LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. BALANDŽIO 14 D. NUTARIMO NR. 448 „DĖL VALSTYBĖS REGISTRŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1403

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo (Žin., 2001, Nr.55-1940) 2 straipsniu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1571 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įsteigimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 108-3933), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 448 „Dėl Valstybės registrų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 37-976), ir išdėstyti 7.1 punktą taip:

7.1. vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga koordinuoja ir kontroliuoja registro tvarkymo įstaigų darbą, metodiškai jam vadovauja, tvarko centrinę visų Lietuvos Respublikoje įregistruotų visuomeninių organizacijų registro duomenų bazę. Vadovaujančiąją registro tvarkymo įstaigą gali pakeisti tik registro steigėjas“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS