LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL UNIKALAUS IDENTIFIKAVIMO KODO SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO OBJEKTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugsėjo 21 d. Nr. 3-400

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro“ (Žin., 2004, Nr. 156-5703) 6.5 punktą:

1. Tvirtinu Unikalaus identifikavimo kodo suteikimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro objektams tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 dienos.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                                  PETRAS ČĖSNA

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3-400

 

UNIKALAUS IDENTIFIKAVIMO KODO SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO OBJEKTAMS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Šis aprašas reglamentuoja Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro (toliau – Registras) objektų, registruojamų Registre, unikalaus identifikavimo kodo suteikimą.

2. Registro objekto unikalaus identifikavimo kodo paskirtis – atpažinti Registre įregistruotus laivus.

3. Registro objekto unikalus identifikavimo kodas yra vienas iš Registro duomenų.

4. Unikalų identifikavimo kodą suteikianti įstaiga yra Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau – Administracija). Administracija Registro objektams suteikia unikalų identifikavimo kodą, juos registruodama Registre.

5. Pirmą kartą įrašant duomenis apie objektą į Registrą, registruojamam objektui suteikiamas unikalus identifikavimo kodas, kuris vėliau naudojamas Registro objektui identifikuoti Registre ir sąveikai su kitais registrais bei informacinėmis sistemomis užtikrinti. Šis kodas yra nekeičiamas per visą objekto gyvavimo laiką. Išregistravus Registro objektą, identifikavimo kodas negali būti panaudotas kitiems Registro objektams registruoti.

6. Registro objektui suteikiamas unikalus identifikavimo kodas susideda iš 10 ženklų, kurie suskirstyti į 3 grupes, nurodančias duomenis apie Registro objektą. Unikalaus identifikavimo kodo pavyzdys: XX-XXXX-XXXX, kur:

6.1. XX – tai laivo paskirties ženklas, kurį sudaro dvi raidės;

6.2. XXXX (pirmieji keturi ženklai) – tai laivo registracijos Registre numeris;

6.3. XXXX (paskutiniai keturi ženklai) – tai metai, kuriais laivas įregistruotas Registre.

7. Laivo paskirties ženklų reikšmė:

7.1. ZV – žvejybinis laivas;

7.2. KR – krovininis laivas;

7.3. TA – tanklaivis;

7.4. BA – laivas, vežantis birius krovinius (balkeris);

7.5. KL – keleivinis laivas;

7.6. keltai:

7.6.1. KE – keleivinis keltas;

7.6.2. KK – krovininis keltas;

7.6.3. GK – geležinkelio keltas;

7.7. SA – sausakrūvis laivas;

7.8. RE – refrižeratorius;

7.9. PA – pagalbinis laivas;

7.10. SP – specialus laivas.

______________