LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAMONINIO DIZAINO REGISTRACIJOS

 

1995 m. rugsėjo 1 d. Nr. 27

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino įstatymu Nr. I-1006, priimtu 1995 m. liepos 4 d.,

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti Pramoninio dizaino registracijos taisykles DP/01/95 (pridedamos).

2. Pripažinti netekusiomis galios Išradimų, pramoninių pavyzdžių ir prekių ženklų paraiškų registracijos taisykles, taikomas pramoninių pavyzdžių paraiškų padavimui.

3. Leisti naudoti iki 1995 m. rugsėjo 31 d. pareiškimo pramoninio pavyzdžio patentui gauti formą PP – 1/93.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                         RIMVYDAS NAUJOKAS


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro

1995 09 01 įsakymu Nr. 27

 

PRAMONINIO DIZAINO REGISTRACIJOS TAISYKLĖS DR/01/95

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pramoninis dizainas registruojamas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure, remiantis Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino įstatymu Nr. I-1006, priimtu 1995 m. liepos 4 d. (Žin., 1995, Nr. 61-1531).

Šios Taisyklės nustato pramoninio dizaino paraiškos padavimo, ekspertizės, protesto padavimo, pramoninio dizaino registracijos, skelbimo ir liudijimo išdavimo, galiojimo termino pratęsimo, perdavimo, licencijos jį vartoti tvarką.

Už pramoninio dizaino paraiškos padavimą, liudijimo išdavimą ir kitus Valstybinio patentų biuro atliekamus veiksmus mokamas mokestis Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

1 Taisyklė

Santrumpos

 

1.1. Santrumpų reikšmė:

a) „Įstatymas“ reiškia „Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino įstatymas“;

b) „VPB“ reiškia „Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras“;

c) „VPB Apeliacinis skyrius“ reiškia „Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius“;

d) „Konvencija“ reiškia „Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo“;

e) „Konvencinė paraiška“ reiškia pramoninio dizaino paraišką, paduotą pagal Konvencijos reikalavimus;

f) „TPDK“ reiškia „Tarptautinė pramoninio dizaino klasifikacija“;

g) „INID“ reiškia „Tarptautiniai kodai duomenims identifikuoti“.

 

2 Taisyklė

Žodžių ir posakių reikšmė

 

2.1. Pareiškėjas. Žodis „pareiškėjas“ suprantamas kaip fizinis(iai) ir (arba) juridinis(iai) asmuo(enys), padavęs(ę) pramoninio dizaino paraišką.

2.2. Atstovas. Žodis „atstovas“ suprantamas kaip Lietuvos Respublikos fizinis arba juridinis asmuo, atstovaujantis pareiškėjui registruojant pramoninį dizainą.

2.3. Patentinis patikėtinis. „Patentinis patikėtinis“ suprantamas kaip Lietuvos Respublikos fizinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registre, kurį tvarko VPB.

2.4. Parašas. Žodis „parašas“ suprantamas ne tik kaip fizinio asmens parašas, bet ir kaip juridinio asmens vadovo parašas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu.

 

II. PRAMONINIO DIZAINO SĄVOKA

 

3 Taisyklė

Pramoninio dizaino sąvoka

 

Pagal Įstatymo 2 straipsnį pramoninis dizainas yra viso gaminio ar jo dalies, sukonstruoto iš specifinių linijų, kontūrų, spalvų, formų ir (arba) medžiagų, estetinis vaizdas.

Gaminys – tai pramoniniu ar rankiniu būdu pagamintas daiktas arba jo atskiros dalys, taip pat daiktų rinkiniai ar kompozicijos, įpakavimas, grafiniai simboliai bei spaustuvės šriftai.

Pramoninis dizainas turi būti naujas ir turėti individualias savybes, neprieštarauti viešosios moralės principams.

 

4 Taisyklė

Naujumas

 

Pagal Įstatymo 3 straipsnį pramoninis dizainas yra naujas, jeigu iki paraiškos padavimo arba prioriteto datos savo išvaizda nebuvo tapatus kitam visuomenei prieinamam ar žinomam Lietuvoje gaminiui. Jis pripažįstamas nauju, jei nuo analogo skiriasi vienu ar keliais esminiais požymiais.

Pramoninis dizainas buvo visuomenei prieinamas ar žinomas, jeigu jis buvo skelbtas VPB oficialiame biuletenyje, eksponuotas parodoje, pateiktas rinkai ar parodytas visuomenei kitu būdu.

Pramoninio dizaino naujumui netrukdo informacijos apie jį paskleidimas, jeigu ši informacija buvo paskleista per 6 mėnesius iki paraiškos padavimo ar prioriteto datos ir jei informaciją paskleidė:

a) pats autorius arba jo teisių perėmėjas, turėjęs teisę gauti pramoninio dizaino liudijimą;

b) kitas asmuo, norėdamas pakenkti autoriui arba jo teisių perėmėjui.

 

5 Taisyklė

Individualios savybės

 

Pagal Įstatymo 4 straipsnį pramoninis dizainas turi individualias savybes, jeigu informuotas vartotojas atskiria vieną pramoninį dizainą pagal bendrą jo išvaizdą nuo kito pramoninio dizaino:

a) pateikto Lietuvos Respublikos rinkai;

b) įregistruoto VPB ir paskelbto Įstatymo nustatyta tvarka, kurio galiojimo laikas dar nepasibaigęs.

Vertinant dizaino individualias savybes, pagrindinis dėmesys skiriamas pramoninio dizaino pavyzdžių esminiams požymiams lyginant su jų skirtumais.

 

6 Taisyklė

Teisė į pramoninio dizaino apsaugą

 

Pagal Įstatymo 8 straipsnį išimtinė teisė į pramoninį dizainą priklauso pramoninio dizaino savininkui arba jo teisių perėmėjui. Bendrasavininkiai, jei nesusitarta kitaip, turi lygias teises į pramoninį dizainą.

 

7 Taisyklė

Nuosavybės teisė į pramoninį dizainą, sukurtą atliekant tarnybines pareigas arba vykdant konkrečią tarnybinę užduotį

 

Pagal Įstatymo 9 straipsnį nuosavybės teisė į pramoninį dizainą, kurį sukūrė darbuotojas, atlikdamas tarnybinę užduotį, priklauso darbdaviui, jeigu tai nustatyta darbdavio ir darbuotojo sudarytoje sutartyje. Prie paraiškos pridedamas dokumentas, patvirtinantis autoriaus teisių perdavimą.

 

8 Taisyklė

Autoriaus pavardės nurodymas

 

Pagal Įstatymo 10 straipsnį pramoninio dizaino paraiškoje turi būti nurodyta autoriaus ar autorių pavardės.

VPB, skelbdamas duomenis apie pramoninio dizaino įregistravimą, privalo nurodyti autoriaus ar autorių pavardes.

Jeigu autorius pateikia raštišką prašymą neskelbti jo pavardės, VPB jos neskelbia. Toks prašymas turi būti pateiktas per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos.

 

III. PRAMONINIO DIZAINO REGISTRACIJA

 

9 Taisyklė

Prioriteto teisė

 

9.1. Prašymas suteikti prioritetą. Pagal Įstatymo 14 straipsnį pareiškėjas arba jo teisių perėmėjas, paduodamas pramoninio dizaino paraišką, gali pateikti prašymą suteikti prioritetą pagal Konvenciją vienos ar kelių anksčiau paduotų kitose valstybėse paraiškų pagrindu, nurodydamas tos paraiškos ar paraiškų padavimo datą ir valstybę, jeigu pareiškėjas ar jo teisių perėmėjas paduoda paraišką VPB per 6 mėnesius nuo pirmosios paraiškos ar paraiškų padavimo datos.

Toks prašymas laikomas pateiktu, jeigu prašyme išduoti pramoninio dizaino liudijimą 31, 32, 33 INID kodais pažymėtame langelyje nurodytas konvencinio prioriteto paraiškos ar paraiškų numeris, data ir valstybė. Tokia paraiška laikoma konvencine paraiška.

9.2. Anksčiau paduotos paraiškos kopijos pateikimas. Pareiškėjas, padavęs konvencinę paraišką, per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos turi pateikti VPB anksčiau paduotos ar paduotų paraiškų kopijas, patvirtintas tos valstybės, kurioje ji buvo paduota, patentų tarnybos.

