LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL DARBŲ ORGANIZAVIMO ŽUVŲ DUSIMO ATVEJU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. sausio 28 d. Nr. D1-93

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558) 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu ir siekdamas sumažinti galimus nuostolius žuvų ištekliams dėl deguonies trūkumo žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Darbų organizavimo žuvų dusimo atveju tvarkos aprašą;

1.2. Vandens telkinių, kuriuose žiemos metu buvo nustatyti žuvų dusimo atvejai, sąrašą.

2. Įpareigoju:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentus, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų bei nacionalinių parkų direkcijas paskirti darbuotojus, atsakingus už deguonies kiekio stebėjimą vandens telkiniuose, priemonių, nuostoliams žuvų ištekliams sumažinti, koordinavimą, informacijos teikimą;

2.2. Aplinkos apsaugos agentūrą rinkti, apibendrinti ir teikti suinteresuotiems asmenims informaciją, susijusią su žuvų dusimu šalies vandens telkiniuose.

3. Pripažįstu netekusiu galios:

3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 24 „Dėl darbų organizavimo žuvims nuo dusimo gelbėti“ (Žin., 2000, Nr. 9-227);

3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. 20 „Dėl aplinkos ministro 2000-01-20 įsakymo Nr. 24 „Dėl darbų organizavimo žuvims nuo dusimo gelbėti“ dalinio pakeitimo (Žin., 2002, Nr. 9-315);

3.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. 16 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 24 „Dėl darbų organizavimo žuvims nuo dusimo gelbėti“ pakeitimo (Žin., 2003, Nr. 10-372);

3.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. D1-69 „Dėl aplinkos ministro 2000 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 24 „Dėl darbų organizavimo žuvims nuo dusimo gelbėti“ pakeitimo (Žin., 2004, Nr. 52-1743);

3.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. D1-315 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 24 „Dėl darbų organizavimo žuvims nuo dusimo gelbėti“ pakeitimo (Žin., 2010, Nr. 48-2349).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. D1-93

 

DARBŲ ORGANIZAVIMO ŽUVŲ DUSIMO ATVEJU TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Darbų organizavimo žuvų dusimo atveju tvarkos aprašas ( toliau – Tvarkos aprašas) nustato deguonies kiekio stebėjimo vidaus vandens telkiniuose, dūstančių žuvų žvejybos, informacijos teikimo apie žuvų dusimo atvejus tvarką, kuomet kyla grėsmė žuvų ištekliams ar nustatomi deguonies koncentracijos sumažėjimai vandenyje ir tai nesusiję su vandens užteršimu.

2. Šio Tvarkos aprašo nuostatos taikomos visuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose, išskyrus privačius žuvininkystės tvenkinius ir privačius nenuotakius vandens telkinius.

 

II. DEGUONIES KIEKIO STEBĖJIMAS

 

3. Valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės (žvejybos) plotus, deguonies kiekio stebėjimus vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD), o jei tie vandens telkiniai yra valstybiniuose gamtiniuose ir biosferos rezervatuose ar nacionaliniuose parkuose – jų direkcijos.

4. Valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės (žvejybos) plotus, deguonies kiekio stebėjimą ir žuvų gelbėjimo darbus vykdo žūklės (žvejybos) ploto naudotojai.

5. Privačiuose vandens telkiniuose deguonies kiekio stebėjimą ir žuvų gelbėjimo darbus vykdo vandens telkinių savininkai.

6. Praėjus mėnesiui po pastovios ledo dangos susidarymo RAAD, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų ir nacionalinių parkų direkcijų paskirti asmenys ne rečiau kaip kartą per savaitę pasirinktinai patikrina deguonies koncentraciją Vandens telkinių, kuriuose žiemos metu buvo nustatyti žuvų dusimo atvejai, sąraše esančiame vandens telkinyje, taip pat tikrina deguonies koncentraciją pagal gautą informaciją dėl žuvų dusimo vandens telkiniuose.

7. Išdavus verslinės žvejybos leidimą gaudyti dūstančias žuvis ar esant žuvų dusimo požymiams šiltuoju metu laikotarpiu, RAAD paskirti asmenys deguonies koncentraciją tame vandens telkinyje tikrina ne rečiau kaip du kartus per savaitę.

