LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO

Nr. ISAK-965 „DĖL LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMO FORMOS IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gegužės 30 d. Nr. V-900

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos studento pažymėjimo formos ir išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. ISAK-965 „Dėl Lietuvos studento pažymėjimo formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 96-3557; 2009, Nr. 94-4026; 2010, Nr. 86-4571), 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                  Gintaras Steponavičius

 

 

 


Lietuvos studento pažymėjimo

formos ir išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2012 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-900 redakcija)

 

Lietuvos studento pažymėjimo blanko forma

 

Pirmoji pusė

 


 

 


Antroji pusė

lsp-pakeitimai_2p

 

 

_________________