Nepateikus per nustatytą laiką anksčiau paduotos paraiškos kopijos ar kopijų, laikoma, kad prašymas suteikti prioritetą nebuvo paduotas.

 

10 Taisyklė

Parodos prioritetas

 

Pagal Įstatymo 14 straipsnį paraiškoje gali būti prašymas suteikti parodos prioritetą, kai pramoninis dizainas buvo eksponuotas oficialioje ar oficialiai pripažintoje tarptautinėje parodoje, jeigu paraiška paduota VPB per 6 mėnesius nuo parodos atidarymo dienos.

Toks prašymas laikomas pateiktu, jeigu prašyme išduoti pramoninio dizaino liudijimą 23 INID kodu pažymėtame langelyje nurodyta eksponavimo parodoje data ir valstybė.

Pareiškėjas, norintis pasinaudoti parodos prioritetu, privalo VPB pateikti parodos, kurioje pirmą kartą buvo eksponuojamas pramoninis dizainas, administracijos pažymą. Tokia pažyma turi būti pateikta per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos.

Nepateikus per nustatytą laiką parodos administracijos pažymos, laikoma, kad prašymas suteikti parodos prioritetą nebuvo paduotas.

 

11 Taisyklė

Pramoninio dizaino paraiškos padavimas

 

Pagal Įstatymo 11 straipsnį asmuo, norintis įregistruoti pramoninį dizainą, turi paduoti pramoninio dizaino paraišką VPB. Paraišką gali paduoti keletas fizinių ar juridinių asmenų arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu.

Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti jo atstovas. Juridiniai ir fiziniai asmenys iš užsienio valstybių pramoninio dizaino paraiškas VPB paduoda per Lietuvos Respublikos patentinius patikėtinius. Patentinis patikėtinis gali atstovauti ir Lietuvos Respublikos pareiškėjams.

Jei yra keli pareiškėjai ir nors vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, pramoninio dizaino paraišką galima paduoti ne per patentinį patikėtinį.

Paduodant paraišką turi būti sumokėtas mokestis už paraiškos padavimą.

Pramoninio dizaino paraiška gali būti paduota vienam arba keliems pramoninio dizaino pavyzdžiams, priklausantiems tai pačiai TPDK klasei. Už kiekvieną papildomą pramoninio dizaino pavyzdį, paduodant paraišką, mokamas papildomas mokestis, tačiau pramoninio dizaino pavyzdžių skaičius vienoje paraiškoje neturi viršyti 10.

Pramoninio dizaino paraiška paduodama lietuvių kalba.

Pramoninio dizaino paraiška paduodama tiesiogiai VPB arba paštu. Su VPB susirašinėjama dėl kiekvienos paraiškos atskirai.

 

12 Taisyklė

Pramoninio dizaino paraiškos dokumentai

 

Pagal Įstatymo 12 straipsnį pramoninio dizaino paraišką sudaro:

a) prašymas išduoti pramoninio dizaino liudijimą;

b) pramoninio dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai;

c) pramoninio dizaino aprašymas;

d) dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis;

e) pareiškimas dėl autorystės ir dokumentas, patvirtinantis autoriaus teisių perdavimą.

Jei paraišką paduoda pareiškėjo paskirtas atstovas ar patentinis patikėtinis, prie paraiškos pridedamas įgaliojimas atstovui (patentiniam patikėtiniui).

Prašymas išduoti liudijimą pateikiamas 3 egzemplioriais, iš jų vienas grąžinamas pareiškėjui su VPB žyma, kurioje nurodyta paraiškos padavimo data ir jos numeris. Šis prašymo išduoti pramoninio dizaino liudijimą egzempliorius yra paraiškos priėmimo pažyma.

Bendro vaizdo fotografijų arba grafinių vaizdų pateikiama 6 egzemplioriai, visų kitų po 2.

Pramoninio dizaino aprašymas pateikiamas 2 egzemplioriais. Kiti dokumentai pateikiami 1 egzemplioriumi.

 

13 Taisyklė

Paraiškos padavimo datos suteikimas

 

13.1. Būtini dokumentai. Pagal Įstatymo 13 straipsnį pramoninio dizaino paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kai VPB gavo šiuos dokumentus:

a) prašymą išduoti pramoninio dizaino liudijimą;

b) pramoninio dizaino fotografijas arba grafinius vaizdus;

c) dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis.

13.2. Reikalavimai dokumentams. Pramoninio dizaino paraiškos padavimo datos suteikimui atliekama paraiškos dokumentų formali ekspertizė pagal 22 Taisyklę.

13.3. Neatitinkantys reikalavimų arba nepateikti būtini dokumentai. Jeigu pareiškėjas nors vieno iš 13.1 Taisyklėje išvardytų dokumentų nepateikė, pramoninio dizaino paraiškai padavimo data nesuteikiama.

Jei pateikti pramoninio dizaino paraiškos dokumentai neatitinka formalios ekspertizės reikalavimų, padavimo data nesuteikiama ir pramoninio dizaino paraiška grąžinama pareiškėjui arba atstovui (patentiniam patikėtiniui) pagal 23 Taisyklę.

 

14 Taisyklė

Prašymas išduoti pramoninio dizaino liudijimą

 

14.1. Blankas. Prašymas išduoti pramoninio dizaino liudijimą pateikiamas poligrafiniame blanke (DP-1/95 forma), kurie išduodami VPB nemokamai.

14.2. Žymėjimai. Poligrafinio blanko langeliai pažymėti INID kodais.

14.3. Būtini duomenys. Prašyme išduoti pramoninio dizaino liudijimą būtina nurodyti:

a) 71 – pareiškėjo pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, valstybės kodą;

b) 54 – pramoninio dizaino pavadinimą;

c) 72 – autoriaus vardą, pavardę, adresą, valstybės kodą;

d) 74 – patentinio patikėtinio (jei toks yra) vardą, pavardę, liudijimo numerį;

e) – atstovo (jei toks yra) pavadinimą arba vardą, pavardę, adresą;

f) – pridedamus dokumentus ir jų vieno egzemplioriaus lapų skaičių.

Paduodant pramoninio dizaino paraišką, kurioje prašoma suteikti konvencinį prioritetą, būtina nurodyti 31, 32, 33 kodus -konvencinio prioriteto paraiškos numerį, jos padavimo datą ir valstybės kodą.

Paduodant pramoninio dizaino paraišką, kurioje prašoma suteikti parodos prioritetą, būtina 23 kodu pažymėtame langelyje nurodyti eksponavimo parodoje datą ir valstybės kodą.

Prašymą išduoti pramoninio dizaino liudijimą turi pasirašyti pareiškėjas arba jo atstovas (patentinis patikėtinis) pagal 2.4 Taisyklės reikalavimus. Prie parašo turi būti įskaitomai parašyta pasirašiusiojo asmens vardas ir pavardė.

14.4. Rekomenduojami nurodyti duomenys. Prašyme išduoti pramoninio dizaino liudijimą 71 kodu pažymėtame langelyje rekomenduojama nurodyti Lietuvos Respublikos pareiškėjų telefono, fakso numerį, tarpmiestinės automatikos kodus (kai nėra nurodytas atstovas arba patentinis patikėtinis).

Atstovams rekomenduojama nurodyti telefono numerį, tarpmiestinės automatikos kodus, fakso numerį.

74 kodu pažymėtame langelyje rekomenduojama nurodyti patentinio patikėtinio adresą ir telefono numerį.

51 kodu pažymėtame langelyje rekomenduojama nurodyti TPDK galiojančios redakcijos indeksą (indeksus).

Prašyme pareiškėjas ar jo atstovas (patentinis patikėtinis) gali nurodyti savo žymą, kuri rašoma prašymo išduoti pramoninio dizaino liudijimą blanko langelyje „Pareiškėjo žyma“. Ši žyma negali būti daugiau kaip 12 ženklų (skaitmenų, raidžių).

14.5. Vardai ir adresai. Fizinio asmens vardas rašomas prieš pavardę. Rekomenduojama pavardę rašyti didžiosiomis raidėmis.

Juridinių asmenų nurodomi nesutrumpinti oficialūs pavadinimai.

Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų adresuose turi būti nurodytas pašto indeksas.

14.6. Pareiškėjas. Jei yra keli pareiškėjai, nurodomas kiekvieno iš jų pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, valstybės kodas.

Jei netelpa duomenys į 71 kodu pažymėtą langelį, jame nurodoma „tęsinį žr. priede“, o netilpę duomenys pateikiami papildomame lape. Šio lapo 71 kodu pažymėtame langelyje gali būti pateikti visi duomenys, įrašant „Žr. priedą“. Tokiais atvejais prie pateikiamų duomenų nurodomas langelio kodas 71 ir jame pateikiamų duomenų pavadinimas.

Jei yra keli pareiškėjai ir jeigu prašyme išduoti pramoninio dizaino liudijimą nenurodytas jų atstovas, laikoma, kad pareiškėjams atstovauja pirmasis pareiškėjas.

Jei yra keli pareiškėjai, bet nėra atitinkamo susitarimo ir jį patvirtinančio dokumento, pirmasis nurodomas tas pareiškėjas, kuriam turi būti išduotas pramoninio dizaino liudijimas.

14.7. Autorius. Jei yra keli autoriai, pateikiama kiekvieno autoriaus vardas ir pavardė, adresas ir valstybės kodas.

Jei duomenys netelpa į 72 kodu pažymėtą langelį, laikomasi 14.6 Taisyklės reikalavimų.

14.8. Priedas. Priedas turi būti pasirašytas prašymą išduoti pramoninio dizaino liudijimą pasirašiusiojo asmens, nurodant vardą ir pavardę.

Tais atvejais, kai ir pareiškėjo, ir autoriaus duomenys prašyme išduoti pramoninio dizaino liudijimą netelpa ir jie nurodomi prieduose, priedai žymimi arabiškais skaitmenimis, juos nurodant prašyme išduoti pramoninio dizaino liudijimą.

Priedas pridedamas prie kiekvieno prašymo egzemplioriaus.

 

15 Taisyklė

Pramoninio dizaino fotografijos arba grafiniai vaizdai

 

Pramoninio dizaino pavyzdžio, jo maketo ar piešinio fotografijos arba grafiniai vaizdai yra pagrindinis dokumentas, kuriame yra informacija apie registruojamą pramoninį dizainą, nustatanti teisinės apsaugos apimtį.

Visi pramoninio dizaino pavyzdžiai ir jų detalės, esantys apšviestose ir neapšviestose pavyzdžio vietose, turi būti gerai matomos.

Pramoninio dizaino pavyzdys turi būti neutraliame, šviesiame, lygiai apšviestame fone, nufotografuotas 3/4 rakursu iš priekio (jei reikia, ir iš kitų pusių). Pramoninio dizaino pavyzdžio fotografijos arba grafiniai vaizdai pateikiami ne didesni kaip 10 x 14 cm ir ne mažesni kaip 8 x 8 cm.

Pateikiamos juodai baltos fotografijos. Registruojant spalvotą pramoninio dizaino pavyzdį, papildomai pateikiama pagrindinio vaizdo spalvotos fotografijos 2 egzemplioriai.

Pateikiant pramoninio dizaino pavyzdžių komplektą arba rinkinį, turi gerai matytis visi į komplektą įeinantys pavyzdžiai.

Pramoninio dizaino paraiškoje pateikiant daugiau kaip vieną pavyzdį, kiekvienam pavyzdžiui pateikiamas fotografijų arba grafinių vaizdų komplektas.

Už kiekvieną papildomą pavyzdį, paduodant paraišką, mokamas papildomas mokestis.

Pramoninio dizaino pavyzdžiams, kurie gali būti atidaromi, sudedami arba kitaip transformuojami, pridedama tokio gaminio išskleisto vaizdo fotografija.

Reikalavimai fotografijoms ir grafiniams vaizdams pateikti 21 Taisyklėje.

 

16 Taisyklė

Pramoninio dizaino aprašymas

 

Pramoninio dizaino aprašyme nurodoma:

a) pramoninio dizaino pavadinimas, atitinkantis TPDK klasės pavadinimą;

b) pramoninio dizaino paskirtis ir jo panaudojimo sritis;

c) meniniu konstrukciniu sprendimu artimiausi analogai, pramoninio dizaino pavyzdžio ir analogų skirtumai;

d) išvardijamos fotografijos, trumpai nurodant, kas jose pavaizduota.

Fotografijos išvardijamos tokia tvarka:

a) bendras vaizdas;

b) kiti vaizdai;

c) spalvotos fotografijos (jei pateikiami spalvoti pavyzdžiai);

d) analogo kopija.

Analogo kopija pateikiama tuo atveju, kai jis nėra aprašytas informaciniuose šaltiniuose arba tie informaciniai šaltiniai nežinomi.

Pateikiant pramoninio dizaino paraiškoje daugiau kaip vieną pavyzdį, nurodomi požymiai, skiriantys vieną pavyzdį nuo kito.

Plokštuminiai pramoninio dizaino pavyzdžiai aprašomi nurodant jų spalvines savybes, taip pat struktūrą, faktūrą ir dekoratyvines savybes.

Pramoninio dizaino paraiškoje, pateikiant pavyzdžių rinkinį, nurodomi visi į komplektą įeinantys daiktai. Į komplektą įeinantys daiktai turi būti vienos rūšies, stiliaus ir turėti vieną formą (pvz., indai, instrumentų rinkiniai, baldų komplektai ir kt.).

Jei pramoninio dizaino paraiškoje yra daugiau kaip vienas pavyzdys, prie pavadinimo nurodomas pavyzdžių skaičius.

 

17 Taisyklė

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis

 

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis, yra:

a) banko išduotas antspauduotas mokamasis pavedimas;

b) taupomojo banko kasos kvitas;

c) pašto perlaidos į nustatytą sąskaitą kvitas.

Mokestis už pramoninio dizaino paraiškos padavimą, kiekvieną papildomą pavyzdį ir kitus VPB atliekamus veiksmus turi būti sumokėtas dokumentų gavimo VPB dieną galiojančiais tarifais.

Asmuo, permokėjęs mokesčius arba VPB atsisakius priimti paraišką ir grąžinus ją pareiškėjui pagal 23 Taisyklę, gali juos atsiimti, padavęs pareiškimą įstaigai, į kurios sąskaitą buvo sumokėti mokesčiai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

18 Taisyklė

Pareiškimas dėl autorystės ir dokumentas, patvirtinantis autoriaus teisių perdavimą

 

Dokumentas (DP-2/95 forma) ištisai pildomas tada, kai pareiškėjas yra ne autorius(iai) arba pareiškėjas yra vienas arba keli, bet ne visi autoriai.

Tuo atveju, kai autorius yra pareiškėjas arba visi autoriai yra pareiškėjai, dokumentas pildomas iki antros dalies.

Dokumente nurodoma pareiškėjo žyma (jei ji yra), paraiškos numeris (jei jis yra) ir pramoninio dizaino pavadinimas.

Pirmoje dalyje nurodoma autoriaus(ių) vardas(ai), pavardė(ės), adresas(ai), parašas(ai). Jei yra daug autorių ir jų duomenys netelpa dokumento lape, kiti autoriai nurodomi atskirame lape, pažymint tai atitinkamame langelyje. Nurodoma pasirašymo data.

Antroje dalyje nurodomas pramoninio dizaino autoriaus teisių perdavimo teisinis pagrindas, pažymint tai atitinkamame langelyje „pagal sutartį, pasirašytą (data)“, „kaip darbdavys į pramoninį dizainą, sukurtą atliekant tarnybines pareigas“, „kaip teisių paveldėtojas“. Perduodant teises sutarties pagrindu, nurodoma sutarties sudarymo data.

Dokumento apačioje nurodoma vieta, data, pareiškėjo nesutrumpintas oficialus pavadinimas, pasirašančiojo asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas pagal 2.4 Taisyklės reikalavimus.

Pareiškimas dėl autorystės ir dokumentas, patvirtinantis autoriaus teisių perdavimą, pateikiamas per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos.

Pareiškimo dėl autorystės ir dokumento, patvirtinančio autoriaus teisių perdavimą, gali būti keli DP-2/95 formos lapai, kuriuose autoriai nurodyti po vieną arba kelis. Tokiu atveju autorių pasirašytuose lapuose turi būti nurodytas autoriaus teisių perdavimo teisinis pagrindas ir pareiškėjas, o pareiškėjo pasirašytame lape turi būti nurodytas autoriaus teisių perdavimo teisinis pagrindas ir visi autoriai. Visuose lapuose būtina nurodyti pramoninio dizaino pavadinimą.

 

19 Taisyklė

Įgaliojimas atstovui (patentiniam patikėtiniui)

 

Įgaliojimas, patvirtinantis pareiškėjo suteiktus įgaliojimus jo paskirtam atstovui (patentiniam patikėtiniui), gali būti išduotas vienai pramoninio dizaino paraiškai paduoti arba to paties pareiškėjo visoms pramoninio dizaino paraiškoms (specialus įgaliojimas).

Įgaliojimą atstovui (patentiniam patikėtiniui) gali išduoti tik pareiškėjas.

Įgaliojime turi būti šie duomenys: nesutrumpintas pareiškėjo pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, atstovo pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas arba patentinio patikėtinio vardas, pavardė ir adresas, veiksmai, kuriuos atlikti pareiškėjas įgalioja atstovą (patentinį patikėtinį).

Specialus įgaliojimas pateikiamas VPB atskirai nuo pirmos pramoninio dizaino paraiškos. Kiekvienoje pramoninio dizaino paraiškoje, paduotoje pagal specialų įgaliojimą, turi būti pridėta kokybiška įgaliojimo kopija.

Kai yra keli pareiškėjai, turi būti kiekvieno pareiškėjo įgaliojimas atstovui (patentiniam patikėtiniui).

Užsienio pareiškėjo išduotas įgaliojimas įforminamas pagal pareiškėjo šalies reikalavimus.

Įgaliojime nurodomas galiojimo terminas. Neterminuotas įgaliojimas galioja vienerius metus nuo pasirašymo datos.

Įgaliojimas turi būti pasirašytas, nurodyta vieta ir data. Parašui taikomi 2.4 Taisyklės reikalavimai.

Įgaliojimas VPB pateikiamas per 3 mėnesius nuo pramoninio dizaino paraiškos padavimo datos.

Pasibaigus įgaliojimo terminui atstovas (patentinis patikėtinis) netenka teisės atstovauti pareiškėjui registruojant pramoninį dizainą.

 

20 Taisyklė

Nevartotini posakiai

 

Pramoninio dizaino paraiškos dokumentuose neturi būti:

a) posakių ir vaizdų, prieštaraujančių moralei;

b) posakių ir vaizdų, prieštaraujančių viešajai tvarkai;

c) įžeidžiančių posakių kitų asmenų gaminių, taip pat šių asmenų pramoninio dizaino privalumų atžvilgiu;

d) elementų, aiškiai netinkamų ir nereikalingų nagrinėjamo objekto atžvilgiu.

 

21 Taisyklė

Pramoninio dizaino paraiškos dokumentų įforminimas

 

21.1. Bendri reikalavimai pramoninio dizaino paraiškos dokumentams. Visi pramoninio dizaino paraiškos dokumentai pateikiami tokie, kad nuo jų būtų galima padaryti bet kokį kopijų kiekį tiesioginės reprodukcijos, fotografavimo, elektrografijos, fotoofsetinės spaudos ir mikrofilmavimo būdu.

Dokumentų lapai negali būti suglamžyti ar suplėšyti ir juose neturi būti perlenkimų.

Kiekvienas pramoninio dizaino paraiškos dokumentas turi būti pateiktas taip, kad jį būtų galima atskirti nuo kitų paraiškos dokumentų.

Visi pramoninio dizaino paraiškos dokumentai turi būti susegti taip, kad juos būtų galima lengvai perversti, atskirti ir vėl sujungti.

Pramoninio dizaino paraiškos dokumentai turi būti susegti į atskirus paraiškos egzempliorius. Dokumentai, pateikiami vienu egzemplioriumi, prisegami prie pirmo paraiškos egzemplioriaus.

Prašymas išduoti pramoninio dizaino liudijimą, pramoninio dizaino aprašymas, užrašai ant fotografijų, kiti paraiškos dokumentai spausdinami mašinėle arba poligrafiniu būdu.

Visi tekstai spausdinami šriftu, kurio didžiųjų raidžių aukštis ne mažesnis kaip 0,21 cm. Tekstas turi būti nenuplaunamas, tamsios spalvos. Tarpai tarp eilučių turi būti 1,5 intervalo.

Pramoninio dizaino paraiškos dokumentuose negali būti taisymų, užrašų ar intarpų. Turi būti vengiama trynimų, išskyrus atvejus, kai tekstas pakankamai ryškus ir neblogina reprodukcijos kokybės.

21.2. Reikalavimai fotografijoms ir grafiniams vaizdams. Pateiktos fotografijos ir grafiniai vaizdai turi būti ryškūs ir aiškūs. Jie numeruojami tokia tvarka:

a) bendras vaizdas;

b) kiti vaizdai;

c) spalvotos fotografijos (jeigu reikia);

d) analogo kopija.

Fotografijos ir grafiniai vaizdai numeruojami kitoje jų pusėje.

Fotografijų ir grafinių vaizdų formatas ne didesnis kaip 10 x 14 cm ir ne mažesnis kaip 8 x 8 cm.

Fotografijos ir grafiniai vaizdai pateikiami atskirame voke.

21.3. Reikalavimai aprašymui. Informacija turi būti tik vienoje pusėje. Lapai turi būti vertikalūs, t. y. trumpesni lapo kraštai turi būti viršuje ir apačioje. Paraiškos dokumentams turi būti naudojamas elastingas, patvarus, baltas, lygus, neblizgantis ir ilgaamžis, A4 (29,7 x 21cm) formato popierius.

Aprašymo lapai turi būti numeruoti, jei jame yra daugiau negu vienas lapas. Numeris rašomas arabiškais skaitmenimis viršutinės lapo dalies viduryje.

Aprašymo lapuose turi būti paraštės:

viršuje – 2 cm;

kairėje pusėje – 2,5 cm;

dešinėje pusėje – 2 cm;

apačioje – 2 cm.

 

22 Taisyklė

Paraiškos dokumentų formali ekspertizė

 

Gautai tiesiogiai arba paštu pramoninio dizaino paraiškai suteikiama gavimo data ir paraiškos numeris.

Paraiškos dokumentų formali ekspertizė pagal Įstatymo 13 straipsnį atliekama VPB Paraiškų priėmimo skyriuje.

Tikrinamas pramoninio dizaino paraiškos komplektiškumas. Paduodant pramoninio dizaino paraišką, patikrinama, ar joje yra šie dokumentai:

a) prašymas išduoti pramoninio dizaino liudijimą;

b) pramoninio dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai;

c) dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis.

Prašymas turi būti ant poligrafinio blanko (DP-1/95 forma).

Prašyme išduoti pramoninio dizaino liudijimą turi būti nurodytas pareiškėjas, pramoninio dizaino pavadinimas, atstovas ar patentinis patikėtinis (jei toks yra). Patikrinama, ar yra nurodytas atstovo (jei toks yra) adresas, kai nėra atstovo (patentinio patikėtinio) – pareiškėjo adresas. Prašyme išduoti pramoninio dizaino liudijimą turi pasirašyti pareiškėjas (atstovas ar patentinis patikėtinis). Jeigu prie prašymo pridėtas priedas, patikrinama, ar yra prašymą išduoti pramoninio dizaino liudijimą pasirašiusiojo asmens parašas.

Patikrinama, ar pridedamų fotografijų arba grafinių vaizdų kiekis atitinka nurodytą prašyme kiekį.

Pateiktų dokumentų formalios ekspertizės metu patikrinama, ar laikomasi 21 Taisyklės reikalavimų. Patikrinamas dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis už pramoninio dizaino paraiškos padavimą ir kiekvieną papildomą pavyzdį. Dokumentas turi atitikti 17 Taisyklės reikalavimus.

Pagal pateiktų dokumentų formalios ekspertizės rezultatus pramoninio dizaino paraiška priimama nagrinėti arba nepriimama ir grąžinama pareiškėjui (atstovui ar patentiniam patikėtiniui).

Jeigu pramoninio dizaino paraiška atitinka formalios ekspertizės reikalavimus, VPB Paraiškų priėmimo skyrius paraiškai suteikia padavimo datą. Padavimo data nustatoma pagal pramoninio dizaino paraiškos gavimo datą.

Pateiktų dokumentų formali ekspertizė atliekama per 3 dienas nuo pramoninio dizaino paraiškos gavimo VPB datos.

Pareiškėjui (atstovui ar patentiniam patikėtiniui) išsiunčiama (išduodama) pramoninio dizaino paraiškos priėmimo pažyma (prašymo išduoti pramoninio dizaino liudijimą (DP-1/95 forma) trečias egzempliorius su užpildytais VPB rekvizitais).

 

23 Taisyklė

Pramoninio dizaino paraiškos grąžinimas

 

Pramoninio dizaino paraiška grąžinama, jeigu joje trūksta nors vieno iš šių dokumentų:

a) prašymo išduoti pramoninio dizaino liudijimą;

b) pramoninio dizaino fotografijų arba grafinių vaizdų;

c) dokumento, patvirtinančio, kad sumokėtas mokestis.

Pramoninio dizaino paraiška taip pat grąžinama, jeigu:

a) prašymas neatitinka VPB nustatytos formos;

b) prašyme išduoti pramoninio dizaino liudijimą nenurodyti pareiškėjas, atstovas ar patentinis patikėtinis (jeigu reikia), pramoninio dizaino pavadinimas, nėra parašo;

c) prašymo išduoti pramoninio dizaino liudijimą priede, kuriame nurodyti prašyme netilpę pareiškėjai arba autoriai, nėra prašymą pasirašiusio asmens parašo;

d) fotografijos arba grafiniai vaizdai neatitinka 21 Taisyklės reikalavimų;

h) dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis, neatitinka 17 Taisyklės reikalavimų arba sumokėtas mokestis mažesnis už galiojančius tarifus.

Nepriimta pramoninio dizaino paraiška grąžinama pareiškėjui (atstovui ar patentiniam patikėtiniui) kartu su pranešimu, nurodant grąžinimo motyvus. VPB tokia pramoninio dizaino paraiška laikoma nepaduota. VPB lieka vienas pramoninio dizaino paraiškos egzempliorius.

 

24 Taisyklė

Pramoninio dizaino paraiškos ekspertizė

 

Pramoninio dizaino paraiškos ekspertizę pagal Įstatymo 15 straipsnį atlieka VPB pramoninio dizaino ekspertas.

Ekspertizės metu nustatoma, ar pareiškėjas laikosi Įstatymo straipsniuose ir šiose Taisyklėse išvardytų reikalavimų.

Atlikdamas ekspertizę ekspertas patikrina, ar pramoninio dizaino paraiškos objektas atitinka pramoninio dizaino reikalavimus, neprieštarauja visuomenės interesams, moralės ir humanizmo principams.

Atliekant ekspertizę patikrinama, ar pramoninio dizaino paraiškos dokumentai atitinka:

a) prašymas išduoti pramoninio dizaino liudijimą – 14 Taisyklės reikalavimus;

b) fotografijos arba grafiniai vaizdai ir jų kiekis – 15 Taisyklės reikalavimus;

c) pramoninio dizaino aprašymas – 16 Taisyklės reikalavimus;

d) pareiškimas dėl autorystės ir dokumentas, patvirtinantis autoriaus teisių perdavimą – 18 Taisyklės reikalavimus;

e) įgaliojimas atstovui (patentiniam patikėtiniui) – 19 Taisyklės reikalavimus.

Jeigu ekspertizės metu nustatoma, kad pramoninio dizaino paraiškoje nėra nors vieno šios Taisyklės c), d), e) (jeigu reikalingas) punktuose išvardintų dokumentų ir (arba) jeigu šios Taisyklės b) punkte nurodytų fotografijų arba grafinių vaizdų pateikta nepakankamas egzempliorių kiekis, ekspertas išsiunčia pareiškėjui arba atstovui (patentiniam patikėtiniui) pranešimą, kuriame nurodoma, kokių dokumentų ir (arba) duomenų trūksta pramoninio dizaino paraiškoje. Jie turi būti pateikti per 3 mėnesius nuo pramoninio dizaino paraiškos padavimo datos.

Pareiškėjas arba atstovas (patentinis patikėtinis) gali pateikti pramoninio dizaino paraiškai trūkstamas fotografijas arba grafinius vaizdus ir aprašymą praėjus šiam terminui (bet ne daugiau 2 mėnesiams), sumokėjęs mokestį už termino pratęsimą.

Pateikus prašymą pratęsti terminą šios Taisyklės d) ir e) punktuose nurodytiems dokumentams, pristatymo terminas pratęsiamas dviems mėnesiams.

Kai pramoninio dizaino paraiškoje prašoma suteikti prioritetą pagal Konvenciją vienos ar kelių anksčiau paduotų kitose valstybėse paraiškų pagrindu ir kai prašyme išduoti pramoninio dizaino liudijimą nurodyta tos paraiškos ar paraiškų padavimo data, numeris ir valstybė, tokiu atveju ekspertas tikrina, ar pramoninio dizaino paraiška paduota per 6 mėnesius nuo pirmosios paraiškos padavimo datos. Pramoninio dizaino paraiškos padavimo diena į šį terminą neįeina. Jei paskutinė šio termino diena buvo poilsio diena ar diena, kai VPB nedirbo, terminas pratęsiamas iki pirmosios darbo dienos.

Jei konvencinė paraiška paduota per nustatytą laiką, ekspertas reikalauja, nurodydamas tai pranešime, pateikti anksčiau paduotos paraiškos kopiją (anksčiau paduotų paraiškų kopijas), patvirtintą (patvirtintas) patentų tarnybos, gavusios pirmąją paraišką.

Anksčiau paduotos paraiškos kopija pateikiama per 2 mėnesius nuo pirmosios paraiškos pateikimo termino pabaigos, sumokėjus mokestį už termino pratęsimą.

Gavęs anksčiau paduotos paraiškos kopiją, ekspertas patikrina, ar anksčiau paduotos paraiškos ir konvencinės paraiškos pareiškėjai sutampa.

Ekspertas patikrina, ar paduotos konvencinės paraiškos pramoninio dizaino objektas atitinka anksčiau paduotos paraiškos pramoninio dizaino objektą. Anksčiau paduotos paraiškos valstybė turi būti Konvencijos narė arba Lietuvos Respublikos dvišalio susitarimo dėl pramoninės nuosavybės apsaugos šalis.

Jei konvencinės ir anksčiau paduotos paraiškos pareiškėjai nesutampa, ekspertas pareikalauja pateikti dokumentą, patvirtinantį konvencinės paraiškos pareiškėjo teisę į prioritetą, pasirašytą anksčiau paduotos paraiškos pareiškėjo. Toks dokumentas turi būti pateiktas per 6 mėnesius nuo konvencinės paraiškos padavimo datos.

Jei dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo teisę į prioritetą, per nustatytą laiką nepateiktas arba jei nesutampa konvencinės paraiškos ir anksčiau paduotos paraiškos dizaino objektai, arba jei per nustatytą laiką nebuvo pateikta patvirtinta anksčiau paduotos paraiškos kopija, laikoma, kad prašymas suteikti prioritetą nebuvo paduotas.

Jei prašoma parodos prioriteto, patikrinama, ar sutampa prašymo išduoti pramoninio dizaino liudijimą 23 INID kodu pažymėtame langelyje ir parodos administracijos išduotoje pažymoje nurodytos datos.

Jei šios datos nesutampa arba parodos administracijos pažyma per nustatytą laiką nepateikta, laikoma, kad prašymas suteikti parodos prioritetą nebuvo paduotas.

 

25 Taisyklė

Pramoninio dizaino klasifikavimas pagal TPDK

 

Pramoninio dizaino klasifikacijai naudojama Lokarno sutartimi nustatyta TPDK.

Kai yra keli TPDK indeksai, pirmu nurodomas indeksas, atitinkantis pramoninio dizaino pavadinimą.

