MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL BENDROSIOS DEKLARACIJOS PILDYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS

 

1996 m. gruodžio 6 d. Nr. 584

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1090 patvirtinta Importo vidaus vartojimui procedūros atlikimo tvarka (Žin., 1994, Nr. 88-1683), 1995 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 783 „Dėl importo ir eksporto terminalų (laikinojo prekių saugojimo sandėlių)“ (Žin., 1995, Nr. 49-1192; 1996, Nr. 1-12) bei 1996 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 482 „Dėl prekių gabenimo, laikinojo saugojimo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto komplekso muitinės priežiūros zonose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 37-944) ir siekdamas nustatyti, kokia tvarka prekės iškraunamos importo ir eksporto terminaluose (laikinojo prekių saugojimo sandėliuose) ir kitose vietose, kai bendrojo dokumento importo rinkinio importo vidaus vartojimui muitinės procedūrai įforminti (toliau – importo deklaracijos) pateikimo terminas pratęsiamas,

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Bendrosios deklaracijos pildymo instrukciją;

1.2. Bendrosios deklaracijos muitinio įforminimo instrukciją;

1.3. Muitinės priežiūros režimų klasifikatorių;

1.4. Prekių siuntos deklaravimo būdų klasifikatorių.

2. Nustatyti, kad:

2.1. bendroji deklaracija pateikiama, kai:

2.1.1. prekės padedamos į importo ir eksporto terminalus (laikinojo prekių saugojimo sandėlius),

2.1.2. prekės padedamos laikinai saugoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto komplekso muitinės priežiūros zonose,

2.1.3. importo deklaracijos pateikimo terminas pratęsiamas;

2.2. galima leisti iškrauti prekes jų gavėjo, turinčio disponavimo prekėmis teisę ir reguliariai gaunančio importuojamas prekes, pageidaujamoje vietoje, suderintoje su muitinės įstaiga, kai importo deklaracijos pateikimo terminas pratęsiamas 15 darbo dienų nuo leidimo iškrauti prekes gavimo dienos:

2.2.1. be atskiro teritorinės muitinės viršininko (pavaduotojo) ar Muitinės departamento direktoriaus (pavaduotojo) leidimo ūkio subjektams, turintiems Muitinės departamento išduotus pašto siuntų gabenimo leidimus, kai pateikta 30 procentų prekių vertės dydžio garantija (išskyrus atvejus, kai ūkio subjektai nustatyta tvarka yra pateikę bendrąją garantiją),

2.2.2. asmenims, nenurodytiems 2.2.1 punkte, tik atskiru teritorinės muitinės viršininko (pavaduotojo) arba Muitinės departamento direktoriaus (pavaduotojo) sprendimu ir pateikus importo muitų ir mokesčių dydžio garantiją arba užstatą (išskyrus atvejus, kai ūkio subjektai nustatyta tvarka yra pateikę bendrąją garantiją).

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Muitinės departamento 1996 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. 113 (Žin., 1996, Nr. 22-587);

3.2. Muitinės departamento 1996 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. 214 (Žin., 1996, Nr. 41-1032);

3.3. Muitinės departamento 1996 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 278 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 ir 1.10 punktus (Žin., 1996, Nr. 55-1315).

4. Nustatyti, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 1997 m. sausio 1 d.

5. Paskelbti šį įsakymą oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

6. Įsakymo vykdymo kontrolę pavesti direktoriaus pavaduotojui P. Darginavičiui.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                          V. GERŽONAS


Patvirtinta

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1996 m. gruodžio 6 d. įsakymu

Nr. 584

 

BENDROSIOS DEKLARACIJOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši instrukcija nustato bendrosios deklaracijos pildymo tvarką.

2. Bendroji deklaracija – tai Muitinės departamento nustatytos formos dokumentas (muitinės deklaracija), kuriame pateikiama muitinės reikalaujama informacija apie prekes, laikinai saugomas importo ir eksporto terminaluose arba Klaipėdos valstybinio jūrų uosto komplekso muitinės priežiūros zonose (toliau – terminalas) arba pratęstas bendrojo dokumento importo rinkinio importo vidaus vartojimui procedūrai įforminti (toliau – importo deklaracija) pateikimo terminas.

3. Viena bendroji deklaracija pateikiama:

3.1. kai įforminamas prekių, gabenamų viena transporto priemone (viena geležinkelių transporto priemone laikomas vagonas arba vagonų grupė, kuriam (kuriai) įforminamas vienas SMGS važtaraštis), arba šių prekių dalies, ekspedijuojamos vieno ekspeditoriaus, laikinasis saugojimas;

3.2. kai pratęsiamas vienam gavėjui skirtų prekių importo deklaracijos pateikimo terminas.

4. Jeigu vienoje bendrojoje deklaracijoje netelpa visos vienam gavėjui skirtos prekės arba viena transporto priemone gabenamos prekės (vieno ekspeditoriaus ekspedijuojama šių prekių dalis), pildoma kita bendroji deklaracija, kurios šaknelė nepildoma.

5. Bendrosios deklaracijos rinkinį sudaro 4 egzemplioriai:

5.1. 1-asis registracijos egzempliorius, skirtas muitinės įstaigai, kurioje įformintas prekių laikinasis saugojimas, arba pratęstas importo deklaracijos pateikimo terminas;

5.2. 2-asis pranešimo egzempliorius, skirtas gavėjui. Jeigu įforminamas prekių laikinasis saugojimas, šis egzempliorius atiduodamas vežėjui (ekspeditoriui), kuris turi perduoti konkrečiam gavėjui jam skirtą bendrosios deklaracijos dalį;

5.3. 3-iasis informacinis egzempliorius, skirtas kontrolei, lieka muitinės įstaigoje, kurioje įformintas prekių laikinasis saugojimas, arba pratęstas importo deklaracijos pateikimo terminas;

5.4. 4-asis gavėjo (ekspeditoriaus, vežėjo) egzempliorius, skirtas gavėjui (ekspeditoriui, vežėjui).

6. Kiekvieną bendrosios deklaracijos rinkinio egzempliorių sudaro šaknelė ir keturios vienodos prekių siuntos dalys.

7. Prekėms deklaruoti gali būti naudojami tik bendrosios deklaracijos blankai, atitinkantys bendrosios deklaracijos spausdinimo aprašyme nustatytus reikalavimus (Muitinės departamento 1995 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. 399, Žin., 1995, Nr. 70-1687).

Bendroji deklaracija pildoma rašomąja mašinėle, spausdintuvu arba ranka spausdintomis raidėmis. Visi lapai turi būti užpildyti vienodai, aiškiai ir tvarkingai.

Bendroji deklaracija pildoma lietuvių kalba.

Vežėjo (ekspeditoriaus) arba gavėjo įgaliotas asmuo pildo tik tuos bendrosios deklaracijos egzempliorių pirmosios pusės langelius, kurių fonas ne žalias. Langeliai, kurių fonas žalias, ir kita bendrosios deklaracijos egzempliorių pusė yra skirti muitinės įstaigų atliekamo muitinio įforminimo tikslams.

Neužpildytos prekių siuntos dalys įstrižai perbraukiamos.

8. Bendrosios deklaracijos lapuose negali būti išskutimų, sutepimų, uždažymų ar užklijavimų. Visi pataisymai turi būti atliekami tvarkingai išbraukiant klaidingus duomenis ir virš jų atspausdinant ar aiškiai užrašant teisingus. Kiekvienas pataisymas tvirtinamas jį atlikusio vežėjo (ekspeditoriaus) arba gavėjo įgalioto asmens parašu ir muitinės pareigūno antspaudu bei parašu. Bendrosios deklaracijos lapų langelius galima taisyti tik vieną kartą, visuose egzemplioriuose vienodai. Kiekvienoje bendrojoje deklaracijoje galima taisyti ne daugiau kaip 3 langelius. Taisant bendrosios deklaracijos duomenis negalima uždengti kitų (netaisomų) duomenų.

Jeigu pataisymai atlikti nesilaikant šioje instrukcijoje nustatytų reikalavimų, muitinė reikalauja pateikti kitą bendrąją deklaraciją.

9. Muitinė neatsako už nuostolius, patirtus dėl šioje instrukcijoje nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

 

II. BENDROSIOS DEKLARACIJOS LANGELIŲ PILDYMO TVARKA

 

10. Šaknelės langelių pildymo tvarka

 

Jeigu bendroji deklaracija muitinės įstaigai pateikiama kartu su jos kopija magnetinėje laikmenoje, šaknelės viršuje, dešiniojoje pusėje nurodomas bendrosios deklaracijos registracijos numeris, suteiktas fizinio arba juridinio asmens (toliau – asmens), pateikusio bendrąją deklaraciją.

Registracijos numerį sudaro 15 ženklų:

pirmasis ženklas – „T“, jeigu bendrąją deklaraciją pateikia muitinės tarpininkas, arba „B“ – visais kitais atvejais,

2-8 ženklai – asmenį identifikuojantis kodas, nurodytas langelyje „Įmonės kodas“. Jeigu šio kodo ilgis mažesnis už 7, jis iš kairės papildomas nuliais,

9-15 ženklai naudojami asmens reikmėms.

„Gavėjas (ekspeditorius, vežėjas) ir jo adresas“

Nurodomas asmens, padėjusio prekes į terminalą, arba gavėjo, kuriam pratęstas importo deklaracijos pateikimo terminas, pavadinimas (vardas, pavardė), buveinės adresas.

„Telefono Nr.“

Nurodomas asmens telefono numeris.

„Data“

Nurodoma bendrosios deklaracijos užpildymo data.

„Įmonės kodas“

Nurodomas asmenį identifikuojantis kodas:

- juridiniams asmenims, įtrauktiems į Laikinąjį valstybinių ir visuomeninių įstaigų ir organizacijų klasifikatorių, – keturženklis kodas iš šio klasifikatoriaus;

- asmenims, įtrauktiems į Įmonių (organizacijų, įstaigų ir kt.) rejestrą, – septynženklis kodas iš šio rejestro;

- ūkio subjektams, neturintiems juridinio asmens statuso (fiziniams asmenims) ir neįtrauktiems į Įmonių (organizacijų, įstaigų ir kt.) rejestrą, – fizinio asmens paso numeris ir ūkio subjekto statusą suteikiančio pažymėjimo (ūkininko pažymėjimo, bitininko pažymėjimo ir pan.) numeris;

- užsienio vežėjams (ekspeditoriams) – „9999999“.

Jeigu bendrąją deklaraciją pateikia muitinės tarpininkas, asmenį identifikuojančio kodo apačioje turi būti nurodytas bendrąją deklaraciją pasirašiusio muitinės tarpininko atstovo pažymėjimo numeris.

„Ankstesnės bendrosios deklaracijos numeris“

Pildomas, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka pasikeitė prekių gavėjas arba laikinai saugomos prekės perkeliamos iš vieno terminalo į kitą, neįforminant muitinio tranzito procedūros.

Nurodomas ankstesnės bendrosios deklaracijos numeris.

„Transporto priemonė (kodas)“

Nurodomas aktyviosios transporto priemonės, kuria prekės buvo gabenamos per Lietuvos Respublikos muitų sieną, rūšies skaitmeninis kodas iš Transporto tipų ir rūšių klasifikatoriaus.

Jeigu eksportuojamos prekės dedamos į terminalą, langelyje nurodomas aktyviosios transporto priemonės, kuria prekės buvo atgabentos į terminalą, rūšies skaitmeninis kodas iš Transporto tipų ir rūšių klasifikatoriaus.

„Duomenys apie transporto priemonę“

Nurodomi duomenys apie aktyviąją transporto priemonę (laivo pavadinimas, geležinkelio sąstato vagono numeris, orlaivio numeris, automobilio modelis bei registracijos numeris ir pan.), kuria prekės buvo gabenamos per Lietuvos Respublikos muitų sieną.

Jeigu eksportuojamos prekės dedamos į terminalą, langelyje nurodomi duomenys apie aktyviąją transporto priemonę, kuria prekės buvo atgabentos į terminalą.

Jeigu viena bendrąja deklaracija deklaruojamos prekės, atgabentos vagonais, kuriems įformintas vienas SMGS važtaraštis, langelyje nurodoma: „Vagonų grupė“.

Siunčiant prekes paštu arba gabenant jas stacionariuoju transportu, šis langelis nepildomas.

„Transporto priemonės priklausomybė (kodas)“

Nurodomas šalies, kuriai priklauso aktyvioji transporto priemonė, dviraidis kodas iš Pasaulio šalių ir teritorijų registro.

Siunčiant prekes paštu arba gabenant jas stacionariuoju transportu arba geležinkeliu, šis langelis nepildomas.

„Pakrovimo vieta (kodas)“

Nurodomas šalies siuntėjos sutrumpintas pavadinimas iš Pasaulio šalių ir teritorijų registro.

Šalimi siuntėja laikoma šalis, kurioje prasideda transporto operacija (pagal muitiniam tikrinimui pateiktus transporto dokumentus). Jeigu prekės į transporto priemonę buvo kraunamos keliose šalyse, šalimi siuntėja laikoma šalis, kurioje pakrauta paskutinioji šios transporto priemonės krovinio dalis.

Langelis nepildomas, jeigu bendroji deklaracija pateikiama dedant eksportuojamas prekes į terminalą.

„Įvežimo vieta (kodas)“

Nurodomas muitinės įstaigos, per kurią prekės įvežamos į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją, kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus.

Jeigu eksportuojamos prekės dedamos į terminalą, langelyje nurodomas muitinės įstaigos, įforminusios bendrojo dokumento eksporto arba eksporto ir tranzito rinkinį, kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus.

„Tranzito dokumento Nr.“

Nurodomas muitiniam tikrinimui pateikto tranzito dokumento (bendrojo dokumento tranzito arba eksporto ir tranzito rinkinio, krovinio lydraščio, TIR knygelės) sutrumpintas pavadinimas iš Dokumentų klasifikatoriaus, numeris ir įforminimo data.

Jeigu įvežtoms į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją prekėms muitinio tranzito procedūra nebuvo taikoma, šis langelis nepildomas.

Jeigu eksportuojamos prekės dedamos į terminalą, langelyje nurodomas bendrojo dokumento eksporto arba eksporto ir tranzito rinkinio sutrumpintas pavadinimas ir numeris.

„Transporto dokumento (manifesto) Nr.“

Nurodomas muitiniam tikrinimui pateikto transporto dokumento (važtaraščio, CMR važtaraščio, SMGS važtaraščio, orlaivio manifesto (air waybill), laivo manifesto) sutrumpintas pavadinimas iš Dokumentų klasifikatoriaus, numeris ir įforminimo data.

„Siuntų skaičius „

Nurodomas bendras viena bendrąja deklaracija deklaruojamų prekių siuntų dalių skaičius.

Viena prekių siuntos dalis – tai vieno siuntėjo siunčiamos ir vienam gavėjui skirtos vieno pavadinimo prekės.

„Gavėjo (ekspeditoriaus, vežėjo) atstovo parašas“

Nurodoma asmens, padėjusio prekes į terminalą, arba gavėjo, kuriam pratęstas importo deklaracijos pateikimo terminas, atstovo vardas ir pavardė. Bendrojoje deklaracijoje pateikti duomenys tvirtinami atstovo parašu.

 

11. Prekių siuntos dalies langelių pildymo tvarka

 

„Gavėjo (importuotojo) pavadinimas ir adresas“

Nurodomas asmens, gaunančio prekes, pavadinimas (vardas, pavardė) ir buveinės adresas.

Jeigu asmuo, pateikdamas bendrąją deklaraciją laikinajam prekių saugojimui Klaipėdos valstybinio jūrų uosto komplekso muitinės priežiūros zonose, nenurodo konkrečių gavėjų (t. y. laivo orderiniame konasamente nurodyta „pagal siuntėjo nurodymą“), šiame langelyje įrašoma „Įvairūs“. Tuomet, kai siuntėjas nurodo prekių gavėją, šioje instrukcijoje nustatyta tvarka įforminama nauja bendroji deklaracija.

„Įmonės kodas“

Nurodomas asmenį, gaunantį prekes, identifikuojantis kodas:

- juridiniams asmenims, įtrauktiems į Laikinąjį valstybinių ir visuomeninių įstaigų ir organizacijų klasifikatorių, – keturženklis kodas iš šio klasifikatoriaus;

- asmenims, įtrauktiems į Įmonių (organizacijų, įstaigų ir kt.) rejestrą, – septynženklis kodas iš šio rejestro;

- ūkio subjektams, neturintiems juridinio asmens statuso (fiziniams asmenims) ir neįtrauktiems į Įmonių (organizacijų, įstaigų ir kt.) rejestrą, – fizinio asmens paso numeris ir ūkio subjekto statusą suteikiančio pažymėjimo (ūkininko pažymėjimo, bitininko pažymėjimo ir pan.) numeris;

- užsienio šalyje registruotiems asmenims – 9999999.

Jeigu langelyje „Gavėjo (importuotojo) pavadinimas ir adresas“ nurodyta „Įvairūs“, langelyje įrašoma „0000000“.

„Mokėjimo atidėjimas (kodas)“

Langelis pildomas, kai pratęsiamas importo deklaracijos pateikimo terminas.

Nurodomi dokumento (garantijos), pagal kurią mokėjimas atidėtas, sutrumpintas pavadinimas ir numeris.

Nurodoma:

DP – kai pateikiamas draudimo polisas arba draudimo organizacijos garantinis raštas;

BG – kai pateikiamas banko laidavimo dokumentas;

BB – kai pateikiama bendroji garantija;

PG – kai pateikiamas patikimo ūkio subjekto garantinis raštas;

GN – kai garantija netaikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Muitinės departamento ar kitos valstybinės institucijos sprendimu;

UZ – kai mokamas užstatas.

„Prekių buvimo vieta“

Nurodomas terminalo pavadinimas, adresas ir kodas iš Eksporto ir importo terminalų registro.

Jeigu pratęsus importo deklaracijos pateikimo terminą prekes leidžiama iškrauti gavėjo pageidaujamoje vietoje, nurodomas tos vietos tikslus adresas.

„Statusas“

Nurodomas muitinės priežiūros režimo kodas iš Muitinės priežiūros režimų, taikomų prekėms ir gavėjams, registro.

„Transporto priemonė (kodas)“

Nurodomas aktyviosios transporto priemonės, kuria prekės buvo gabenamos per Lietuvos Respublikos muitų sieną, rūšies skaitmeninis kodas iš Transporto tipų ir rūšių klasifikatoriaus.

Jeigu eksportuojamos prekės dedamos į terminalą, langelyje nurodomas aktyviosios transporto priemonės, kuria prekės buvo atgabentos į terminalą, rūšies skaitmeninis kodas iš Transporto tipų ir rūšių klasifikatoriaus.

„Duomenys apie transporto priemonę“

Nurodomi duomenys apie aktyviąją transporto priemonę (laivo pavadinimas, geležinkelio sąstato vagono numeris, orlaivio numeris, automobilio modelis bei registracijos numeris ir pan.), kuria prekės buvo gabenamos per Lietuvos Respublikos muitų sieną.

Jeigu eksportuojamos prekės dedamos į terminalą, langelyje nurodomi duomenys apie aktyviąją transporto priemonę, kuria prekės buvo atgabentos į terminalą.

Siunčiant prekes paštu arba gabenant jas stacionariuoju transportu, šis langelis nepildomas.

„Transporto priemonės priklausomybė (kodas)“

Nurodomas šalies, kuriai priklauso aktyvioji transporto priemonė, dviraidis kodas iš Pasaulio šalių ir teritorijų registro.

Siunčiant prekes paštu arba gabenant jas stacionariuoju transportu arba geležinkeliu, šis langelis nepildomas.

„Pakrovimo vieta (kodas)“

Nurodomas šalies siuntėjos sutrumpintas pavadinimas iš Pasaulio šalių ir teritorijų registro.

Šalimi siuntėja laikoma šalis, kurioje prasideda transporto operacija (pagal muitiniam tikrinimui pateiktus transporto dokumentus). Jeigu prekės į transporto priemonę buvo kraunamos keliose šalyse, šalimi siuntėja laikoma šalis, kurioje pakrauta paskutinioji šios transporto priemonės krovinio dalis.

Langelis nepildomas, jeigu bendroji deklaracija pateikiama dedant eksportuojamas prekes į terminalą.

„Įvežimo vieta (kodas)“

Nurodomas sutrumpintas muitinės įstaigos, per kurią prekės įvežamos į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją, kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus.

Jeigu eksportuojamos prekės dedamos į terminalą, langelyje nurodomas muitinės įstaigos, įforminusios bendrojo dokumento eksporto arba eksporto ir tranzito rinkinį, kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus.

„Tranzito dokumento Nr.“

Nurodomas muitiniam tikrinimui pateikto tranzito dokumento (bendrojo dokumento tranzito arba eksporto ir tranzito rinkinio, krovinio lydraščio, TIR knygelės) sutrumpintas pavadinimas iš Dokumentų klasifikatoriaus, numeris ir įforminimo data.

Jeigu įvežtoms į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją prekėms muitinio tranzito procedūra nebuvo taikoma, šis langelis nepildomas.

Jeigu eksportuojamos prekės dedamos į terminalą, langelyje nurodomas bendrojo dokumento eksporto arba eksporto ir tranzito rinkinio sutrumpintas pavadinimas ir numeris.

„Prekių aprašymas“

Aprašomos vieno siuntėjo siunčiamos ir vienam gavėjui skirtos vieno pavadinimo prekės (viena prekių siuntos dalis).

Prekės turi būti aprašomos taip, kad pakaktų duomenų jas vienareikšmiškai identifikuoti, muitams bei mokesčiams apskaičiuoti, prekių importo draudimams bei apribojimams taikyti.

Langelio dešinėje turi būti nurodytas 6 ženklų prekės kodas iš Kombinuotosios prekių nomenklatūros.

„Specifikacija“

Pildomas, jeigu asmuo pageidauja detaliau aprašyti langelyje „Prekių aprašymas“ nurodytas prekes specifikacijos lapuose arba dokumente (sąskaitoje, pakrovimo dokumente ar pan.), atspausdintame ant siuntėjo (vežėjo) firminio blanko, kuriame privalo būti šie rekvizitai: prekės pavadinimas, įpakavimo rūšis, pakuočių skaičius, prekės kiekis arba masė, matavimo vienetas.

Specifikacijos lapuose arba kitame dokumente (sąskaitoje, pakrovimo dokumente ar pan.) gali būti aprašomos tik prekės, sudarančios vieną prekių siuntos dalį.

Kartu su bendrąja deklaracija turi būti pateikiami 3 nurodytųjų dokumentų egzemplioriai.

Nurodomas specifikacijos lapų arba dokumento (sąskaitos, pakrovimo dokumento ar pan.) lapų skaičius.

„Ženklai ir numeriai“

Nurodomi duomenys apie langelyje „Prekių aprašymas“ aprašytų prekių pakuočių ženklinimą.

„Vietų skaičius ir rūšis“

Nurodomi prekių, aprašytų langelyje „Prekių aprašymas“, užimamų krovinio vietų (maišų, dėžių, ryšulių ar kitų pakuočių) rūšis ir skaičius.

Jeigu prekės gabenamos nesupakuotos, šiame langelyje nurodoma: „Nesupakuota“.

„Masė bruto (kg)“

Nurodoma prekių, aprašytų langelyje „Prekių aprašymas“, masė bruto kilogramais, pagal apvalinimo taisykles suapvalinta iki sveiko skaičiaus. Jeigu masė bruto mažesnė už 1 kilogramą, suapvalinama iki 1 kilogramo.

Masė bruto – tai bendra prekių masė, į kurią įskaitoma įpakavimo masė, bet neįskaitoma konteinerių, vagonų ir kitų transporto priemonių masė.

_____________


Patvirtinta

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1996 m. gruodžio 6 d. įsakymu

Nr. 584

 

BENDROSIOS DEKLARACIJOS MUITINIO ĮFORMINIMO INSTRUKCIJA

 

I. MUITINIS ĮFORMINIMAS

 

1. Bendrosios deklaracijos pateikimu muitiniam tikrinimui ir įforminimui laikomas nustatyta tvarka užpildytos bendrosios deklaracijos, kurioje nurodytas gavėjo (ekspeditoriaus, vežėjo) pasirinktas muitinės priežiūros režimas bei kita muitiniam tikrinimui reikalinga informacija apie muitinės prižiūrimas prekes, ir patvirtinančių bendrojoje deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumą transporto ir (arba) tranzito dokumentų pateikimas muitiniam tikrinimui.

Jeigu bendroji deklaracija užpildyta nesilaikant nustatytos tvarkos arba nepateikti transporto ir (arba) tranzito dokumentai, bendroji deklaracija muitiniam tikrinimui ir įforminimui nepriimama (neregistruojama) ir laikoma nepateikta.

Nepriimtos muitiniam įforminimui (neregistruotos) bendrosios deklaracijos pirmosios prekių siuntos dalies langelyje „Tikrinimo kodas/Rezultatai“ turi būti nurodytos atsisakymo priimti (registruoti) bendrąją deklaraciją priežastys. Šis sprendimas tvirtinamas muitinės pareigūno antspaudu ir parašu, nurodoma data. Visi bendrosios deklaracijos egzemplioriai, išskyrus registracijos egzempliorių, ir kiti muitiniam tikrinimui pateikti dokumentai grąžinami gavėjo (ekspeditoriaus, vežėjo) atstovui.

2. Muitinės priimta bendroji deklaracija nedelsiant įregistruojama registracijos žurnale, nurodant jos priėmimo datą ir prekių siuntos dalies numerių intervalą. Įregistruotos bendrosios deklaracijos muitinis įforminimas laikomas pradėtu.

Pradedant prekių laikinąjį saugojimą arba atidedant bendrojo dokumento importo rinkinio importo vidaus vartojimui muitinės procedūrai įforminti (toliau – importo deklaracijos) pateikimo terminą bendrosios deklaracijos muitinis įforminimas laikomas baigtu, kai muitinės pareigūnas nustatyta tvarka užpildo visų užpildytų bendrosios deklaracijos prekių siuntos dalių langelius „Tikrinimo kodas/Rezultatai“ ir atiduoda bendrosios deklaracijos pranešimo ir gavėjo (ekspeditoriaus, vežėjo) egzempliorius gavėjo (ekspeditoriaus, vežėjo) atstovui.

Baigiant prekių laikinąjį saugojimą arba deklaruojant prekes importo vidaus vartojimui muitinės procedūrai po to, kai importo deklaracijos pateikimo terminas buvo atidėtas, bendrosios deklaracijos prekių siuntos dalies muitinis įforminimas laikomas baigtu, kai muitinės pareigūnas nustatyta tvarka užpildo langelį „Muitinės procedūros kodas/BD Nr.“.

Jeigu bendrosios deklaracijos prekių siuntos dalims numeriai nesuteikti ir ji neužregistruota registracijos žurnale, bendroji deklaracija laikoma nepriimta ir jos muitinis įforminimas laikomas nepradėtu, neatsižvelgiant į muitinės pareigūno bei gavėjo (ekspeditoriaus, vežėjo) veiksmus.

3. Muitinės pareigūnas muitinio tikrinimo rezultatus įformina užpildydamas langelius „Tikrinimo kodas/Rezultatai“, taip pat dėdamas spaudus su įrašais, nurodytus šioje instrukcijoje, bendrosios deklaracijos langeliuose. Muitinio tikrinimo rezultatai tvirtinami muitinės pareigūno parašu ir antspaudu, nurodoma muitinio tikrinimo data.

4. Pateikti su bendrąja deklaracija transporto dokumentai (originalai arba muitinės pareigūno parašu ir muitinės įstaigos antspaudu patvirtintos kopijos) pridedami prie bendrosios deklaracijos registracijos egzemplioriaus.

Muitiniam tikrinimui turi būti pateikti transporto dokumentų originalai.

Muitinės pareigūnas privalo reikalauti pateiktų muitiniam tikrinimui transporto dokumentų vertimo į lietuvių arba kitą muitinei priimtiną (anglų, baltarusių, latvių, lenkų, rusų, vokiečių) kalbą, jeigu neįmanoma vienareikšmiškai identifikuoti prekių arba nustatyti jų kiekio. Nepateikus vertimo, turi būti atliekamas detalus prekių fizinis tikrinimas.

Vertimas turi būti patvirtintas gavėjo (ekspeditoriaus, vežėjo) įgalioto atstovo parašu ir gavėjo (ekspeditoriaus, vežėjo) antspaudu arba vertimų biuro.

5. Ant bendrosios deklaracijos ir pateikiamų muitiniam tikrinimui transporto dokumentų gali būti dedami šie spaudai su įrašais:

5.1. „Negalioja“ – šis spaudas su įrašu dedamas vertikaliai, pripažįstant negaliojančiu netinkamai uždėtą spaudą su įrašu,

5.2. „Padėti leista“ – dedamas ant transporto dokumentų, kai leidžiama padėti prekes į importo ir eksporto terminalus arba Klaipėdos valstybinio jūrų uosto komplekso muitinės priežiūros zonas (toliau – terminalai),

5.3. „Iškrauti leista“ – dedamas ant transporto dokumentų, kai leidžiama iškrauti prekes, kurioms pratęsiamas importo deklaracijos šiai procedūrai įforminti pateikimo terminas,

5.4. „Neatitinka prekės kiekis (svoris)........................ trūkumas, ……................. perteklius

                                aprašymas

                                            kodas“- dedamas ant transporto dokumentų, jei prekių fizinio tikrinimo metu nustatyta, kad prekių kiekis (svoris) arba aprašymas (kodas) neatitinka nurodytųjų dokumentuose.

 

II. BENDROSIOS DEKLARACIJOS PILDYMO (ŽYMĖJIMO) TVARKA

 

6. Muitinės pareigūnai pildo (žymi) tik langelius, kurių fonas yra žalias, ir kitą bendrosios deklaracijos egzempliorių pusę.

7. Langelių pildymo tvarka:

7.1. „Bendrosios deklaracijos dalies Nr.“

Įrašomas bendrosios deklaracijos dalies numeris. Įrašas tvirtinamas muitinės pareigūno antspaudu ir parašu.

Bendrosios deklaracijos dalies numerį sudaro 16 ženklų:

bendrosios deklaracijos dalies numerio 1-6 skaitmenys yra bendrosios deklaracijos priėmimo (įregistravimo) data- einamųjų metų paskutinieji du skaitmenys, einamasis mėnuo ir einamoji diena (pvz., 1997 m. sausio 26 d. jis yra 970126),

bendrosios deklaracijos dalies numerio 7-10 ženklai yra muitinės įstaigos kodas pagal Muitinės įstaigų žinybinį klasifikatorių,

bendrosios deklaracijos dalies numerio 11-13 skaitmenys yra bendrosios deklaracijos eilės numeris, kiekvienoje muitinės įstaigoje suteikiamas nuosekliai didėjimo tvarka, kiekvieną dieną pradedant nuo 001,

bendrosios deklaracijos dalies numerio 14-16 skaitmenys naudojami bendrosios deklaracijos dalies eilės numeriui žymėti. Bendrosios deklaracijos dalys numeruojamos nuosekliai didėjimo tvarka, kiekvienos bendrosios deklaracijos pirmąją dalį pradedant numeruoti nuo 001.

7.2. „Tikrinimo kodas/Rezultatai“

Langelio kairiojoje pusėje nurodomas muitinio tikrinimo kodas iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir muitinio tikrinimo rezultatų kodas iš Muitinio tikrinimo rezultatų klasifikatoriaus. Įrašai tvirtinami muitinės pareigūno parašu.

Jeigu naudojami keli muitinio tikrinimo būdai ar registruojami keli muitinio tikrinimo rezultatai, nurodomi visų jų kodai, atskirti vienas nuo kito kableliu. Muitinio tikrinimo kodas (kodai) nuo muitinio tikrinimo rezultatų kodo (kodų) atskiriamas (-mi) įstrižu brūkšneliu (pvz., 13, 42 / 16, 17).

Jeigu atidedamas importo deklaracijos pateikimo terminas, langelio dešiniojoje pusėje nurodoma pateiktos garantijos suma litais. Nustatyta tvarka pateiktos bendrosios garantijos sumos nurodyti nereikia.

7.3. „Muitinės procedūros kodas/BD Nr.“

Langelis pildomas, kai laikinai saugotos terminale prekės paimamos iš terminalo arba kai prekės, kurioms importo deklaracijos pateikimo terminas buvo atidėtas, deklaruojamos importo vidaus vartojimui muitinės procedūrai.

Nurodomas prekių siuntos deklaravimo būdo kodas iš Prekių siuntos deklaravimo būdų klasifikatoriaus ir įforminto bendrojo dokumento arba TIR knygelės numeris bei muitinio įforminimo data.

Jeigu laikinai saugotos terminale prekės išvežamos iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos, netaikant muitinio tranzito procedūros, langelyje nurodomas transporto dokumento (orlaivio manifesto (air waybill), laivo manifesto) sutrumpintas pavadinimas iš Dokumentų klasifikatoriaus, numeris bei muitinio įforminimo data.

