LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KOLEGIJŲ, ĮSTEIGTŲ REORGANIZUOJANT AUKŠTESNIĄSIAS MOKYKLAS, VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO TVARKOS TVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 4 d. Nr. ISAK-315

Vilnius

 

Tvirtinu kolegijų, įsteigtų reorganizuojant aukštesniąsias mokyklas, veiklos kokybės vertinimo tvarką (pridedama).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO Ministras                                            Algirdas Monkevičius

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu

Nr. ISAK-315

 

KOLEGIJŲ, ĮSTEIGTŲ REORGANIZUOJANT AUKŠTESNIĄSIAS MOKYKLAS, VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

 

1. Kolegijų, įsteigtų reorganizuojant aukštesniąsias mokyklas, veiklos kokybės vertinimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 27-715; 2003, Nr. 47-2058) 16 straipsnio 2–4 dalimis ir nustato kolegijų veiklos kokybės vertinimo tikslus, paskirtį, vertinimo dalyvius ir jų funkcijas, vertinamas sritis, vertinimo kriterijus ir procedūras.

2. Vertinimo tikslai:

2.1. nustatyti, ar kolegija yra įvykdžiusi sąlygas, nustatytas jos steigimo metu;

2.2. nustatyti, ar kolegija yra įgyvendinusi Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje jai iškeltus tikslus:

2.2.1. yra sudariusi sąlygas studentams įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesines kvalifikacijas, atitinkančius Lietuvos ūkio reikmes bei mokslo ir naujausių technologijų lygį;

2.2.2. plėtoja regionui reikalingą mokslo taikomąją veiklą bei tyrimus, konsultuoja vietos valdžios ir ūkio subjektus;

2.2.3. yra sudariusi sąlygas tęstiniam mokymuisi, talkina ūkio subjektams organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

2.2.4. ugdo švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis;

2.3. įvertinti veiklos sričių kokybę.

3. Vertinimo paskirtis:

3.1. teikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerijai):

3.1.1. išvadas dėl kolegijų veiklos kokybės;

3.1.2. siūlymus dėl leidimo valstybinėms kolegijoms priimti statutus ir sudaryti jos savivaldos institucijas Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo nustatyta tvarka;

3.1.3. siūlymus dėl nevalstybinėms kolegijoms išduotų licencijų galiojimo;

3.2. informuoti visuomenę apie kolegijų veiklos kokybę;

3.3. patarti kolegijoms, kaip gerinti veiklos kokybę.

 

II. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ FUNKCIJOS

 

4. Vertinimą atlieka:

4.1. Mokslo ir studijų institucijų vertinimo taryba (toliau – Taryba) ir jos Kolegijų komisija;

4.2. Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC);

4.3. Profesinio mokymo metodikos centras (toliau – PMMC);

4.4. Kolegijų veiklos kokybės ekspertų grupės (toliau – ekspertų grupės).

5. Taryba ir jos Kolegijų komisija veikia prie SKVC. Tarybos ir jos Kolegijų komisijos sudėtį, nurodant Mokslo institutų, Universitetų ir Kolegijų komisijų pirmininkus, Tarybos ir Kolegijų komisijos darbo reglamentus SKVC teikimu tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

6. Tarybos Kolegijų komisija atlieka šias pagrindines funkcijas:

6.1. tvirtina ekspertų grupių sudėtį;

6.2. svarsto ekspertų grupių parengtą vertinimo ataskaitą ir pateikia:

6.2.1. išvadas dėl kolegijų veiklos kokybės;

6.2.2. siūlymus dėl leidimo valstybinėms kolegijoms priimti statutus ir sudaryti jos savivaldos institucijas Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo nustatyta tvarka išdavimo;

6.2.3. siūlymus dėl nevalstybinėms kolegijoms išduotų licencijų galiojimo;

6.3. aprobuoja PMMC parengtas:

6.3.1. kolegijos veiklos savianalizės suvestinės metodines rekomendacijas;

6.3.2. išorinio kolegijų veiklos kokybės vertinimo metodiką.

7. Taryba:

7.1. remdamasi Tarybos Kolegijų komisijos parengtais projektais, teikia Ministerijai siūlymus dėl įvertintų kolegijų veiklos kokybės;

7.2. nagrinėja kolegijų apeliacijas dėl Tvarkos pažeidimų;

7.3. teikia Ministerijai siūlymus dėl Tvarkos tobulinimo.

8. SKVC atlieka šias funkcijas:

8.1. kartu su PMMC vykdo ekspertų mokymus;

8.2. derina PMMC rengiamas kolegijos veiklos savianalizės suvestinės metodines rekomendacijas;

8.3. derina PMMC rengiamą išorinio kolegijų veiklos kokybės vertinimo metodiką;

8.4 informuoja visuomenę apie kolegijų veiklos vertinimo rezultatus;

8.5. organizuoja Tarybos ir jos Kolegijų komisijos darbą.

