LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2007 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO Nr. 5-V-797 „DĖL POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 21 d. Nr. 5-V-939

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 5-V-797 „Dėl Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2007, Nr. 130-5276; 2011, Nr. 143-6742):

1.1. išdėstau 21 punktą taip:

21. Susirgęs ir gydymo įstaigoje gavęs nedarbingumo pažymėjimą ar gydomas stacionare darbuotojas privalo nedelsdamas informuoti Policijos departamento padalinio, kuriame dirba, vadovą ir darbuotoją, atsakingą už darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą, apie ligos pradžią, nedarbingumo pažymėjime nurodyto laikinojo nedarbingumo trukmę.“;

1.2. išbraukiu poskyrio pavadinimą „Visuomeninė policijos taryba“;

1.3. laikau netekusiais galios 36–41 punktus ir atitinkamai keičiu kitų punktų numeraciją;

1.4. išdėstau 79 punktą taip:

79. Dokumentus, gautus iš valstybinės valdžios institucijų, ministerijų, fizinių ar juridinių asmenų, užsienio šalių, Bendrasis skyrius pateikia policijos generaliniam komisarui, policijos generalinio komisaro pavaduotojams ar Policijos departamento padalinių vadovams (pagal jų kompetenciją).

Policijos įstaigos dokumentus siunčia per dokumentų registracijos posistemį.

Neregistruotinus pranešimus, paklausimus, gautus elektroniniu paštu info@policija.lt, Bendrojo skyriaus atsakingas darbuotojas elektroniniu paštu persiunčia pagal kompetenciją Policijos departamento padaliniams ar policijos įstaigoms. Už persiųstų pranešimų, paklausimų nagrinėjimo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka atsakingi Policijos departamento padalinių ir policijos įstaigų vadovai.“;

1.5. išdėstau 87 punktą taip:

87. Policijos departamento padalinių parengti dokumentų projektai su Policijos departamento padaliniais, kuriems šiais dokumentais nustatomi įpareigojimai, ir pagal kompetenciją su kitais Policijos departamento padaliniais derinami elektroniniu būdu informacinėje sistemoje, vadovaujantis Elektroninio dokumentų derinimo tvarkos aprašu.

Policijos generaliniam komisarui, policijos generalinio komisaro pavaduotojui dokumentų projektai turi būti teikiami pasirašyti kartu su parengtų dokumentų antraisiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai dokumentas bus siunčiamas tik elektroniniu paštu), dokumentai turi būti su rengusio darbuotojo ir padalinio, kuriame jis dirba, vadovo vizomis. Jei parengto dokumento projekto nėra galimybės suderinti Elektroninio dokumentų derinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, policijos generaliniam komisarui, policijos generalinio komisaro pavaduotojui dokumento projektas turi būti teikiamas pasirašyti kartu su jį rengusio darbuotojo ir padalinio, kuriame jis dirba, vadovo vizomis, šio reglamento nustatytais atvejais – kitų Policijos departamento padalinių vadovų ir, esant būtinumui, kalbos tvarkytojo vizomis (jei dokumentas bus siunčiamas tik elektroniniu paštu, suderinimo vizos rašomos dokumento originalo antroje lapo pusėje).

Dokumentai, adresuoti užsienio šalių institucijoms, atstovybėms ir kitoms įstaigoms, policijos generaliniam komisarui, policijos generalinio komisaro pavaduotojui pasirašyti turi būti teikiami su Tarptautinio bendradarbiavimo valdybos vadovo viza.“;

1.6. išdėstau 103 punktą taip:

103. Personalo valdybos ir Finansų valdybos viršininkai vizuoja policijos generalinio komisaro įsakymu tvirtinamus Policijos departamento ir policijos įstaigų pareigybių sąrašus ir jų pakeitimus.“;

1.7. išdėstau 135 punktą taip:

