VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. o3-233 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. vasario 22 d. Nr. O3-41

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936; 2013, Nr. 12-560) 11 straipsnio 1 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus 2013 m. vasario 18 d. pažymą Nr. O5-18 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-233 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233 (Žin., 2011, Nr. 101-4776; 2012, Nr. 15-685, Nr. 72-3778) (toliau – Metodika):

1. Išdėstyti Metodikos 1 punktą taip:

1. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja fiksuotų tarifų didžiausio galimo dydžio aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams (toliau – Maksimalūs tarifai) ir perteklinės elektros energijos supirkimo tarifų nustatymo tvarką.“

2. Įrašyti Metodikos 2 punkte vietoj žodžio „Supirkimo“ žodžius „perteklinės elektros energijos supirkimo“.

3. Įrašyti Metodikos 3 punkte, po „Valstybės žinių“ numerio „(Žin., 2011, Nr. 62-2936)“, žodžius „(toliau – Įstatymas)“.

4. Papildyti ir pakeisti Metodikos 4 punktą ir išdėstyti jį taip:

4. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Metodika, nustato perteklinės elektros energijos supirkimo tarifus ir Maksimalius tarifus gamintojams, gaminantiems ir tiekiantiems į tinklą elektros energiją, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus gamintojus, nurodytus Įstatymo 20 straipsnio 13 dalyje.“

5. Pakeisti Metodikos 5 punkto sąvoką „Skatinimo laikotarpis“ ir išdėstyti ją taip:

Skatinimo laikotarpis – 12 metų laikotarpis, kurio metu gamintojui yra ar gali būti taikomas perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas arba Komisijos organizuotame aukcione nustatytas fiksuotas tarifas, neviršijantis Maksimalaus tarifo, ir kuris pradedamas skaičiuoti nuo gamybos leidimo išdavimo dienos.“

6. Įrašyti Metodikos 6 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme“ žodį „Įstatyme“.

7. Pakeisti Metodikos II skyriaus pavadinimą, įrašant žodžius „perteklinės elektros energijos“, ir išdėstyti jį taip:

II. PERTEKLINĖS ELEKTROS ENERGIJOS SUPIRKIMO TARIFŲ IR MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO PRINCIPAI“.

8. Įrašyti Metodikos 7 punkte vietoj žodžio „Supirkimo“ žodžius „perteklinės elektros energijos supirkimo“.

9. Įrašyti Metodikos 8 punkte vietoj žodžio „Supirkimo“ žodžius „perteklinės elektros energijos supirkimo“.

10. Įrašyti Metodikos 9 punkte vietoj žodžio „Supirkimo“ žodžius „perteklinės elektros energijos supirkimo“.

11. Įrašyti Metodikos 10 punkte vietoj žodžio „Supirkimo“ žodžius „perteklinės elektros energijos supirkimo“.

12. Įrašyti Metodikos 11 punkte vietoj žodžio „Supirkimo“ žodžius „perteklinės elektros energijos supirkimo“.

13. Pakeisti Metodikos 11.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

11.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifą elektros energijos jėgainėms, nurodytoms 10.1 punkte, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW;“.

14. Įrašyti Metodikos 11.2 punkte vietoj skaičiaus „30“ skaičių „10“.

15. Pakeisti Metodikos 11.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

11.4. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifą elektros energijos jėgainėms, nurodytoms 10.2 punkte, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW;“.

16. Įrašyti Metodikos 11.5 punkte vietoj skaičiaus „30“ skaičių „10“.

17. Pakeisti Metodikos 11.7 punktą ir išdėstyti jį taip:

11.7. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifą elektros energijos jėgainėms, nurodytoms 10.2 punkte, integruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW;“.

18. Įrašyti Metodikos 11.8 punkte vietoj skaičiaus „30“ skaičių „10“.

19. Pakeisti Metodikos 11.10 punktą ir išdėstyti jį taip:

11.10. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifą elektros energijos jėgainėms, nurodytoms 10.3 punkte, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW;“.

20. Įrašyti Metodikos 11.11 punkte vietoj skaičiaus „30“ skaičių „10“.

21. Pakeisti Metodikos 11.13 punktą ir išdėstyti jį taip:

11.13. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifą elektros energijos jėgainėms, nurodytoms 10.4 punkte, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW;“.

22. Įrašyti Metodikos 11.14 punkte vietoj skaičiaus „30“ skaičių „10“.

23. Pakeisti Metodikos 11.16 punktą ir išdėstyti jį taip:

11.16. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifą elektros energijos jėgainėms, nurodytoms 10.5 punkte, gaminančioms elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW;“.

24. Įrašyti Metodikos 11.17 punkte vietoj skaičiaus „30“ skaičių „10“.

25. Pakeisti Metodikos 11.19 punktą ir išdėstyti jį taip:

11.19. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifą elektros energijos jėgainėms, nurodytoms 10.5 punkte, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW;“.

26. Įrašyti Metodikos 11.20 punkte vietoj skaičiaus „30“ skaičių „10“.

27. Panaikinti Metodikos 12 punktą.

28. Pakeisti Metodikos III skyriaus pavadinimą, įrašant žodžius „perteklinės elektros energijos“, ir išdėstyti jį taip:

III. PERTEKLINĖS ELEKTROS ENERGIJOS SUPIRKIMO TARIFŲ IR MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO TVARKA“.

29. Įrašyti Metodikos 13.1 punkte po žodžių „gaminti steigimo“ žodžius „vidutinius santykinius“.

30. Papildyti Metodikos 13 punktą 13.2 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

13.2. atsižvelgdama į vidutinius santykinius Lietuvos rinkoje steigiamų projektų investicinius poreikius elektros energijos jėgainių įrengimui ir jų prijungimui prie elektros tinklų per paskutinius 12 mėnesių.“

31. Įrašyti Metodikos 13.2.2 punkte vietoj skaičiaus „5“ skaičių „1“.

32. Pakeisti Metodikos 14 punktą ir išdėstyti jį taip:

14. Komisija nustato investuotino kapitalo apimtį elektros energijos jėgainei prijungti prie operatoriaus tinklo kaip vidutinę elektros energetikos objektų (įrenginių), kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 1 MW, prijungimo prie operatoriaus tinklo praėjusiais kalendoriniais metais sąmatą, pagal formulę:

 

KA=kp*KNB/NNB,                                                                                                     (3)

 

kur:

KA – investuotino kapitalo apimtis elektros energijos jėgainei prijungti prie operatoriaus tinklo, Lt;

KNB – praėjusiais kalendoriniais metais elektros energetikos objektų (įrenginių), kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 1 MW, prijungimo prie operatoriaus tinklo lėšų suma, Lt;

NNB – praėjusiais kalendoriniais metais prijungtų prie operatoriaus tinklo visų elektros energetikos objektų (įrenginių), kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 1 MW, skaičius;

kp – prijungimo koeficientas, parodantis, kokią prijungimo prie operatoriaus tinklo lėšų dalį dengia gamintojas. Laikoma, kad:

kp = 0,2, jei prijungiamos elektros energijos jėgainės įrengtoji galia yra ne didesnė nei 350 kW;

kp = 0,4, jei prijungiamos elektros energijos jėgainės įrengtoji galia yra didesnė nei 350 kW.“

33. Įrašyti Metodikos 17 punkte vietoj žodžio „Supirkimo“ žodžius „perteklinės elektros energijos supirkimo“, po žodžių „pajamų už“, formulės indekso Pi formuluotėje po žodžių „pajamų už“ ir formulės indekso Qi formuluotėje po žodžių „pagamintas ir“ įrašyti žodžius „į operatoriaus tinklus“.

34. Įrašyti Metodikos 21.3 punkte vietoj žodžių „Supirkimo tarifą“ žodžius „perteklinės elektros energijos supirkimo tarifus ir Maksimalius tarifus“.

35. Įrašyti Metodikos 21.5 punkte vietoj žodžių „Supirkimo tarifus“ žodžius „perteklinės elektros energijos supirkimo tarifus ir Maksimalius tarifus“.

36. Įrašyti Metodikos 21.6 punkte vietoj žodžių „Supirkimo tarifus“ žodžius „perteklinės elektros energijos supirkimo tarifus ir Maksimalius tarifus“.

37. Pakeisti Metodikos 22 punktą vietoj žodžio „Supirkimo“ įrašant žodžius „perteklinės elektros energijos supirkimo“.

38. Pakeisti Metodikos 22.1 punkto skaičiavimo formulės indekso f formuluotėje esantį žodį „Supirkimo“ į žodžius „perteklinės elektros energijos supirkimo“.

39. Pakeisti Metodikos 22.1 punkto skaičiavimo formulės indekso kg formuluotę ir išdėstyti ją taip:

„kg – technologinio pajėgumo koeficientas, kuris nustatomas atsižvelgiant į naujausius Europos Sąjungos šalyse taikomus fiksuotų tarifų dydžius pagal elektrinių įrengtąsias galias, nustatant procentinius tarifų kitimus nuo didžiausios elektrinės įrengtosios galios iki mažiausios. Visi gauti duomenys susisteminami ir iš jų nubrėžiamas stendinis pasiskirstymas, pagal kurį, atsižvelgiant į technologinių pajėgumų, nurodytų Metodikos 11 punkte, diferenciaciją, nustatomi atitinkami technologinio pajėgumo koeficientai.“

40. Įrašyti Metodikos 22.2.1 punkte vietoj skaičiaus „1,33“ technologinio pajėgumo koeficientą „1,28“.

41. Įrašyti Metodikos 22.2.2 punkte vietoj skaičiaus „1,29“ technologinio pajėgumo koeficientą „1,22“.

42. Įrašyti Metodikos 22.2.4 punkte vietoj skaičiaus „1,39“ technologinio pajėgumo koeficientą „1,18“.

43. Įrašyti Metodikos 22.2.5 punkte vietoj skaičiaus „1,28“ technologinio pajėgumo koeficientą „1,08“.

44. Įrašyti Metodikos 22.2.7 punkte vietoj skaičiaus „1,41“ technologinio pajėgumo koeficientą „1,20“.

45. Įrašyti Metodikos 22.2.8 punkte vietoj skaičiaus „1,30“ technologinio pajėgumo koeficientą „1,08“.

46. Įrašyti Metodikos 22.2.11 punkte vietoj skaičiaus „1,21“ technologinio pajėgumo koeficientą „1,13“.

47. Įrašyti Metodikos 22.2.13 punkte vietoj skaičiaus „1,33“ technologinio pajėgumo koeficientą „1,30“.

48. Įrašyti Metodikos 22.2.14 punkte vietoj skaičiaus „1,20“ technologinio pajėgumo koeficientą „1,12“.

49. Įrašyti Metodikos 22.2.19 punkte vietoj skaičiaus „1,26“ technologinio pajėgumo koeficientą „1,25“.

50. Įrašyti Metodikos 22.2.20 punkte vietoj skaičiaus „1,17“ technologinio pajėgumo koeficientą „1,14“.

51. Įrašyti Metodikos 22.2.21 punkte vietoj skaičiaus „1,09“ technologinio pajėgumo koeficientą „1,08“.

52. Papildyti Metodikos IV skyriaus pavadinimą ir išdėstyti jį taip:

IV. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU PERTEKLINĖS ELEKTROS ENERGIJOS SUPIRKIMO TARIFO IR MAKSIMALAUS TARIFO NUSTATYMU“

53. Pakeisti Metodikos 23 punktą vietoj žodžių „iki einamųjų metų kovo 31 d.“ įrašant žodžius „kaip 40 darbo dienų iki kiekvieno ketvirčio pabaigos“ ir po žodžio „pateikia“ įrašant žodžius „12 paskutinių mėnesių“.

54. Įrašyti Metodikos 23.1 punkte vietoj skaičiaus „5“ skaičių „1“ ir išbraukti žodžius „per praėjusius kalendorinius metus“.

55. Įrašyti Metodikos 23.2 punkte vietoj skaičiaus „5“ skaičių „1“ ir išbraukti žodžius „per praėjusius kalendorinius metus“.

56. Panaikinti Metodikos 23.3 punktą.

57. Panaikinti Metodikos 23.4 punktą.

58. Pakeisti Metodikos 24 punktą ir išdėstyti jį taip:

24. Gamintojai, gavę Komisijos rašytinį prašymą, privalo Komisijai raštu pateikti informaciją ir pagrindžiančius dokumentus:“

59. Pakeisti Metodikos 25 punktą ir išdėstyti jį taip:

25. Komisija perteklinės elektros energijos supirkimo tarifus ir Maksimalius tarifus nustato ir patvirtina kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip 30 dienų iki jų įsigaliojimo dienos.“

60. Panaikinti Metodikos 26 punktą.

61. Pakeisti Metodikos 27 punktą vietoj žodžio „Supirkimo“ įrašant žodžius „perteklinės elektros energijos supirkimo“.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė