LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. VASARIO 20 D. NUTARIMO NR. 267 „DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ YPATINGAS DARBO SĄLYGAS APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. rugsėjo 2 d. Nr. 1034

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 15, 38, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 68-1636), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iš dalies pakeičiant Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 267 „Dėl Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 17-398), išdėstyti 2, 12 ir 13 punktus taip:

2. Teisę gauti kompensaciją turi nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, išdirbę Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau vadinama – Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas; minėtasis įstatymas) 56 straipsnio antrojoje – ketvirtojoje dalyse (šios tvarkos 4.1–4.9 punktuose) nustatytą laiką kompensacijai gauti arba ne mažiau kaip pusę šio laiko minėtojo įstatymo 56 straipsnio penktojoje dalyje ir šios tvarkos priede nurodytu laikotarpiu, jeigu iki minėtojo įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 1995 m. sausio 1 d., šiems asmenims nebuvo paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės ar ištarnauto laiko pensija, Lietuvos Respublikos ar personalinė pensija tuo metu galiojusia tvarka.

12. Asmenims, išskyrus nurodytuosius Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 56 straipsnio trečiojoje dalyje ir ketvirtosios dalies 4 punkte (šios tvarkos 4.3 ir 4.7 punktuose), turintiems teisę gauti kompensaciją arba jos dalį, kompensacija pradedama mokėti likus tiek mėnesių, iki asmeniui sukaks minėtojo įstatymo nustatytas senatvės pensijos amžius, už kiek mėnesių kompensaciją išmokėti priklauso. Asmenims, nurodytiems minėtojo įstatymo 56 straipsnio trečiojoje dalyje ir ketvirtosios dalies 4 punkte (šios tvarkos 4.3 ir 4.7 punktuose), turintiems teisę gauti kompensaciją arba jos dalį, kompensacija gali būti pradėta mokėti anksčiau, jeigu jie nedirba pagal pareigas, suteikusias teisę gauti kompensaciją. Šiems asmenims kompensacija pradedama mokėti nuo jų pasirinktos datos pagal jų pareiškimą, paduotą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui. Šiuo atveju bendras išmokėtinų mėnesio kompensacijų skaičius neturi viršyti asmeniui priklausančių mėnesio kompensacijų skaičiaus.

13. Mėnesio kompensacijos dydis sudaro 150 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio. Asmenims, nurodytiems Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 56 straipsnio trečiojoje dalyje ir ketvirtosios dalies 4 punkte (šios tvarkos 4.3 ir 4.7 punktuose), kompensacija gali būti skiriama ir mokama jų pasirinkto tvirto dydžio, tačiau ne mažiau kaip 50 procentų ir ne daugiau kaip 150 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio per mėnesį“.

2. Šis nutarimas taikomas nuo 1997 m. sausio 1 dienos.

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                                             ALBERTAS VALYS

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS                          MINDAUGAS MIKAILA