135. Teisės aktų projektų rengėjai, suderinę su Teisės valdyba, teisės aktų projektus, nurodytus reglamento 134 punkte, su visa teisės aktų projektų lydimąja medžiaga, nurodyta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše, pateikia Bendrojo skyriaus atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu ar elektronine laikmena (doc arba docx formatu) tą pačią dieną (ne vėliau kaip iki 15 val.), kurią teisės aktų projektai teikiami derinti suinteresuotoms įstaigoms. Taip pat teisės akto projekto rengėjas užpildo ir Bendrojo skyriaus atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu ar elektronine laikmena (xls formatu) pateikia teisės aktų projektų stebėsenos kortelę pagal Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos parengtą formą.“;

1.8. išdėstau 147 punktą taip:

147. Jei policijos generalinio komisaro įsakymu ar nurodymu yra keičiamas (pildomas) galiojantis teisės aktas, kuris yra skelbiamas Policijos departamento interneto svetainėje (skyriuje „Teisės aktai“) ir (arba) intranete, rengėjas parengia ir kartu su reglamento 146 punkte nurodytu dokumentu elektroniniu paštu pateikia Bendrojo skyriaus atsakingam darbuotojui aktualią keičiamo (pildomo) teisės akto redakciją. Bendrojo skyriaus atsakingas darbuotojas šią teisės akto redakciją paskelbia Policijos departamento interneto svetainėje (skyriuje „Teisės aktai“) ir (arba) intranete.“;

1.9. išdėstau 148 punktą taip:

148. Įsakymai ir nurodymai nuskaitomi ir skelbiami Policijos departamento interneto svetainėje ir intranete – Policijos teisės aktų duomenų bazėje (toliau – teisės aktų duomenų bazė) naudojant dokumentų registracijos posistemį.

Įsakymai ir nurodymai veiklos klausimais, taip pat jų aktualios redakcijos yra skelbiami teisės aktų duomenų bazėje, jeigu nėra nurodyta kitaip. Jeigu įsakymas ar nurodymas veiklos klausimais neturi būti skelbiamas, teisės akto rengėjas paskirstymo rodyklėje pažymi „Neskelbti Policijos teisės aktų duomenų bazėje“.

Jei įsakymą ar nurodymą yra tikslinga skelbti Policijos departamento interneto svetainėje (skyriuje „Teisės aktai“), tai įrašoma įsakymo ar nurodymo tekste. Sprendimą dėl įsakymo ar nurodymo skelbimo Policijos departamento interneto svetainėje tikslingumo priima padalinio, kuriame dirba teisės akto rengėjas, vadovas.

Įsakymai tarnybos eigos klausimais Policijos departamento interneto svetainėje (skyriuje „Teisės aktai“) ir teisės aktų duomenų bazėje neskelbiami. Jeigu teisės aktą yra tikslinga skelbti, rengėjas paskirstymo rodyklėje pažymi „Vidiniam naudojimui (intranete)“.

Įsakymai dėl atostogų ir komandiruočių neskelbiami, išskyrus įsakymus dėl Policijos departamento vadovybės ir padalinių vadovų atostogų ir komandiruočių bei įsakymus dėl darbuotojų kasmetinių atostogų grafikų.

Sprendimą dėl teisės akto skelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ priima Teisės valdybos viršininkas, vizuodamas teisės akto projektą.“;

1.10. išdėstau 169 punktą taip:

169. Policijos departamente parengti teisės aktų, sutarčių, susitarimų, kitų dokumentų projektai policijos generaliniam komisarui teikiami pasirašyti su juos parengusio darbuotojo, padalinio ar įstaigos, kurioje jis dirba, vadovo, šio reglamento nustatytais atvejais – kitų Policijos departamento padalinių vadovų ir pagal kompetenciją policijos generalinio komisaro pavaduotojo vizomis.