8. Esant žuvų dusimo požymiams, deguonies koncentracija matuojama ne mažiau nei trijose charakteringose vandens telkinio vietose (netoli kranto, vandens telkinio viduryje, vandens telkinio dalyje, kurioje mažiausiai augmenijos, toliau nuo protakų ar ištakų), ne mažesniame nei 1 m gylyje. Šiltuoju metų laikotarpiu deguonies koncentracija matuojama ryte.

 

III. INFORMACIJOS APIE PRASIDĖJUSĮ ŽUVŲ DUSIMĄ TEIKIMAS

 

9. Valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų ir nacionalinių parkų direkcijos, žūklės (žvejybos) ploto naudotojai, vandens telkinių savininkai, nustatę kritinę deguonies koncentraciją (mažesnę nei 2 mg/l) vandens telkiniuose ar pastebėję žuvų dusimo požymius, apie tai nedelsdami informuoja atitinkamą RAAD.

10. Esant deguonies koncentracijai vandens telkinyje mažiau nei 2 mg/l ar prasidėjus žuvų dusimui, RAAD apie tai nedelsdami informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą ir Žuvininkystės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba).

11. RAAD, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų ir nacionalinių parkų direkcijos praėjus mėnesiui po pastovios ledo dangos susidarymo iki kovo 14 d. kiekvieną pirmadienį iki 12 val. faksu ar elektroniniu paštu informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą apie deguonies kiekio stebėjimų vandens telkiniuose rezultatus, žuvų dusimą ir kitą informaciją, susijusią su žuvų dusimu.

 

IV. DŪSTANČIŲ ŽUVŲ ŽVEJYBOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

12. Žuvininkystės tarnyba, gavusi informaciją apie vandens telkinyje dūstančias žuvis, tą pačią dieną informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą ir RAAD, ar vykdys specialiąją žvejybą, dūstančias žuvis panaudojant reproduktorių bandos formavimui, auginamų žuvų ir vėžių šėrimui. Jeigu Žuvininkystės tarnyba sutinka vykdyti dūstančių žuvų gaudymą, ji teikia Aplinkos apsaugos agentūrai prašymą išduoti specialiosios žvejybos leidimą, kuriame pateikia Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-331 (Žin., 2009, Nr. 74-3031), 6 punkte nurodytus duomenis. Esant žuvų dusimui, specialiosios žvejybos leidimas žvejybai valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės (žvejybos) plotus, išduodamas per vieną darbo dieną. Specialiosios žvejybos leidimai privačiuose žuvininkystės vandens telkiniuose ar telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą, išduodami tik gavus šių vandens telkinių savininkų ar žūklės ploto naudotojų raštišką sutikimą.

13. Prasidėjus žuvų dusimui, vandens telkiniuose, kuriuose Žuvininkystės tarnyba nevykdo specialiosios žvejybos, gali būti išduodami verslinės žvejybos leidimai.

14. Apie galimybę vykdyti verslinę žvejybą RAAD raštu ar telefonu informuoja jo kontroliuojamoje teritorijoje žvejojančias verslinės žvejybos įmones. Jei viename vandens telkinyje pageidauja žvejoti kelios žvejybos įmonės, verslinės žvejybos leidimai gali būti išduodami visoms pageidaujančioms žvejoti įmonėms arba, vadovaujantis žvejybos kvotų skyrimo vidaus vandenyse tvarka, verslinės žvejybos leidimas išduodamas vienai įmonei. Verslinės žvejybos leidimai išduodami pageidaujančiam žvejoti asmeniui pateikus prašymą, nurodytą Verslinės žvejybos leidimo vidaus vandens telkiniuose išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. D1-205 (Žin., 2006, Nr. 49-1782), 8 punkte. Verslinės žvejybos leidimai vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės (žvejybos) plotą, išduodami tik gavus šių vandens telkinių žūklės (žvejybos) ploto naudotojų raštišką sutikimą.

15. Verslinės žvejybos leidimai dūstančių žuvų žvejybai išduodami ne ilgiau kaip iki kovo 14 d. ir panaikinami, jei deguonies koncentracija vandens telkinyje yra didesnė nei 4 mg/l.

16. Dūstančių žuvų verslinės žvejybos metu leidžiama naudoti tinklinius samčius ir kitus žuvų išteklių naudotojo pageidaujamus žvejybos būdus ir įrankius, išskyrus Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių (toliau – Verslinės žvejybos taisyklės), patvirtintų aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 (Žin., 2005, Nr. 69-2484; 2010, Nr. 29-1365), 15.2. punkte nurodytus draudžiamus žvejybos būdus ir įrankius. Dūstančių žuvų gaudymui skirti tinkliniai samčiai ar kiti žūklės įrankiai, suderinus su RAAD, gali būti neženklinami, neskiriamos lėšos žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti.

17. Dūstančių žuvų verslinė žvejyba vykdoma nesilaikant nustatytų žvejybos limitų (jei tame vandens telkinyje nustatyti žvejybos limitai). Verslinės žvejybos metu sugautos dūstančios žuvys gali būti realizuojamos, išskyrus neverslinio dydžio bei tuo metu draudžiamas gaudyti žuvis, kurios panaudojamos savo reikmėms ar neatlygintinai perduodamos labdaros ir paramos gavėjams.

18. Esant palankioms sąlygoms perkelti dūstančias žuvis į kitus vandens telkinius RAAD gali įpareigoti verslinę žvejybą vykdančią įmonę neverslinio dydžio ir tuo metu draudžiamas gaudyti žuvis perkelti į kitus vandens telkinius.

19. Perkeliamos žuvys turi atitikti Veterinarijos reikalavimus akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens gyvūnų ligų prevencijai ir valstybinei veterinarinei kontrolei, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B1-246 (Žin., 2008, Nr. 51-1916).

20. Perkeliant dūstančias žuvis į kitus vandens telkinius, surašomas Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 (Žin., 2010, Nr. 47-2270), nustatytos formos žuvų įveisimo aktas.

21. Duomenys apie verslinės ar specialiosios žvejybos metu sugautas žuvis teikiami vadovaujantis Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. D1-550 (Žin., 2009, Nr. 112-4802).

22. Valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus, asmenims, turintiems mėgėjiškos žūklės leidimus į šiuos vandens telkinius ar nemokamą žvejybos teisę, nuo sausio 15 d. iki kovo 14 d. leidžiama gaudyti dūstančias žuvis tinkliniu samčiu ir rankomis, nesilaikant Mėgėjiškos žūklės taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 (Žin., 2005, Nr. 85-3189), nustatyto leidžiamo sugauti žuvų kiekio ir dydžio.

23. Vandens telkinių savininkai jiems nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose ir žūklės plotų naudotojai valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduotas leidimas naudoti žūklės plotus nuo sausio 15 d. iki kovo 14 d., gali leisti dūstančių žuvų žvejybą tinkliniu samčiu ir rankomis nesilaikant Mėgėjiškos žūklės taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 (Žin., 2005, Nr. 85-3189), nustatyto leidžiamo sugauti žuvų kiekio ir dydžio, tai įrašę žūklės leidime.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Vandens telkinių savininkai, žūklės (žvejybos) ploto naudotojai, RAAD, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų ir nacionalinių parkų direkcijos, įvertinę finansines ir materialines galimybes, organizuoja ir kitas priemones (vandens aeravimą, sniego valymą ir kt.), siekdami sumažinti žuvų ištelkiamas daromus nuostolius dėl deguonies trūkumo.

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. D1-93

 

Vandens telkiniai, kuriuose žiemos metu BUVO NUSTATYTI ŽUVŲ DUSIMO ATVEJAI, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Ežero inventorinis numeris

Ežero pavadinimas

Plotas (ha)

Savivaldybė

1.

4-2

Miežių

33,8

Akmenės r.

2.

56-13

Alovės

73,7

Alytaus r.

3.

62-19

Apsingis

12,5

4.

62-68

Dėlukas

15,6

5.

62-9

Dumblys

0,6

6.

55-36

Gudelių

119,4

7.

56-56

Niedulis

52,7

8.

56-12

Norūnų

9,2

9.

56-54

Nosas

19,4

10.

56-10

Radžiūnų

10,6

11.

56-57

Svetus

39,0

12.

55-28

Ūdrijos

49,5

13.

30-37

Būdragaidis

5,6

Anykščių r.

14.

30-29

Elmis

8,2

15.

19-37

Narbučių

5,8

16.

29-2

Vašuokėnų

5,7

17.

