LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. kovo 5 d. Nr. 314

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo (Žin., 1999, Nr. 101-2897) 3 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Turto arešto aktų registro nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 5 d. nutarimą Nr. 644 „Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 47-1360).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                              VYTAUTAS MARKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314

 

TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Turto arešto aktų registro (toliau vadinama – Turto arešto aktų registras, registras) paskirtį, objektus, registro tvarkymo įstaigų teises ir pareigas, registro tvarkymą, jo reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatyme (Žin., 1999, Nr. 101-2897) nurodytus duomenis.

3. Registras steigiamas pagal Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymą.

4. Registro objektai yra teismų, teisėjų, teismo antstolių, prokurorų, tardytojų, kvotėjų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau vadinama –Valstybinė mokesčių inspekcija), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir kitų valstybės institucijų ir pareigūnų turto arešto aktai.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924), kitais įstatymais, šiais nuostatais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą. Pagrindinės šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatyme vartojamas sąvokas.

6. Registro duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje.

7. Registras yra ne pagrindinis valstybės registras.

8. Registro duomenys yra vieši. Su šiais duomenimis gali susipažinti kiekvienas asmuo įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

9. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Teisingumo ministerija, kuri atlieka šias funkcijas:

9.1. koordinuoja registro tvarkymo įstaigų darbą, metodiškai joms vadovauja ir įstatymų nustatyta tvarka vykdo šio darbo priežiūrą;

9.2. rengia ir priima teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų apsauga;

9.3. organizuoja ir finansuoja registro kompiuterinės, programinės, komunikacinės, biuro įrangos įsigijimą, nustato šios įrangos priežiūros reikalavimus, sprendžia registro modernizavimo ir plėtimo klausimus;

9.4. vykdo registro duomenų apsaugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

9.5. planuoja metinį ir perspektyvinį registro biudžetą ir kontroliuoja, kaip jis vykdomas;

9.6. teikia informaciją apie registro veiklą;

9.7. nagrinėja registro tvarkymo įstaigų pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo ir juos apibendrina;

9.8. organizuoja ir koordinuoja registro tvarkymo įstaigų valstybės tarnautojų mokymą, rengia mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, kitus su kvalifikacijos kėlimu susijusius metodinius dokumentus.

10. Registro duomenų bazę tvarko Teisingumo ministerijos įgaliota institucija – Centrinė hipotekos įstaiga (toliau vadinama –registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga). Ji atlieka šias funkcijas:

10.1. priima faksu, paštu siunčiamus ar asmeniškai pateikiamus turto arešto aktus, įrašo į duomenų bazę minimalius duomenis ir kompiuteriniais tinklais paskirsto turto arešto aktus registro tvarkymo įstaigoms įregistruoti;

10.2. kaupia ir tvarko turto arešto aktų elektronines kopijas ir registro tvarkymo įstaigų įregistruotus turto arešto aktų duomenis, atnaujina ir saugo juos;

10.3. teikia duomenis apie įregistruotus turto arešto aktus įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka;

10.4. užtikrina registro duomenų apsaugą ir perdavimą duomenų perdavimo tinklais, teikia pasiūlymus dėl registro duomenų apsaugos tobulinimo;

10.5. atlieka registro informacinės sistemos priežiūros darbus;

10.6. nustato ryšius su kitais valstybės registrais, perduoda registro duomenis kitiems valstybės registrams, priima kitų registrų duomenis;

10.7. tvarko registro duomenų bazės archyvą;

10.8. teikia registro statistikos duomenis;

10.9. rengia registro duomenų naudotojams mokomuosius ir pažintinius kursus turto arešto aktų registravimo ir registro duomenų teikimo klausimais.

11. Registro tvarkymo įstaigos yra apylinkių teismų hipotekos skyriai (toliau vadinama – registro tvarkymo įstaigos), kurie atlieka šias funkcijas:

11.1. registruoja turto arešto aktus registre, įrašydami jų duomenis į registro duomenų bazę;

11.2. taiso registro duomenų klaidas ir faksu arba elektroniniu paštu praneša apie tai suinteresuotiems asmenims;

11.3. išduoda pažymėjimus apie turto arešto akto įregistravimą ir išregistravimą;

11.4. užtikrina jų tvarkomų registro duomenų apsaugą;

11.5. šių nuostatų nustatyta tvarka teikia registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims.

12. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą laiką.

13. Registro tvarkymo įstaigos ir registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga turi užtikrinti, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti klaidingi arba neišsamūs duomenys, kad registravimo duomenys atitiktų pateiktuosius.

14. Įrašyti duomenis į registrą, juos keisti, taisyti klaidas registre turi teisę tik registro tvarkymo įstaigų ir registro duomenų bazės tvarkymo įstaigos valstybės tarnautojai įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

15. Registro duomenų teikėjai yra teismai, teisėjai, teismo antstoliai, prokurorai, tardytojai, kvotėjai, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pareigūnai, kitos valstybės institucijos ir pareigūnai, turintys teisę areštuoti turtą įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

16. Duomenų teikėjai:

16.1. atsako už registrui teikiamų duomenų teisingumą;

16.2. gavę informaciją apie tai, kad jų pateikti duomenys yra klaidingi ar neišsamūs, juos ištaiso ir pateikia ištaisytus duomenis registro duomenų bazės tvarkymo įstaigai.

 

III. REGISTRAVIMO DUOMENYS

 

17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 8 straipsniu, registre kaupiami ir tvarkomi turto arešto aktų duomenys, nurodantys:

17.1. turto arešto akto unikalų numerį registre;

17.2. asmenį, kurio turtas areštuojamas, – fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, adresą; juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą;

17.3. asmenį, kurio reikalavimams įvykdyti areštuojamas turtas (kreditorių), išskyrus atvejus, kai kreditorius nežinomas, – fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, adresą; juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą;

17.4. areštuotą turtą – turto pavadinimą, kodą (jeigu turtas registruojamas turto registre), buvimo vietą, trumpą aprašymą, kitus turtą identifikuojančius duomenis;

17.5. areštuoto turto savininką (bendraturčius) – fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, adresą; juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą;

17.6. turto arešto pagrindus;

17.7. turto arešto būdus (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys), mastą, taip pat kalendorine data nurodytą turto arešto terminą, jeigu jis nustatomas;

17.8. kitus teisių apribojimus, susijusius su turto areštu, jeigu jie taikomi;

17.9. areštuoto turto saugotoją ar administratorių – fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, adresą; juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą;

17.10. turto arešto akto priėmimo laiką ir vietą;

17.11. turto arešto aktą priėmusią instituciją (pavadinimą, buveinę) ir pareigūną (vardą, pavardę).

18. Turto arešto akto unikalus numeris, kuris suteikiamas įregistruojant šį aktą registre, turi 10 ženklų. Pirmasis ir antrasis ženklai nurodo turto arešto aktą įregistravusią registro tvarkymo įstaigą, trečiasis ir ketvirtasis – turto arešto akto įregistravimo metus (du paskutiniai metų skaičiai), kiti ženklai – turto arešto akto eilės numerį registre.

19. Asmenims ir areštuotam turtui identifikuoti turto arešto aktuose, turto apyrašuose ir registre, be kitų duomenų, vartojami asmenis ir turtą registruojančių valstybės registrų suteikti identifikavimo kodai.

Reikalavimus valstybės registruose neregistruojamiems turto objektams aprašyti nustato vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga.

Asmenims, kurių registravimas pagal įstatymus neprivalomas, vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka priskiriami laikini identifikavimo kodai, vartojami nurodytiesiems asmenims identifikuoti Turto arešto aktų registre.

 

IV. TURTO AREŠTO AKTO REGISTRAVIMAS

 

20. Duomenys apie turto arešto aktą į registrą įrašomi remiantis duomenų teikėjų registro duomenų bazės tvarkymo įstaigai pateiktais turto arešto aktais ir turto apyrašais.

21. Turto arešto aktą registruoti pateikia jį priėmusi institucija arba pareigūnas faksu, paštu arba asmeniškai.

22. Registro duomenų bazės tvarkymo įstaigoje priimama faksu siunčiamo turto arešto akto elektroninė kopija arba padaroma paštu ar asmeniškai gauto turto arešto akto elektroninė kopija, kuri išsaugoma registro duomenų bazėje.

23. Gautas turto arešto aktas registruojamas elektroniniame dokumentų gavimo žurnale (toliau vadinama – elektroninis žurnalas). Elektroniniame žurnale nurodomi šie duomenys: turto arešto akto gavimo data, kompiuterinės sistemos jam suteiktas elektroninio žurnalo eilės numeris, turto arešto aktą priėmusi institucija.

24. Registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga, pastebėjusi, kad turto arešto akte nenurodyti Lietuvos Respublikos turto arešto aktų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 5, 6, 9 punktuose numatyti duomenys ar nurodyti netiksliai, nedelsdama informuoja apie tai turto arešto aktą priėmusią instituciją ar pareigūną.

25. Registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga įrašo į registro duomenų bazę minimalius turto arešto akto duomenis: turto arešto akto priėmimo datą, laiką ir vietą, turto arešto aktą priėmusią instituciją, pareigūną, asmenį, kurio turtas areštuojamas, suteikia turto arešto aktui unikalų numerį. Šie duomenys, sujungti su turto arešto akto elektronine kopija, perduodami duomenų perdavimo tinklais registro tvarkymo įstaigoms įregistruoti.

26. Registro tvarkymo įstaiga įrašo turto arešto akto duomenis ir įregistruoja turto arešto aktą duomenų bazėje nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas, išskyrus tuos atvejus, kai hipotekos teisėjo nutartimi įregistruoti aktą atsisakoma.

27. Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnyje nurodytais atvejais turto arešto aktas registruojamas laikinai, nenurodant išsamių duomenų apie visą ar dalį areštuojamo turto. Registro tvarkymo įstaiga laikinai įregistruotam turto arešto aktui suteikia būseną „Laikinas“.

28. Atsisakymo įregistruoti turto arešto aktą pagrindus ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 9 straipsnis. Nutartį dėl atsisakymo įregistruoti turto arešto aktą priima hipotekos teisėjas įstatymų nustatyta tvarka.

29. Jeigu hipotekos teisėjo nutartis dėl atsisakymo įregistruoti turto arešto aktą buvo panaikinta apeliacine ar kasacine tvarka ir priimtas teismo sprendimas, įpareigojantis registro tvarkymo įstaigą įregistruoti turto arešto aktą, turto arešto aktas turi būti įregistruotas registre nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas po įsiteisėjusio teismo sprendimo, įpareigojančio įregistruoti turto arešto aktą, gavimo.

30. Įregistravus turto arešto aktą registro duomenų bazėje, registro tvarkymo įstaigoje spausdinamas pažymėjimas apie turto arešto akto įregistravimą, jame nurodoma dokumento įregistravimo būsena registre: „Laikinas“ ar „Baigtinis“.

31. Registro tvarkymo įstaiga per 3 darbo dienas nuo turto arešto akto įregistravimo išsiunčia šių nuostatų 30 punkte nurodytą pažymėjimą turto arešto aktą priėmusiai institucijai arba pareigūnui. Tais atvejais, kai turtas areštuotas teismo (teisėjo) sprendimu (nutartimi), pažymėjimas apie turto arešto akto įregistravimą per 3 darbo dienas nuo turto arešto akto įregistravimo taip pat išsiunčiamas asmeniui, kurio turtas areštuotas, ir sprendime (nutartyje) nurodytai teismo antstolių kontorai.

32. Registro duomenys keičiami, kai registro duomenų bazės tvarkymo įstaigai faksu, paštu ar asmeniškai pateikiamas dokumentas (sprendimas, nutartis, nutarimas, papildomas turto arešto aktas ir kita), kuriuo pakeistas ar papildytas įregistruotasis turto arešto aktas ar panaikintas dalies areštuoto turto areštas. Registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga, susiejusi turto arešto akto pakeitimą su keičiamu turto arešto aktu, duomenų perdavimo tinklais perduoda juos registro tvarkymo įstaigai pakeitimui įregistruoti.

