LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS ĮRENGINIŲ PRISKYRIMO NAUDOTI TVARKOS

 

1994 m. kovo 31 d. Nr. 224

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Valstybei priklausančių melioracijos įrenginių priskyrimo naudoti tvarką;

1.2. valstybei priklausančių melioracijos įrenginių, kurie nepriskiriami naudoti žemės savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams (melioracijos įrenginių naudotojams), sąrašą.

2. Nustatyti, kad asmenims, įsigijusiems žemę privatinėn nuosavybėn arba sudariusiems valstybinės žemės nuomos sutartį iki 1996 m. spalio 1 d., valstybei priklausantys melioracijos įrenginiai turi būti priskirti naudoti iki 1997 m. sausio 1 dienos.

Asmenims, įsigijusiems žemę privatinėn nuosavybėn arba išsinuomojusiems ją iš valstybės po 1996 m. spalio 1 d., valstybei priklausantys melioracijos įrenginiai turi būti priskirti naudoti per tris mėnesius nuo žemės įsigijimo privatinėn nuosavybėn arba valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                       RIMANTAS KARAZIJA

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1994 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 224

 

Valstybei priklausančių melioracijos įrenginių priskyrimo naudoti tvarka

 

1. Valstybei priklausantys melioracijos įrenginiai (išskyrus nurodytuosius valstybei priklausančių melioracijos įrenginių, kurie nepriskiriami naudoti žemės savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams (melioracijos įrenginių naudotojams), sąraše), esantys privačioje arba valstybės išnuomotoje žemėje, priskiriami naudoti:

1.1. privačios žemės savininkams, kurių žemė vietovėje pažymėta riboženkliais;

1.2. fiziniams ir juridiniams asmenims, su kuriais daugiau kaip 3 metams sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis.

2. Valstybei priklausantys melioracijos įrenginiai priskiriami naudoti pagal panaudos sutartį, kurią sudaro rajono valdyba ir privačios žemės savininkas arba valstybinės žemės nuomininkas (pavyzdys pridedamas). Sudarant panaudos sutartį, rajono valdybai gali atstovauti valstybinė melioracijos tarnyba. Prie sutarties turi būti pridedamas žemės sklypo, kuriame yra melioracijos įrenginiai, planas.

3. Su privačios žemės savininkais sudaroma neterminuota valstybei priklausančių melioracijos įrenginių panaudos sutartis. Ji pasibaigia, nutrūkus nuosavybės teisei į visą ar dalį žemės sklypo.

Su valstybinės žemės nuomininkais ši sutartis sudaroma valstybinės žemės nuomos sutarties galiojimo laikui. Ji pasibaigia nutrūkus valstybinės žemės nuomos sutarčiai.

4. Privačios žemės savininkas, išnuomojęs žemę daugiau kaip 3 metams, turi teisę pagal valstybei priklausančių melioracijos įrenginių panaudos sutartį jam priskirtus naudoti melioracijos įrenginius perduoti naudoti žemės nuomininkui, gavęs rajono valdybos sutikimą. Šiuo atveju žemės savininkas atsako už tai, kad sutartis būtų tinkamai vykdoma.

5. Valstybei priklausantys melioracijos įrenginiai priskiriami naudoti vadovaujantis melioracijos įrenginių kadastro duomenimis.

6. Žemės savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams priskiriami naudoti tik techniškai tvarkingi valstybei priklausantys melioracijos įrenginiai.

7. Išlaidos, susijusios su valstybei priklausančių melioracijos įrenginių priskyrimu naudoti, apmokamos iš lėšų, skirtų rajonų savivaldybėms melioracijos darbams atlikti.

8. Ginčai dėl valstybei priklausančių melioracijos įrenginių panaudos sutarties sudarymo sprendžiami teisme.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 1994 m. kovo 31 d. nutarimu

Nr. 224

 

Valstybei priklausantys melioracijos įrenginiai, kurie nepriskiriami naudoti žemės savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams (melioracijos įrenginių naudotojams)

 

1. Sureguliuoti upeliai ir grioviai, kurių dugno projektinis plotis – 1 metras ir daugiau, taip pat juose esantys hidrotechnikos įrenginiai.

2. Grioviai ir kiti melioracijos įrenginiai kaimo gyvenvietėse arba valstybiniuose miškuose.

3. Didesni hidrotechnikos įrenginiai (greitvietės, šliuzai, reguliatoriai, slenksčiai ir kiti).

4. Tvenkinių, kurie ribojasi su dviejų ar daugiau naudotojų žeme, hidrotechnikos įrenginiai.

5. Polderinių sausinimo sistemų ir sausinimo sistemų, mechaniškai keliančių vandenį, įrenginiai.

6. Pirmosios ir antrosios kategorijų vidaus keliai.

7. Melioracijos įrenginiai, kuriais naudojasi asmeninio ūkio žemės naudotojai ir asmenys, išsinuomoję žemės ūkio paskirties valstybinę žemę ne ilgiau kaip 3 metams.

