Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SUJUNGIMO SU KONTINENTINĖS EUROPOS ELEKTROS TINKLAIS DARBUI SINCHRONINIU REŽIMU PROJEKTO KONCEPCIJOS IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMO STRATEGINIŲ KRYPČIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 25 d. Nr. 449

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 14 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2012, Nr. 17-752) 74 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. X-1047 „Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo“ (Žin., 2007, Nr. 11-431) 1 straipsnio 5 punktu, siekdama laiku įgyvendinti Nacionalinės energetikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 (Žin., 2007, Nr. 11-430), 13 punkto 6 papunktyje, 14 punkto 2 papunktyje ir 15 punkto 4 papunktyje nustatytus tikslus, vykdydama Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1442 (Žin., 2008, Nr. 4-131), 3.1 punkte nurodytas priemones, taip pat įvertinusi 2011 m. rugsėjo 7 d. Europos Komisijos komunikate dėl energijos tiekimo saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo „ES energetikos politika. Bendradarbiavimas su užsienio partneriais“ (KOM(2011) 539 galutinis) bei 2011 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos komunikate „Energetikos veiksmų planas iki 2050 m.“ (KOM(2011) 885 galutinis) numatytą siekį integruoti Baltijos valstybių elektros tinklus į Europos Sąjungos elektros energetikos sistemą darbui sinchroniniu režimu ir atsižvelgdama į Europos Sąjungos Tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimą, suteikiantį Europos Komisijai mandatą derėtis dėl susitarimo su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika dėl Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų valdymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu projekto koncepciją ir projekto įgyvendinimo strategines kryptis (pridedama).

2. Pritarti, kad Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos (kartu su kitų Baltijos valstybių elektros energetikos sistemomis) sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu projektą (toliau – Projektas) įgyvendina Lietuvos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatoriaus funkcijas atliekanti bendrovė (toliau – elektros perdavimo sistemos operatorius).

3. Pritarti, kad Projekto įgyvendinimas būtų finansuojamas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energijos sektoriuje lėšomis, taip pat kad Projekto įgyvendinimui iš dalies finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti panaudojamos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, įskaitant 2014–2020 metais Europos Sąjungos finansinėje perspektyvoje energetikos projektams skiriamą paramą, ir (ar) kitos teisėtai gautos lėšos. Elektros perdavimo sistemos operatoriaus Projekto įgyvendinimo išlaidos įvertinamos kasmet, formuojant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energijos sektoriuje lėšas. Įgyvendinus Projektą, elektros perdavimo sistemos operatoriaus eksploatacinės sąnaudos pripažįstamos perdavimo veiklos išlaidomis ir kasmet įvertinamos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis nustatant elektros perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų kainas.

4. Nustatyti, kad priimant teisės aktuose numatytus sprendimus dėl investicijų į Lietuvos Respublikos elektros perdavimo tinklus ir (ar) tarpsistemines elektros jungtis, įskaitant sprendimus rengiant ir įgyvendinant elektros perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų elektros perdavimo tinklų plėtros planą, turi būti numatomos priemonės ir veiksmai Projektui įgyvendinti.

5. Pavesti:

5.1. Energetikos ministerijai:

5.1.1. ne vėliau kaip iki 2012 m. gegužės 1 d. sudaryti Projekto priežiūros komitetą, taip pat ne rečiau kaip iki kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei informaciją apie Projekto eigą ir pasiūlymus dėl politinių gairių ir būtinųjų susitarimų su kitomis su Projektu susijusiomis valstybėmis;

5.1.2. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo, reglamentuojančio Projekto įgyvendinimo bendruosius principus ir reikalavimus, projektą;

5.2. kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, o Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepavaldiems subjektams – rekomenduoti pagal kompetenciją dalyvauti užtikrinant efektyvų Projektui įgyvendinti reikalingų sprendimų priėmimą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 449

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SUJUNGIMO SU KONTINENTINĖS EUROPOS ELEKTROS TINKLAIS DARBUI SINCHRONINIU REŽIMU PROJEKTO KONCEPCIJA IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMO STRATEGINĖS KRYPTYS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos (kartu su kitų Baltijos valstybių elektros energetikos sistemomis) sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu projekto (toliau – Projektas) tikslas – įgyvendinti Nacionalinėje energetikos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 (Žin., 2007, Nr. 11-430), ir Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1442 (Žin., 2008, Nr. 4-131), numatytą Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos Sąjungos energetinę sistemą, sujungiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

2. Projekto koncepcija ir įgyvendinimo strateginės kryptys parengtos vadovaujantis 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 (OL 2009 L 211, p. 15), Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2012, Nr. 17-752), Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1047 „Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo“ (Žin., 2007, Nr. 11-431), Nacionaline energetikos strategija ir Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų planu.

3. Rengiant Projekto koncepciją ir įgyvendinimo strategines kryptis, taip pat įvertinti 2011 m. rugsėjo 7 d. Europos Komisijos komunikate dėl energijos tiekimo saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo „ES energetikos politika. Bendradarbiavimas su užsienio partneriais“ (KOM(2011) 539 galutinis) ir 2011 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos komunikate „Energetikos veiksmų planas iki 2050 m.“ (KOM(2011) 885 galutinis) numatyti tikslai iki 2020 metų tarpsisteminių elektros jungčių pajėgumus padidinti iš viso 40 procentų, taip pat, siekiant toliau integruoti elektros energetikos sistemas, iki 2015 metų Europos Sąjungoje išspręsti energetinių salų problemą, išplėsti elektros tinklus ir ilgainiui sujungti Baltijos valstybių elektros energetikos sistemas su kitų Europos Sąjungos valstybių narių elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

4. Projekto įgyvendinimo strateginės kryptys Europos Sąjungos energetikos politikoje nustatomos vadovaujantis Reglamente (EB) Nr. 714/2009 nustatytais elektros energijos vidaus rinkos sukūrimo ir integracijos tikslais, tai pat atsižvelgiant į Europos Komisijos formuojamas strategines energetikos sektoriaus plėtros gaires ir tai, kad Europos Sąjunga palaiko valstybių narių energetinių sistemų ir energijos rinkų integraciją siekiant panaikinti esamas energetines salas, kaip nurodyta 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose.

5. Projekto statusas Europos Sąjungos lygiu įtvirtintas 2012 m. vasario 28 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtu sprendimu, suteikiančiu Europos Komisijai mandatą derėtis dėl susitarimo su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika dėl Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų valdymo. Šis sprendimas nustato ir tolesnės Projekto plėtros ir įgyvendinimo strategines kryptis Europos Sąjungos energetikos politikoje.

 

IIESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

 

6. Baltijos valstybių elektros perdavimo sistemos dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių iki šiol sinchroniniu režimu veikia IPS / UPS (angl. Integrated Power System / Unified Power System) energetinėje sistemoje kartu su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos elektros energetikos sistemomis. Esama Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos padėtis neatitinka valstybės energetinės nepriklausomybės tikslų ir integracijos į Europos Sąjungos energetinę sistemą strateginės krypties.

7. Baltijos valstybės, nuosekliai siekdamos tapti kontinentinės Europos elektros tinklų sinchroninės zonos dalimi, 2007 metais inicijavo elektros energetikos sistemų sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu formalią procedūrą – pateikė prašymą tuometinei Elektros perdavimo koordinavimo organizacijai (UCTE) dėl kontinentinės Europos elektros tinklų sinchroninės zonos išplėtimo ir Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų prijungimo. Vadovaujantis Elektros perdavimo koordinavimo organizacijos (UCTE) nustatytais reikalavimais, prašymas buvo pateiktas tarpininkaujant Lenkijos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatoriui. Tačiau tokia procedūra užsitęsė, Elektros perdavimo koordinavimo organizacijai (UCTE) pasiūlius parengti Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu galimybių studiją.

8. Kadangi Elektros perdavimo koordinavimo organizacija (UCTE), o vėliau – Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacija (ENTSO-E) nepradėjo kontinentinės Europos elektros tinklų sinchroninės zonos plėtros formalios procedūros, taip pat nepavyko pasiekti susitarimo su regioniniais partneriais dėl bendros galimybių studijos parengimo, 2007–2009 metais realių Projekto plėtros rezultatų nebuvo pasiekta. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pakankamas elektros jungčių su Lenkijos Respublika pralaidumas yra būtina sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu sąlyga, 2009–2011 metais buvo atliekami elektros jungties su Lenkijos Respublika projekto („LitPol Link“) parengiamieji darbai.

9. 2011 metais Europos Komisijos pirmininkas ir Europos Komisijos komisaras, atsakingas už energetiką, oficialiai patvirtino, kad, prieš pradedant Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu formalią procedūrą, Baltijos valstybių elektros perdavimo sistemos operatoriai turėtų atlikti Baltijos valstybių integracijos į Europos Sąjungos vidaus elektros rinką ir galimų jungčių įrengimo galimybių studiją.

10. Europos Komisija 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. C(2011) 6392 dėl Europos Sąjungos finansinės paramos suteikimo transeuropinių energijos tinklų (TEN-E) srityje Baltijos valstybių elektros perdavimo sistemų operatoriams skyrė iki 950 tūkst. eurų paramos Baltijos valstybių integracijos į Europos Sąjungos vidaus elektros rinką ir galimų jungčių įrengimo galimybių studijai iš dalies finansuoti.

11. Planuojama, kad, iki 2013 metų IV ketvirčio atlikus Baltijos valstybių integracijos į Europos Sąjungos vidaus elektros rinką ir galimų jungčių įrengimo galimybių studiją, Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu galimybės ir scenarijai bus visapusiškai išnagrinėti ir įvertinti. Tai leis nustatyti aiškius kontinentinės Europos elektros tinklų sinchroninės zonos plėtros ir energetinių sistemų sujungimo technologinius parametrus, kitus susijusius reikalavimus, taip pat numatomas Projekto įgyvendinimo sąnaudas ir naudą.

12. Baltijos valstybėms pavyko pasiekti, kad, vadovaudamasi energetinių salų Europos Sąjungoje panaikinimo ir energijos rinkų integravimo prioritetais, Europos Komisija 2012 metais inicijuotų dialogą su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika dėl Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų valdymo. Vadovaujantis 2012 m. vasario 28 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendimu, kuriuo Europos Komisijai suteiktas mandatas derėtis Baltijos valstybių vardu, bus inicijuojamas Europos Komisijos ir Rusijos Federacijos bei Baltarusijos Respublikos dialogas dėl Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų darbo IPS / UPS sistemoje pereinamuoju laikotarpiu, tai yra kol Baltijos valstybės parengs savo elektros energetikos sistemas darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais sinchroniniu režimu. Šiuo dialogu Baltijos valstybės pradės realius veiksmus siekdamos savo elektros energetikos sistemų atsijungimo (desinchronizacijos) nuo IPS / UPS sistemos ir visavertės integracijos į Europos Sąjungos energetinę sistemą, tai yra Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų darbo su kontinentinės Europos elektros tinklais sinchroniniu režimu.

13. Projektas vykdomas Baltijos valstybių elektros perdavimo sistemos operatorių iniciatyva, bendradarbiaujant su Europos Komisija, Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacija (ENTSO-E) ir Baltijos energijos rinkų sujungimo plano (BEMIP) aukšto lygio grupe.

 

IIIPROJEKTO STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

14. Projekto strateginis tikslas – iki 2020 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

15. Projekto uždaviniai:

15.1. integruoti Lietuvos Respublikos elektros energijos rinką (kartu su kitų Baltijos valstybių elektros energijos rinkomis) į Europos Sąjungos bendrąją rinką ir taip prisidėti prie Europos Sąjungos vidaus elektros energijos rinkos sukūrimo;

15.2. didinti konkurenciją Lietuvos Respublikos elektros energijos rinkoje, atsižvelgiant į Europos Sąjungos energetikos politikos strateginius tikslus siekiant liberalizuoti valstybių narių energijos ir energijos išteklių rinkas, ir pritraukti investicijas į elektros energetikos sektorių;

15.3. didinti elektros energijos tiekimo saugumą ir patikimumą, be kita ko, taikant Europos Sąjungos lygiu nustatytus tarpvalstybinių elektros energijos mainų taisyklių suderinimo mechanizmus, vadovaujantis Reglamente (EB) Nr. 714/2009 numatytais reikalavimais;

15.4. įgyvendinti valstybės energetinės nepriklausomybės tikslus elektros energetikos sektoriuje ir įvairinti elektros energijos bei jai gaminti naudojamų pirminių energijos išteklių tiekimo šaltinius;

15.5. užtikrinti, kad visi Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos plėtros projektai atitiktų Projekto strateginį tikslą ir elektros energetikos sistemų darbo su kontinentinės Europos elektros tinklais sinchroniniu režimu techninius kriterijus, taip pat siekti, kad juos atitiktų ir Baltijos valstybių elektros energijos tarpsisteminių jungčių projektai;

15.6. užtikrinti elektros energetikos sistemos valdymą ir planavimą, atitinkantį Europos Sąjungos teisės aktų ir tinklo kodeksų reikalavimus, vadovaujantis Europos Sąjungos valstybių narių elektros perdavimo sistemų operatorių suderintais ir patvirtintais nediskriminuojančiais principais;

15.7. išplėtoti infrastruktūrą, kurios reikia Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemai (kartu su kitų Baltijos valstybių elektros energetikos sistemomis) sujungti su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu;

15.8. užtikrinti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos (kartu su kitų Baltijos valstybių elektros energetikos sistemomis), sujungtos su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, darbo stabilumą įrengus naują 1 350 MW įrengtosios galios elektros energijos gamybos šaltinį.

 


IVPROJEKTO APIMTIS

 

16. Projektas apima pereinamąjį Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų darbo IPS / UPS sistemoje laikotarpį, Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos (kartu su kitų Baltijos valstybių elektros energetikos sistemomis) atjungimą (desinchronizaciją) nuo IPS / UPS sistemos ir sujungimą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu. Elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklų sinchronine zona užtikrins elektros energetikos sistemos valdymą Europos Sąjungos elektros perdavimo sistemos operatorių tarpusavyje suderintais lygiateisiškumo principais.

17. Sąlygas, kurios būtinos Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemai atjungti (desinchronizuoti) nuo IPS / UPS sistemos ir sujungti su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, užtikrins:

17.1. šiuo metu vykdomas Lietuvos Respublikos vidaus elektros perdavimo tinklų stiprinimas ir suplanuotas vykdyti pakankamų galių kintamos srovės tarpsisteminių jungčių su Lenkijos Respublika vystymas (reikalingas visavertei elektros energetikos sistemų ir rinkų integracijai ir užtikrinantis būtinus tarpsisteminius elektros energijos mainus);

17.2. reikalingų keitiklių stočių įrengimas;

17.3. vietinių Lietuvos Respublikos elektros energijos gamybos šaltinių techninis pritaikymas darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais sinchroniniu režimu;

17.4. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos (kartu su kitų Baltijos valstybių elektros energetikos sistemomis), sujungtos su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, darbo stabilumo užtikrinimo techninių priemonių plano, inter alia įvertinus naujo 1 350 MW įrengtosios galios elektros energijos gamybos šaltinio įrengimą, parengimas ir įgyvendinimas iki 2020 metų.

18. Lietuvos Respublika, stiprindama savo vidaus elektros perdavimo tinklus tokiomis elektros perdavimo linijomis kaip Klaipėda–Telšiai, Kruonis–Alytus, Panevėžys–Mūša, Naujoji Vilnia–Neris, Kruonis–Visaginas, įgyvendindama transformatorių stočių ir kitus tinklo rekonstrukcijos projektus, pasirengs Baltijos valstybių ir Europos Sąjungos elektros energetikos sistemų ir rinkų integracijai.

19. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos (kartu su kitų Baltijos valstybių elektros energetikos sistemomis) sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu ir visavertei Baltijos valstybių elektros energijos rinkos integracijai į Europos Sąjungos bendrąją rinką užtikrinti būtina papildomai nutiesti ir antrąją elektros jungtį su Lenkijos Respublika.

