LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO VĮ TARPTAUTINIO VILNIAUS ORO UOSTO PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 22 d. Nr. 3-506

Vilnius

 

Vadovaudamasis Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1510), 40 punktu,

tvirtinu VĮ Tarptautinį Vilniaus oro uostą antžeminių paslaugų teikėju trečiosioms šalims tarptautiniame Vilniaus oro uoste teikti šias paslaugas:

1. Aprūpinimą degalais ir tepalais.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ALGIRDAS BUTKEVIČIUS