8. Sureguliuoti upeliai, kurių du trečdalius ilgio sudaro melioracijos įrenginių naudotojams nepriskirtini ruožai.

______________

 

Pavyzdys

 

Valstybei priklausančių melioracijos įrenginių panaudos sutartis

 

................................................................................................................................................................

(vietovės, kurioje sudaroma sutartis, pavadinimas)

................................................................................................................................................................

(sutarties sudarymo data žodžiais)

Mes, ..........................................................  rajono valdyba, atstovaujama ............................................

......................................................................................................................................................  pagal

(pareigūno, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė)

....................................., toliau vadinama panaudos davėju, ir ..............................................................

(įgaliojimo data ir numeris)

..................................................................................................................................................... , toliau

(žemės savininko ar valstybinės žemės nuomininko vardas, pavardė,

................................................................................................................................................................

asmens kodas, adresas, įmonės pavadinimas, kodas)

vadinamas(-a) panaudos gavėju, sudarėme šią sutartį:

 

1. Panaudos davėjas perduoda panaudos gavėjui neatlygintinai naudotis šiuos valstybei priklausančius melioracijos įrenginius:

 

Pavadinimas

Plotas, ha, ilgis, m, kiekis, vnt.

Piketo numeris ir pastabos

Sausinamas plotas

 

 

iš jo drenažu

 

 

Grioviai

 

 

iš jų:

 

 

dešinysis šlaitas

 

 

kairysis šlaitas

 

 

dugnas

 

 

Drenažas:

 

 

rinktuvai

 

 

sausintuvai

 

 

žiotys

 

 

nuleistuvai

 

 

šuliniai

 

 

Hidrotechnikos įrenginiai:

 

 

pralaidos

 

 

greitvietės

 

 

lieptai

 

 

 

2. Panaudos gavėjas įsipareigoja:

2.1. tausoti jam šia sutartimi perduotus naudoti valstybei priklausančius melioracijos įrenginius;

2.2. leisti Žemės ūkio ministerijos ir valstybinės melioracijos tarnybos įgaliotiems asmenims tikrinti ir remontuoti jo žemėje esančius melioracijos įrenginius, atlikti kitus jų priežiūros darbus;

2.3. derinti su valstybine melioracijos tarnyba melioruotoje žemėje atliekamus žemės kasimo darbus.

3. Šios sutarties 1 punkte nurodytų melioracijos įrenginių smulkius priežiūros darbus atlieka panaudos gavėjas, kitus darbus – panaudos davėjas. Smulkūs melioracijos įrenginių priežiūros darbai nurodyti šios sutarties priede.

4. Jeigu panaudos gavėjas neatlieka jam priskirtų naudoti valstybei priklausančių melioracijos įrenginių smulkių priežiūros darbų, panaudos davėjas turi teisę juos atlikti valstybės lėšomis, o padengti išlaidas išreikalauti iš panaudos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka.

5. Jeigu priskirtų naudoti melioracijos įrenginių būklė pablogėja dėl panaudos gavėjo kaltės, jis turi atlyginti panaudos davėjui nuostolius.

6. Panaudos davėjas šia sutartimi neįsipareigoja padengti panaudos gavėjui išlaidų, padarytų gerinant priskirtus naudoti melioracijos įrenginius.

7. Panaudos gavėjas turi teisę perduoti naudoti šia sutartimi jam priskirtus naudoti melioracijos įrenginius tretiesiems asmenims, gavęs panaudos davėjo sutikimą, tačiau jis lieka atsakingas už sutarties vykdymą.

8. Sutartis sudaroma ................................

                                                     (nurodyti laiką)

9. Pasibaigus šios sutarties galiojimo laikui, panaudos gavėjas privalo perduoti panaudos davėjui melioracijos įrenginius tokius, kokius gavo (įskaitant normalų susidėvėjimą).

10. Ši sutartis gali būti pakeista ir papildyta tik abiem šalims pasirašius papildomą sutartį.

11. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurie duodami sutarties šalims.

Melioracijos įrenginių žemės sklypo planas pridedamas.

 

Panaudos          (Parašas)          (Vardo raidė,      Panaudos          (Parašas)       (Vardo, raidė,

davėjas                                        pavardė)            gavėjas                                     pavardė)

 

A. V.

______________