VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA 2002 M. SPALIO 9 D. NUTARIMO NR. 92 „DĖL PRAŠYMŲ DĖL KAINŲ BEI TARIFŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO KOMISIJOJE TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2003 m. liepos 7 d. Nr. O3-38

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254), Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria iš dalies pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 92 „Dėl prašymų dėl kainų bei tarifų pateikimo ir nagrinėjimo Komisijoje tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 100-4476; 2003, Nr. 28-1177):

1. tvarkos pavadinime po žodžio „dėl“ įrašyti žodžius „šalto vandens ir nuotekų tvarkymo“ ir visą pavadinimą išdėstyti taip:

„Prašymų dėl šalto vandens ir nuotekų tvarkymo kainų pateikimo ir nagrinėjimo Komisijoje tvarka“;

2. pakeisti 1 punktą taip:

1. Šalto vandens ir nuotekų tvarkymo kainos derinamos Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje (toliau – Komisija) pagal tiekėjo pateiktą prašymą.“;

3. pakeisti 3.1 punktą taip:

3.1. savivaldybių, kurioms tiekiamas šaltas vanduo ir šalinamos nuotekos, merų arba administracijos direktorių raštais apie tai, jog jie yra informuoti apie šio prašymo teikimą Komisijai;“.

 

 

PIRMININKAS                                                                                 VIDMANTAS JANKAUSKAS