LIETUVOS RESPUBLIKOS

MINISTRAS PIRMININKAS

POTVARKIS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO 2006 M. RUGPJŪČIO 23 D. POTVARKIO NR. 248 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 18 d. Nr. 233

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2006 m. rugpjūčio 23 d. potvarkį Nr. 248 „Dėl komisijos sudarymo“ (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2009 m. rugsėjo 21 d. potvarkio Nr. 402 redakcija) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MINISTRAS PIRMININKAS

 

POTVARKIS

DĖL KOMISIJOS SUDARYMO

 

Vadovaudamasis Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 741 (Žin., 2006, Nr. 82-3273; 2012, Nr. 106-5368), 7 punktu:

1. Sudarau šią Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko skiriamų valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir informacijos nagrinėjimo komisiją (toliau – komisija):

O. Romančikas

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas (komisijos pirmininkas);

S. Mitalauskas

Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento Teisinės ekspertizės skyriaus vedėjas;

M. Rozalienė

Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento Viešojo valdymo skyriaus vedėja;

R. Sadzevičiūtė

Vyriausybės kanceliarijos Personalo skyriaus vedėja;

O. Šarmavičius

Valstybės tarnybos departamento direktorius.

2. Skiriu komisijos sekretore Vyriausybės kanceliarijos Personalo skyriaus patarėją V. Staskevičienę.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius