LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 4 D. NUTARIMO NR. 692 „DĖL MUITINĖS SANDĖLIŲ STEIGIMO TVARKOS IR MUITINĖS SANDĖLIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1997 m. gruodžio 15 d. Nr. 1418

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Muitinės sandėlio taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl Muitinės sandėlių steigimo tvarkos ir Muitinės sandėlio taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 61-1210, Nr. 79-1493, Nr. 81-1528, Nr. 90-1748; 1995, Nr. 29-662, Nr. 31-730, Nr. 45-1105, Nr. 49-1192, Nr. 55-1376; 1996, Nr. 27-656, 657, Nr. 51-1231), išdėstyti 5 punktą taip:

5. Atviruosiuose ir uždaruosiuose muitinės sandėliuose gali būti laikomos visos iš užsienio įvežtos prekės, kurioms nustatyti importo ar eksporto muitai ir kiti mokesčiai arba kurioms taikomi įvežimo ar išvežimo draudimai arba apribojimai, išskyrus draudimus ir apribojimus, nustatytus remiantis valstybės saugumo, viešosios moralės, sveikatos, higienos, veterinarijos arba fitosanitarijos reikalavimais, taip pat susijusius su patentų, prekių ženklų ir autorių teisių apsauga, nepriklausomai nuo prekių kiekio, valstybės, kurioje jos pagamintos, bei valstybės, iš kurios jos įvežtos ir į kurią numatomos išvežti.

Pavojingos prekės, taip pat prekės, galinčios paveikti kitas prekes, ir prekės, kurioms saugoti reikia specialių įrenginių, gali būti laikomos tiktai specialiai šioms reikmėms pritaikytuose muitinės sandėliuose.

Alkoholinius gėrimus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 22.03-22.06, 22.08) ir tabako gaminius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 24.02-24.03) leidžiama laikyti tiktai įmonių, turinčių teisę importuoti alkoholinius gėrimus arba tabako gaminius, įsteigtuose uždaruosiuose muitinės sandėliuose.

Mėsa ir maisto subproduktai bei mėsos produktai (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 02.01-02.10, 16.01, 16.02), sviestas, sūris ir varškė (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 04.05, 04.06) gali būti laikomi tik muitinės sandėliuose, kuriuos Valstybinė veterinarijos tarnyba yra pripažinusi tinkamais šioms prekėms laikyti. Šių prekių, laikomų muitinės sandėliuose, importas yra draudžiamas.

Muitinės sandėliuose draudžiama laikyti cukrų (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 17.01), naftos produktus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 27.10.00.27.0-27.10.00.36.0, 27.10.00.66.1-2710.00.68.9, 27.10.00.74.0-2710.00.78.0, 27.11.19) ir etilo alkoholį (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 22.07).

Prekės, kurios gali būti laikomos muitinės sandėlyje, nurodomos muitinės sandėlio steigimo leidime“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Gediminas Vagnorius

 

Finansų ministras                                                                                  Algirdas Šemeta

______________