 

Leliūnų tv.

19,2

18.

 

Pagojės tv.

28,0

19.

8-1

Jonavos

2,3

Biržų r.

20.

8-7

Ruoliškis

14,8

21.

 

Gulbinų tv.

20,5

22.

 

Papilio tv.

84,2

23.

61-136

Drapalis

14,6

Druskininkų m.

24.

61-189

Druskonis

7,0

25.

62-62

Grūtas

55,0

26.

61-150

Šauliukas

3,2

27.

61-149

Zervynas

6,9

28.

50-1

Bezdukas

4,3

Elektrėnų m.

29.

57-18

Gilūšis

11,9

30.

50-40

Juodinis

1,2

31.

57-11

Lojus

15,0

32.

57-1

Taureikus

2,8

33.

32-63

Beržinis

19,5

Ignalinos r.

34.

44-63

Kikižeris

5,5

35.

32-182

Rimčšiko

12,4

36.

40-6

Baltas

3,3

Jonavos r.

37.

40-13

Žeimelis

9,6

38.

40-12

Žeimys

2,6

39.

 

Bartonių tv.

19,4

40.

 

Užusalių tv.

28,5

41.

 

Daunoravos tv.

8,1

Joniškio r.

42.

 

Endžiškių tv.

12,2

43.

 

Vilkiaušio tv.

6,5

44.

 

Klausučių tv.

8,0

Jurbarko r.

45.

 

Stakių tv.

15,0

46.

49-25

Kiemelių

4,3

Kaišiadorių r.

47.

49-23

Neprėkšta

40,5

48.

50-14

Švenčius

16,6

49.

 

Girelės tv.

19,1

50.

 

Ščebnicos tv.

17,8

51.

14-8

Gludas

53,9

Kelmės r.

52.

14-10

Tyklis

16,2

53.

 

Kražių tv.

1,3

54.

 

Liolių tv.

1,2

55.

 

Pluščio tv.

1,6

56.

 

Stulgių tv.

4,0

57.

 

Akademijos tv.

32,4

Kėdainių r.

58.

 

Vaidotonių tv.

18,8

59.

 

Grūšlaukės tv.

3,6

Kretingos r.

60.

 

Juodupėnų tv.

26,0

61.

 

Kūdaičių tv.

9,0

62.

 

Peščių tv.

3,4

63.

 

Žadeikių tv.

1,9

64.

19-9

Mituva

31,2

Kupiškio r.

65.

8-15

Mirgų

19,9

66.

19-13

Puožas

23,4

67.

60-16

Akmenių

53,7

Lazdijų r.

68.

60-11

Aukštakalnis

11,0

69.

61-16

Baltabalė

3,5

70.

61-9

Bakšių

3,7

71.

60-13

Dumblis

13,7

72.

61-53

Gaigalinis

1,8

73.

61-88

Gudežeris

7,7

74.

61-157

Ilgis

49,6

75.

60-10

Lukštelis

2,1

76.

61-43

Maušelis

6,1

77.

61-85

Mekšrinis

1,2

78.

61-94

Melešiškės

1,3

79.

61-192

Meškutis

1,4

80.

61-78

Morkavas

21,6

81.

60-12

Salinis

13,5

82.

61-191

Šūrelis

5,8

83.

61-15

Šventežerio

15,2

84.

61-11

Teizų

42,4

85.

61-164

Varninis

5,3

86.

61-8

Verstaminų

2,4

87.

55-5

Amalvas

193,8

Marijampolės r.

88.

54-40

Žaltytis

289,3

89.

55-8

Ivoniškio

12,1

90.

54-25

Janavos

25,5

91.

55-26

Kalnynų

8,8

92.

54-20

Paežerėlių

3,9

93.

3-3

Medžialenkės

4,3

Mažeikių r.

94.

3-4

Sedos

33,1

95.

43-172

Urkis

60,8

Molėtų r.

96.

42-76

Ambraziškių

24,2

97.

42-75

Antapusnės

33,1

98.

43-38

Dumblys

83,3

99.

30-80

Gaidamonių

10,1

100.

42-14

Gėlių

60,1

101.

42-77

Grabuostas

61,0

102.

42-20

Gruodys

39,1

103.

42-78

Kamastos

21,9

104.

30-84

Liežys

22,5

105.

42-36

Malkestaitis

15,1

106.

