LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS AUGALŲ KARANTINO INSPEKCIJOS EMBLEMOS VARTOJIMO IR DARBUOTOJAMS UNIFORMŲ IŠDAVIMO BEI DĖVĖJIMO TVARKOS

 

1992 m. spalio 14 d. Nr. 591

Vilnius

 

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. liepos 22 d. nutarimą Nr. 580 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės augalų karantino inspekcijos emblemos ir augalų karantino darbuotojų uniformų patvirtinimo“,

ĮSAKAU:

1. Lietuvos Respublikos valstybinės augalų karantino inspekcijos emblemą vartoti ant inspekcijos apvalaus antspaudo, firminių blankų, aktų, fitosanitarinių sertifikatų ir dėvimos augalų karantino tarnybos darbuotojų uniformos.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybinės augalų karantino inspekcijos darbuotojų laikiną uniformų išdavimo bei dėvėjimo tvarką (1 priedas).

3. Nuo 1993 metų Lietuvos Respublikos valstybinės augalų karantino inspekcijos darbuotojams, einant tarnybines pareigas, dėvėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto pavyzdžio uniformą.

4. Lietuvos Respublikos valstybinės augalų karantino inspekcijos viršininkui A. Raubai žinoti, kad jis personaliai atsako už tarnybos darbuotojų uniformų išdavimo bei dėvėjimo tvarką.

5. Griežtai laikytis uniformų dėvėjimo bendrųjų normų (2 priedas).

6. Lietuvos Respublikos valstybinės augalų karantino inspekcijos viršininkui su šiuo įsakymu supažindinti visus tarnybos darbuotojus.

 

 

MINISTRAS                                                                                                                    R. SURVILA

______________

 


Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos

1992 m. spalio įsakymo Nr. 1

PRIEDAS

 

Lietuvos Respublikos valstybinės augalų karantino inspekcijos darbuotojų laikina uniformų išdavimo bei dėvėjimo tvarka

 

1. Lietuvos Respublikos valstybinės augalų karantino inspekcijos darbuotojų uniforma – tai vienoda apranga, susidedanti iš kostiumo, marškinių, kaklaraiščio, šaliko, batų, striukės, demisezoninio palto, žieminio palto, apsiausto, kepurės, beretės arba skrybėlaitės, inspekcijos emblemos ir kokardos.

2. Uniforma išduodama nemokamai valstybinės augalų karantino inspekcijos darbuotojams, inspekcijos viršininkui, vyriausiajai ir vyresniajai agronomei; pasienio ir tarprajoninių augalų karantino punktų vedėjams, geležinkelio ir pašto centro punktų vedėjams, visų augalų karantino punktų vyresniesiems agronomams ir agronomėms.

3. Valstybinės augalų karantino inspekcijos darbuotojų uniforma išduodama darbuotojams sudarius darbo sutartį.

4. Valstybinės augalų karantino inspekcijos darbuotojai privalo dėvėti uniformą, vykdydami augalų karantino priežiūros ir kontrolės funkcijas. Uniformos dėvėjimas laisvalaikiu ir jos perdavimas kitiems asmenims draudžiamas.

5. Valstybinės augalų karantino inspekcijos darbuotojai privalo dėvėti tiktai tvarkingą uniformą ir ją saugoti. Uniforma valoma ir taisoma darbuotojo sąskaita.

6. Jei darbuotojas tyčia sunaikina arba sugadina uniformą, jis atsako už visą padarytą žalą ir privalo atlyginti uniformos vertę, kai nėra tyčios, taikoma ribota materialinė atsakomybė.

7. Sugadinus ar praradus uniformą dėl stichinių nelaimių arba vykdant tarnybines pareigas, surašius aktą, apranga keičiama nemokamai, o sugadinta uniforma ir jos likučiai grąžinami į sandėlį.

8. Uniforma išduodama darbuotojams užpildant kortelę (Forma Nr. 1). Kortelė užpildoma dviem egzemplioriais, kurių viena saugoma inspekcijos buhalterijoje, o kita – atitinkamame augalų karantino punkte.

9. Pasibaigus uniformos dėvėjimo laikui, darbuotojui išduodama nauja, o sena jam paliekama.

10. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas privalo grąžinti uniformą.

11. Augalų karantino inspekcijos emblema segama ant kostiumo kairiosios kišenės, o apsiausto, žieminio palto ir striukės – viršutinėje dalyje, kairiojoje pusėje. Kokarda segama visų tipų kepurių priekinėje dalyje.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS

AUGALŲ KARANTINO INSPEKCIJOS

VIRŠININKAS                                                                                                                   A. RAUBA

______________

 


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

1992 m. spalio d. įsakymo Nr. 2

PRIEDAS

 

Valstybinės augalų karantino inspekcijos darbuotojų uniformų dėvėjimo normos

 

Eil. Nr.

Aprangos pavadinimas

Kiekis žmogui

Dėvėjimo laikas (metais)

Rekomenduotina dėvėti tokiu metų laikotarpiu

1.

Batai žieminiai vyr.

1

2

11 01-03 01

2.

Batai žieminiai mot.

1

2

11 01 – 03 01

3.

Batai vasariniai vyr.

1

1

01 01 – 11 01

4.

Batai vasariniai mot.

1

1

03 01 – 11 01

5.

Kepurės žieminės

1

2

11 01 – 03 01

6.

Kepurės vasarinės vyr.1

 

2

03 01 – 11 01

7.

Beretės ar skrybėlaitės mot.

1

2

03 01 – 11 01

8.

Kaklaraiščiai šilkiniai

1

1

visus metus

9.

Baltiniai vyr.

3

1

10.

Palaidinės mot.

3

1

11.

Paltai žieminiai vyr.

1

3

11 01 – 03 01

12.

Paltai žieminiai mot.

1

3

11 01 – 03 01

13.

Paltas demisezoninis mot.

1

2

03 01 – 11 01

14.

Apsiaustai vyr.

1

2

03 01 – 11 01

15.

Apsiaustai mot.

1

2

03 01 – 11 01

16.

Striukė žieminė vyr.

1

2

03 01 – 11 01

17.

Šalikai vasariniai

1

1

03 01 – 11 01

18.

Šalikai žieminiai

1

1

11 01 – 13 01

19.

Kostiumas vyr.

1

2

visus metus

20.

Kostiumas mot.

1

2

21.

Kostiumas vasarinis vyr.

1

2

22.

Kostiumas vasarinis mot.

1

2

 

23.

Emblema

1

- visą

darbo laiką

24.

Kokarda

1

- „

 

 

Pastaba: 1. Valstybinės augalų karantino inspekcijos viršininko įsakymu uniformos dėvėjimo normos gali būti keičiamos.

2. Pasienio ir tarprajoninių augalų karantino punktų vedėjams leidžiama keisti uniformų dėvėjimo laiką priklausomai nuo gamtinių sąlygų.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS

AUGALŲ KARANTINO INSPEKCIJOS

VIRŠININKAS                                                                                                                   A. RAUBA

______________

 


Forma Nr. 1

 

Uniformos išdavimo apskaitos

KORTELĖ

 

Vardas, pavardė..........................................................................................................................

Pareigos.......................................................................................................................................

Įsakymo Nr. ir data.....................................................................................................................

priėmimo į darbą

Išmieros:

1. Palto, apsiausto, striukės, kostiumo............................................................................ ūgis.....

2. Kepurės (skrybėlaitės).............................................................................................................

3. Avalynės.................................................................................................................................

Eil. Nr.

Išdavimo data

Važtaraščio Nr.

Pavadinimas išduotos uniformos

Kiekis vnt.

Kaina

Dėvėjimo termino pabaiga

Parašas

1

2

3

4

5

 

6

7

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

______________