Jeigu teisės aktų nustatytais atvejais pasikeitė laikinai saugomų terminale prekių gavėjas, šiame langelyje nurodomas naujai įformintos bendrosios deklaracijos numeris.

8. Bendrosios deklaracijos egzempliorių kitų pusių pildymo tvarka:

8.1. Pranešimo egzemplioriaus.

Pildo muitinės įstaigos pareigūnas, įforminantis prekių laikinąjį saugojimą terminale arba atidedantis importo deklaracijos pateikimo terminą.

Pranešime nurodoma data (metai, mėnuo, diena), iki kurios turi būti pateikta importo deklaracija arba prekės paimtos iš terminalo, bei nurodyta muitinės įstaiga, kurioje turės būti įforminta importo vidaus vartojimui muitinės procedūra arba prekių paėmimas iš terminalo.

8.2. Gavėjo (ekspeditoriaus, vežėjo) egzemplioriaus.

Pildomas, jei teisės aktų nustatytais atvejais, pasikeitus laikinai saugomų terminale prekių gavėjui, įforminama nauja bendroji deklaracija.

Pildo muitinės pareigūnas, įforminęs prekių laikinąjį saugojimą terminale, naujojo prekių gavėjo (ekspeditoriaus, vežėjo) prašymu.

Pranešimo eilutės pildomos tokia tvarka:

„Data“ – nurodoma pranešimo muitinio įforminimo data,

„Bendroji deklaracija“ – nurodomas naujai įformintos bendrosios deklaracijos numeris,

„muitinės įstaiga“ – nurodoma muitinės įstaiga, kurioje įforminta naujoji bendroji deklaracija,

„Prekių gavėjas“ – nurodomas naujojo prekių gavėjo pavadinimas (vardas, pavardė), buveinės adresas ir asmenį identifikuojantis kodas.

Duomenys tvirtinami muitinės pareigūno antspaudu ir parašu.

8.3. Informacinio egzemplioriaus.

Pildomas, jei teisės aktų nustatytais atvejais, pasikeitus laikinai saugomų terminale prekių gavėjui, įforminama nauja bendroji deklaracija.

Pildo muitinės pareigūnas, įforminęs prekių laikinąjį saugojimą terminale, naujojo prekių gavėjo (ekspeditoriaus, vežėjo) prašymu.

Pranešimo eilutės pildomos tokia tvarka:

„Data“ – nurodoma pranešimo muitinio įforminimo data,

„Bendroji deklaracija“ – nurodomas naujai įformintos bendrosios deklaracijos numeris,

„muitinės įstaiga“ – nurodoma muitinės įstaiga, įforminusi naująją bendrąją deklaraciją,

„Prekių gavėjas“ – nurodomas naujojo prekių gavėjo pavadinimas (vardas, pavardė), buveinės adresas ir asmenį identifikuojantis kodas.

Duomenys tvirtinami muitinės pareigūno antspaudu ir parašu.

 

III. BENDROSIOS DEKLARACIJOS TAISYMAS

 

9. Muitinės pareigūnas gali taisyti tik tų bendrosios deklaracijos langelių ir pranešimo eilučių duomenis, kuriuos jis įrašė, ir tik iki bendrosios deklaracijos muitinio įforminimo, pradedant prekių laikinąjį saugojimą arba atidedant importo deklaracijos pateikimo terminą, pabaigos.

Visi pataisymai atliekami išbraukiant klaidingus duomenis ir atspausdinant ar užrašant teisingus. Bendrosios deklaracijos langelius galima taisyti tik vieną kartą.

Pataisos tvirtinamos muitinės pareigūno, ištaisiusio duomenis, antspaudu ir parašu. Antspaudas turi būti dedamas taip, kad neuždengtų kituose bendrosios deklaracijos langeliuose (eilutėse) įrašytų duomenų.

 

IV. BENDROSIOS DEKLARACIJOS EGZEMPLIORIŲ TVARKYMAS

 

10. Bendrosios deklaracijos, įformintos laikinai saugomoms terminaluose prekėms, egzempliorių tvarkymas.

Bendrosios deklaracijos registracijos egzempliorius saugomas muitinės įstaigoje, kurioje įformintas prekių laikinasis saugojimas, tol, kol visos prekės, nurodytos šioje bendrojoje deklaracijoje, bus išvežtos iš terminalo. Po to bendrosios deklaracijos registracijos egzempliorius nustatyta tvarka pristatomas į teritorinę muitinę.

Bendrosios deklaracijos informacinis egzempliorius saugomas muitinės įstaigoje, kurioje įformintas prekių laikinasis saugojimas, tol, kol visos prekės, nurodytos šioje bendrojoje deklaracijoje, bus išvežtos iš terminalo.

Paimtų iš terminalo prekių siuntos informacinio egzemplioriaus dalis, kurioje šios prekės nurodytos, kartu su atitinkama pranešimo egzemplioriaus prekių siuntos dalimi pridedama prie bendrojo dokumento tranzito rinkinio 1 egzemplioriaus (TIR knygelės baltojo lapo) arba bendrojo dokumento importo rinkinio 6 egzemplioriaus.

Jeigu laikinai saugotos terminale prekės išvežamos iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos netaikant muitinio tranzito procedūros, informacinio egzemplioriaus prekių siuntos dalis, kurioje šios prekės nurodytos, kartu su atitinkama pranešimo egzemplioriaus prekių siuntos dalimi ir transporto dokumentu (orlaivio manifestu (air waybill), laivo manifestu) pridedama prie registracijos egzemplioriaus.

Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka pasikeitė terminale laikinai saugomų prekių gavėjas, informacinio egzemplioriaus prekių siuntos dalis, kurioje šios prekės nurodytos, kartu su atitinkama gavėjo (ekspeditoriaus, vežėjo) egzemplioriaus prekių siuntos dalimi pridedama prie naujai įformintos bendrosios deklaracijos registracijos egzemplioriaus.

11. Bendrosios deklaracijos, įformintos importo deklaracijos pateikimo terminui pratęsti, egzempliorių tvarkymas.

Bendrosios deklaracijos registracijos egzempliorius saugomas muitinės įstaigoje, kurioje pratęstas importo deklaracijos pateikimo terminas, tol, kol visoms prekėms, nurodytoms šioje bendrojoje deklaracijoje, bus įformintas bendrojo dokumento importo rinkinys. Po to bendrosios deklaracijos registracijos egzempliorius nustatyta tvarka pristatomas į teritorinę muitinę.

Bendrosios deklaracijos informacinis egzempliorius saugomas muitinės įstaigoje, kurioje pratęstas importo deklaracijos terminas, tol, kol visoms prekėms, nurodytoms šioje bendrojoje deklaracijoje, bus įformintas bendrojo dokumento importo rinkinys.

Įforminus bendrojo dokumento importo rinkinį importo vidaus vartojimo muitinės procedūrai, prekių siuntos informacinio egzemplioriaus dalis, kurioje nurodytos importuotos prekės, kartu su atitinkama pranešimo egzemplioriaus prekių siuntos dalimi pridedama prie bendrojo dokumento importo rinkinio 6 egzemplioriaus.

12. Kartu su bendrąja deklaracija pateiktų specifikacijos lapų arba dokumentų (sąskaitų, pakrovimo dokumentų ar pan.) tvarkymas.

Jeigu Bendrosios deklaracijos pildymo instrukcijoje nustatyta tvarka kartu su bendrąja deklaracija pateikiami specifikacijos lapai arba dokumentai (sąskaita, pakrovimo dokumentai ar pan.), jie tvarkomi taip:

1 specifikacijos lapų arba dokumento (sąskaitos, pakrovimo dokumento ar pan.) egzempliorius pridedamas prie bendrosios deklaracijos registracijos egzemplioriaus,

2 specifikacijos lapų arba dokumento (sąskaitos, pakrovimo dokumento ar pan.) egzempliorius pridedamas prie bendrosios deklaracijos informacinio egzemplioriaus,

3 specifikacijos lapų arba dokumento (sąskaitos, pakrovimo dokumento ar pan.) egzempliorius pridedamas prie bendrosios deklaracijos gavėjo egzemplioriaus.

______________


MUITINĖS PRIEŽIŪROS REŽIMŲ KLASIFIKATORIUS

Muitinės priežiūros režimo pavadinimas

Muitinės priežiūros režimo kodas

Prekių laikinasis saugojimas importo ir eksporto terminale:

 

Eksportuojamų iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos

11

Gabenamų tranzitu per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją

12

Numatomų importuoti į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją

13

 

Prekių laikinasis saugojimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto komplekso muitinės priežiūros zonoje:

 

Eksportuojamų iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos

21

Gabenamų tranzitu per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją

22

Numatomų importuoti į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją

23

 

Bendrojo dokumento importo rinkinio importo vidaus vartojimui muitinės procedūrai įforminti pateikimo termino atidėjimas:

 

Laivais gabenamoms prekėms

61

Geležinkeliu gabenamoms prekėms

62

Automobilių transportu gabenamoms prekėms

63

Orlaiviais gabenamoms prekėms

64

Paštu gabenamoms prekėms

65

Stacionariuoju transportu gabenamoms prekėms

67

Sava eiga gabenamoms prekėms

69

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1997.01.01


 

 

PREKIŲ SIUNTOS DEKLARAVIMO BŪDŲ KLASIFIKATORIUS

Prekių siuntos deklaravimo būdas

Prekių siuntos dek-laravimo būdo kodas

Prekės, laikinai saugotos importo ir eksporto terminale, deklaruotos:

 

Importo vidaus vartojimui muitinės procedūrai

4074

Laikinojo įvežimo muitinės procedūrai

5374

Laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai

5174

Muitinio sandėliavimo procedūrai

7174

Muitinio tranzito procedūrai

8274

Išvežtos iš terminalo netaikant muitinio tranzito procedūros

8174

Sunaikinti muitinei prižiūrint

9374

Tiekti laivų ir orlaivių atsargoms

9574

Tiekti neapmuitinamoms parduotuvėms

9674

Nedeklaruotos (pasikeitė gavėjas arba kt.)

 

9974

Prekės, laikinai saugotos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto komplekso muitinės priežiūros zonoje, deklaruotos:

 

Importo vidaus vartojimui muitinės procedūrai

4075

Laikinojo įvežimo muitinės procedūrai

5375

Laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai

5175

Muitinio sandėliavimo procedūrai

7175

Muitinio tranzito procedūrai

8275

Išvežtos iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto komplekso muitinės priežiūros zonos netaikant muitinio tranzito procedūros

8175

Sunaikinti muitinei prižiūrint

9375

Tiekti laivų ir orlaivių atsargoms

9575

Tiekti neapmuitinamoms parduotuvėms

9675

Nedeklaruotos (pasikeitė gavėjas arba kt.)

 

9975

Prekės, kurioms bendrojo dokumento importo rinkinio pateikimo terminas buvo atidėtas, deklaruotos:

 

Importo vidaus vartojimui muitinės procedūrai

4044

Sunaikinti muitinei prižiūrint

9344

Tiekti laivų ir orlaivių atsargoms

9544

Tiekti neapmuitinamoms parduotuvėms

9644

Nedeklaruotos

 

9944

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1997.01.01

______________