LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENŲ, VYKSTANČIŲ Į DARBĄ, MOKYMO ĮSTAIGĄ IR GRĮŽTANČIŲ IŠ JŲ, KURIE Į PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUS, ESANČIUS PRIE AUTOMOBILIŲ KELIŲ, ĮLEIDŽIAMI IR TIKRINAMI BE EILĖS, SĄRAŠO SUDARYMO VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. kovo 19 d. Nr. 131

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2001 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 12-346, Nr. 91-3196) 37.7 punktu,

1. Tvirtinu Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisykles (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadui.

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2002 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 131

 

ASMENŲ, VYKSTANČIŲ Į DARBĄ, MOKYMO ĮSTAIGĄ IR GRĮŽTANČIŲ IŠ JŲ, KURIE Į PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUS, ESANČIUS PRIE AUTOMOBILIŲ KELIŲ, ĮLEIDŽIAMI IR TIKRINAMI BE EILĖS, SĄRAŠO SUDARYMO VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja asmenų, pageidaujančių, kad būtų įrašyti į asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašą (toliau – sąrašas) prašymų pateikimą, prašymų nagrinėjimą, sprendimų apskundimą ir asmenų įrašymą į sąrašą Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

2. Sąrašą sudaro Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT).

 

II. Prašymų pateikimAS

 

3. Asmenys, pageidaujantys, kad būtų įrašyti į sąrašą, rašytinius prašymus dėl įrašymo į sąrašą teikia VSAT rinktinėms arba VSAT Štabui. Dėl nepilnamečių asmenų įrašymo į sąrašą turi kreiptis jų tėvai, globėjai ar kiti teisėti atstovai. Dėl juridinio asmens darbuotojų įrašymo į sąrašą turi kreiptis juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

4. Asmenys, kreipdamiesi į VSAT rinktinę arba VSAT Štabą dėl jų įrašymo į sąrašą, pateikia prašymą, kuriame turi nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (neturintys asmens kodo užsieniečiai – gimimo datą), pilietybę, gyvenamąją vietą, kontaktinius telefonus, vykimo periodiškumą, pasienio kontrolės punktą, per kurį nori vykti.

5. Vykstantis į darbą asmuo prie prašymo turi pateikti šiuos dokumentus:

5.1. paso lapo, kuriame yra nuotrauka ir asmens duomenys, kopiją, patvirtintą notaro, arba pasą bei jo lapo, kuriame yra nuotrauka ir asmens duomenys, kopiją;

5.2. dokumentų, patvirtinančių, kad jis dirba užsienio valstybėje (darbo sutarties ir vizos, jei ji būtina toje šalyje), taip pat leidimo dirbti toje šalyje notaro patvirtintas kopijas.

6. Vykstantis į mokymo įstaigą asmuo prie prašymo turi pateikti šiuos dokumentus:

6.1. paso lapo, kuriame yra nuotrauka ir asmens duomenys, kopiją, patvirtintą notaro, arba pasą bei jo lapo, kuriame yra nuotrauka ir asmens duomenys, kopiją;

6.2. pažymą iš mokymo įstaigos (originalą), kurioje nurodomas mokymosi laikotarpis ir vieta;

6.3. kitus dokumentus, nurodytus Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 „Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 23-858).

7. Juridiniai asmenys, norintys, kad jų darbuotojai būtų įrašyti į sąrašą, prašyme turi nurodyti šiuos duomenis: įmonės pavadinimą, kodą, buveinę, pasienio kontrolės punktą, per kurį vyks darbuotojai, vykimo periodiškumą, taip pat pateikti patvirtintus dokumentus apie jų vykdomą veiklą užsienio valstybėje (atitinkamą sutartį ir tos šalies kompetentingų institucijų leidimą įdarbinti darbuotojus ar kitus dokumentus). Prie prašymo turi būti pateiktos darbuotojų, kurie vyks į darbą, paso lapų, kuriuose yra nuotraukos ir asmenų duomenys, kopijos.

8. Visi originalūs dokumentai, išskyrus pažymą iš mokymo įstaigos, grąžinami juos pateikusiam asmeniui po dokumentų tikrumo patikrinimo.

 

III. Prašymų nagrinėjimAS

 

9. Asmenų prašymus VSAT rinktinėse priima ir nagrinėja VSAT rinktinės vado paskirtas pareigūnas. Sprendimą dėl asmenų įrašymo į sąrašą priima VSAT rinktinės vadas.

10. Asmenų prašymus VSAT Štabe priima ir nagrinėja VSAT vado paskirtas pareigūnas. Sprendimą dėl asmenų įrašymo į sąrašą priima VSAT Štabo viršininko pavaduotojas – Sienos apsaugos valdybos viršininkas.

11. VSAT rinktinės vadas ar VSAT Štabo viršininko pavaduotojas – Sienos apsaugos valdybos viršininkas sprendimą dėl asmens įrašymo ar atsisakymo įrašyti į sąrašą priima ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po visų būtinų sprendimui priimti dokumentų gavimo rinktinėje ar VSAT Štabe.

12. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu. Jei priimtas sprendimas įrašyti asmenį į sąrašą, sprendime nurodoma, kokiam terminui asmuo įrašomas į sąrašą ir per kokius pasienio kontrolės punktus jam suteikta teisė vykti be eilės.

13. Jei priimtas sprendimas įrašyti asmenį į sąrašą, asmenys įrašomi į sąrašą. Asmens įrašymo į sąrašą terminas – ne daugiau kaip 1 metai.

14. Asmenys, kurių buvimo sąraše terminas pasibaigė ir kurie pageidauja iš naujo būti įrašyti į sąrašą, turi iš naujo kreiptis į VSAT rinktinę ar VSAT Štabą šių taisyklių 3–7 punktų nustatyta tvarka.

15. Asmenys, pageidaujantys pratęsti buvimo sąraše laiką, ne anksčiau kaip likus 30 darbo dienų ir ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki buvimo sąraše termino pabaigos, turi kreiptis į VSAT rinktinę ar VSAT Štabą šių taisyklių 3–7 punktų nustatyta tvarka.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

16. Už melagingų duomenų pateikimą, pasienio kontrolės punktų teisinio režimo, muitų režimo bei pasienio ruožo režimo taisyklių pažeidimus asmenys, įrašyti į sąrašą, gali būti išbraukiami iš jo ir (arba) gali būti atsisakoma juos įrašyti į sąrašą.

17. Asmenys, įrašyti į sąrašą, be eilės gali vykti tik per tuos pasienio kontrolės punktus, per kuriuos jiems suteikta tokia teisė.

18. VSAT rinktinių pareigūnų priimti sprendimai gali būti skundžiami VSAT Štabui arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka, o VSAT Štabo pareigūnų priimti sprendimai – Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

19. VSAT Štabe asmenų skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945) nustatyta tvarka.

20. Asmenų pateikti dokumentai ir kita medžiaga, susijusi su jų įrašymu į sąrašą, teisės aktų nustatyta tvarka saugomi VSAT.

______________