LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL VERTYBINIŲ POPIERIŲ REGISTRAVIMO IR PLATINIMO TAISYKLIŲ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2001 m. rugsėjo 14 d. Nr. 22

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija nutaria:

Iš dalies pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 1998 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 35 patvirtintas Vertybinių popierių registravimo ir platinimo taisykles (Žin., 1999, Nr. 24-690, Nr. 76-2298; 2000, Nr. 101-3211):

1. Taisyklių 25.7 punkte po žodžio „prospekto“ įrašyti žodį skliausteliuose „(memorandumo)“, po žodžio „atskaitomybę“ įrašyti žodžius „už paskutinius finansinius metus ir ataskaitos, jeigu ji parengta,“ ir šį punktą papildyti žodžiais „Jei reikalaujamos audito išvados ir ataskaitos originalas jau buvo pateiktas Komisijai prie metų prospekto-ataskaitos, prie emisijos prospekto (memorandumo) gali būti pridėtos šių dokumentų kopijos.“ ir visą punktą išdėstyti taip:

25.7. prie prospekto (memorandumo) turi būti pridėtas auditoriaus išvados apie emitento buhalterinę apskaitą bei finansinę atskaitomybę už paskutinius finansinius metus ir ataskaitos, jeigu ji parengta, originalas. Jei reikalaujamos audito išvados ir ataskaitos originalas jau buvo pateiktas Komisijai prie metų prospekto-ataskaitos, prie emisijos prospekto (memorandumo) gali būti pridėtos šių dokumentų kopijos.“

2. Papildyti taisyklių 1 priedo „Vertybinių popierių įregistravimui, perregistravimui ir įregistravimo panaikinimui pateikiamų dokumentų sąrašas ir jų pateikimo ypatumai“ 1.4 punktą 1.4.5 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

1.4.5. audito išvada ir ataskaita (jeigu ji parengta);“

3. Papildyti taisyklių 1 priedo „Vertybinių popierių įregistravimui, perregistravimui ir įregistravimo panaikinimui pateikiamų dokumentų sąrašas ir jų pateikimo ypatumai“ 1.5 punktą 1.5.6 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

1.5.6. audito išvada ir ataskaita (jeigu ji parengta);“

4. Pakeisti taisyklių 1 priedo „Vertybinių popierių įregistravimui, perregistravimui ir įregistravimo panaikinimui pateikiamų dokumentų sąrašas ir jų pateikimo ypatumai“ 2.7 punktą ir jį išdėstyti taip:

2.7. audito išvada ir ataskaita (jeigu ji parengta);“

5. Papildyti taisyklių 1 priedo „Vertybinių popierių įregistravimui, perregistravimui ir įregistravimo panaikinimui pateikiamų dokumentų sąrašas ir jų pateikimo ypatumai“ 2 punktą 2.9 papunkčiu ir šį papunktį išdėstyti taip:

2.9. finansinė atskaitomybė, sudaryta ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų;“

6. Pakeisti taisyklių 1 priedo „Vertybinių popierių įregistravimui, perregistravimui ir įregistravimo panaikinimui pateikiamų dokumentų sąrašas ir jų pateikimo ypatumai“ 3.6 punktą ir jį išdėstyti taip:

3.6. audito išvada ir ataskaita (jeigu ji parengta);“

7. Papildyti taisyklių 3 priedo formos MEM-A1 „Akcijų memorandumo turinys“ I skyrių 7 punktu, buvusį 7 punktą atitinkamai laikyti I skyriaus 8 punktu; II skyriaus 8, 9, 10, 11, 12 punktus atitinkamai laikyti II skyriaus 9, 10, 11, 12, 13 punktais; III skyriaus 13, 14, 15, 16, 17 punktus – 14, 15, 16, 17, 18; IV skyriaus 18, 19, 20 punktus – 19, 20, 21; V skyriaus 21, 22 punktus – 22, 23; VI skyriaus 23 punktą – 24 punktu, o 23.1, 23.2, 23.4 papunkčius – atitinkamai 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 papunkčiais; VII skyriaus 24 punktą laikyti 25 punktu, o 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 papunkčius – atitinkamai 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 papunkčiais, 25 ir 26 šio skyriaus punktus atitinkamai laikyti 26 ir 27 punktais:

7. Informacija apie auditą:

7.1. pagrindiniai duomenys apie audito įmonę, atlikusią emitento finansinės atskaitomybės nepriklausomą auditą (įmonės pavadinimas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, teisinė-organizacinė forma (įmonės rūšis), įregistravimo data ir vieta, įregistravimo numeris, įmonės kodas);

7.2. nepriklausomų auditorių, atlikusių bendrovės paskutinių finansinių metų ataskaitų auditą, vardai, pavardės, atestato Nr.;

7.3. informacija apie atliktą auditą (nurodyti nepriklausomo audito atlikimo datą, kokio laikotarpio ir kokios prospekte pateiktos informacijos auditas atliktas; pateikti nepriklausomo auditoriaus nuomonę, ją sąlygojančias priežastis. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir ataskaita (jeigu ji parengta) pridedamos prie memorandumo.“

8. Papildyti taisyklių 3 priedo formos MEM-SK1 „Skolos vertybinių popierių memorandumo turinys“ I skyrių šiuo 7 punktu, buvusį 7 punktą atitinkamai laikyti I skyriaus 8 punktu; II skyriaus 8, 9, 10, 11 punktus atitinkamai laikyti II skyriaus 9, 10, 11, 12 punktais, o 11.1 ir 11.2 papunkčius – 12.1 ir 12.2 papunkčiais, 12 punktą laikyti 13 punktu, o 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 papunkčius – atitinkamai 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 papunkčiais, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 punktus – atitinkamai 14, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 punktais; III skyriaus 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 – atitinkamai 21, 22, 23, 24, 25, 26 ir 27 punktais; IV skyriaus 27, 28, 29, 30, 31, 32 punktus – 28, 29, 30, 31, 32, 33; VI skyriaus 33 punktą laikyti 34 punktu, o 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 papunkčius – 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 papunkčiais; VII skyriaus 34 punktą laikyti 35 punktu, o 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 papunkčius – atitinkamai 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 papunkčiais ir 35 šio skyriaus punktą atitinkamai laikyti 36 punktu:

7. Informacija apie auditą:

7.1. pagrindiniai duomenys apie audito įmonę, atlikusią emitento finansinės atskaitomybės nepriklausomą auditą (įmonės pavadinimas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, teisinė-organizacinė forma (įmonės rūšis), įregistravimo data ir vieta, įregistravimo numeris, įmonės kodas);

7.2. nepriklausomų auditorių, atlikusių bendrovės paskutinių finansinių metų ataskaitų auditą, vardai, pavardės, atestato Nr.;

7.3. informacija apie atliktą auditą (nurodyti nepriklausomo audito atlikimo datą, kokio laikotarpio ir kokios prospekte pateiktos informacijos auditas atliktas; pateikti nepriklausomo auditoriaus nuomonę, ją sąlygojančias priežastis. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir ataskaita (jeigu ji parengta) pridedamos prie memorandumo.“

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                                     VIRGILIJUS PODERYS