BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪROS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL TIPINIO STATINIO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2013 m. sausio 23 d. Nr. 1.6-2

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 158-8069) 2 punktu, statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708, 58 ir 59 punktais,

t v i r t i n u tipinį statinio projektą Nr. PRC10-085 „Bendrabučio tipo (ser.164-80-15) daugiabutis gyvenamasis namas. Kaunas. Atnaujinimo (modernizavimo) tipinis projektas“ (pridedama)1.

 

 

Direktorius                                                                            VALENTINAS PETKŪNAS

 

_________________

Tipinis statinio projektas skelbiamas „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt) ir Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros interneto tinklalapyje (www.bkagentura.lt). Tipinio statinio projekto originalas saugomas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros Projektų priežiūros skyriuje. Adresas: Švitrigailos g. 7/A. Vivulskio g. 6, LT-03110 Vilnius.

 

_________________