LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2007 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. 2-122 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ ATESTACIJOS IR KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. spalio 21 d. Nr. 2-361

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo (Žin., 2011, Nr. 68-3221) 3 straipsnio ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 2, 8, 10, 11, 13, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 68-3222) 7 straipsnio 2 dalies nuostatomis:

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 2-122 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 50-1992; 2009, Nr. 123-5314; 2010, Nr. 28-1338):

1.1. Išdėstau 51 punktą taip:

51. Neeilinė pareigūno atestacija taip pat vykdoma prieš:

51.1. baigiantis pareigūnui nustatytam bandomajam tarnybos STT laikotarpiui;

51.2. baigiantis paskyrimo į pareigas penkerių metų laikotarpiui arba prieš baigiantis penkerių metų laikotarpiui (nurodytam STT įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo (Žin., 2011, Nr. 68-3221) 3 straipsnio 3 dalyje), kurį pareigūnas eina STT struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovo ar pavaduotojo pareigas, išskyrus atvejus, kai STT struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovo ar pavaduotojo veiklos vertinimas atliekamas kasmetinės atestacijos metu.“

1.2. Papildau šiuo 52 punktu:

52. Neeilinės atestacijos nurodytos šių nuostatų 51.1 atveju pareigūno tiesioginis vadovas turi užpildyti pareigūno Atestacijos lapą likus 30 kalendorinių dienų iki baigsis 51.1 punkte nurodytas terminas. Neeilinės atestacijos nurodytos šių nuostatų 51.2 atveju pareigūno tiesioginis vadovas turi užpildyti pareigūno Atestacijos lapą likus 2 mėnesiams iki baigsis 51.2 punkte nurodytas terminas.

Atestuojamąjį pareigūną tiesioginis vadovas supažindina su neeilinės atestacijos vertinimu pasirašytinai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo neeilinės atestacijos vertinimo datos ir pateikia Atestacijos lapą Atestacijos komisijos sekretoriui. Atestuojamasis pareigūnas Atestacijos lape pažymi, ar sutinka su neeilinės atestacijos vertinimu, ir, jeigu su pateiktu neeilinės atestacijos vertinimu nesutinka, pateikia nesutikimo paaiškinimą. Nurodytoje vietoje atestuojamasis pareigūnas įrašo savo vardą, pavardę, susipažinimo su vertinimu datą ir pasirašo.“

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 22 punktą.

1.4. Papildau šiuo 26.4 punktu:

26.4. pasibaigus paskyrimo į pareigas penkerių metų laikotarpiui arba pasibaigus penkerių metų laikotarpiui (nurodytam STT įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje), kurį pareigūnas eina STT struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovo ar pavaduotojo pareigas, pakartotinai skirti į tas pačias pareigas.“

1.5. Išdėstau 29 punktą taip:

29. Atestacijos metu:

29.1. Jeigu tiesioginis vadovas įvertina atestuojamojo pareigūno tarnybinę veiklą gerai (išskyrus atvejį, kai vertinamas struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovas ar pavaduotojas), laikoma, kad pareigūnas gerai dirba savo darbą ir tinka einamoms pareigoms. Šiuo atveju tiesioginis vadovas Atestacijos lape siūlymo nerašo.

29.2. Jeigu tiesioginis vadovas įvertina struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovo ar pavaduotojo tarnybinę veiklą gerai (išskyrus šių nuostatų 29.3 punkte nustatytą atvejį), jis siūlo Atestacijos komisijai vertinti gerai ir siūlyti, kad atestuojamasis pareigūnas tinka einamoms pareigoms ir palikti turimą kvalifikacinę kategoriją.

29.3. Jeigu tiesioginis vadovas įvertina struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovo ar pavaduotojo, pasibaigus ar baigiantis paskyrimo į pareigas laikotarpiui arba pasibaigus ar baigiantis penkerių metų laikotarpiui (nurodytam STT įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje), kurį pareigūnas eina STT struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovo ar pavaduotojo pareigas, tarnybinę veiklą gerai, jis siūlo Atestacijos komisijai vertinti gerai ir siūlyti STT direktoriui perkelti pareigūną į kitas pareigas.“

1.6. Išdėstau 32 punktą taip:

32. Atestacijos komisijos pirmininkas vertina pareigūną tais atvejais, kai pareigūno tarnybinę veiklą tiesioginis vadovas įvertina gerai (išskyrus atvejus, kai vertinama struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovo ar pavaduotojo tarnybinė veikla) ir atestuojamasis su šiuo vertinimu sutinka. Atestacijos komisijos pirmininkas per 10 darbo dienų nuo pareigūno susipažinimo su tiesioginio vadovo vertinimu dienos Atestacijos lapo III dalyje pažymi, ar sutinka su tiesioginio vadovo vertinimu.“

1.7. Papildau šiuo 35.5 punktu:

35.5. kai vertinama struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovo ar pavaduotojo tarnybinė veikla.“

1.8. Papildau šiuo 46.4 punktu:

46.4. pasibaigus paskyrimo į pareigas penkerių metų laikotarpiui arba pasibaigus penkerių metų laikotarpiui (nurodytam STT įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje), kurį pareigūnas eina STT struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovo ar pavaduotojo pareigas, pakartotinai skirti į tas pačias pareigas.“

1.9. Išdėstau 48.1 punktą taip:

48.1. kai Atestacijos komisija įvertina pareigūno tarnybinę veiklą gerai, išskyrus šių nuostatų 481 punkte nustatytą atvejį.“

1.10. Papildau šiuo 481 punktu:

481. Atestacijos komisija, įvertinusi struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovo ar pavaduotojo, kuriam baigiasi paskyrimo į pareigas laikotarpis ar šiam laikotarpiui pasibaigus arba baigiantis ar pasibaigus penkerių metų laikotarpiui (nurodytam STT įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje), kurį pareigūnas eina STT struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovo ar pavaduotojo pareigas, tarnybinę veiklą gerai, siūlo STT direktoriui perkelti jį į kitas laisvas lygiareikšmes, o jeigu jų nėra, – į žemesnes pareigas STT.“

1.11. Išdėstau 56 punktą taip:

56. Atestacijos komisijos sekretorius komisijos atestuoto pareigūno Atestacijos lapą perduoda STT direktoriui, kuris priima sprendimą dėl Atestacijos komisijos siūlymo. STT direktorius, priimdamas sprendimą dėl struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovo ar pavaduotojo tarnybinės veiklos vertinimo pasibaigus ar baigiantis jo paskyrimo į pareigas laikotarpiui arba pasibaigus ar baigiantis penkerių metų laikotarpiui (nurodytam STT įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje), kurį pareigūnas eina STT struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovo ar pavaduotojo pareigas, atsižvelgia ir į kitus šio pareigūno tarnybinės veiklos vertinimus jam einant struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vadovo ar pavaduotojo pareigas. STT direktorius Atestacijos lapo V dalyje per 5 darbo dienas nuo Atestacijos komisijos posėdžio dienos nurodo, ar pritaria Atestacijos komisijos siūlymui, ir, jeigu nusprendžia Atestacijos komisijos siūlymui nepritarti, nurodo tai patvirtinančius motyvus ir savo sprendimą.“

1.12. Išdėstau 58 punktą taip:

58. STT direktoriaus įsakymas (išskyrus STT direktoriaus įsakymus dėl STT struktūrinių padalinių, nesančių kituose struktūriniuose padaliniuose, vadovų ar pavaduotojų skyrimo į tas pačias ar kitas pareigas ar atleidimo iš tarnybos) dėl Atestacijos komisijos siūlymų turi būti priimtas per 5 darbo dienas nuo šių nuostatų 56 punkte nurodyto STT direktoriaus sprendimo.“

2. Nustatau, kad:

2.1. Šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 1.3 punktą, 1.5 punkte išdėstytą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo nuostatų 29.1 punktą, 1.6, 1.7, 2 ir 3 punktus, įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

2.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) struktūrinių padalinių, nesančių kituose struktūriniuose padaliniuose, vadovų ar pavaduotojų tarnybinę veiklą už 2011 m. įvertinę jų tiesioginiai vadovai, siūlymų STT Atestacijos komisijai neteikia, o STT Atestacijos komisija šiuos pareigūnus turi įvertinti ir siūlymus dėl jų vertinimo STT direktoriui turi pateikti 2012 m. sausio 2 d.

2.3. STT pareigūnų kasmetinė atestacija už 2011 m. pradedama, tęsiama ir baigiama vadovaujantis konkretaus veiksmo atlikimo ar sprendimo priėmimo dieną galiojančiais STT pareigūnų atestacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo nuostatais.

3. Pavedu STT Administravimo valdybos Bendrajam skyriui pateikti paskelbti šį įsakymą leidinyje „Valstybės žinios“, o STT Viešųjų ryšių skyriui – STT interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                       Aidenas Karpus