Policijos departamente parengti teisės aktų, sutarčių, susitarimų, kitų dokumentų projektai policijos generalinio komisaro pavaduotojams teikiami pasirašyti su juos parengusio darbuotojo, padalinio ar įstaigos, kurioje jis dirba, vadovo ir šio reglamento nustatytais atvejais – kitų Policijos departamento padalinių vadovų vizomis.“;

1.11. išdėstau 170 punktą taip:

170. Policijos departamente, policijos įstaigose parengti teisės aktų, sutarčių, susitarimų, kitų dokumentų projektai šio reglamento 169 punkto nustatyta tvarka pateikiami pasirašyti policijos generaliniam komisarui, policijos generalinio komisaro pavaduotojams, jei visų suinteresuotų Policijos departamento padalinių, su kuriais buvo derinamas projektas, vadovai pritaria šių projektų turiniui.“;

1.12. išdėstau 171 punktą taip:

171. Jeigu bent vienas Policijos departamento padalinio vadovas nepritaria teisės akto, sutarties, susitarimo ar kito dokumento projekto turiniui, rengėjas neatidėliodamas privalo organizuoti pasitarimą, kad būtų išspręsti iškilę klausimai.

Pasitarime neišsprendus kilusių klausimų, policijos generaliniam komisarui, policijos generalinio komisaro pavaduotojams parengti teisės aktų, sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų projektai pateikiami, kai Policijos departamento padalinio vadovas vizuoja teisės aktą su pastaba „Iš esmės projektui nepritariu“ arba „Nepritariu projekto nuostatai (-oms) (nurodoma kokiai)“. Jeigu būtinas išsamesnis paaiškinimas, vizuojama, tačiau pastabos išdėstomos atskirame lape.“;

1.13. išdėstau 172 punktą taip:

172. Suinteresuotiems Policijos departamento padaliniams, policijos generalinio komisaro pavaduotojams pateiktas derinti teisės akto projektas vizuojamas, jei projektą vizavo Policijos departamento padalinio ar darbo grupės vadovas, atsakingas už teisės akto parengimą.“;

1.14. išdėstau 173 punktą taip:

173. Policijos departamento Imuniteto valdybos viršininkas vizuoja policijos generalinio komisaro įsakymų dėl darbuotojų paskyrimo į pareigas ir dėl skatinimo projektus.“;

1.15. išdėstau 174 punktą taip:

174. Teisės valdybos darbuotojai vizuoja tik norminio pobūdžio teisės aktų ar dokumentų projektus.“;

1.16. išdėstau 177 punktą taip:

177. Pateiktus derinti kitų institucijų teisės aktų projektus policijos generalinis komisaras vizuoja tik tada, kai dėl šių teisės aktų projektų teikę pastabas ir pasiūlymus Policijos departamento padaliniai juos išanalizuoja ir šių teisės aktų projektų kopijas vizuoja Policijos departamento padalinių pastabas apibendrinęs darbuotojas, padalinio, kuriame jis dirba, vadovas ir Teisės valdybos viršininkas (policijos generaliniam komisarui pavizavus, teisės akto projekto kopijos su Policijos departamento padalinių vadovų vizomis pridedamos prie derinimo medžiagos). Jeigu dėl pateikto vizuoti teisės akto projekto policijos generalinis komisaras turi pastabų ar pasiūlymų, jis vizuoja jį su pastaba. Pastabos išdėstomos atskirame lape.“;

1.17. išdėstau VI skyriaus pavadinimą taip:

VI. ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ IR Informacijos apie pažeidimus priėmimas, NAGRINĖJIMAS ir tvarkymas“;

1.18. išdėstau 184 punktą taip:

184. Asmenų skundai, pranešimai (toliau – skundai), prašymai, gauti Policijos departamente paštu ar asmenims apsilankius Bendrojo skyriaus priimamajame (ne darbo dienomis ir valandomis bei švenčių dienomis asmenis priima Policijos departamento Viešosios policijos valdybos (toliau – Viešosios policijos valdyba) Operatyvaus valdymo ir apsaugos skyriaus darbuotojas), priimami, perduodami nagrinėti ir nagrinėjami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008), Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779), Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje taikant „vieno langelio“ principą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 1V-361 (Žin., 2007, Nr. 110-4526), Asmenų aptarnavimo Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 5-V-218 (toliau – Asmenų aptarnavimo Policijos departamente taisyklės).

Pranešimų, pateiktų policijai elektroniniu būdu, duomenų tvarkymą nustato Laikinosios pranešimų policijai, teikiamų elektroniniu būdu, duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 5-V-546.

Informacija apie pažeidimus, apibrėžta Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1287 (Žin., 2012, Nr. 125-6278), priimama elektroniniu būdu ir tvarkoma vadovaujantis Policijos registruojamų įvykių registro duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 5-V-850, ir Gyventojų pranešimų, gautų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pasitikėjimo telefonu, registravimo ir nagrinėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-401.“;

1.19. išdėstau 191 punktą taip:

191. Policijos generalinis komisaras, policijos generalinio komisaro pavaduotojai ir Policijos departamento padalinių vadovai pagal kompetenciją ne rečiau kaip kartą per mėnesį nustatytomis dienomis per iš anksto nustatytas priėmimo valandas priima asmenis.

Asmenų priėmimą organizuoja, asmenų priėmimo korteles pildo, priėmimo grafiką sudaro ir Policijos departamento interneto svetainėje skelbia Bendrojo skyriaus priimamojo atsakingas darbuotojas. Grafiką tvirtina policijos generalinis komisaras.“;

1.20. išdėstau 192 punktą taip:

192. Asmenys, atvykę be išankstinio užrašymo ir reikalaujantys susitikimo su policijos generaliniu komisaru ar jo pavaduotojais, priimami ir registruojami vadovaujantis Asmenų aptarnavimo Policijos departamente taisyklių nustatyta tvarka.“;

1.21. išdėstau 214 punktą taip:

214. Kai tarnybinė komandiruotė užsienyje yra finansuojama iš Policijos departamento centralizuotų priemonių programos sąmatos lėšų, policijos įstaigų vadovų ir darbuotojų vykimo į tarnybines komandiruotes užsienyje klausimus sprendžia policijos generalinis komisaras arba jo įgaliotas policijos generalinio komisaro pavaduotojas.

Policijos generalinis komisaras arba jo įgaliotas policijos generalinio komisaro pavaduotojas priima sprendimus dėl vykimo į tarnybinę komandiruotę užsienyje remdamasis Policijos departamento padalinio vadovo arba policijos įstaigos vadovo pasirašytu motyvuotu tarnybiniu pranešimu, kuriame išdėstomas komandiruotės tikslas, trukmė, dalyvavimo sąlygos (įskaitant finansavimą), nagrinėjamų klausimų esmė, vykimo tikslingumas ir siūlomos kandidatūros. Esant poreikiui, pateikiama kita su komandiruote užsienyje susijusi informacija.

Policijos departamento padalinio vadovo arba policijos įstaigos vadovo motyvuotas tarnybinis pranešimas dėl vykimo į tarnybinę komandiruotę (išskyrus atvejus, nurodytus reglamento 218 punkte) derinamas su Tarptautinio bendradarbiavimo valdyba, Finansų valdyba ir kuruojančiu policijos generalinio komisaro pavaduotoju.“;

1.22. išdėstau 218 punktą taip:

218. Tais atvejais, kai vykdoma ekstradicija ar asmenų perdavimas pagal Europos arešto orderį, kai reikia atlikti ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos veiksmus ir sprendžiant klausimus, susijusius su liudytojų ir nukentėjusiųjų apsauga, policijos įstaigos komandiruočių į užsienį su Tarptautinio bendradarbiavimo valdyba nederina.

Policijos generalinio komisaro įsakymų dėl tarnybinių komandiruočių užsienyje, skirtų asmenims, sulaikytiems pagal Europos arešto orderius, perimti ir ekstradicijai vykdyti, projektus rengia Lietuvos kriminalinės policijos biuras.

Policijos generalinio komisaro įsakymų dėl tarnybinių komandiruočių užsienyje, kai reikia atlikti ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos veiksmus ir sprendžiant klausimus, susijusius su liudytojų ir nukentėjusiųjų apsauga, projektus rengia atitinkama policijos įstaiga.“;

1.23. išdėstau 219 punktą taip:

219. Jei tarnybinė komandiruotė užsienyje finansuojama iš Policijos departamento centralizuotų priemonių programos sąmatos lėšų, Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymo dėl tarnybinės komandiruotės į užsienį projektą rengia Tarptautinio bendradarbiavimo valdyba (išskyrus atvejus, nurodytus reglamento 218 punkte) arba Personalo valdyba (jei vykstama į kvalifikacijos tobulinimo renginius).

Įsakymus pasirašo policijos generalinis komisaras ar jo įgaliotas policijos generalinio komisaro pavaduotojas.“;

1.24. išdėstau 222 punktą taip:

222. Policijos įstaigų darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių užsienyje, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas tiesioginiam vadovui raštu pateikia atlikto pavedimo arba užduoties ataskaitas (5 priedas) ir jų kopiją Tarptautinio bendradarbiavimo valdybai elektroniniu paštu.

Tais atvejais, kai buvo vykdoma ekstradicija ar asmenų perdavimas pagal Europos arešto orderį, kai reikia atlikti ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos veiksmus bei sprendžiant klausimus, susijusius su liudytojų ir nukentėjusiųjų apsauga, komandiruotės ataskaita teikiama Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkui.“;

1.25. išdėstau 228 punktą taip:

228. Policijos generalinio komisaro ar jo įgalioto policijos generalinio komisaro pavaduotojo pasirašomų įsakymų dėl kasmetinių atostogų suteikimo, pakeitimo, pratęsimo, perkėlimo, nutraukimo projektai yra rengiami tik esant svarbioms priežastims ar teisės aktuose nustatytais atvejais (liga, nelaimingas atsitikimas, slauga, nepanaudojus kasmetinių atostogų, įgijus teisę į tikslines atostogas, nemokamas atostogas, pailgėjus kasmetinių atostogų trukmei (atsižvelgiant į stažą) ir kt.). Tais atvejais Policijos departamento darbuotojas, policijos įstaigos vadovas motyvuotą prašymą, suderintą su tiesioginiu vadovu ir (ar) padalinį kuruojančiu policijos generalinio komisaro pavaduotoju, ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki kasmetinių atostogų pradžios pateikia Personalo valdybai, o ši parengia policijos generalinio komisaro įsakymo projektą ir teikia policijos generaliniam komisarui ar jo įgaliotam policijos generalinio komisaro pavaduotojui pasirašyti.“;

1.26. išdėstau 239 punktą taip:

239. Keičiantis darbuotojams, materialinės vertybės priimamos, išduodamos, perduodamos ir saugomos vadovaujantis Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių aprūpinimo, prekių priėmimo ir išdavimo iš sandėlio taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 5-V-397.“;

1.27. įrašau reglamento 1 priedo 10 punkte vietoj žodžių „Komunikacijos skyriaus vedėjas“ žodžius „Komunikacijos skyriaus viršininkas“;

1.28. įrašau reglamento 1 priedo 11 punkte vietoj žodžių „Komunikacijos skyriaus vedėjo (viršininko) pavaduotojas“ žodžius „Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pavaduojantis skyriaus viršininką)“;

1.29. įrašau reglamento 1 priedo 36 punkte vietoj žodžių „Investicijų planavimo ir techninės plėtros valdybos Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas“ žodžius „Investicijų planavimo ir techninės plėtros valdybos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.22 ir 1.24 punktai įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

 

 

Policijos generalinis komisaras                                     Saulius Skvernelis