33. Turto arešto aktų pakeitimai registruojami ta pačia tvarka ir terminais, kurie nustatyti turto arešto aktų įregistravimui.

34. Turto arešto aktas (jo pakeitimas) išregistruojamas remiantis:

34.1. turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo (teisėjo) sprendimu (nutartimi) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčio teisę panaikinti turto arešto aktą, sprendimu;

34.2. turto pardavimo (perdavimo išieškotojui) aktu, jeigu turtas parduotas (perduotas išieškotojui) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

35. Pateikiant registruoti turto arešto akto pakeitimus ar prašymus išregistruoti turto arešto aktą, turi būti nurodomas keičiamo ar išregistruojamo turto arešto akto unikalus numeris registre.

36. Turto arešto aktus išregistruoja registro tvarkymo įstaigos: registro duomenų bazės tvarkymo įstaigoje išsaugoma faksu gauto arešto panaikinimo faktą patvirtinančio dokumento elektroninė kopija arba padaroma paštu ar asmeniškai gauto dokumento elektroninė kopija ir gautas dokumentas registruojamas elektroniniame žurnale. Elektroninė kopija susiejama su įregistruotu turto arešto aktu (pagrindiniu dokumentu), minimalūs arešto panaikinimo faktą patvirtinančio dokumento duomenys įrašomi į duomenų bazę ir perduodami registro tvarkymo įstaigoms. Registro tvarkymo įstaiga išregistruoja iš registro turto arešto aktą su visais įregistruotais pakeitimais ir papildymais. Turto arešto aktai išregistruojami ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo arešto panaikinimo faktą patvirtinančių dokumentų gavimo. Išregistravus turto arešto aktą, registro tvarkymo įstaigoje spausdinamas pažymėjimas apie turto arešto akto išregistravimą.

37. Išregistravus turto arešto aktą, turto arešto akto duomenys iš registro duomenų bazės iš karto perkeliami į duomenų bazės archyvą, suteikiant būseną „Archyvinis“.

38. Pažymėjimas apie turto arešto akto pakeitimo įregistravimą registre ar išregistravimą per 3 darbo dienas nuo šio akto įregistravimo ar išregistravimo išsiunčiamas turto arešto aktą priėmusiai institucijai arba pareigūnui.

39. Registro duomenis apie areštuoto turto duomenų pasikeitimus (identifikavimo kodo pakeitimą, turto sujungimą, padalijimą ir panašiai) pagal turto registro tvarkymo įstaigos pranešimą registre pakeičia registro tvarkymo įstaigos per 24 valandas nuo pranešimo gavimo. Apie registro duomenų pakeitimą per 3 darbo dienas nuo pakeitimo įregistravimo informuojama turto arešto aktą priėmusi institucija arba pareigūnas.

40. Nustačiusi, kad registravimui pateiktuose dokumentuose buvo nurodyti klaidingi duomenys, registro tvarkymo įstaiga privalo nedelsdama faksu arba elektroniniu paštu informuoti apie tai turto arešto aktą priėmusią instituciją arba pareigūną, kad būtų ištaisyta klaida, ir apie tai pranešti registro duomenų bazės tvarkymo įstaigai.

Duomenų teikėjui pateikus dokumentus, kuriuose ištaisyta klaida, registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga įrašo į duomenų bazę minimalius duomenis, susieja gautą dokumentą su turto arešto aktu ir perduoda registro tvarkymo įstaigai, kad ši ištaisytų turto arešto akto duomenis. Klaida registre ištaisoma per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo registro duomenų bazės tvarkymo įstaigoje.

Registro tvarkymo įstaigos per 3 darbo dienas nuo klaidos ištaisymo apie tai informuoja turto arešto aktą priėmusią instituciją arba pareigūną ir asmenis, kuriems buvo perduoti klaidingi duomenys, išsiųsdamos jiems turto arešto akto (ar jo pakeitimo) įregistravimo pažymėjimą.

41. Jeigu į registro duomenų bazę įrašyti duomenys neatitinka pateiktų registruoti dokumentų duomenų dėl registrą tvarkančios įstaigos kaltės, ji privalo nedelsdama ištaisyti klaidą (pakeisti registro duomenis) ir per 3 darbo dienas informuoti apie tai asmenis, kuriems buvo perduoti klaidingi duomenys.

42. Turto arešto aktą priėmusi institucija arba pareigūnas, pastebėję, kad registre nurodyti klaidingi, neišsamūs ar nereikalingi duomenys, turi teisę reikalauti, kad klaidingi duomenys būtų ištaisyti, neišsamūs – papildyti, o nereikalingi – pašalinti. Gavusi šį reikalavimą ir įsitikinusi jo pagrįstumu, registro tvarkymo įstaiga šių nuostatų 40 punkte nustatyta tvarka privalo jį įvykdyti ir raštu informuoti apie tai turto arešto aktą priėmusią instituciją arba pareigūną. Reikalavimas turi būti išnagrinėtas ir klaida ištaisyta arba pateiktas motyvuotas atsisakymas įvykdyti reikalavimą per 10 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS VALSTYBĖS REGISTRAIS IR INSTITUCIJOMIS

 

43. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami kitų valstybės registrų duomenys:

43.1. Gyventojų registro – fizinių asmenų duomenims, nurodytiems šių nuostatų 17.2, 17.3, 17.5, 17.9 ir 17.11 punktuose, patikrinti;

43.2. Lietuvos Respublikos įmonių rejestro ar kitų juridinius asmenis registruojančių institucijų – juridinių asmenų duomenims, nurodytiems šių nuostatų 17.2, 17.3, 17.5, 17.9 ir 17.11 punktuose, patikrinti;

43.3. Nekilnojamojo turto registro – areštuoto nekilnojamojo turto duomenims, nurodytiems šių nuostatų 17.4 punkte, patikrinti;

43.4. kilnojamojo turto registrų – areštuoto kilnojamojo turto, registruojamo kilnojamojo turto valstybės registrų duomenims, nurodytiems šių nuostatų 17.4 punkte, patikrinti.

44. Tais atvejais, kai areštuojamas valstybės registre įregistruotas turtas, registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga apie teisės į registre įregistruotą turtą apribojimą per 8 darbo valandas nuo turto arešto akto įregistravimo išsiunčia pranešimą atitinkamam turto registrui (Nekilnojamojo turto registrui ar kilnojamojo turto registrams) keitimosi duomenimis sutartyje nustatyta tvarka. Duomenys atitinkamam turto registrui per 8 darbo valandas taip pat išsiunčiami, jeigu įregistruojamas turto arešto akto pakeitimas arba turto arešto aktas išregistruojamas.

45. Tais atvejais, kai areštavus juridinio asmens turtą skiriamas turto administratorius, registro duomenų bazės tvarkytojas apie turto administravimo įsteigimą (administravimo panaikinimą) per 8 darbo valandas nuo turto arešto akto įregistravimo informuoja Lietuvos Respublikos įmonių rejestro tvarkytoją ar juridinį asmenį įregistravusią kitą instituciją keitimosi duomenimis sutartyje nustatyta tvarka.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

46. Registro duomenys jų naudotojams teikiami šiais būdais:

46.1. registro tvarkymo įstaiga išduoda turto arešto akto įregistravimo pažymėjimus;

46.2. registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga teikia duomenis (išrašus, suvestines ir kita) apie Turto arešto aktų registre įregistruotus turto arešto aktus ir šio registro informaciją, integruotą su Hipotekos registro informacija.

47. Turto arešto akto įregistravimo pažymėjimas išduodamas įregistravus turto arešto aktą ir fizinio ar juridinio asmens prašymu. Asmens pageidavimu registro tvarkymo įstaiga pateikia išsamią informaciją apie įregistruotus turto arešto aktus ir dokumentų santrauką apie to paties turto objekto įkeitimo sandorius. Pažymėjimai spausdinami registro tvarkymo įstaigose iš Turto arešto aktų registro duomenų bazės, o tais atvejais, kai pateikiama išsami šio registro informacija ir Hipotekos registro dokumentų santrauka, – iš Turto arešto aktų registro duomenų bazės ir Hipotekos registro centrinės duomenų bazės.

48. Asmuo, pageidaujantis gauti turto arešto akto įregistravimo pažymėjimą ar kitą informaciją, privalo paštu arba asmeniškai pateikti registro tvarkymo įstaigai arba registro duomenų bazės tvarkymo įstaigai rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, pateikiančio prašymą, vardas, pavardė (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas), adresas, duomenų gavimo tikslas, vienas iš šių nuostatų 50 punkte nurodytų duomenų. Gautas prašymas registruojamas gaunamų prašymų žurnale, ant prašymo dedamas spaudas, kuriame nurodomas eilės numeris gaunamų prašymų žurnale ir prašymo gavimo data.

Turto arešto akto įregistravimo pažymėjimas ar išsami Turto arešto aktų registro informacija su Hipotekos registro dokumentų santrauka turi būti pateikta (išsiųsta paštu arba atiduota asmeniui) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti pažymėjimą ar pateikti kitą informaciją gavimo registro tvarkymo įstaigoje dienos.

49. Duomenys interneto tinklu, tiesioginiu kompiuteriniu ryšiu teikiami pagal registro duomenų bazės tvarkymo įstaigos sutartis su registro duomenų naudotojais. Sutartyse būtina nurodyti duomenų gavimo tikslą. Duomenys kitais būdais teikiami asmens rašytiniu prašymu (išskyrus duomenis, teikiamus automatiniu atsakikliu) šių nuostatų 48 punkte nustatyta tvarka.

50. Registro duomenys gali būti teikiami pagal:

50.1. turto arešto akto unikalų numerį;

50.2. turto savininko identifikavimo kodą;

50.3. areštuoto turto identifikavimo kodą.

51. Duomenys gali būti teikiami tik iš Turto arešto aktų registro arba iš Turto arešto aktų registro ir Hipotekos registro kartu.

52. Fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus valstybės institucijas, kurios Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 16 straipsnyje nustatytais atvejais turi teisę gauti registro duomenis nemokamai, registro duomenys perduodami už atlyginimą, kurio dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

53. Fizinis asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, turi teisę susipažinti su duomenimis apie save nemokamai registro tvarkymo įstaigose ir registro duomenų bazės tvarkymo įstaigoje. Asmuo privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir rašytinį motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, pageidaujančio gauti duomenis, vardas, pavardė, adresas, vienas iš duomenų, nurodytų šių nuostatų 50 punkte, duomenų gavimo tikslas, duomenų gavimo būdas (duomenis peržiūrėti kompiuterio ekrane arba pateikti juos raštu). Gautas prašymas registruojamas gaunamų prašymų žurnale, ant prašymo dedamas spaudas, kuriame nurodomas eilės numeris gaunamų prašymų žurnale ir prašymo gavimo data. Kompiuterio ekrane duomenis asmuo gali peržiūrėti nedelsdamas, duomenys raštu turi būti pateikti (išsiųsti paštu arba atiduoti asmeniui į rankas) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo registro tvarkymo įstaigose ar registro duomenų bazės tvarkymo įstaigoje dienos.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

54. Registro duomenys perduodami į užsienio valstybes pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis.

55. Registro duomenys gali būti teikiami tarptautiniams kompiuterių tinklams tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ APSAUGA

 

56. Už registro duomenų apsaugą atsako registro tvarkymo įstaigos ir registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga.

57. Tvarkant registrą, turi būti taikomos apsaugos nuo neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo priemonės, kurias nustato vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis asmens duomenų apsaugos srityje, Bendraisiais duomenų apsaugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 „Dėl duomenų apsaugos valstybės ir vietos savivaldos informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075), Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teisės aktais ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

58. Turi būti taikomos šios tvarkomo registro apsaugos nuo neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo priemonės:

58.1. programinės;

58.2. techninės;

58.3. patalpų apsaugos;

58.4. administracinės.

59. Registro duomenų apsaugos priemonės reglamentuojamos registro techniniame projekte.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

60. Registro steigimas ir tvarkymas finansuojamas Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

X. REGISTRO LIKVIDAVIMAS (REORGANIZAVIMAS)

 

61. Registras likviduojamas (reorganizuojamas) Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo nustatyta tvarka.

______________