30-64

Pagulbis

8,0

107.

43-249

Pravalas

264,0

108.

42-26

Salotis

31,9

109.

42-33

Varnynas

7,8

110.

 

Artojo tv.

6,3

Pakruojo r.

111.

 

Ąžuolo tv.

1,5

112.

 

Bitaičių tv.

22,4

113.

 

Dūčkių tv.

8,5

114.

 

Dvariukų tv.

156,0

115.

 

Kalpokų tv.

1,8

116.

 

Padubysio tv.

6,3

117.

 

Paežerių tv. (naujieji)

53,9

118.

 

Paežerių tv. (senieji)

17,3

119.

 

Pakruojo tv.

32,0

120.

 

Stačiūnų tv.

67,3

121.

 

Žeimelio tv.

88,2

122.

 

Liberiškio tv.

70,4

Panevėžio r.

123.

 

Pavešėčių tv.

37,6

124.

12-2

Remtis

17,3

125.

56-33

Jiezno

70,9

Prienų r.

126.

56-34

Lielius

8,3

127.

56-17

Paželvės

37,7

128.

56-32

Verbliūdas

3,8

129.

26-10

Praviršulis

73,7

Radviliškio r.

130.

 

Januškonių tv.

3,5

131.

 

Juodelių tv.

6,0

132.

 

Pociūnėlių tv.

26,2

133.

 

Šaltuonos tv.

37,3

Raseinių r.

134.

20-26

Apeikiškio

10,0

Rokiškio r.

135.

10-6

Armonių

13,4

136.

20-92

Bedugnys

7,0

137.

20-55

Degučių

28,7

138.

9-5

Dumblis

35,8

139.

19-17

Dviragis

286,8

140.

9-1

Eikiniškio

19,0

141.

10-8

Ignotiškio

21,7

142.

20-12

Kubiliškio

2,8

143.

20-29

Kuojinis

5,9

144.

20-53

Mėlynis

19,8

145.

20-10

Našys

85,1

146.

20-90

Obelių

51,0

147.

19-18

Petriošiškio

59,0

148.

20-89

Šetekšnis

18,2

149.

20-115

Uosintas

28,6

150.

 

Bajorų tv.

3,1

151.

 

Raikėnų tv.

2,8

152.

 

Gonaičių tv.

4,0

Skuodo r.

153.

 

Kubiliškės tv.

4,9

154.

47-6

Šakių

5,0

Šakių r.

155.

 

Duobiškių tv.

5,0

156.

 

Girėnų tv.

5,4

157.

 

Lukšių tv.

10,5

158.

 

Ritinių tv.

8,0

159.

 

Valiulių tv.

2,0

160.

 

Voverių tv.

47,8

161.

15-2

Žadvainių

4,1

Šiaulių r.

162.

 

Dargaičių tv.

18,8

163.

 

Kairių tv.

86,0

164.

 

Lygudų tv.

3,9

165.

 

Paežerių tv.

175,0

166.

 

Pakumulšių tv.

40,8

167.

 

Šakynos tv.

15,0

168.

 

Valdomų tv.

6,2

169.

24-2

Dievytis

28,6

Šilalės r.

170.

41-27

Gelvanės

53,0

Širvintų r.

171.

50-62

Paežerėlio

2,0

172.

50-58

Spėra

80,0

173.

41-28

Stavarygalos

73,9

174.

50-61

Žebokšta

19,7

175.

35-3

Draudenių

106,5

Tauragės r.

176.

 

Gaurės tv.

5,0

177.

 

Jūros senvagės tv.

5,0

178.

 

Keramikos g-los tv.

11,0

179.

13-34

Stervas

137,1

Telšių r.

180.

13-7

Didovas

22,4

181.

13-23

Gaudėšiaus

5,8

182.

13-15

Gelžis

23,2

183.

3-8

Gudonas

17,8

184.

13-32

Gūšra

19,3

185.

13-13

Ivančius

5,1

186.

13-11

Kliokis

34,7

187.

3-12

Kurmis

7,3

188.

3-11

Laukstėnų

3,1

189.

3-7

Morkiškių

9,5

190.

13-8

Pluotinalis

20,2

191.

13-31

Rešketis

7,6

192.

13-6

Sydeklio

12,9

193.

3-9

Šiliškės

13,5

194.

3-10

Tausalas

191,2

195.

13-26

Viekšnalių

17,6

196.

13-30

Žiezdras

16,3

197.

5.-31

Be vardo

1,0

Trakų r.

198.

57-98

Bobis

5,1

199.

56-41

Dembinos

0,9

200.

57-97

Dumblis

5,2

201.

50-133

Juodikas

3,2

202.

57-152

Jurginis

4,8

203.

57-23

Karačiškių

27,8

204.

56-42

Kakliūkštis

0,5

205.

57-144

Kerėplis

15,2

206.

57-82

Liūnelis

4,0

207.

47-106

Malakosis

0,5

208.

57-117

Samis

68,9

209.

57-35

Skrebys

16,5

210.

57-166

Spengla

39,5

211.

57-153

Šermis

4,0

212.

57-154

Šermukas

1,9

213.

50-25

Tilvikinis

0,6

214.

57-100

Trakežeris

9,6

215.

58-6

Turgaičių

1,7

216.

57-63

Vainiekas

5,1

217.

56-36

Žilinčiškių

2,0

218.

41- 4

Siesikų

123,3

Ukmergės r.

219.

41-15

Šešuolių

37,6

220.

41-10

Žemaitkiemio

14,6

221.

31-59

Ąžuolinis

13,1

Utenos r.

222.

31-151

Bareišių

21,0

223.

31-52

Bradesėlis

1,0

224.

31-72

Dauniškis

14,0

225.

31-47

Davilėlis

1,5

226.

30-56

Ežeraitis

1,2

227.

31-26

Giedrys

36,0

228.

31-27

Juodlankiai

17,8

229.

31-35

Karklinis

0,7

230.

31-161

Kemešys

54,6

231.

31-107

Kerėpla

9,9

232.

31-86

Kigelis

7,0

233.

31-98

Kigys

9,0

234.

31-42

Klabuotas

2,3

235.

31-157

Laukinis

8,9

236.

31-180

Liminas

19,8

237.

31-54

Liminėlis

2,3

238.

31-1

Mominys

35,8

239.

30-55

Pagūrys

3,8

240.

31-43

Raistežeris

4,0

241.

31-23

Šiekštys

19,9

242.

31-6

Šiležeris

0,7

243.

31-93

Utenaitis

4,8

244.

31-78

Vaikesas

42,4

245.

31-100

Vazbys

5,6

246.

31-101

Viešis

25,1

247.

63-22

Lynas

18,5

Varėnos r.

248.

62-71

Ilgelis

20,3

249.

57-165

Lydekinis

6,9

250.

63-10

Plaušinis

2,0

251.

63-12

Žiežulis

9,8

252.

 

Pavardaunio tv.

0,6

253.

53-5

Alvito

32,6

Vilkaviškio r.

254.

53-16

Armudiškių

9,9

255.

53-24

Bakšiškių

1,4

256.

53-22

Grabauskas

6,8

257.

53-18

Kumečių

6,5

258.

54-1

Paežerių

25,7

259.

53-8

Sausininkų

5,0

260.

51-17

Šukių

4,9

261.

51-3

Širvys

85,1

Vilniaus r.

262.

51-22

Dūkštelis

7,0

263.

51-15

Girija

12,1

264.

51-33

Gudelių

7,1

265.

51-23

Melkys

13,9

266.

42-91

Pulimas

19,5

267.

51-31

Purvis

10,5

268.

51-75

Salotė

9,4

269.

52-1

Sužionių

5,4

270.

21-107

Apidemis

28,0

Zarasų r.

271.

21-106

Apiritys

10,4

272.

32-122

Arklinis

12,2

273.

20-104

Balnys

3,4

274.

31-17

Baltys

18,3

275.

31-16

Bestinis

1,4

276.

21-4

Čičiraitis

0,9

277.

20-68

Dervinis

7,0

278.

21-18

Dubuška

3,9

279.

21-40

Izitas

47,4

280.

21-1

Kamariškio

13,7

281.

21-102

Kumpuoliokas

3,2

282.

20-107

Latviškis

11,8

283.

21-7

Lukštas

114,0

284.

21-29

Midulis

8,4

285.

20-129

Salinis

10,6

286.

33-1

Šakių

49,5

287.

20-170

Vencavėlis

10,2

 

_________________