LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. D1-665 „DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS METODINIŲ NURODYMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 22 d. Nr. D1-639

Vilnius

 

P a k e i č i u Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinius nurodymus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-129), ir išdėstau 12 punktą taip:

12. Tais atvejais, kai atsakinga institucija kartu su poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviais persvarsto Atrankos išvadą pagal planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo), poveikio aplinkai vertinimo subjektų motyvuotus prašymus ar suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, ji parengia galutinę Atrankos išvadą.“

 

 

Aplinkos ministras                                                          Gediminas Kazlauskas