LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO

 

1995 m. gruodžio 5 d. Nr. 1526

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1994, Nr. 96-1874) ir Lietuvos Respublikos įstatymais dėl Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimų ir papildymų (Žin., 1994, Nr. 101-2017; 1995, Nr. 35-861, Nr. 59-1475, Nr. 84-1901), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iš dalies pakeičiant Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio l8 d. nutarimu Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 91-1781):

1.1. įrašyti 2.2 punkte po žodžio „kareiviai“ žodžius „taip pat prokuratūros pareigūnai“;

1.2. papildyti nuostatus šiuo 2.8 punktu:

2.8. motina arba tėvas, turintys vaiko nuo vienerių iki trejų metų priežiūros atostogas“;

1.3. pakeisti nuostatuose nuorodą „Valstybinio socialinio draudimo valdyba“ į nuorodą „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba“ ir nuorodą „Valstybinio socialinio draudimo valdybos teritoriniai skyriai“ į nuorodą „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai“;

1.4. papildyti nuostatus šiuo 17.11 punktu:

17.11. visų tradicinių Lietuvoje bažnyčių ir religinių organizacijų dvasininkų tarnybos laikas – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos nustatyta tvarka bažnyčių ir religinių organizacijų pažymomis, išduotomis remiantis dokumentais“;

1.5. papildyti 23 punktą šia antrąja pastraipa:

„Į asmenų, dirbusių buvusios TSRS įstaigose užsienyje arba tarptautinėse organizacijose bei dirbusių užsienyje buvusios TSRS siuntimu, pajamas, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms pagal Pensijų įstatymo 53 straipsnio pirmosios dalies 1 ir 4 punktus, įtraukiamos visų darbo apmokėjimo rūšių piniginės sumos, išmokėtos tuometine tarybine valiuta, jeigu pagal tuo metu galiojusias taisykles nuo jų turėjo būti skaičiuojami valstybinio socialinio draudimo įnašai. Pajamos, gautos užsienio valiuta, neįtraukiamos. Šių asmenų pageidavimu asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas už nurodytąjį laikotarpį gali būti apskaičiuojamas taikant Pensijų įstatymo 54 straipsnio ketvirtosios dalies nuostatas. Tokia pat tvarka įvertinamos ir darbo apmokėjimo rūšys asmenims, dirbusiems Lietuvos Respublikos įstaigose užsienyje arba tarptautinėse organizacijose bei dirbusiems užsienyje Lietuvos Respublikos siuntimu nuo 1990 m. kovo 11 d. iki Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo dienos (tai yra iki 1991 m. birželio 1 dienos)“;

1.6. papildyti 57 punktą šia antrąja pastraipa:

„Pensijų įstatymo 39 straipsnio ketvirtosios dalies nuostatos dėl pensijos mokėjimo nutraukimo ir vėlesnio jos pratęsimo ar atnaujinimo taikomos tik tais atvejais, kai pensijos mokėjimas nutraukiamas pasibaigus pensijos skyrimo terminui. Jeigu pensijos gavėjas paduoda prašymą dėl tam tikrų priežasčių nutraukti tam tikram laikui pensijos mokėjimą nepasibaigus pensijos skyrimo terminui, pensijos mokėjimas pagal gavėjo paduotą prašymą sustabdomas (ne nutraukiamas) ir vėl gali būti pratęstas gavus atitinkamą gavėjo prašymą. Pensijos mokėjimas tokiu atveju pratęsiamas taikant Pensijų įstatymo 39 straipsnio ketvirtosios dalies nuostatas, reglamentuojančias pensijos mokėjimo pratęsimo ar atnaujinimo datą priklausomai nuo to, ar priežastys, dėl kurių pensijos mokėjimas buvo sustabdytas, laikomos pateisinamomis“;

1.7. papildyti 61 punktą šia antrąja pastraipa:

„Jeigu asmuo mirė ne vėliau kaip per 3 metus po tos dienos, kurią jam invalidumo pensijos mokėjimas buvo nutrauktas dėl atgauto darbingumo, laikoma, jog jis buvo įgijęs Pensijų įstatymo nustatytą teisę gauti valstybinę socialinio draudimo invalidumo pensiją, ir šio asmens sutuoktinis bei vaikai turi teisę gauti našlių ir našlaičių pensiją, kaip numatyta Pensijų įstatymo 33 straipsnyje, pagal atnaujintą mirusiojo asmens anksčiau gautą invalidumo pensiją“;

1.8. išbraukti 69 punkto paskutinįjį sakinį;

1.9. išdėstyti 71 punkto pirmąją pastraipą taip:

71. Pensiją moka socialinio draudimo skyrius pagal nuolatinę arba faktinę pensininko gyvenamąją vietą“;

1.10. papildyti nuostatus skyriumi „Pensijų, paskirtų iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo, perskaičiavimo tvarka“ ir išdėstyti jį taip:

 

Pensijų, paskirtų iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo, perskaičiavimo tvarka

 

78. Pensijos perskaičiuojamos pagal Pensijų įstatymo 45–50 straipsnius.

79. Pensijos byloje fiksuotu stažu laikomas stažas, nurodytas Pensijų įstatymo 47 straipsnyje. Jeigu pensininkai pageidauja, jie gali papildyti pensijos byloje esančius duomenis apie valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir jam prilyginamą stažą. Fiksuotinas pagal naujai pateiktus duomenis stažas įvertinamas pagal buvusias iki šio įstatymo įsigaliojimo stažo apskaičiavimo nuostatas bei laikantis Pensijų įstatymo 47 straipsnio nuostatų.

