas nustatytas neskaitant einamojo mėnesio, einamųjų metų.

3. Naikintini receptai turi būti suplėšomi, sudeginami arba susmulkinami specialiu popieriaus smulkintuvu. Jų neleidžiama atiduoti į antrinių žaliavų supirkimo punktus, išmesti į šiukšlių konteinerius.

 

II. RECEPTŲ NAIKINIMAS

 

4. Receptams naikinti vaistinės vadovo įsakymu sudaroma nuolatinė komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 asmenys. Tose vaistinėse, kur dirba du darbuotojai, komisija sudaroma iš 2 asmenų.

5. Komisija naikintinus receptus surūšiuoja, suskaičiuoja ir nustato kitus duomenis, reikalingus nurodyti sunaikinimo akte.

6. Komisija, sunaikinusi receptus, rašo nustatytos formos receptų sunaikinimo aktą (pridedama), kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir nariai (-ys). Vaistų, įrašytų į Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos ir sveikatos priežiūros įmonėse, įstaigose, sąrašą (toliau – kiekybiškai apskaitomų vaistų), receptų sunaikinimo aktas rašomas atskirai; aktą turi tvirtinti vaistinės direktorius (vadovas).

7. Aktuose turi būti nurodoma:

7.1. kiekybiškai apskaitomų ir psichotropinių vaistų receptų – vaisto ar vaistinės medžiagos pavadinimas, vaisto forma, stiprumas, pakuotė, pakuočių kiekis, receptų skaičius;

7.2. kitų vaistų receptų – išduotų vaistų farmakoterapinės grupės ir receptų skaičius.

8. Sunaikinimo aktai turi būti numeruojami nuo metų pradžios ir saugomi 5 metus.

9. Komisija atsako už naikintinų receptų sunaikinimą, akto surašymą ir įforminimą pagal šią Tvarką.

______________

 


Receptų sunaikinimo tvarkos

priedas

 

---------------------------------------------------------

(vaistinės pavadinimas didžiosiomis raidėmis)

 

TVIRTINU*

(vaistinės vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

RECEPTŲ SUNAIKINIMO AKTAS

200 -00-00 Nr. 0-00

Vilnius

 

Vadovaudamasi LR sveikatos apsaugos ministro 200 m.                                          d. įsakymu

Nr.             patvirtinta Receptų sunaikinimo tvarka,

 

___________________________________ 200 m.                                         įsakymu Nr.

(įsakymo leidėjas kilmininko linksniu)

 

sudaryta komisija __________________________________________________  sunaikino receptus,

                                                                                       (sunaikinimo būdas)

 

pagal kuriuos 200 m. ……………….. mėn. buvo išduoti vaistai:

 

Farmakoterapinė grupė

 

Vaisto pavadinimas, vaisto forma, stiprumas, pakuotė*

Pakuočių kiekis

Receptų skaičius

 

Komisijos pirmininkas ___________________________________________  

                                                                                   (pareigos, vardas, pavardė)                                                      (parašas)

 

Nariai: _____________________________________________  

                                                    (pareigos, vardas, pavardė)                                                                                      (parašas)

 

 

 

* Tvirtinimo rekvizitai ir vaistų pavadinimai nurodomi tik kiekybiškai apskaitomų vaistų receptų sunaikinimo aktuose.

______________