 

26 Taisyklė

Trūkumų ir netikslumų pašalinimas

 

Esant trūkumams, netikslumams ir t. t., nustatytiems ekspertizės, atliktos pagal 24 Taisyklę, metu, ekspertas išsiunčia pareiškėjui arba atstovui (patentiniam patikėtiniui) pranešimą, kuriame nurodo reikiamus pašalinti trūkumus ir netikslumus.

 

27 Taisyklė

Pramoninio dizaino paraiškos taisymas

 

Pareiškėjas turi teisę taisyti pramoninio dizaino paraišką per visą jos nagrinėjimo VPB laiką.

Pareiškėjas privalo ištaisyti pramoninio dizaino paraišką atsižvelgdamas į ekspertizės reikalavimus.

Ištaisyti dokumentai turi būti pateikti per 3 mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo datos.

Pareiškėjas arba atstovas (patentinis patikėtinis) gali prašyti padaryti pramoninio dizaino paraiškoje pakeitimus, pvz., sumažinti pramoninio dizaino pavyzdžių skaičių, pateikti kitas to paties pramoninio dizaino fotografijas arba grafinius vaizdus, papildyti aprašymą ir kt. Pakeitimai pramoninio dizaino paraiškoje gali būti daromi iki pramoninio dizaino įregistravimo, sumokėjus nustatytą už pakeitimus paraiškoje mokestį.

 

28 Taisyklė

Pramoninio dizaino paraiškos atšaukimas

 

Pagal Įstatymo 16 straipsnį pareiškėjas turi teisę atšaukti pramoninio dizaino paraišką bet kuriuo jos nagrinėjimo VPB metu. Tokiu atveju pareiškėjas arba atstovas (patentinis patikėtinis) raštu paduoda prašymą, nurodydamas pramoninio dizaino paraiškos numerį, padavimo datą ir pramoninio dizaino pavadinimą.

Prašymą turi pasirašyti pareiškėjas arba atstovas (patentinis patikėtinis).

 

29 Taisyklė

Ekspertizės sprendimas atmesti paraišką

 

Jeigu ekspertas ekspertizės metu nustato, kad pramoninio dizaino paraiška neatitinka šių Taisyklių reikalavimų ir trūkumai nurodytu laiku nebuvo pašalinti, ekspertas priima sprendimą atmesti paraišką. Pareiškėjui arba atstovui (patentiniam patikėtiniui) ekspertas išsiunčia pranešimą apie sprendimą atmesti pramoninio dizaino paraišką. Pranešime nurodomi tokio sprendimo motyvai.

 

30 Taisyklė

Protesto padavimas

 

Pagal Įstatymo 15 straipsnį, jeigu pareiškėjas arba atstovas (patentinis patikėtinis) nesutinka su sprendimo atmesti paraišką motyvais ir ekspertizės išvadomis, jis turi teisę per 3 mėnesius nuo eksperto pranešimo išsiuntimo dienos paduoti VPB Apeliaciniam skyriui protestą, sumokėjus nustatytą mokestį.

Protestas (AP-7/95 forma) dėl pramoninio dizaino paraiškos VPB Apeliaciniam skyriui paduodamas 3 egzemplioriais lietuvių kalba. Proteste turi būti:

a) duomenys apie pareiškėją.

Jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo, nurodomas jo nesutrumpintas oficialus pavadinimas, adresas ir valstybės kodas. Jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė, adresas ir valstybės kodas;

b) duomenys apie atstovą (patentinį patikėtinį), turintį oficialų įgaliojimą;

c) duomenys apie pramoninio dizaino paraišką, dėl kurios paduodamas protestas:

pramoninio dizaino paraiškos numeris;

pramoninio dizaino paraiškos padavimo data;

d) protesto pagrindas ir motyvai: nuorodos į Įstatymo straipsnius, kurie, pareiškėjo nuomone, yra pažeisti, ir motyvai, kuriais pareiškėjas įrodinėja pažeidimus.

Jeigu protesto pagrindo ir motyvų aprašymas netelpa tam skirtame langelyje, aprašymą galima pratęsti ant atskiro lapo, kuris yra neatskiriama protesto dalis ir turi būti pasirašytas pareiškėjo arba atstovo (patentinio patikėtinio). Tokiu atveju protesto atitinkamame langelyje nurodoma „tęsinį žr. priede“. Protestą pasirašo pareiškėjas arba atstovas (patentinis patikėtinis).

 

31 Taisyklė

Protesto nagrinėjimas

 

VPB Apeliacinis skyrius per vieną mėnesį nuo protesto gavimo datos paruošia medžiagą protestui nagrinėti ir praneša pareiškėjui arba atstovui (patentiniam patikėtiniui) nagrinėjimo datą.

Jei reikia, pranešime nurodoma, kokius dokumentus ir duomenis, būtinus protestui nagrinėti, pareiškėjas arba atstovas (patentinis patikėtinis) privalo pateikti VPB Apeliaciniam skyriui. Protestas nagrinėjamas VPB Apeliacinio skyriaus posėdyje. Sprendimą pagal protestą priima VPB Apeliacinio skyriaus vedėjas ir du ekspertai, nedalyvavę pramoninio dizaino paraiškos nagrinėjime. Posėdžiui pirmininkauja VPB Apeliacinio skyriaus vedėjas.

Ginčo šalys turi teisę dalyvauti VPB Apeliacinio skyriaus posėdyje, teikti klausimus, paaiškinimus.

 

32 Taisyklė

VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas

 

VPB Apeliacinio skyriaus sprendime dėl paduoto protesto turi būti nurodoma:

a) sprendimo priėmimo laikas;

b) protesto padavimo data;

c) protesto registracijos numeris;

d) protesto turinys;

e) ginčo šalys ir jų paaiškinimai;

f) sprendimo motyvai;

g) rezoliucinė sprendimo dalis, kurioje nurodoma VPB Apeliacinio skyriaus išvada protestą patenkinti visą ar iš dalies arba protestą atmesti.

VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas priimamas balsų dauguma.

Sprendimą pasirašo VPB Apeliacinio skyriaus vedėjas ir protestą nagrinėjant dalyvavę ekspertai. VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas paskelbiamas ginčo šalims. Sprendimo nuorašai, ginčo šalims prašant, išduodami po 3 dienų nuo jo priėmimo.

VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas įstatymų numatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.

 

33 Taisyklė

Sprendimas įregistruoti pramoninį dizainą

 

Ekspertizės metu nustačius, kad paraiška atitinka Įstatymo straipsnių ir šių Taisyklių reikalavimus arba VPB Apeliaciniam skyriui priėmus sprendimą patenkinti protestą dėl eksperto sprendimo atmesti paraišką, pramoninio dizaino ekspertas priima sprendimą įregistruoti pramoninį dizainą. Ekspertas išsiunčia pranešimą apie sprendimą įregistruoti pramoninį dizainą su nurodymu sumokėti mokestį už pramoninio dizaino registravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą.

Pareiškėjas turi sumokėti mokestį už pramoninio dizaino registravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą per 3 mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo dienos ir pristatyti į VPB dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis sumokėtas. Dokumentas turi atitikti 17 Taisyklės reikalavimus.

 

34 Taisyklė

Pramoninio dizaino registracija

 

Pagal Įstatymo 17 straipsnį VPB tvarko Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registrą.

Gavus dokumentą apie mokesčio sumokėjimą už pramoninio dizaino registravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą pramoninis dizainas įrašomas į Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registrą.

Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registre įrašomi duomenys, nustatyti Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registro tvarkymo taisyklėmis.

Bet kurių asmenų, sumokėjusių mokestį, prašymu VPB išduoda išrašą iš Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registro.

 

35 Taisyklė

Pramoninio dizaino skelbimas

 

Įrašius pramoninį dizainą į registrą, jis skelbiamas VPB oficialiame biuletenyje.

Skelbiant pramoninį dizainą VPB oficialiame biuletenyje pateikiami bibliografiniai duomenys ir fotografijos arba grafiniai vaizdai.

 

36 Taisyklė

Pramoninio dizaino registracijos užprotestavimas

 

Pagal Įstatymo 18 straipsnį suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo pramoninio dizaino paskelbimo dienos, sumokėję mokestį, gali pareikšti protestą dėl pramoninio dizaino įregistravimo.