20. Nutiesus pirmąją ir antrąją elektros jungtis su Lenkijos Respublika ir įgyvendinus kitas elektros energetikos sistemos sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu būtinas sąlygas, pastatyta keitiklių stotis Alytuje bus pertvarkyta asinchroniniam darbui (naudojant liniją Alytus–Gardinas) su Rusijos Federacijos valdoma IPS / UPS elektros energetikos sistema, pastatytos reikalingos keitiklių stotys Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje, o kitos Baltijos valstybių elektros tinklų jungtys su IPS / UPS sistema – išjungtos. Įrengus keitiklių stotis bus galima vykdyti elektros mainus su IPS / UPS sistemoje veikiančiomis rinkomis.

 

VPROJEKTO ĮGYVENDINIMO STRATEGINĖS KRYPTYS

 

21. Projekto strateginiams tikslams pasiekti nustatomos politinės, ekonominės ir technologinės Projekto įgyvendinimo strateginės kryptys.

22. Politinės kryptys:

22.1. Projekto teisinio ir (ar) strateginio statuso įtvirtinimas Europos Sąjungos lygmens teisės aktuose ir (ar) strateginiuose dokumentuose;

22.2. politinio palaikymo Projektui įgyvendinti užtikrinimas, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Komisija, Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacija (ENTSO-E) ir Baltijos energijos rinkų sujungimo plano (BEMIP) aukšto lygio grupe;

22.3. aiškių ir pagrįstų technologinių, organizacinių, teisinių ir (ar) kitų susijusių Projekto įgyvendinimo reikalavimų parengimas ir sprendimų dėl kontinentinės Europos elektros tinklų sinchroninės zonos plėtros formalios procedūros pradžios priėmimas kiek įmanoma trumpesniais terminais, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacija (ENTSO-E);

22.4. politinio lygmens tarpusavio supratimo ir bendrų pozicijų Projekto įgyvendinimo klausimais formavimas, glaudžiai bendradarbiaujant su Lenkijos Respublika, kuri, vadovaudamasi Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) nustatytais reikalavimais, kontinentinės Europos elektros tinklų sinchroninės zonos plėtros procese veikia kaip Baltijos valstybėms tarpininkaujanti šalis;

22.5. nepertraukiamas suderintos ir bendros pozicijos Projekto įgyvendinimo klausimais užtikrinimas, glaudžiai bendradarbiaujant su Latvijos Respublika ir Estijos Respublika.

23. Ekonominės kryptys:

23.1. Projekto finansavimo Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos dalyje užtikrinimas, Projektą finansuojant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energijos sektoriuje lėšomis, be to, Projekto įgyvendinimui iš dalies finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti panaudojamos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, įskaitant 2014–2020 metais Europos Sąjungos finansinėje perspektyvoje energetikos projektams skiriamą paramą, ir (ar) kitos teisėtai gautos lėšos;

23.2. Projekto finansavimo kitų Projekte dalyvaujančių Europos Sąjungos valstybių narių elektros energetikos sistemų dalyje užtikrinimas, įtvirtinant Projekto strateginį statusą ir pasinaudojant Europos Sąjungos finansinės paramos 2014–2020 metų finansinėje perspektyvoje galimybėmis;

23.3. vietinių Lietuvos Respublikos elektros energijos gamybos šaltinių techninio pritaikymo darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais sinchroniniu režimu, kiek tai tiesiogiai susiję su Projekto įgyvendinimu, finansavimo užtikrinimas, teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikant nacionalines elektros energijos gamybos skatinimo priemones, taip pat panaudojant Europos Sąjungos finansinės paramos ir (ar) kitas teisėtai gautas lėšas.

24. Technologinės kryptys Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos dalyje:

24.1. Lietuvos Respublikos elektros tinklų plėtra, kurios reikia Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemai (kartu su kitų Baltijos valstybių elektros energetikos sistemomis) atjungti (desinchronizuoti) nuo IPS / UPS sistemos ir sujungti su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu;

24.2. vietinių Lietuvos Respublikos elektros energijos gamybos šaltinių techninis pritaikymas darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais sinchroniniu režimu, kiek tai tiesiogiai susiję su Projekto įgyvendinimu;

24.3. Projektui reikalingų elektros energetikos sistemos valdymo priemonių (sisteminių paslaugų rinkos, susitarimų tarp Baltijos valstybių elektros perdavimo sistemos operatorių ir kaimyninių elektros energetikos sistemų operatorių dėl bendrų galios rezervų palaikymo ir kitų priemonių) įdiegimas.

25. Nurodytos politinės, ekonominės ir technologinės Projekto įgyvendinimo strateginės kryptys yra orientacinės. Įgyvendinant Projektą gali būti nustatytos papildomos kryptys, kurias už jų įgyvendinimą atsakingi asmenys privalo vykdyti nedelsdami.

 

VILAUKIAMI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

 

26. Laukiami Projekto įgyvendinimo rezultatai iki 2020 metų – Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos (kartu su kitų Baltijos valstybių elektros energetikos sistemomis) atjungimas (desinchronizacija) nuo IPS / UPS sistemos ir sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

 

VIIPROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

27. Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatoriaus funkcijas atliekanti bendrovė (toliau – elektros perdavimo sistemos operatorius).

28. Elektros perdavimo sistemos operatorius visapusiškai bendradarbiauja su Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacija (ENTSO-E) ir kaimyninių elektros energetikos sistemų operatoriais, siekdamas priimti technologiškai ir ekonomiškai pagrįstus sprendimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, tai yra elektros energetikos infrastruktūros plėtra, atsijungimu (desinchronizacija) nuo IPS / UPS sistemos, elektros energetikos sistemos darbo autonominiu režimu galimybe ir sistemų sujungimu darbui sinchroniniu režimu.

29. Projekto įgyvendinimo darbai vykdomi pagal priede pateikiamą orientacinį planą.

30. Projekto priežiūrą vykdo Energetikos ministerijos sudarytas Projekto priežiūros komitetas.

31. Energetikos ministerija ir kitos ministerijos, taip pat kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos pagal kompetenciją užtikrina efektyvų sprendimų priėmimą Projektui įgyvendinti.

 

_________________

 


Lietuvos Respublikos elektros energetikos

sistemos sujungimo su kontinentinės Europos

elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu

projekto koncepcijos ir projekto įgyvendinimo

strateginių krypčių

priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SUJUNGIMO SU KONTINENTINĖS EUROPOS ELEKTROS TINKLAIS DARBUI SINCHRONINIU REŽIMU PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ORIENTACINIS PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonės

Orientacinis (siektinas) įgyvendinimo terminas

 

Pirmasis etapas – pasirengimo darbai

 

1.

Baltijos valstybių integracijos į Europos Sąjungos vidaus elektros rinką ir galimų jungčių įrengimo galimybių studijos parengimas

2012–2013 metai

2.

Formalios paraiškos dėl kontinentinės Europos elektros tinklų sinchroninės zonos plėtros pateikimas ir formalių procedūrų pradžia

2013 metai

3.

Techninių ir kitų susijusių reikalavimų elektros energetikos sistemos sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu gavimas

2014–2015 metai

4.

Elektros energetikos sistemos darbo stabilumo užtikrinimo techninių priemonių plano parengimas

2014–2015 metai

 

Antrasis etapas – įgyvendinimo darbai

 

5.

Techninių ir kitų susijusių reikalavimų elektros energetikos sistemos sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įvykdymas

2015–2019 metai

6.

Elektros energetikos sistemos darbo stabilumo užtikrinimo techninių priemonių plano įgyvendinimas

2015–2019 metai

7.

Elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo bandymų atlikimas

2019 metai

8.

Elektros energetikos sistemos atjungimas (desinchronizacija) nuo IPS / UPS sistemos

2020 metai

9.

Elektros energetikos sistemos ir kontinentinės Europos elektros tinklų darbo sinchroniniu režimu bandymų atlikimas

2020 metai

10.

Nuolatinio elektros energetikos sistemos darbo su kontinentinės Europos elektros tinklais sinchroniniu režimu pradžia

2020 metai

 

_________________