80. Jeigu į asmens, kuris Antrojo pasaulinio karo metais buvo dirbęs vokiečių okupuotoje teritorijoje, darbo stažą anksčiau galiojusia stažo apskaičiavimo tvarka šis darbo laikas nebuvo įskaičiuotas dėl to, kad asmuo nebuvo dirbęs iki 1941 m. birželio 22 d., asmeniui pateikus vieną iš dokumentų, nurodytų šių nuostatų 17 punkte, vokiečių okupuotoje teritorijoje dirbtas laikas įtraukiamas į fiksuotiną stažą.

81. Pensijos byloje fiksuotu iki 1995 m. sausio 1 d. uždarbiu laikomas asmens vidutinis mėnesinis uždarbis, apskaičiuotas pensijos skyrimo (perskaičiavimo) dieną galiojusia tvarka ir įrašytas socialinio draudimo skyriaus (socialinio aprūpinimo skyriaus) vedėjo potvarkyje (pensijų skyrimo komisijos protokole). Fiksuotas uždarbis negali būti perskaičiuojamas pagal naujai pateikiamus duomenis apie tuo laikotarpiu gautas darbo apmokėjimo rūšis.

82. Jeigu pensininkai pageidauja, jie gali pateikti kito laikotarpio duomenis apie uždarbį fiksuotinam vidutiniam mėnesiniam uždarbiui nustatyti buvusia iki šio įstatymo įsigaliojimo tvarka. Tokiais atvejais pensininko vidutinis mėnesinis uždarbis jo pasirinkimu gali būti apskaičiuojamas iš 12 paskutiniųjų paeiliui einančių darbo mėnesių per paskutiniuosius dvejus metus prieš paskiriant pensiją arba iš 60 paeiliui einančių mėnesių per paskutiniuosius 10 metų prieš paskiriant pensiją, arba iš 24 paeiliui einančių darbo po pensijos paskyrimo (perskaičiavimo) mėnesių uždarbio.

83. Nustatant fiksuotiną uždarbį pagal pateiktus kito laikotarpio uždarbio duomenis, į uždarbio vidurkį įtraukiamos visos darbo apmokėjimo rūšys, kurioms buvo priskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

84. Asmenys, kuriems iki 1995 m. sausio 1 d. buvo paskirtos ištarnauto laiko pensijos ir kurie po šios pensijos paskyrimo, bet ne vėliau kaip iki 1995 m. sausio l d. buvo sukakę senatvės pensijos amžių (vyrai – 60 metų, moterys – 55 metus) arba buvo invalidais, gali pateikti šių nuostatų 82 punkte nurodytųjų laikotarpių duomenis apie uždarbį. Šiuo atveju atitinkami 12 ar 60 mėnesių laikotarpiai skaičiuojami iki senatvės pensijos amžiaus suėjimo arba iki invalidumo nustatymo dienos.

85. Pensijų įstatymo 45 straipsnio pirmosios dalies nuostata apie galimybę pateikti kito laikotarpio duomenis apie uždarbį buvusia iki šio įstatymo įsigaliojimo tvarka taikoma ir tiems pensininkams, kuriems pensijos buvo perskaičiuotos iš fiksuoto dvejų metų uždarbio, gauto po pensijos paskyrimo (perskaičiavimo).

86. Jeigu asmuo, pateikęs kito laikotarpio duomenis apie uždarbį pensijai perskaičiuoti, visą ar dalį laikotarpio, kurio duomenys pateikiami, buvo dirbęs užsienyje, šiuo laikotarpiu gautos piniginės sumos pagal darbo apmokėjimo rūšis asmens fiksuotinam vidutiniam mėnesiniam uždarbiui apskaičiuoti įtraukiamos šių nuostatų 23 punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka“;

1.11. išdėstyti nuostatų 3 priedą nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad nurodytųjų šio nutarimo 1 punkte nuostatų:

2.1. skyriaus „Pensijų, paskirtų iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo, perskaičiavimo tvarka“ reikalavimai taikomi nuo 1995 m. spalio 1 dienos;

2.2. 2.8 punktas taikomas nuo 1996 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Valdymo reformų ir savivaldybių

reikalų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                        Mindaugas Stankevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                          Mindaugas Mikaila


Valstybinių socialinio draudimo

pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų

3 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1526

redakcija)

 

SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS LENTELĖ

 

Metai

Amžius

moterims

vyrams

1995

55 m. 4 mėn.

60 m. 2 mėn.

1996

55 m. 8 mėn.

60 m. 4 mėn.

1997

56 m.

60 m. 6 mėn.

1998

56 m. 4 mėn.

60 m. 8 mėn.

1999

56 m. 8 mėn.

60 m. 10 mėn.

2000

57 m.

61 m.

2001

57 m. 4 mėn.

61 m. 2 mėn.

2002

57 m. 8 mėn.

61 m. 4 mėn.

2003

58 m.

61 m. 6 mėn.

2004

58 m. 4 mėn.

61 m. 8 mėn.

2005

58 m. 8 mėn.

61 m. 10 mėn.

2006

59 m.

62 m.

2007

59 m. 4 mėn.

62 m. 2 mėn.

2008

59 m. 8 mėn.

62 m. 4 mėn.

2009

60 m.

62 m. 6 mėn.

 

______________