Protestas dėl pramoninio dizaino įregistravimo yra VPB nustatytos formos (AP-8/95 forma) ir paduodamas VPB Apeliaciniam skyriui trim egzemplioriais lietuvių kalba.

Proteste turi būti:

a) duomenys apie suinteresuotą asmenį. Jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo, nurodomas jo nesutrumpintas oficialus pavadinimas, adresas ir valstybės kodas. Jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė, adresas ir valstybės kodas;

b) duomenys apie suinteresuoto asmens atstovą (patentinį patikėtinį), turintį oficialius įgaliojimus;

c) duomenys apie pramoninį dizainą, dėl kurio registracijos paduodamas protestas: pramoninio dizaino registracijos numeris, paraiškos padavimo data, publikacijos VPB oficialiame biuletenyje data ir biuletenio numeris;

d) protesto pagrindas ir motyvai – tai nuoroda į Įstatymo straipsnius, kurie, suinteresuoto asmens nuomone, yra pažeisti, ir motyvai, kuriais suinteresuotas asmuo įrodinėja pažeidimus.

Jeigu protesto pagrindo ir motyvų aprašymas netelpa tam skirtame blanko lauke, jį galima pratęsti atskirame lape, kuris yra neatskiriama protesto dalis ir turi būti pasirašytas suinteresuoto asmens ar jo atstovo (patentinio patikėtinio). Protesto blanke nurodoma: „tęsinį žr. priede“.

Protestą dėl pramoninio dizaino įregistravimo pasirašo suinteresuotas asmuo ar jo atstovas (patentinis patikėtinis).

Įregistruoto pramoninio dizaino savininkas supažindinamas su protestu ir jam suteikiama teisė per 3 mėnesius nuo protesto gavimo dienos pateikti motyvuotą atsakymą.

Suinteresuotų asmenų protestai nagrinėjami 30, 31, 32 Taisyklėse nustatyta tvarka. Jei protestas atmetamas, VPB Apeliacinis skyrius apie tai praneša protestą padavusiam asmeniui ir registruojamo pramoninio dizaino savininkui.

Jei protestas pripažįstamas teisėtu, registracija visiškai arba iš dalies panaikinama.

VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas skelbiamas oficialiame biuletenyje.

VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.

 

37 Taisyklė

Pramoninio dizaino liudijimo išdavimas

 

Jeigu pagal Įstatymo 18 straipsnyje nurodytas sąlygas nebuvo pareikštas protestas dėl pramoninio dizaino įregistravimo arba toks protestas buvo atmestas, VPB pramoninio dizaino savininkui išduoda pramoninio dizaino liudijimą.

Į pramoninio dizaino liudijimą įrašomi duomenys iš Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registro.

 

38 Taisyklė

Pramoninio dizaino liudijimo dublikato išdavimas

 

VPB pramoninio dizaino savininko prašymu ir sumokėjus mokestį išduoda pramoninio dizaino liudijimo dublikatą, jeigu liudijimas pamestas, sugadintas arba susidėvėjęs.

Liudijimo dublikato išdavimo tvarką nustato VPB.

Liudijimo dublikatas įforminamas ir išduodamas pagal reikalavimus, numatytus pramoninio dizaino liudijimui. Liudijimo dublikato titulinio lapo viršutiniame dešiniajame kampe užrašoma „dublikatas“.

Pramoninio dizaino savininko prašyme išduoti liudijimo dublikatą turi būti tokie duomenys: pramoninio dizaino savininko pavadinimas, liudijimo numeris, pramoninio dizaino paskelbimo oficialiame biuletenyje data ir biuletenio numeris, liudijimo originalo praradimo aplinkybės.

Prie prašymo pridedama:

liudijimo originalas (jei sugadintas arba susidėvėjęs);

dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis už liudijimo dublikato išdavimą.

Išdavus liudijimo dublikatą, dokumento originalas, jeigu jis vėliau surandamas, neturi juridinės galios ir turi būti grąžintas VPB.

 

39 Taisyklė

Pakeitimų ir pataisymų įrašymas į registrą

 

Pramoninio dizaino savininkas per visą pramoninio dizaino galiojimo terminą privalo pranešti VPB pakeitimus, kad jie būtų įrašyti į pramoninio dizaino registrą, jeigu pasikeitė savininko pavadinimas arba adresas.

Pareiškėjas turi paduoti VPB prašymą įrašyti pramoninio dizaino savininko, autoriaus, atstovo (patentinio patikėtinio) arba jų adreso pakeitimus į registrą. Prie prašymo turi būti pridėtas dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis už pakeitimą, ir dokumentas, patvirtinantis pramoninio dizaino savininko pavadinimo pakeitimą.

Pasikeitus pramoninio dizaino savininko adresui, prašyme nurodomas naujas adresas.

VPB įrašo pakeitimą į registrą ir skelbia oficialiame biuletenyje nustatyta tvarka.

 

IV. PRAMONINIO DIZAINO GALIOJIMO TERMINAS IR JO PRATĘSIMAS. PRAMONINIO DIZAINO PERDAVIMAS IR LICENCIJOS JĮ NAUDOTI SUTEIKIMAS. REGISTRACIJOS PANAIKINIMAS

 

40 Taisyklė

Pramoninio dizaino galiojimo terminas

 

Pradinis pramoninio dizaino galiojimo terminas yra 5 metai nuo pramoninio dizaino paraiškos padavimo VPB datos.

Pramoninio dizaino galiojimo terminas gali būti pratęstas 4 kartus po 5 metus, t. y. iki 25 metų.

 

41 Taisyklė

Pramoninio dizaino galiojimo termino pratęsimas

 

Prašymas pramoninio dizaino galiojimo terminui pratęsti paduodamas per 6 paskutiniuosius pramoninio dizaino galiojimo mėnesius. Prie prašymo turi būti pridėtas dokumentas, kad sumokėtas mokestis už pramoninio dizaino galiojimo termino pratęsimą.

Jeigu toks prašymas paduodamas pasibaigus pramoninio dizaino galiojimo terminui, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo galiojimo pasibaigimo dienos, pramoninio dizaino savininkas turi sumokėti 50 procentų didesnį mokestį.

Nepadavus prašymo arba nesumokėjus mokesčio už pramoninio dizaino galiojimo termino pratęsimą ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pramoninio dizaino galiojimo termino pasibaigimo dienos, pramoninio dizaino savininkas netenka teisės į apsaugą.

Duomenys apie galiojimo termino pratęsimą įrašomi į pramoninio dizaino registrą ir skelbiami VPB oficialiame biuletenyje nustatyta tvarka.

 

42 Taisyklė

Pramoninio dizaino perdavimas

 

Pagal Įstatymo 20 straipsnį įregistruotą pramoninį dizainą savininkas gali perduoti pagal sutartį kartu su savo veikla arba be jos.

Pramoninio dizaino perdavimo sutartis negalioja, jeigu ji neįrašyta į Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registrą. Pramoninio dizaino savininkas turi paduoti VPB prašymą įrašyti perdavimo sutartį į pramoninio dizaino registrą.

Prie prašymo pridedama:

a) pramoninio dizaino perdavimo sutarties kopija;

b) dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis.

Nepateikus pramoninio dizaino sutarties kopijos arba nesumokėjus mokesčio, VPB prašymo nepriima ir grąžina jį pramoninio dizaino savininkui.

Perdavimo sutartys registruojamos perdavimo sutarčių žurnale.

Duomenys apie pramoninio dizaino perdavimą įrašomi į Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registrą ir skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

 

43 Taisyklė

Licencijos naudoti pramoninį dizainą Suteikimas

 

Pagal Įstatymo 21 straipsnį pramoninio dizaino savininkas turi teisę suteikti kitam asmeniui išimtinę arba neišimtinę licenciją pramoniniam dizainui naudoti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Licencinė sutartis, sumokėjus mokestį, įrašoma į Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registrą ir įsigalioja nuo įrašymo datos.

Pramoninio dizaino savininkas turi paduoti VPB prašymą įrašyti licencinę sutartį į pramoninio dizaino registrą.

Prie prašymo pridedama:

a) pramoninio dizaino licencinės sutarties kopija;

b) dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis.

