LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2003 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-758 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 28: 2003 „NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS IR ŠALTINIO VANDENS NAUDOJIMO IR PATEIKIMO Į RINKĄ REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. rugpjūčio 8 d. Nr. V-664

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos higienos normą HN 28: 2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28: 2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-154):

1.1. Išbraukiu 4 punkte skaičius „7.2“.

1.2. Įrašau 5 punkte vietoj skaičių „7.2“ skaičius „7.3“.

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 7.2 punktą.

1.4. Išdėstau 7.5 punktą taip:

„7.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-613 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 44: 2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 81-3217)“.

1.5. Išdėstau 7.6 punktą taip:

„7.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15: 2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023)“.

1.6. Išdėstau 8.6 punktą taip:

„8.6. kompetentinga įstaiga – Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS