LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIES INVESTAVIMO PRIORITETŲ, INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ, INVESTICIJŲ PROJEKTO ATITIKTIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS IR JŲ PAGRINDIMO LENTELĖS PATVIRTINIMO

 

2013 m. balandžio 9 d. Nr. V-346

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2008, Nr. 136-5323; 2011, Nr. 24-1155), ir Sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2010, Nr. 152-7760; 2012, Nr. 21-987):

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investavimo prioritetus;

1.2. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes;

1.3. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projekto atitikties investicijų projektų atrankos kriterijams ir jų pagrindimo lentelę.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. teikiant pasiūlymą įtraukti investicijų projektą į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, Sveikatos apsaugos ministerijai turi būti pateikta užpildyta šio įsakymo 1.3 punkte nurodyta lentelė;

2.2. atrenkant investicijų projektus ribojamas vienos asmens sveikatos priežiūros įstaigos siūlomų finansuoti projektų skaičius, atsižvelgiant į įstaigų lygmenį ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų sudėtingumą:

2.2.1. rajono lygmens įstaigų finansuojamas ne daugiau kaip vienas investicijų projektas;

2.2.2. regiono lygmens įstaigų finansuojami ne daugiau kaip du investicijų projektai;

2.2.3. respublikos lygmens įstaigų finansuojami ne daugiau kaip trys investicijų projektai;

2.2.4. universiteto ligoninių finansuojami ne daugiau kaip keturi investicijų projektai;

2.3. šio įsakymo nuostatos taikomos investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2014–2016 ir vėlesnių metų programas;

2.4. šio įsakymo 4 punktas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

3. P a v e d u Valstybės investicijų programos, Europos Sąjungos struktūrinės ir kitos tarptautinės paramos lėšų paskirstymo bei išvadų parengimo ir pateikimo sveikatos apsaugos ministrui dėl pritarimo ar nepritarimo įsigyti brangų medicinos prietaisą koordinavimo komisijai atrenkant investicijų projektus:

3.1. vadovautis šiuo įsakymu patvirtintais sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investavimo prioritetais, sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projektų atrankos kriterijais ir jų reikšmėmis, informacija, nurodyta sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projekto atitikties investicijų projektų atrankos kriterijams ir jų pagrindimo lentelėje;

3.2. vadovautis sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investavimo 2013–2015 metais principais, patvirtintais sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-20 „Dėl sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investavimo 2013–2015 metais principų patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 27-1302);

3.3. esant poreikiui, spręsti dėl papildomų sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių balais taikymo.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. V-451 „Dėl sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investavimo 2013–2015 metais prioritetų ir investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 59-2946).

5. P a s i l i e k u įsakymo vykdymo kontrolę sau.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-346

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIES INVESTAVIMO PRIORITETAI

 

1. Motinos ir vaiko sveikatos stiprinimas.

2. Ligų profilaktikos ir kontrolės užtikrinimas.

3. Sergamumo ir mirtingumo nuo lėtinių neinfekcinių ligų mažinimas.

4. Įstaigų infrastruktūros atnaujinimas (tik tęstinis investicijų projektas arba naujas investicijų projektas neatidėliotiniems probleminiams atvejams spręsti, kai yra pateikti tai pagrindžiantys dokumentai).

 

_________________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-346

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

Eil. Nr.

Investicijų projektų atrankos kriterijai

Atrankos kriterijų reikšmės (balais)

1.

Tęstinis investicijų projektas, kuriam užbaigti reikia iki 1 mln. litų

10

2.

Investicijų projektas skirtas neatidėliotiniems probleminiams atvejams spręsti, kai yra pateikti tai pagrindžiantys dokumentai

9

3.

Investicijų projektas finansuojamas kartu su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitos tarptautinės paramos lėšomis

7

4.

Investicijų projektas finansuojamas savivaldybės ir (arba) įstaigos lėšomis:

 

4.1.

nuo daugiau kaip 60 proc.

8

4.2.

nuo daugiau kaip 40 proc. iki 60 proc. imtinai

6

4.3.

nuo daugiau kaip 20 proc. iki 40 proc. imtinai

4

5.

Tęstinis investicijų projektas

5

6.

Investicijų projektas įstaigos, kuri yra įdiegusi kokybės vadybos sistemą (-as)

5

7.

Investicijų projektas skirtas specializuotos ambulatorinės, priėmimo-skubiosios pagalbos plėtrai, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo paslaugų plėtrai, mažinant stacionarines paslaugas

3

 

_________________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-346

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTO ATITIKTIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS IR JŲ PAGRINDIMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Investicijų projektų atrankos kriterijai

Taip / Ne

Pagrindimas**

Investicijų projekto pavadinimas ir numatomas vykdymo laikotarpis

 

 

 

I.

Bendrieji kriterijai*:

 

 

1.

Investicijų projektas atitinka sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investavimo prioritetą (-us)

 

 

2.

Investicijų projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatą (-as) ar prioritetą

 

 

II.

Specialieji kriterijai:

 

 

3.

Tęstinis investicijų projektas, kuriam užbaigti reikia iki 1 mln. litų

 

 

4.

Investicijų projektas skirtas neatidėliotiniems probleminiams atvejams spręsti, kai yra pateikti tai pagrindžiantys dokumentai

 

 

5.

Investicijų projektas finansuojamas kartu su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitos tarptautinės paramos lėšomis

 

 

6.

Investicijų projektas finansuojamas savivaldybės ir (arba) įstaigos lėšomis:

 

 

6.1.

nuo daugiau kaip 60 proc.

 

 

6.2.

nuo daugiau kaip 40 proc. iki 60 proc. imtinai

 

 

6.3.

nuo daugiau kaip 20 proc. iki 40 proc. imtinai

 

 

7.

Tęstinis investicijų projektas

 

 

8.

Investicijų projektas įstaigos, kuri yra įdiegusi kokybės vadybos sistemą (-as)

 

 

9.

Investicijų projektas skirtas specializuotos ambulatorinės, priėmimo-skubiosios pagalbos plėtrai, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo paslaugų plėtrai, mažinant stacionarines paslaugas

 

 

 

Jeigu bent vienas atsakymas „ne“, pasiūlymas investicijų projektą įtraukti į Valstybės investicijų programą atmetamas.

 

** Atsakius „Taip“, bet nepateiktus pagrindimo, pasiūlymas investicijų projektą įtraukti į Valstybės investicijų programą atmetamas.

 

_________________