VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2005 M. BALANDŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. VA-29 „DĖL NUOLATINIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ, VYKDANČIŲ INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ, ĮREGISTRAVIMO Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ/IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO“ PAKEITIMO

 

2007 m. liepos 10 d. Nr. VA-53

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 97-2112; 2004, Nr. 82-2966), 17 ir 18.11 punktais,

pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymą Nr. VA-29 „Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ (Žin., 2005, Nr. 46-1537) ir jį išdėstau nauja redakcija:

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUOLATINIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ ĮREGISTRAVIMO Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ/IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 45 straipsnio 4 dalimi (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 97-2112; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir siekdamas užtikrinti tinkamą mokesčių mokėtojų registravimą Mokesčių mokėtojų registre:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0792 formą (toliau – FR0792 forma);

1.2. Nuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisykles (toliau – taisyklės).

2. Pavedu:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) viršininkams kontroliuoti, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai nuo 2007 m. spalio 1 d. naudotų FR0792 formą ir vadovautųsi šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis;

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Informacinių technologijų departamentui:

2.2.1. FR0792 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą,

2.2.2. užtikrinti, kad iki 2007 m. spalio 1 d. būtų parengta programinė įranga FR0792 formoje pateiktiems duomenims apdoroti ir šiuo įsakymu patvirtintų taisyklių nuostatoms įgyvendinti;

2.3. VMI prie FM Bendrųjų reikalų departamentui organizuoti FR0792 formų pagaminimą spaustuviniu būdu ir iki 2007 m. rugsėjo 1 d. jomis aprūpinti visas AVMI;

2.4. atitinkamas veiklos sritis prižiūrintiems VMI prie FM viršininko pavaduotojams pagal kompetenciją ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Nustatau, kad nuolatiniai gyventojai, kurie pradeda vykdyti individualią veiklą, įregistravimui į Mokesčių mokėtojų registrą ar duomenų pakeitimams registruoti iki 2007 m. rugsėjo 30 d. gali naudoti senos redakcijos nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų prašymo FR0792 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. VA-29 (Žin., 2005, Nr. 46-1537).“

 

 

 

VIRŠININKO PAVADUOTOJAS,

PAVADUOJANTIS VIRŠININKĄ                                                   SAULIUS TREČEKAUSKAS


 

______________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu

Nr. VA-29

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2007 m. liepos 10 d. įsakymo

Nr. VA-53 redakcija)

 

NUOLATINIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ ĮREGISTRAVIMO Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ/IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Nuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės (toliau – taisyklės) nustato nuolatinių Lietuvos gyventojų vykdančių individualią veiklą (išskyrus nuolatinius gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus) ar kitą veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą (toliau – Registras) ir/ar išregistravimo iš Registro tvarką, taip pat įregistruotinų į Registrą duomenų kokybės, pateikimo apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) ir Registro duomenų tvarkymo mokesčių administratoriaus iniciatyva reikalavimus.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ), Mokesčių mokėtojų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 (Žin., 2000, Nr. 77-2333; 2004, Nr. 146-5304, toliau – Nuostatai), Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPM įstatymas) 34 str. 4 dalies ir 35 str. 2 dalies nuostatomis ir kitais teisės aktais.

3. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai – tai nuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo tapatybę patvirtinantys dokumentai: Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje,

AVMI atsakingas darbuotojas – AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį bei gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto;

draudėjas – tai nuolatinis Lietuvos gyventojas, pagal darbo sutartį samdantis kitą nuolatinį gyventoją ar gyventojus, kaip ši sąvoka apibrėžiama Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), kuriam pagal GPM įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas,

Registro tvarkytojas – AVMI.

4. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. Taisyklės taikomos:

5.1. nuolatiniams Lietuvos gyventojams (toliau – nuolatinis gyventojas), pradedantiems vykdyti individualią veiklą (išskyrus nuolatinius gyventojus įsigyjančius verslo liudijimus),

5.2. nuolatiniams gyventojams, pagal darbo sutartį samdantiems kitą gyventoją ar gyventojus (toliau – draudėjas),

5.3. nuolatiniams gyventojams, savarankiškai mokantiems privalomojo sveikatos draudimo įmokas,

5.4. nuolatiniams gyventojams, kuriems atsiranda prievolė būti įregistruotiems į Registrą (pvz., dėl registravimo į Pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų registrą, gavus apmokestinamų pajamų iš savo nuosavybės teise turimo nekilnojamojo turto nuomos juridiniam asmeniui ar iš autorinių sutarčių),

5.5. nuolatiniams gyventojams, kurie įvardyti taisyklių 5.1– 5.4 punktuose ir yra įregistruoti Registre – registravimo duomenų papildymams ar pakeitimams registruoti,

5.6. nuolatiniams gyventojams, kurių duomenys Registre tvarkomi, vadovaujantis MAĮ 45 straipsnio 4 dalimi (kai jų duomenys tvarkomi mokesčių administratoriaus iniciatyva, kaip nurodyta šių taisyklių VII skyriuje).

6. Šių taisyklių nuostatos taikomos ir tiems nuolatiniams gyventojams, kurie individualią veiklą vykdo pagal įsigytą verslo liudijimą, kai jų pradedamai vykdyti kitai individualiai veiklai verslo liudijimai neišduodami.

 

II. ĮREGISTRAVIMO Į REGISTRĄ TVARKA

 

7. Nuolatiniai gyventojai, kuriems yra taikomos šių taisyklių nuostatos (išskyrus nurodytus šių taisyklių 5.6 punkte), turi tinkamai užpildytą Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0792 formą (toliau – prašymo forma) pateikti AVMI.

8. Prašymo formą AVMI turi pateikti nuolatiniai gyventojai, kurie vykdo individualią veiklą, tarp jų notarai, advokatai, advokatų padėjėjai, antstoliai ir kiti, taip pat kitą individualią veiklą vykdantys nuolatiniai gyventojai, draudėjai bei savarankiškai privalomojo sveikatos draudimo įmokas mokantys nuolatiniai gyventojai.

9. Užpildytą prašymo formą nuolatinis gyventojas turi pateikti AVMI pagal gyvenamąją vietą, kurią jis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 66-1910) nustatyta tvarka yra deklaravęs. Jei nuolatinis gyventojas nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, prašymo formą jis turi pateikti tai AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta. Prašymo formą galima pateikti šių taisyklių 39 punkte nurodytais būdais.

10. Prašymo formos pateikimo laikas:

10.1. notarai prašymo formą turi pateikti per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo dėl skyrimo notaro pareigoms dienos,

10.2. advokatai prašymo formą turi pateikti per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos teisės verstis advokato veikla liudijimo išdavimo dienos,

10.3. advokatų padėjėjai prašymo formą turi pateikti per 5 darbo dienas nuo jų įtraukimo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą dienos,

10.4. antstoliai prašymo formą turi pateikti per 5 darbo dienas nuo įtraukimo į Lietuvos antstolių sąrašą dienos,

10.5. kiti individualią veiklą vykdantys, draudėjai prašymo formą turi pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną,

10.6. nuolatiniai gyventojai, savarankiškai mokantys privalomojo sveikatos draudimo įmokas, prašymo formą turi pateikti ne vėliau kaip prievolės mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas pradžios dieną.

11. Kartu su prašymo forma nuolatinis gyventojas turi pateikti šiame punkte įvardytus dokumentus, o kai prašymo forma teikiama elektroniniu paštu, jie turi būti pateikiami atvykus į AVMI:

11.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

11.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos liudijimą, patvirtinantį, kad asmuo yra advokatas (kai prašymo formą teikia advokatas),

11.3. dokumentus, kurie patvirtina asmens įtraukimą į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą (kai prašymo formą teikia advokato padėjėjas),

11.4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad asmuo yra notaras (kai prašymo formą teikia notaras),

11.5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išduotą liudijimą, patvirtinantį, kad asmuo yra antstolis (kai prašymo formą teikia antstolis).

12. Esant būtinybei, AVMI turi teisę nuolatinio gyventojo paprašyti kartu su prašymo forma pateikti ir atitinkamus dokumentus, patvirtinančius duomenų, nurodytų taisyklių 11 punkte, tikrumą.

13. Sutikrinti atitinkamų dokumentų originalai turi būti grąžinami pateikėjui, o AVMI pasilieka jų kopijas.

14. Prašymo forma (išskyrus pateiktą elektroniniu paštu) turi būti pasirašoma nuolatinio gyventojo ar jo įgalioto asmens, veikiančio pagal įgaliojimą. Įgaliojimas turi būti patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka.

 

III. PRAŠYMO FORMOS UŽPILDYMAS

 

15. Pildydamas prašymo formą, nuolatinis gyventojas turi laikytis tokių reikalavimų:

15.1. raides ir skaičius rašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeisti nurodytų laukelių linijų,

15.2. rašyti tik juodu ar tamsiai mėlynu rašikliu, kai prašymo forma pildoma ranka,

15.3. rašyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, kai prašymo forma pildoma ranka,

15.4. laukelius, kurių nepildo, palikti tuščius (nerašyti jokių simbolių, brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

16. Nuolatinis gyventojas AVMI teikiamoje prašymo formoje turi užpildyti tokius laukelius:

16.1. į 1 laukelį „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas)“ turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, kuris yra identiškas jo asmens kodui (vienuolika ženklų), iš jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento;

16.2. į 2 laukelį „Vardas“ turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo vardas (-ai) iš asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Kai nuolatinis gyventojas registruotas keliais vardais ir neužtenka langelių visiems vardams įrašyti, tai antro vardo įrašoma tik pirmoji raidė. Tarp vardų įrašų turi būti paliekama po tuščią langelį;

16.3. į 3 laukelį „Pavardė“ turi būti įrašoma nuolatinio gyventojo pavardė (-ės) iš asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Kai neužtenka langelių visoms jo pavardėms įrašyti, tai antros pavardės rašoma tik pirmoji raidė. Tarp pavardžių įrašų turi būti paliekamas tuščias langelis;

16.4. į 4 laukelį „Gyvenamosios vietos adresas“ nuolatinis gyventojas turi įrašyti savo nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, jeigu jis yra jo nedeklaravęs. Gyvenamosios vietos adresas turi būti rašomas taip: visuose adresų laukeliuose adresus Lietuvoje rašyti vadovaujantis Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), nustatyta tvarka. Adresas susideda iš tokių struktūrinių elementų: savivaldybės pavadinimo, miesto pavadinimo, seniūnijos pavadinimo, miestelio arba kaimo pavadinimo, gatvės, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numerio. Jei nuolatinis gyventojas yra deklaravęs savo gyvenamosios vietos adresą – jis šio laukelio nepildo.

16.5. į 5 laukelį „Pašto kodas“ turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo gyvenamosios vietos adreso pašto kodas (penki ženklai). Pašto kodai yra paskelbti akcinės bendrovės Lietuvos paštas interneto svetainėje adresu www. post. lt. Jeigu gyvenamosios vietos adresas yra deklaruotas – šis laukelis nepildomas.

16.6. į 6 laukelį „Stacionaraus telefono numeris“ turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo viešųjų stacionaraus telefono ryšio paslaugų numeris (jei turi). Įrašant telefono numerį būtinai turi būti nurodomas miesto kodas. Stacionaraus telefono ryšio numerio rašymo pavyzdžiai: 85 XXX XXXX; 8389 XX XXX; 837 XX XXXX;

16.7. į 7 laukelį „Mobiliojo telefono numeris“ turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo mobiliojo telefono numeris. Mobiliojo telefono ryšio numerio rašymo pavyzdžiai: 8686 XX XXX, 8699 XX XXX;

16.8. į 8 laukelį „Elektroninio pašto adresas“ atitinkamai turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo elektroninio pašto adresas (jei turi).

17. Prašymo formos 9 laukelyje turi būti įrašoma šios formos pildymo data (metai, mėnuo, diena).

18. Prašymo formos 10 laukelio atitinkamame langelyje „X“ ženklu turi būti pažymima, ar nuolatinis gyventojas į Registrą registruojasi kaip individualios veiklos vykdytojas, draudėjas, savarankiškai mokantis privalomojo sveikatos draudimo įmokas, ar kitiems tikslams (pvz., dėl registravimo į Pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų registrą, gavus apmokestinamų pajamų iš savo nuosavybės teise turimo nekilnojamojo turto nuomos juridiniam asmeniui ar iš autorinių sutarčių).

19. Prašymo formos 11 laukelio atitinkame langelyje „X“ ženklu turi būti pažymima, kai prašymo forma teikiama pirmą kartą, duomenų pakeitimo ar veiklos nutraukimo arba registravimo duomenų išregistravimo ir/arba išregistravimo iš Registro atvejais.

20. Prašymo formos 12 laukelį „Kontoros/biuro pavadinimas“ pildo advokatai, advokatų padėjėjai, antstoliai, notarai. Į šį laukelį turi būti įrašomas advokato, advokato padėjėjo, antstolio kontoros ar notaro biuro pavadinimas, pvz.: Vilniaus X notarų biuras, antstolių XX kontora. Kiti individualią veiklą vykdantys nuolatiniai gyventojai šio laukelio neturi pildyti.

21. Prašymo formos 13, 14, 15, 16, 17 laukeliai pildomi, kai nuolatinio gyventojo individualios veiklos vykdymo vieta nesutampa su jo gyvenamosios vietos adresu, nurodytu 4 laukelyje. Tokiu atveju prašymo formos 13 laukelyje „Adresas“ turi būti įrašomas individualios veiklos vykdymo vietos adresas (taip pat kontoros/biuro adresas), o į 14, 15, 16, 17 laukelius turi būti įrašomi individualios veiklos vykdymo vietų pašto kodai, telefono numeriai, elektroninio pašto adresas (jeigu nuolatinis gyventojas jį turi), šių taisyklių 16 punkte nurodytu formatu.

22. Prašymo formos 18 laukelis „Veiklos vykdymo pradžia“ turi būti užpildomas taip:

22.1. notarai turi įrašyti savo veiklos pradžios datą, nurodytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakyme eiti notaro pareigas,

22.2. advokatai turi įrašyti įrašymo į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą datą,

22.3. advokatų padėjėjai turi įrašyti įrašymo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą datą,

22.4. antstoliai turi įrašyti antstolio liudijimo išdavimo datą iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministro išduoto liudijimo, patvirtinančio teisę vykdyti antstolio veiklą,

22.5. kiti individualią veiklą pradedantys nuolatiniai gyventojai turi įrašyti tos savo veiklos vykdymo pradžios datą, kaip nurodyta taisyklių 10.5 punkte,

22.6. draudėjai turi įrašyti darbo sutarties sudarymo datą.

23. Prašymo formos 19 laukelyje „Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo pradžia“ nuolatiniai gyventojai, savarankiškai mokantys privalomojo sveikatos draudimo įmokas, turi įrašyti šių įmokų mokėjimo pradžios datą.

24. Prašymo formos 20 laukelyje „Pagrindinės veiklos rūšies kodas (pagal EVRK)“ turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo vykdomos vienos pagrindinės veiklos rūšies kodas (ne mažiau kaip keturi ženklai) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1999 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 74 (Žin., 1999, Nr. 87-2582, toliau – EVRK). EVRK yra paskelbtas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje adresu www. stat. gov. lt/klasifikatoriai. Nuolatinio gyventojo vykdomos pagrindinės veiklos rūšių rašymo pavyzdžiai: „020220“; „741100“; „741300“; „702000“. Įrašomos vykdomos veiklos rūšys, išskyrus licencijuojamas veiklos rūšis.

25. Prašymo formos 21, 22, 23 laukeliuose turi būti įrašomi nuolatinio gyventojo vykdomų kitų veiklos rūšių kodai (ne mažiau kaip keturi ženklai) pagal EVRK, kurie yra nepriskiriami prie pagrindinės veiklos rūšies kodo, nurodyto 20 laukelyje.

26. Prašymo formos 24 laukelyje „Darbo laikas“ turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo darbo laikas (kada mokesčių administratorius galėtų jį rasti individualios veiklos vietoje), pvz.: „nuo 08: 15 iki 17: 45“.

27. Nuolatiniai gyventojai, kurie į Registrą registruojasi kaip savarankiškai mokantys privalomojo sveikatos draudimo įmokas ar kitiems tikslams 2024 laukelių nepildo.

28. Prašymo formos 25 laukelyje turi būti įrašoma nuolatinio gyventojo vardas, pavardė. Jeigu prašymo formą pateikia įgaliotas asmuo, tai į šį laukelį turi būti įrašoma to įgalioto asmens vardas, pavardė.

29. AVMI atsakingas darbuotojas prašymo formos dalies „Pildo AVMI“ 26 laukelyje turi įrašyti nuolatinio gyventojo veiklos įregistravimo į Registrą datą, vardą, pavardę, pareigų pavadinimą ir pasirašyti. Ši nuostata galioja, kai prašymo forma yra pateikiama tiesiogiai ar paštu.

30. Prašymo formos 27 laukelyje „Pakeistų duomenų įregistravimo data“ AVMI darbuotojas turi įrašyti nuolatinio gyventojo pakeistų duomenų įregistravimo datą, jeigu prašymo forma yra teikiama duomenų pakeitimams registruoti. Ši nuostata galioja, kai prašymo forma yra pateikiama tiesiogiai ar paštu.

31. Įregistruotam į Registrą nuolatiniam gyventojui, vykdančiam individualią veiklą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo AVMI dienos išduodama tinkamai užpildyta FR0468 formos nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma (toliau – FR0468 pažyma), kurios forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 (Žin., 2003, Nr. 1-31).

 

IV. REGISTRO DUOMENŲ PAKEITIMAS

 

32. Nuolatinis gyventojas AVMI vėl turi pateikti prašymo formą, kai pasikeičia ir/ar papildomi jo tokie Registre įregistruoti duomenys:

32.1. nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu jis buvo nedeklaruotas,

32.2. pagrindinės veiklos rūšies kodas,

32.3. kitų veiklos rūšių kodas (-i),

32.4. individualios veiklos vykdymo vietos duomenys,

32.5. stacionaraus telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas,

32.6. darbo laikas,

32.7. kai jis nutraukia privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą, draudėjo veiklą, ar kitą veiklą.

33. Nuolatinis gyventojas apie taisyklių 32 punkte nurodytų duomenų pakeitimus privalo AVMI pranešti per 5 darbo dienas nuo jų pakeitimo ar papildymo dienos.

34. Nuolatinis gyventojas AVMI teikiamoje prašymo formoje duomenų pakeitimams ir/ar papildymams registruoti turi užpildyti 1 laukelį „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas)“, 2 laukelį „Vardas“, 3 laukelį „Pavardė“, 9 laukelį „Pildymo data“ ir 25 laukelyje įrašyti savo vardą, pavardę, o jei prašymo forma teikiama asmeniškai ar klasikiniu paštu – pasirašyti.

35. Prašymo formos 11 laukelio langelyje „Duomenų pakeitimus“ „X“ ženklu turi pažymėti, kad prašymo forma teikiama duomenų pakeitimams registruoti.

1 pavyzdys.

 

Pasikeitė nuolatinio gyventojo individualios veiklos vykdymo vietos duomenys.

Prašymo formos 1 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo formos pildymo data, o 11 laukelio langelis „Duomenų pakeitimus“ turi būti pažymimas „X“ ženklu.

Jeigu dėl individualios veiklos vietos pakeitimo keičiasi 12, 13 laukelių duomenys ir atitinkamai 14, 15, 16, 17 laukelių duomenys, turi būti pildomi šie laukeliai.

Prašymo formos 25 laukelyje nuolatinis gyventojas turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymo formą teikia įgaliotas asmuo – įrašomi įgalioto asmens vardas, pavardė.

 

 

2 pavyzdys.

 

Pasikeitė nuolatinio gyventojo vykdoma pagrindinė veiklos rūšis ir jos kodas.

Prašymo formos 1 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo formos pildymo data, o 11 laukelio langelis „Duomenų pakeitimus“ turi būti pažymimas „X“ ženklu.

20 laukelyje „Pagrindinės veiklos rūšies kodas (pagal EVRK)“ turi būti įrašomas naujas vykdomos pagrindinės veiklos rūšies kodas, 18 laukelyje „Veiklos vykdymo pradžia“ turi būti nurodoma šios veiklos vykdymo pradžios data (metai, mėnuo, data).

Prašymo formos 25 laukelyje nuolatinis gyventojas turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymo formą teikia įgaliotas asmuo – įrašomi įgalioto asmens vardas, pavardė.

 

 

3 pavyzdys.

 

Nuolatinis gyventojas pradėjo vykdyti dar vieną kitos vykdomos veiklos rūšį.

Prašymo formos 1 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo formos pildymo data, o 11 laukelio langelis „Duomenų pakeitimus“ turi būti pažymimas „X“ ženklu. Viename iš 21, 22, 23 laukelių turi būti įrašomas naujai pradėtos vykdyti naujos veiklos rūšies kodas, 18 laukelyje „Veiklos vykdymo pradžia“ turi būti nurodoma šios veiklos vykdymo pradžios data (metai, mėnuo, data).

Prašymo formos 25 laukelyje nuolatinis gyventojas turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymo formą teikia įgaliotas asmuo – įrašomi įgalioto asmens vardas, pavardė.

 

 

4 pavyzdys.

 

Nuolatinis gyventojas nori įregistruoti savo vykdomos vienos iš kitų veiklos rūšių nutraukimą.

Prašymo formos 1 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo formos pildymo data, o 11 laukelio langelis „Išregistravimas“ turi būti pažymimas „X“ ženklu. Viename iš 21, 22, 23 laukelių turi būti įrašytas kitos veiklos rūšies kodas, kurios nuolatinis gyventojas jau nebevykdo.

Prašymo formos 25 laukelyje nuolatinis gyventojas turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymo formą teikia įgaliotas asmuo – įrašomi įgalioto asmens vardas, pavardė.

 

36. Registre esantis nuolatinio gyventojo gyvenamosios vietos adresas automatiškai yra keičiamas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Gyventojų registras) teikiamus duomenis apie nuolatinio gyventojo gyvenamosios vietos adreso pasikeitimus, išskyrus atvejį, nurodytą šių taisyklių 32.1 punkte.

37. Buvusios gyvenamosios vietos adreso AVMI raštu, elektroninio pašto adresu, nurodytu prašymo formos 8 laukelyje, turi informuoti nuolatinį gyventoją jo naujos gyvenamosios vietos adresu, kad pažyma apie jo mokestinių prievolių būklę bus teikiama jo naujos gyvenamosios vietos AVMI.

38. Jeigu nuolatinis gyventojas buvo pateikęs Pranešimo apie gyvenamosios vietos adreso patikslinimą PRC901 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-39 (Žin., 2006, Nr. 50-1851), AVMI turi informuoti jį apie tai, kad jo gyvenamoji vieta Registre, pagal kurią nustatomas jo Registro tvarkytojas ir atitinkamai savivaldybei nustatomos mokestinės prievolės, bus laikoma nauja jo gyvenamoji vieta, nurodyta Gyventojų registre.

 

V. PRAŠYMO FORMOS TEIKIMO TVARKA

 

39. Prašymo forma AVMI gali būti pateikta tokiais būdais:

39.1. tiesiogiai įteikta AVMI darbuotojui, vykdančiam registravimo į Registrą funkcijas,

39.2. atsiųsta paštu (per pašto įstaigą),

39.3. atsiųsta elektroniniu paštu AVMI nurodytu elektroninio pašto adresu arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje adresu www.vmi.lt specialiai tam pritaikytomis priemonėmis.

40. Apie šių taisyklių 32 punkte nurodytų registravimo duomenų pakeitimus nuolatinis gyventojas gali AVMI pranešti šių taisyklių 39.1–39.3 punktuose nurodytais būdais.

41. Prašymo formos pateikėjui jo nurodytu elektroninio pašto ar gyvenamosios vietos adresu, elektroniniu paštu, paštu (per pašto įstaigą) AVMI turi pranešti apie prašymo formos gavimą ir paprašyti nuolatinį gyventoją atvykti į AVMI prašymo formos pasirašymui.

42. Jeigu prašymo formoje buvo nurodyti ne visi, netikslūs ir/ar neišsamūs duomenys, atitinkamas AVMI darbuotojas turi pareikalauti, kad nuolatinis gyventojas per 5 darbo dienas tuos duomenis patikslintų ir pateiktų naują prašymo formą. Jei nuolatinis gyventojas per 5 darbo dienas duomenų nepatikslina – prašymo forma laikoma nepateikta.

43. Kai prašymo forma yra pateikta elektroniniu paštu, tai nuolatinis gyventojas apie prašymo formoje nurodytus ne visus, netikslius ar neišsamius duomenis turi būti informuojamas jam siunčiant laisvos formos informacinį pranešimą apie prašymo formoje nustatytas klaidas (neatitikimus). Jeigu nuolatinis gyventojas pranešime nurodytų klaidų (neatitikimų) per 5 darbo dienas nuo pranešimo pateikimo elektroniniu paštu dienos nepatikslina, prašymo forma laikoma nepateikta.

44. Jei nuolatinis gyventojas nori ir pats turėti užpildytą prašymo formą (išskyrus pateiktą elektroniniu paštu) su jos gavimą AVMI patvirtinančiais spaudais, tai jis AVMI turi pateikti du užpildytus prašymo formos egzempliorius, vienas iš kurių su AVMI žyma apie įregistravimą Registre ir atsakingo darbuotojo parašu bei vardiniu spaudu grąžinamas (registruotu laišku ar tiesiogiai įteikiant) pateikėjui.

45. Nuolatiniai gyventojai gali pildyti tiek VMI prie FM interneto svetainėje adresu www.vmi.lt paskelbtus, tiek ir AVMI platinamus popierinius prašymo formos blankus.

 

VI. PRAŠYMO FORMOS PILDYMAS VEIKLOS NUTRAUKIMO IR/AR IŠREGISTRAVIMO IŠ REGISTRO ATVEJAIS

 

46. Nuolatinis gyventojas, pageidaujantis nutraukti individualią veiklą, draudėjo veiklą, privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą ar kitą veiklą, apie tai turi asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pranešti AVMI ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tos veiklos nutraukimo dienos, pateikti naują prašymo formą arba tą, kurią pagal šių taisyklių 39 punkto nuostatas AVMI buvo pateikęs, ir joje užpildyti „Veiklos nutraukimo/Išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro duomenys“ dalį.

5 pavyzdys.

 

Nuolatinis gyventojas nori įregistruoti savo vykdomos veiklos nutraukimą.

Prašymo formos 1 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo formos pildymo data, o 11 laukelio langelis „Veiklos nutraukimą“ turi būti pažymimas „X“ ženklu. Prašymo formos 28 laukelyje „Veiklos nutraukimo data“ turi būti įrašoma data, nuo kurios nuolatinis gyventojas nori nutraukti savo vykdomą veiklą (individualią ar draudėjo).

24 laukelyje nuolatinis gyventojas turi pasirašyti, o 25 laukelyje turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymo formą teikia įgaliotas asmuo – įrašomi įgalioto asmens vardas, pavardė.

47. Kai dėl veiklos nutraukimo teikiama nauja prašymo forma, joje turi būti užpildytas 1 laukelis „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“, 2 laukelis„Vardas“, 3 laukelis„Pavardė“ ir 9 laukelis „Pildymo data“, o 11 laukelio langelis „Veiklos nutraukimą“ turi būti pažymimas „X“ ženklu.

48. Nutraukiamos veiklos data turi būti nurodoma prašymo formos 28 laukelyje „Veiklos nutraukimo data“.

49. Individualios veiklos nutraukimo pagrindas:

49.1. notaro individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra notaro įgaliojimų pasibaigimas (atleidimas iš notaro pareigų);

49.2. advokato individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra Lietuvos advokatūros sprendimu advokato išbraukimas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo;

49.3. advokato padėjėjo individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra Lietuvos advokatūros sprendimu advokato padėjėjo išbraukimas iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo;

49.4. antstolio individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra antstolio išbraukimas iš Lietuvos antstolių sąrašo.

49.5. kitų nuolatinių gyventojų individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra jų pačių pateikta prašymo forma su 28 laukelyje „Veiklos nutraukimo data“ įrašyta individualios veiklos nutraukimo data.

50. Nutrauktų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo data turi būti nurodoma prašymo formos 29 laukelyje „Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo pabaiga“.

6 pavyzdys.

 

Nuolatinis gyventojas nori įregistruoti savo mokamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo pabaigą.

Prašymo formos 1 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo formos pildymo data, o 11 laukelio langelis „Veiklos nutraukimas“ turi būti pažymimas „X“ ženklu. Prašymo formos 29 laukelyje „Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo pabaiga“ turi būti įrašoma data, nuo kurios nuolatinis gyventojas nori nutraukti savo mokamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo pabaigą.

Prašymo formos 25 laukelyje nuolatinis gyventojas turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymo formą teikia įgaliotas asmuo – įrašomi įgalioto asmens vardas, pavardė.

51. Kai nuolatinis gyventojas nutraukia savo vykdomą individualią veiklą, FR0468 formos pažyma turi būti grąžinama AVMI.

52. Registro tvarkytojas taip pat turi teisę įregistruoti individualios veiklos nutraukimą advokatams, jų padėjėjams, notarams, antstoliams pagal gautus pranešimus apie jų veiklos nutraukimą iš Lietuvos advokatūros ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

53. Nuolatinis gyventojas išregistruojamas iš Registro, jeigu:

53.1. išvyksta nuolat gyventi į užsienį;

53.2. miršta ar įstatymų nustatyta tvarka yra paskelbtas mirusiu.

54. Nuolatinis gyventojas, norintis nutraukti individualią ar kitą veiklą dėl išvykimo nuolat gyventi į užsienį ir dėl to išsiregistruoti iš Registro, turi pateikti prašymo formą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tos veiklos nutraukimo dienos ir jos 1 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas)“ turi įrašyti savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), 2 laukelyje – vardą, 3 laukelyje – pavardę, 9 laukelyje – prašymo formos pildymo datą, 28 laukelyje „Veiklos nutraukimo data“ turi įrašyti individualios ar kitos veiklos nutraukimo datą, o 30 laukelyje „Išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro pagrindas“ „X“ ženklu turi pažymėti laukelį „Išvykimas nuolat gyventi į užsienį“.

7 pavyzdys.

 

Nuolatinis gyventojas nori išsiregistruoti iš Registro dėl išvykimo nuolat gyventi į užsienį.

Prašymo formos 1 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo formos pildymo data, o 11 laukelio langelis „Išregistravimas“ turi būti pažymimas „X“ ženklu. Prašymo formos 30 laukelyje „Išregistravimo iš Mokesčių mokėtojo registro pagrindas“ „X“ ženklu turi būti pažymėtas langelis „Išvykimas nuolat gyventi į užsienį“.

Prašymo formą nuolatinis gyventojas turi pasirašyti ir 25 laukelyje turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymo formą teikia įgaliotas asmuo – įrašomi įgalioto asmens vardas, pavardė.

 

55. Nuolatinis gyventojas, nutraukęs individualią ar kitą veiklą dėl išvykimo nuolat gyventi į užsienį, išregistruojamas iš Registro, kai galutinai įvykdo visas mokestines prievoles.

56. Mirę ar įstatymų nustatyta tvarka paskelbti mirusiais nuolatiniai gyventojai iš Registro išregistruojami pagal Gyventojų registro duomenis apie jų mirtį. Išregistravimo iš Registro data laikoma mirties data.

57. Užpildytą prašymo formos „Veiklos nutraukimo/Išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro duomenys“ dalį turi pasirašyti nuolatinis gyventojas ar jo įgaliotas asmuo.

58. AVMI atsakingas darbuotojas į prašymo formos „Veiklos nutraukimo/Išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro duomenys“ dalį turi įrašyti nuolatinio gyventojo išregistravimo iš Registro datą, nurodyti savo pareigų pavadinimą ir pasirašyti.

 

VII. NUOLATINIO GYVENTOJO DUOMENŲ REGISTRE TVARKYMAS MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS INICIATYVA

 

59. Registro tvarkytojas gali pats inicijuoti mokesčių mokėtojo įregistravimą Registre, taip pat Registre esančių jo duomenų papildymą ir/ar pakeitimą. Apie atliktus veiksmus nuolatinis gyventojas turi būti informuojamas taisyklių 63–65 punktuose nustatyta tvarka.

60. Jei mokestinio patikrinimo ir/arba mokestinio tyrimo (toliau – patikrinimas) metu nustatoma, kad nuolatinio gyventojo veikla atitiko Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatytą individualios veiklos sampratą, taip pat, kad jis samdė kitą nuolatinį gyventoją, t. y. yra draudėjas ar jam nustatoma prievolė savarankiškai mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, Registro tvarkytojas savo iniciatyva tokį nuolatinį gyventoją turi įregistruoti į Registrą nuo mokestinio patikrinimo metu nustatytos veiklos vykdymo pradžios datos (metai, mėnuo, diena) iki mokestinio patikrinimo metu nustatytos šios veiklos vykdymo pabaigos datos (metai, mėnuo, diena) ir informuoti jį taisyklių 63– 65 punktuose nustatyta tvarka.

61. Registro tvarkytojas ne vėliau kaip kitą dieną po Sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0682 formoje (toliau – FR0682 forma, kuri yra patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90 (Žin., 2004, Nr. 79-2826; 2005, Nr. 2-27) priėmimo dienos įrašo reikalingus duomenis į Registrą apie tikrinto nuolatinio gyventojo individualią ar kitą veiklą.

62. Jeigu nuolatinis gyventojas jau yra įregistruotas į Registrą, bet patikrinimo metu nustatoma, kad jis vykdė individualią ar kitą veiklą kitu laikotarpiu, tai jo duomenys Registre turi būti papildomi nauju veiklos vykdymo laikotarpiu, t. y. turi būti nurodyti metai, mėnuo, diena (nuo-iki) ir nauja veiklos rūšis pagal EVRK. Apie pakeitimus jis turi būti informuojamas šių taisyklių 63–65 punktuose nustatyta tvarka.

63. Į Registrą taip pat gali būti įregistruotas nuolatinis gyventojas, vykdantis individualią veiklą, jei jis savo pateiktoje Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje nurodo, kad gavo pajamų iš vykdytos individualios veiklos, bet mokestinio tyrimo metu nustatoma, kad šių taisyklių nustatyta tvarka nėra jos įregistravęs. Nustatęs šį faktą, Registro tvarkytojas turi paštu nusiųstame informaciniame pranešime (toliau – pranešimas) nuolatiniam gyventojui priminti apie prievolę įregistruoti į Registrą savo vykdytą individualią veiklą ir pakviesti per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos atvykti į savo gyvenamosios vietos AVMI ir, pateikti papildomus duomenis apie vykdytos individualios veiklos laikotarpio nustatymą.

64. Įregistravęs nuolatinį gyventoją į Registrą ar papildęs jo duomenis nauju veiklos vykdymo laikotarpiu nauja jos veiklos rūšimi, Registro tvarkytojas tą pačią dieną privalo apie tai informuoti nuolatinį gyventoją – registruotu laišku išsiųsti laisvos formos pranešimą.

65. Pranešime turi būti nurodomi įregistravimo į Registrą ir/ar duomenų papildymo ar pakeitimo motyvai ir priežastys, įregistravimo data, individualios ar kitos veiklos vykdymo pradžios ir pabaigos datos, vykdomos ar vykdytos individualios ar kitos veiklos pobūdis.

66. Jeigu nuolatinio gyventojo skundas dėl mokestinio ginčo, o kartu ir dėl jo individualios veiklos ar kitos veiklos įregistravimo Registre yra tenkinamas, visi ginčyti duomenys iš Registro turi būti pašalinami.

67. Per 5 darbo dienas nuo duomenų iš Registro pašalinimo dienos nuolatinis gyventojas turi būti informuojamas registruotu laišku. Registro duomenų gavėjai apie tai turi būti informuojami tą pačią darbo dieną.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

68. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________