VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. birželio 4 d. Nr. 1K-84

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5626; 2008, Nr. 59-2266):

1. Pakeičiu Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 89-3363, Nr. 94-3529, Nr. 110-4041, Nr. 124-4437, Nr. 136-4902, Nr. 150-5526; 2006, Nr. 8-308, Nr. 8-309, Nr. 31-1104, Nr. 42-1549, Nr. 46-1679, Nr. 57-2055, Nr. 60-2170, Nr. 68-2534, Nr. 70-2608, Nr. 91-3602, Nr. 111-4266, Nr. 136-5193, Nr. 144-5528; 2007, Nr. 2-116, Nr. 9-373, Nr. 35-1308, Nr. 46-1778, Nr. 54-2112, Nr. 64-2483, Nr. 78-3179, Nr. 94-3806; Nr. 139-5724; 2008, Nr. 6-232, Nr. 20-753, Nr. 20-754, Nr. 26-963, Nr. 29-1050, Nr. 48-1798, Nr. 48-1799, Nr. 60-2281), ir dalyje „01 / Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti“ po eilutės „01 03 / Slauga ir palaikomasis gydymas / 76 / Specialistų komandos narių individualiai teikiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos ligonio namuose“ paslaugos kodo „2985“ ir paslaugos pavadinimo „Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama socialinio darbuotojo ligonio namuose“ įrašau šias eilutes:

Straipsnio Kodas

PSDF biudžeto straipsnis

Grupės kodas

Paslaugų grupė

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

1

2

3

4

5

6

 

 

11

Slaugos paslaugos namuose. Bendruomenės slaugytojų paslaugos (apsilankymai)

2986

Slaugos paslaugos namuose. Bendruomenės slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos, paskyrus gydytojui

2987

Slaugos paslaugos namuose. Bendruomenės slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos, kontroliuojant gydytojui

2988

Slaugos paslaugos namuose. Bendruomenės slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos

2989

Slaugos paslaugos namuose. Bendruomenės slaugytojo teikiamos paslaugos, padedant socialiniam darbuotojui ar jo padėjėjui, ar paciento artimiesiems

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte nurodyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2008 m. gegužės 1 dienos.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                    ALGIS SASNAUSKAS