Nepateikus licencinės sutarties kopijos arba nesumokėjus mokesčio, VPB prašymo nepriima ir grąžina jį pramoninio dizaino savininkui.

Licencinės sutartys registruojamos licencinių sutarčių žurnale.

Duomenys apie licencijos naudoti pramoninį dizainą suteikimą įrašomi į Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registrą ir skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

Licencinė sutartis negalioja, jeigu ji neįrašyta į Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registrą.

 

44 Taisyklė

Pramoninio dizaino registracijos panaikinimas

 

Pramoninio dizaino registracija Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registre panaikinama, jeigu:

a) raštiškai prašo pramoninio dizaino savininkas;

b) pramoninio dizaino registracijos galiojimo terminas pasibaigė ir jis nebuvo pratęstas nustatyta tvarka;

c) pramoninio dizaino registracija buvo užprotestuota ir protestas priimtas;

d) pramoninio dizaino registracija pripažinta negaliojančia teismo sprendimu.

Duomenys apie pramoninio dizaino registracijos panaikinimą įrašomi į Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registrą ir skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

______________


DP-1/95 forma

 

Pareiškėjo žyma.....................

 

22

Paraiškos padavimo data            *

 

21

Paraiškos numeris                          *

 

11

Liudijimo numeris                         *

 

         LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

           Algirdo g. 31, 2600 Vilnius

 

                      PRAŠYMAS

  IŠDUOTI PRAMONINIO DIZAINO

                       LIUDIJIMĄ

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

*Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

71

Pareiškėjo pavadinimas/vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, valstybės kodas

74

Patentinio patikėtinio vardas, pavardė, liudijimo numeris, adresas, telefonas, faksas

 

 

54

Pramoninio dizaino pavadinimas

 

Atstovo pavadinimas/vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas

 

 

31

32

33

Anksčiau paduotos paraiškos numeris, data, valstybės kodas

51

Tarptautinės pramoninio dizaino klasifikacijos indeksai

 

 

23

Eksponavimo parodoje data, valstybės kodas

 

 

72

Autoriaus vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, valstybės kodas

 

 

Šis dokumentas su Valstybinio patentų biuro užpildytais rekvizitais yra paraiškos priėmimo pažyma.

 

Ekspertas ...............................                                                       ............. Data.............................

                                     (parašas)                                        (vardas, pavardė)

 

Prie prašymo pridedama:

1. * Pramoninio dizaino pagrindinio vaizdo fotografija ar grafinis vaizdas                            ......................  lapų, 6 egz.

2. * Pramoninio dizaino kitų vaizdų fotografijos ar grafiniai vaizdai                                       ......................  lapų, 2 egz.

3. * Pramoninio dizaino aprašymas                                                                                                ...................... lapų, 2 egz.

4. * Pareiškimas dėl autorystės                                                                                                         ...................... lapų, 1 egz.

5. * Anksčiau paduotos paraiškos kopija                                                                                       ...................... lapų, 1 egz.

6. * Įgaliojimas atstovui/patentiniam patikėtiniui Nr. ........................................................................................ lapų, 1 egz.

7. * Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis                                                         ......................  lapų, 1 egz.

8.* Kiti dokumentai                                                                                                                            ......................  lapų, 1 egz.

 

 

Pateiktus dokumentus pažymėti S.                                                                                                 Iš viso ....................... lapų.

 

 

Už paraiškos padavimą sumokėta

 

 

valstybinė rinkliava

 

 

 

Pavedimo numeris

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjas / atstovas / patentinis patikėtinis ....................................................................................

                                                                                                           (parašas)                                   (pareigos, vardas, pavardė)

A. V.

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paklausimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

Ekspertas ...............................                .........................................                       Data.........................

                                     (parašas)                                           (vardas, pavardė)

______________


DP-2/95 forma

 

PAREIŠKIMO DĖL AUTORYSTĖS IR DOKUMENTAS, PATVIRTINANTIS AUTORIAUS TEISIŲ PERDAVIMĄ

 

Pareiškėjo žyma (jei ji yra)

 

Pramoninio dizaino pavadinimas

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Paraiškos numeris (jei jis yra)

1. Aš (mes), žemiau pasirašęs(ę), esu(esame) šio pramoninio dizaino autoriai:

...........................................................................................................................................................................................................

(vardas, pavardė, adresas, parašas)

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

* kiti autoriai nurodyti ant atskiro lapo                                                                                   ................................................

                                                                                                                                                                             (data)

2. Pareiškėjas įgijo teisę į Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino liudijimą:

 

*pagal sutartį,                                   * Kaip darbdavys į pramoninį dizainą,                      *kaip teisių

pasirašytą ............................................... sukurtą pagal tarnybinę užduotį                                    paveldėtojas

 

............................................................................................................................................................................................................

(Pareiškėjo pavadinimas)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

                                   (pareigos)                                             (vardas, pavardė)                                      (parašas)

...........................................................................................................................................................................................................

                              (vieta)                                                                                                                          (data)

______________


AP – 7/95 forma

 

Pareiškėjo žyma...............................................

Protesto padavimo data*

Protesto registracijos numeris*

         LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

           Algirdo g. 31, 2600 Vilnius

 

                      PROTESTAS

      DĖL PRAMONINIO DIZAINO

                      PARAIŠKOS

* Užpildo Valstybinis patentų Biuras

 

Pareiškėjo pavadinimas/vardas, pavardė, adresas, telefonas, valstybės kodas

Atstovo/patentinio patikėtinio vardas, pavardė, liudijimo numeris, adresas, telefonas faksas

Pramoninio dizaino paraiškos numeris, padavimo data

Protesto pagrindas ir motyvai

 

Prie protesto pridedama:

1. * Įgaliojimas atstovui/patentiniam patikėtiniui Nr. ..........  (originalas, kopija)                   ..................... lapų, 1 egz.

2. * Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis                                                        ...................... lapų, 1 egz.

3. * kiti dokumentai                                                                                                                            ....................... lapų, 1 egz.

4. *                                                                                                                                                          ....................... lapų, 1 egz.

 

 

Pateiktus dokumentus pažymėti S.                                                                                                 Iš viso ....................... lapų.

 

 

Už protesto padavimą sumokėtas mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavedimo numeris

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjas / atstovas / patentinis patikėtinis                                              .........................................

                                                                                                                   (parašas)                        (pareigos, vardas, pavardė)

 

Šis dokumentas su Valstybinio patentų biuro užpildytais rekvizitais yra protesto priėmimo pažyma.

Ekspertas          ................................................................................................ Data............................

                                           (parašas)                                     (vardas, pavardė)

______________


AP – 8/95 forma

 

Pareiškėjo žyma ............................................

 

Protesto padavimo data                                        *

 

Protesto registracijos numeris                               *

 

         LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

           Algirdo g. 31, 2600 Vilnius

 

                      PROTESTAS

      DĖL PRAMONINIO DIZAINO

                 ĮREGISTRAVIMO

* Užpildo Valstybinis patentų Biuras

 

Pareiškėjo pavadinimas/vardas, pavardė, adresas, telefonas, valstybės kodas

Atstovo/patentinio patikėtinio vardas, pavardė, liudijimo numeris, adresas, telefonas faksas

Pramoninio dizaino įregistravimo numeris, paraiškos padavimo data, biuletenio numeris

Protesto pagrindas ir motyvai

 

Prie protesto pridedama:

1. *  Įgaliojimas atstovui/patentiniam Patikėtiniui Nr.  (originalas, kopija)                             .......................  lapų, 1 egz.

2. * Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis                                                        ........................  lapų, 1 egz.

3. *  kiti dokumentai                                                                                                                           ........................ lapų, 1 egz.

4. *                                                                                                                                                          ........................ lapų, 1 egz.

 

 

Pateiktus dokumentus pažymėti S.                                                                                                  Iš viso ....................... lapų.

 

 

Už protesto padavimą sumokėtas mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavedimo numeris

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjas / atstovas / patentinis patikėtinis ..............................................                                       

                                                                                                             (parašas)                                 (pareigos, vardas, pavardė)

 

Šis dokumentas su Valstybinio patentų biuro užpildytais rekvizitais yra protesto priėmimo pažyma.

 

Ekspertas     ................................................................................................... Data...........................

                                        (parašas)                                 (vardas, pavardė)

______________