LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO Nr. D1-639 „DĖL ŽVEJYBOS PRIVAČIUOSE VANDENS TELKINIUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 7 d. Nr. D1-128

Vilnius

 

P a k e i č i u Žvejybos privačiuose vandens telkiniuose tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-639 „Dėl žvejybos privačiuose vandens telkiniuose tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 4-71; 2007, Nr. 4-184), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-128

 

ŽVEJYBOS PRIVAČIUOSE VANDENS TELKINIUOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žvejybos privačiuose vandens telkiniuose tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja žvejybos privačiuose vandens telkiniuose organizavimo, žuvų išteklių naudojimo ir apsaugos tvarką.

2. Tvarkos aprašas taikomas visuose Lietuvos Respublikos privačiuose vandens telkiniuose, išskyrus privačius žuvininkystės tvenkinius.

3. Mėgėjiškos žūklės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 (Žin., 2005, Nr. 85-3189; 2006, Nr. 57-2044, Nr. 95-3740; 2009, Nr. 41-1596, Nr. 115-4897) (toliau – Mėgėjų žvejybos taisyklės), Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 (Žin., 2005, Nr. 69-2484; 2010, Nr. 29-1365, Nr. 56-2800; 2011, Nr. 5-182) (toliau – Verslinės žvejybos taisyklės), Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-331 (Žin., 2009, Nr. 74-3031; 2010, Nr. 6-250), reikalavimai privatiems vandens telkiniams taikomi tiek, kiek tai reglamentuoja šis Tvarkos aprašas.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. pratakus vandens telkinys – tai ežeras ar tvenkinys, kuris per neišdžiūstantį intaką (intakus) ar ištaką (ištakas) jungiasi su kitu vandens telkiniu (kitais vandens telkiniais);

4.2. nenuotakus vandens telkinys – tai ežeras ar tvenkinys, kuris per intaką ar ištaką neturi pastovios jungties su kitu vandens telkiniu;

4.3. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2010, Nr. 72-3615; 2011, Nr. 164-7796) ir Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527; 2008, Nr. 18-629) vartojamas sąvokas.

 

II. VERSLINĖ ŽVEJYBA

 

5. Privačiuose nenuotakiuose vandens telkiniuose žvejojama Verslinės žvejybos taisyklėmis leidžiamais žvejybos įrankiais ir būdais.

6. Privačiuose pratakiuose vandens telkiniuose ir upėse bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose (toliau – Privatus pratakus vandens telkinys) žvejoti leidžiama Verslinės žvejybos taisyklėmis leidžiamais žvejybos įrankiais ir būdais, Verslinės žvejybos taisyklėmis nustatytu nedraudžiamu laiku tuo metu leidžiamas žvejoti žuvų rūšis.

7. Privačiuose pratakiuose vandens telkiniuose leidžiamas naudoti žvejybos įrankių tipas, skaičius nurodytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. D1-143 „Dėl žvejybos limitų nustatymo verslinei žvejybai išnuomotuose ir privačiuose pratakiuose vandens telkiniuose ir upėse bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose“ (Žin., 2006, Nr. 39-1396, Nr. 118-4521; 2011, Nr. 97-4553). Jeigu vandens telkinys nuosavybės teise priklauso keliems savininkams arba bendrąja daline nuosavybes teise valstybei ir fiziniams ar juridiniams asmenims, verslinė žvejyba leidžiama tik esant visų savininkų bendram rašytiniam sutarimui.

8. Gavusi Privačiuose pratakiuose vandens telkiniuose atliktų žuvų išteklių tyrimų rezultatus ir juos įvertinusi, Aplinkos ministerija 10 metų nustato kitokius žvejybos limitus, nei nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. D1-143.

9. Privačiuose vandens telkiniuose nenustatomas sugautų žuvų limitas, šalutinis žvejybos laimikis neribojamas.

10. Privačiuose vandens telkiniuose leidžiama žvejoti gaudyklėmis, venteriais, bučiais ir ne mažesnio kaip 40 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais, išskyrus seliavų žvejybą.

