LIETUVOS RESPUBLIKOS

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. birželio 12 d. Nr. IX-368

Vilnius

 

1 straipsnis. Juridinių asmenų registras

1. Juridinių asmenų registras yra pagrindinis valstybės registras.

2. Juridinių asmenų registre registruojami juridiniai asmenys, kaupiami, saugomi ir tvarkomi su jais susiję duomenys bei dokumentai.

 

2 straipsnis. Juridinių asmenų registro kūrimas

1. Juridinių asmenų registras kuriamas sujungiant juridinių asmenų ir įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, registravimą šiose institucijose:

1) Kultūros ministerijoje;

2) Sveikatos apsaugos ministerijoje;

3) Švietimo ir mokslo ministerijoje;

4) Teisingumo ministerijoje;

5) Ūkio ministerijoje;

6) Lietuvos banke;

7) Statistikos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

8) apskričių viršininkų administracijose;

9) savivaldybių institucijose.

2. Registruojančių institucijų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, turimus duomenis bei dokumentus perima Teisingumo ministerija teisingumo ministro nustatyta tvarka.

 

3 straipsnis. Juridinių asmenų registro steigėjas ir tvarkytojas

1. Juridinių asmenų registro steigėja yra Vyriausybė.

2. Juridinių asmenų registrą tvarko Teisingumo ministerija.

 

4 straipsnis. Juridinių asmenų registro viešumas

Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kuri kita registrui pateikta informacija yra vieša ir teikiama įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

5 straipsnis. Juridinių asmenų registro finansavimas

Juridinių asmenų registro finansavimo tvarką nustato Vyriausybė.

 

6 straipsnis. Juridinių asmenų registro reorganizavimas ir likvidavimas

Juridinių asmenų registras reorganizuojamas ir likviduojamas Vyriausybės nutarimu.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________