VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADO 2009 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO Nr. 4-163 „DĖL VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS CENTRINĖS ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS PAREIGŪNŲ SĄRAŠO BEI TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 9 d. Nr. 4-413

Vilnius

 

1. Pakeičiu Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – tarnyba) vado 2009 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 4-163 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos centrinės įstaigos administracijos pareigūnų sąrašo bei teisės aktų patvirtinimo“ 1 punktu, 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Apskaitant darbo laiką įstaigose pildomas pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraštis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 „Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-528; 2006, Nr. 123-4643).

Darbuotojams, vykdantiems Išorės sienų fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ programos funkcijas, pildomas atskiras darbo laiko apskaitos žiniaraštis.“

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2010 m. liepos 1 d.

 

 

Tarnybos vadas

pulkininkas                                                                                       Vainius Butinas