11. Žuvų rūšių, įrašytų į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (toliau – Saugomų gyvūnų sąrašas), patvirtintą aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331; 2010, Nr. 20-949), Lietuvos Respublikoje gyvenančių, augančių retų, nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų ypač saugomų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 223 (Žin., 2002, Nr. 49-1911), ar į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, randamų Lietuvoje ir kurioms išsaugoti reikia steigti buveinių apsaugai svarbias teritorijas, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 40-1513), išteklių apsaugos tikslais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija turi teisę nustatyti atskirą žvejybos tvarką.

12. Verslinei žvejybai leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 „Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“ (Žin., 2005, Nr. 96-3609) nustatyta tvarka pažymėtus verslinės žvejybos įrankius. Žvejojant verslinės žvejybos įrankiais privačiuose vandens telkiniuose, kuriuose žuvų išteklių apsaugos tikslais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nustatė žuvų sugavimo ar atskirą žvejybos tvarką, žvejybos vietoje būtina turėti ir nustatyta tvarka pildyti žvejybos žurnalą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. 180 „Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 41-1184).

13. Žvejybos įrankius ženklina ir žvejybos žurnalus išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai arba jų įgaliotos rajonų (miestų) aplinkos apsaugos agentūros.

14. Savininkas turi teisę žvejoti, su savimi žvejyboje turėdamas nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją ir asmenybę patvirtinantį dokumentą.

15. Privataus vandens telkinio savininkas rašytiniu sutikimu gali leisti jo vandens telkinyje žvejoti kitam asmeniui. Rašytiniame sutikime turi būti nurodyti šie rekvizitai: savininko vardas, pavardė, sutikimo parašymo data, vandens telkinio pavadinimas, leidžiamas žvejybos laikotarpis, sutikimą gavusio asmens vardas ir pavardė. Savininko sutikimą vykdyti verslinę žvejybą gavęs asmuo su savimi žvejyboje turi turėti rašytinį sutikimą ir asmenybę patvirtinantį dokumentą.

 

III. MĖGĖJŲ ŽVEJYBA

 

16. Privačiuose nenuotakiuose vandens telkiniuose žvejojama Mėgėjų žvejybos taisyklėmis leidžiamais žūklės įrankiais ir būdais.

17. Privačiuose pratakiuose vandens telkiniuose žvejoti leidžiama Mėgėjų žvejybos taisyklėmis leidžiamais žūklės įrankiais ir būdais, nedraudžiamu laiku, tuo metu leidžiamas žvejoti žuvų rūšis.

18. Draudžiama į Saugomų gyvūnų sąrašą įrašytų žuvų mėgėjų žvejyba. Atsitiktinai sugavus į Saugomų gyvūnų sąrašą įrašytas žuvis, jos turi būti nedelsiant paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

19. Vandens telkinio savininkas jam nuosavybės teise priklausančiame vandens telkinyje nustato žūklės leidimo kainą ar suteikia nemokamą žvejybos teisę. Jeigu vandens telkinys nuosavybės teise priklauso keliems savininkams arba bendrąja daline nuosavybes teise valstybei ir fiziniams ar juridiniams asmenims, vieno savininko išduotas leidimas galioja visame vandens telkinyje.

20. Jei vandens telkinio savininkas pageidauja, kad Aplinkos ministerija organizuotų žūklės leidimų išdavimą į jo vandens telkinį, jis raštu kreipiasi į Aplinkos ministeriją, prašydamas jo vandens telkinį įrašyti į vandens telkinių, į kuriuos žūklės leidimai išduodami naudojant Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinę sistemą (ALIS), sąrašą.

 

IV. SPECIALIOJI ŽVEJYBA

 

21. Specialiosios žvejybos leidimai privačiuose vandens telkiniuose išduodami tik gavus šių vandens telkinių valdytojų raštišką sutikimą, kuriame nurodomas žvejybos laikotarpis, leidžiamos sugauti žuvų rūšys ir kiekis. Be sutikimo specialiosios žvejybos leidimai gali būti išduoti tik ypatingos ekologinės situacijos atvejais ar pagal kompetenciją su Žemės ūkio ministerija arba Aplinkos ministerija suderintiems žuvininkystės moksliniams tyrimams atlikti.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę sustabdyti žvejybą privačiuose vandens telkiniuose, jei jų savininkai nesilaiko aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

23. Vandens telkinių savininkai, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________