9. PMMC atlieka šias funkcijas:

9.1. kartu su SKVC vykdo ekspertų mokymus;

9.2. sudaro ir tvarko vertinimo ekspertų duomenų banką;

9.3. teikia Tarybos Kolegijų komisijai tvirtinti ekspertų grupių sudėtis;

9.4. organizuoja ekspertų grupių darbą;

9.5. rengia kolegijos veiklos savianalizės suvestinės metodines rekomendacijas;

9.6. rengia išorinio kolegijų veiklos kokybės vertinimo metodiką;

9.7. konsultuoja kolegijas veiklos vidinio ir išorinio vertinimo klausimais.

10. Ekspertų grupės sudėtyje turi būti bent po vieną darbdavių asocijuotos organizacijos, kolegijų ir universitetų atstovą. Ne mažiau kaip pusė ekspertų grupės narių turi turėti aukštojo mokslo vadybos patirtį. Vienas iš narių tvirtinamas vadovu.

11. Ekspertų grupė vertina kolegijos veiklos kokybę šios Tvarkos 14.1–9 punktuose nurodytose srityse ir teikia ataskaitą SKVC.

12. Apie patvirtintą ekspertų grupės sudėtį ir numatomą vizito darbotvarkę PMMC informuoja vertinamą kolegiją prieš 10 darbo dienų iki vizito pradžios. Kolegija per 3 darbo dienas, pateikusi argumentuotus paaiškinimus, gali pasiūlyti pakeisti ekspertų grupės sudėtį. Sprendimą dėl ekspertų grupės sudėties pakeitimo priima Tarybos Kolegijų komisija.

13. Ekspertų grupės pirmininkas organizuoja vertinimą, nustato ekspertų darbo užduotis ir atsakomybę, atsako už tinkamą vertinimo ataskaitos pateikimą.

 

III. VERTINAMOS SRITYS, KOKYBĖS KRITERIJAI IR VERTINIMO EIGA

 

14. Kolegijos veiklos kokybės vertinimas apima šias sritis:

14.1. valdymą;

14.2. studijų planavimą ir įgyvendinimą;

14.3. mokslo taikomuosius tyrimus ir ryšius su partneriais Lietuvoje;

14.4. tarptautinius ryšius;

14.5. materialiuosius ir finansinius išteklius;

14.6. personalą;

14.7. vidinę veiklos kokybės užtikrinimo sistemą;

14.8. absolventų kvalifikacijos vertinimo sistemą;

14.9. rengiamų specialistų paklausą.

15. Kiekvienoje iš 14 punkte nurodytų sričių vertinimas turi būti siejamas su kolegijos pažanga, padaryta nuo jos veiklos pradžios. Vertinant būtina atsižvelgti į išorinio studijų programų vertinimo išvadas.

16. Valdymas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

16.1. misijos, vizijos ir tikslų dermę su kolegijų paskirtimi;

16.2. kolegijos veiklos planavimo tikslingumą;

16.3. organizacijos struktūros racionalumą;

16.4. kolegijos savivaldos veiksmingumą;

16.5. kolegijos integracinių procesų reikšmingumą;

16.6. valdymo sistemos tobulinimą.

17. Studijų planavimas ir įgyvendinimas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

17.1. studijų programų paklausą;

17.2. studijų programų visumos racionalumą ir atitiktį regiono reikmėms;

17.3. studijų planavimo naudingumą;

17.4. studijų organizavimo racionalumą;

17.5. praktikų veiksmingumą;

17.6. išoriškai vertintų studijų programų kokybę.

18. Mokslo taikomieji tyrimai ir sąveika su išore vertinami pagal šiuos kriterijus:

18.1. tyrimų ir konsultavimo organizavimo sistemingumą;

18.2. tyrimų įtaką studijoms;

18.3. tyrimų ir konsultavimo reikšmingumą regionui ir šaliai;

18.4. bendradarbiavimo su šalies švietimo bei mokslo institucijomis lygį;

18.5. bendradarbiavimo su darbdaviams atstovaujančiomis ir kitomis organizacijomis lygį;

18.6. ryšių su išorine aplinka naudingumą studijoms.

19. Tarptautiniai ryšiai vertinami pagal šiuos kriterijus:

19.1. tarptautinių ryšių organizavimo sistemiškumą ir veiksmingumą;

19.2. tarptautinių ryšių įtaką studijų plėtrai;

19.3. institucijos pasirengimą vykdyti tarptautines studijų programas;

19.4. dalyvavimo tarptautiniuose projektuose apimtį ir įtaką kolegijos veiklai;

19.5. studentų ir dėstytojų mainų intensyvumą ir pusiausvyrą.

20. Materialieji (įskaitant metodinius) ir finansiniai ištekliai vertinami pagal šiuos kriterijus:

20.1. materialiųjų išteklių pakankamumą ir jų visumos racionalumą;

20.2. materialiųjų išteklių valdymą;

20.3. finansinius išteklius, jų struktūrą;

20.4. finansinių išteklių valdymą.

21. Personalas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

21.1. personalo sudėties racionalumą ir atitiktį kolegijos paskirčiai (misijai);

21.2. personalo valdymą (planavimą, priėmimą, kontrolę, skatinimą);

21.3. personalo kvalifikaciją ir jos tobulinimo sistemą;

21.4. personalo veiklos produktyvumą.

22. Vidinė veiklos kokybės užtikrinimo sistema vertinama pagal šiuos kriterijus:

22.1. sistemos racionalumą;

22.2. sistemos reglamentavimo lygį;

22.3. sistemos veiksmingumą.

23. Absolventų kvalifikacijos vertinimo sistema vertinama pagal šiuos kriterijus:

23.1. diplominių darbų ir baigiamųjų (ar kvalifikacinių) egzaminų užduočių ir jų įgyvendinimo lygį;

23.2. diplominių darbų ir baigiamųjų (ar kvalifikacinių) egzaminų užduočių atlikimo vertinimo sistemos patikimumą.

24. Kolegijoje rengiamų specialistų paklausa vertinama pagal šiuos kriterijus:

24.1. absolventų įsidarbinimo Lietuvoje lygį, taip pat ir įsidarbinimo pagal specialybę;

24.2. asmenų, baigusių tęstinio mokymosi programas, skaičių ir jų paklausą darbo rinkoje.

25. Vertinimą sudaro dvi dalys: kolegijų vidinis vertinimas (savianalizė) ir išorinis vertinimas, kurį atlieka ekspertų grupės, sudarytos šių nuostatų nustatyta tvarka.

26. Išorinį vertinimą organizuoja PMMC, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu metiniu išorinio vertinimo planu. Plano projektą rengia PMMC, jį derindamas su SKVC bei Lietuvos kolegijų direktorių konferencija.

27. Prieš vertinimą kolegija PMMC pateikia:

27.1. institucijos veiklos kokybės savianalizės suvestinę (5 egzemplioriai);

27.2. iš kiekvienos neuniversitetinių studijų programos po 3 absolventų diplominius darbus arba (ir) baigiamųjų egzaminų užduotis su jų atlikimo rezultatais bei atitinkamus kvalifikavimo komisijų posėdžių protokolus ir ataskaitas, atrinktus remiantis 9.6 punkte nurodytos metodikos reikalavimais;

27.3. kitą kolegijų veiklos kokybei vertinti reikalingą informaciją, nurodytą kolegijų veiklos savianalizės suvestinės metodinėse rekomendacijose (5 egzemplioriais).

28. Ekspertų grupė kolegijos veiklos kokybės vertinimą atlieka šia tvarka:

28.1. kolegijos pateiktos veiklos kokybės savianalizės suvestinės ir kitų dokumentų analizė;

28.2. vizitas į kolegiją ir kolegijos atstovų supažindinimas su pirminiais vertinimo rezultatais;

28.3. vertinimo ataskaitos projekto rengimas ir pateikimas kolegijai;

28.4. galutinės vertinimo ataskaitos parengimas.

29. Vertinimo ataskaitos struktūra turi būti tokia:

29.1. vertinimo eigos aprašymas;

29.2. trumpas kolegijos veiklos apibūdinimas;

29.3. kiekvienos veiklos srities įvertinimo rezultatai ir įvertinimo argumentai;

29.4. rekomendacijos kolegijai, kaip tobulinti jos veiklos kokybę;

29.5. išvados, kuriose turi būti atsakyta į šiuos klausimus:

29.5.1. ar kolegija yra įvykdžiusi sąlygas, nustatytas jos steigimo metu?

29.5.2. ar kolegija yra sudariusi sąlygas studentams įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesines kvalifikacijas, atitinkančius Lietuvos ūkio reikmes bei mokslo ir naujausių technologijų lygį?

29.5.3. ar kolegija plėtoja regionui reikalingą mokslo taikomąją veiklą bei tyrimus, konsultuoja vietos valdžios ir ūkio subjektus?

29.5.4. ar kolegija yra sudariusi sąlygas tęstiniam mokymuisi, talkina ūkio subjektams organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą?

29.5.5. ar kolegija ugdo švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis?

29.6. Apibendrinamoji išvada, kurioje turi būti vienas iš šių siūlymų:

29.6.1. valstybinėms kolegijoms:

29.6.1.1. išduoti leidimą priimti statutą ir sudaryti savivaldos institucijas;

29.6.1.2. inicijuoti kolegijos reorganizavimą;

29.6.1.3. inicijuoti kolegijos likvidavimą.

29.6.2. nevalstybinėms kolegijoms:

29.6.2.1. tęsti jos licencijoje numatytas veiklos sritis;

29.6.2.2. spręsti kolegijai išduotos licencijos panaikinimo klausimą.

30. Ekspertų grupė vertinimo ataskaitos projektą, įvardytą šios Tvarkos 28.3. punkte, parengia per 5 darbo dienas po vizito pabaigos ir pateikia PMMC. Gavęs vertinimo ataskaitos projektą, PMMC jį išsiunčia kolegijai.

31. Kolegija per 5 darbo dienas nuo ekspertų grupės vertinimo ataskaitos projekto gavimo datos gali teikti PMMC argumentuotas pastabas dėl projekte pateiktos faktinės informacijos netikslumų. Kolegijai per nustatytą laikotarpį nepateikus pastabų, laikoma, kad pastabų nėra.

32. SKVC, gavęs iš ekspertų grupės galutinę vertinimo ataskaitą, teikia ją svarstyti Tarybos Kolegijų komisijai. Į Tarybos Kolegijų komisijos posėdį kviečiamas ekspertų grupės vadovas.

33. Tarybos Kolegijų komisija, apsvarsčiusi ekspertų grupės ataskaitą, suformuluoja vieną iš šių išvadų:

33.1. valstybinei kolegijai:

33.1.1. kolegijos veiklą įvertinti teigiamai ir siūlyti Ministerijai išduoti leidimą priimti statutą ir sudaryti jos savivaldos institucijas;

33.1.2. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai nustatyti laikotarpį kolegijos veiklos kokybės trūkumams pašalinti;

33.1.3. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai reorganizuoti kolegiją;

33.1.4. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai likviduoti kolegiją;

33.2. nevalstybinei kolegijai:

33.2.1. kolegijos veiklą įvertinti teigiamai ir leisti tęsti jos licencijoje numatytas veiklas;

33.2.2. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai nustatyti laikotarpį, per kurį būtų pašalinti kolegijos veiklos kokybės trūkumai;

33.2.3. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai teikti Vyriausybei siūlymą dėl kolegijai išduotos licencijos panaikinimo.

34. SKVC Tarybos Kolegijų komisijos išvadas ir sprendimo projektą išsiunčia kolegijai.

35. Kolegija per 10 darbo dienų nuo Tarybos Kolegijų komisijos išvadų ir sprendimo projekto gavimo SKVC gali įteikti apeliaciją dėl Tarybos Kolegijų komisijos sprendimo projekto. Apeliacijoje turi būti aiškiai suformuluota, kurio teisės akto ir kuris punktas, kolegijos nuomone, buvo pažeistas.

36. Pasibaigus apeliacijos įteikimo terminui, yra kviečiamas Tarybos posėdis, kuriame svarstoma ekspertų grupės ataskaita, atsižvelgiant į Tarybos Kolegijų komisijos siūlymo projektą bei kolegijos apeliaciją, jeigu ji buvo įteikta SKVC.

37. Taryba, jeigu kolegijos apeliacija negauta, priima vieną iš šios Tvarkos 32.1.1–4 ir 32.2.1–3 punktuose įvardytų siūlymų.

38. Taryba, gavusi kolegijos apeliaciją, priima vieną iš šių siūlymų:

38.1. apeliaciją tenkinti arba tenkinti iš dalies ir pataisyti Tarybos Kolegijų komisijos siūlymo projektą;

38.2. siūlyti PMMC atlikti pakartotinį kolegijos veiklos kokybės vertinimą ir tik po to priimti sprendimą dėl kolegijos apeliacijos tenkinimo;

38.3. apeliacijos netenkinti ir pritarti Tarybos Kolegijų komisijos siūlymo projektui.

39. Tarybai priėmus Tvarkos 33.1.2 ir 33.2.2 punktuose įvardytus sprendimus, ne vėliau kaip po dvejų metų kolegijos veiklos kokybė vertinama pakartotinai Tvarkoje numatyta vertinimo eiga.

40. Po pakartotinio kolegijos veiklos kokybės vertinimo Taryba priima vieną iš 33.1.1–4 ir 33.2.1–3 punktuose nurodytų sprendimų, išskyrus 33.1.2 bei 33.2.2 punktuose nurodytus sprendimus.

______________