LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIO VALSTYBINĖMS ŠALPOS IŠMOKOMS MOKĖTI APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2007 m. sausio 9 d. Nr. A1-5

Vilnius

 

 

Siekdama tinkamai planuoti valstybės biudžeto lėšų poreikį valstybinėms šalpos išmokoms mokėti,

tvirtinu Valstybės biudžeto lėšų poreikio valstybinėms šalpos išmokoms mokėti apskaičiavimo metodiką (pridedama).

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2007 m. sausio 9 d.

įsakymu Nr. A1-5

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIO VALSTYBINĖMS ŠALPOS IŠMOKOMS MOKĖTI APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto lėšų poreikio valstybinėms šalpos išmokoms mokėti apskaičiavimo metodika (toliau vadinama – metodika) nustato valstybės biudžeto lėšų poreikio (toliau vadinama – lėšų poreikis) Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 96-1873; 2005, Nr. 71-2556; toliau vadinama – Šalpos išmokų įstatymas) nustatytoms valstybinėms šalpos išmokoms (toliau vadinama – šalpos išmokos) mokėti apskaičiavimo tvarką.

2. Lėšų poreikiui šalpos išmokoms apskaičiuoti reikalingą informaciją savivaldybių administracijos teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

3. Šalpos išmokų įstatyme nustatyti šalpos išmokų dydžiai priklauso nuo valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio. Valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos (toliau vadinama – BP) dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos teikimu. Skaičiuojant lėšų poreikį, naudojamas tuo metu galiojantis BP dydis. Patvirtinus naują, lėšų poreikis perskaičiuojamas atsižvelgiant į naujai patvirtintą BP dydį.

4. Skaičiuojant lėšų poreikį, būtina atsižvelgti į Šalpos išmokų įstatymo pakeitimus ir papildymus bei atskirai nurodyti reikiamą papildomų lėšų poreikį šiems pakeitimams ir papildymams įgyvendinti.

5. Nustatant prognozuojamą atitinkamos šalpos išmokos gavėjų skaičių, savivaldybėse kasmet atliekama minėtų gavėjų skaičiaus per praėjusius 3 metus kitimo analizė.

 

II. LĖŠŲ POREIKIO METAMS APSKAIČIAVIMAS

 

6. Lėšų poreikis socialinei pensijai, paskirtai iki 1995 m. sausio 1 d., mokėti P(1) apskaičiuojamas pagal formulę:

P(1) = A(1) * VPD(1) * 12,

kur:

A(1) – prognozuojamas socialinės pensijos gavėjų skaičius;

VPD(1) – vidutinis šios pensijos dydis per paskutinius kalendorinius metus.

7. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti asmenims, pripažintiems neįgaliaisiais (invalidais), P(2) apskaičiuojamas pagal formulę: P(2) = P1 + P2+ P3 + P4 + P5+ P6+ P7 + P8,

kur:

P1 – lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti asmenims, pripažintiems neįgaliaisiais, netekusiais 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidais) iki 24 m. (iki 26 m.), litais;

P2 – lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti asmenims, pripažintiems neįgaliaisiais, netekusiais 60–70 proc. darbingumo (II grupės invalidais) iki 24 m. (iki 26 m.), litais;

P3 – lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti asmenims, pripažintiems neįgaliaisiais, netekusiais 45–55 proc. darbingumo (III grupės invalidais) iki 24 m. (iki 26 m.), litais;

P4 – lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti I grupės invalidams nuo 16 iki 18 m., litais;

P5 – lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti II grupės invalidams nuo 16 iki 18 m., litais;

P6 – lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti III grupės invalidams nuo 16 iki 18 m., litais;

P7 – lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti asmenims, pripažintiems neįgaliaisiais, netekusiais 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidais) po 24 m. (po 26 m.), litais;

P8 – lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti asmenims, pripažintiems neįgaliaisiais, netekusiais 60–70 proc. darbingumo (II grupės invalidais) po 24 m. (po 26 m.), litais.

7.1. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti asmenims, pripažintiems neįgaliaisiais, netekusiais 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidais) iki 24 m. (iki 26 m.), apskaičiuojamas pagal formulę:

P1 = A1 * 2 BP * 12, kur:

A1 – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų, pripažintų neįgaliaisiais, netekusiais 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidais) iki 24 m. (iki 26 m.), skaičius.

7.2. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti asmenims, pripažintiems neįgaliaisiais, netekusiais 60–70 proc. darbingumo (II grupės invalidais) iki 24 m. (iki 26 m.), apskaičiuojamas pagal formulę:

P2 = A2 * 1,5 BP * 12, kur:

A2 – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų, pripažintų neįgaliaisiais, netekusiais 60–70 proc. darbingumo (II grupės invalidais) iki 24 m. (iki 26 m.), skaičius.

7.3. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti asmenims, pripažintiems neįgaliaisiais, netekusiais 45–55 proc. darbingumo (III grupės invalidais) iki 24 m. (iki 26 m.), apskaičiuojamas pagal formulę:

P3 = A3 * 0,75 BP * 12, kur:

A3 – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų, pripažintų neįgaliaisiais, netekusiais 45–55 proc. darbingumo (III grupės invalidais) iki 24 m. (iki 26 m.), skaičius.

7.4. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti I grupės invalidams nuo 16 iki 18 m. apskaičiuojamas pagal formulę:

P4 = A4 * 2 BP * 12,

kur:

A4 – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų – I grupės invalidų nuo 16 iki 18 m. – skaičius.

7.5. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti II grupės invalidams nuo 16 iki 18 m. apskaičiuojamas pagal formulę:

P5 = A5 * 1,5 BP * 12,

kur:

A5 – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų – II grupės invalidų nuo 16 iki 18 m. – skaičius.

7.6. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti III grupės invalidams nuo 16 iki 18 m. apskaičiuojamas pagal formulę:

P6 = A6 * BP * 12,

kur:

A6 – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų – III grupės invalidų nuo 16 iki 18 m. – skaičius.

7.7. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti asmenims, pripažintiems neįgaliaisiais, netekusiais 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidais) po 24 m. (po 26 m.), apskaičiuojamas pagal formulę:

P7 = A7 * BP * 12, kur:

A7 – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų, pripažintų neįgaliaisiais, netekusiais 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidais) po 24 m. (po 26 m.), skaičius.

7.8. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti asmenims, pripažintiems neįgaliaisiais, netekusiais 60–70 proc. darbingumo (II grupės invalidais) po 24 m. (po 26 m.), apskaičiuojamas pagal formulę:

P8 = A8 * 0,9 BP * 12, kur:

A8 – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų, pripažintų neįgaliaisiais, netekusiais 60–70 proc. darbingumo (II grupės invalidais) po 24 m. (po 26 m.), skaičius.

8. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, P(3) apskaičiuojamas pagal formulę:

P(3) = A(3) * VPD(3) *12,

kur:

A(3) – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų – senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų – skaičius;

VPD(3) – vidutinis šios pensijos dydis per paskutinius kalendorinius metus.

9. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti vaikams iki 18 metų P(4) apskaičiuojamas pagal formulę:

P(4) = P1 + P2 + P3,

kur:

P1 – lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti vaikams, kuriems pripažintas sunkus neįgalumas, litais;

P2 – lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti vaikams, kuriems pripažintas vidutinis neįgalumas, litais;

P3 – lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti vaikams, kuriems pripažintas lengvas neįgalumas, ir vaikams, pripažintiems invalidais be neįgalumo lygio nustatymo, litais;

9.1. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti vaikams, kuriems pripažintas sunkus neįgalumas, apskaičiuojamas pagal formulę:

P1 = A1 * 2 BP * 12,

kur:

A1 – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų – vaikų, kuriems pripažintas sunkus neįgalumas, – skaičius.

9.2. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti vaikams, kuriems pripažintas vidutinis neįgalumas, apskaičiuojamas pagal formulę:

P2 = A2 * 1,5 BP * 12,

kur:

A2 – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų – vaikų, kuriems pripažintas vidutinis neįgalumas, – skaičius.

9.3. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti vaikams, kuriems pripažintas lengvas neįgalumas, ir vaikams, pripažintiems invalidais be neįgalumo lygio nustatymo, apskaičiuojamas pagal formulę:

P3 = A3 * BP * 12, kur:

A3 – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų – vaikų, kuriems pripažintas lengvas neįgalumas, ir vaikų, pripažintų invalidais be neįgalumo lygio nustatymo, – skaičius.

10. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti daugiavaikėms motinoms P(5) apskaičiuojamas pagal formulę:

P(5) = A(5) * VPD(5) * 12,

kur:

A(5) – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų – daugiavaikių motinų – skaičius;

VPD(5) – vidutinis šios pensijos dydis per paskutinius kalendorinius metus.

11. Lėšų poreikis šalpos pensijai už slaugą mokėti P(6) apskaičiuojamas pagal formulę:

P(6) = A(6) * 152 * 12,

kur:

A(6) – prognozuojamas šalpos pensijos už slaugą gavėjų skaičius.

12. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti asmenims, slaugiusiems neįgalųjį (invalidą), P(7) apskaičiuojamas pagal formulę:

P(7) = A(7) * VPD(7) * 12,

kur:

A(7) – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų, slaugiusių neįgalųjį (invalidą), skaičius;

VPD(7) – vidutinis šios pensijos dydis per paskutinius kalendorinius metus.

13. Lėšų poreikis šalpos našlaičių pensijai mokėti P(8) apskaičiuojamas pagal formulę:

P(8) = A(8) * VPD(8) * 12,

kur:

A(8) – prognozuojamas šalpos našlaičių pensijos gavėjų skaičius;

VPD(8) – vidutinis šios pensijos dydis per paskutinius kalendorinius metus.

14. Lėšų poreikis šalpos pensijai mokėti maitintojo netekusiems vaikams P(9) apskaičiuojamas pagal formulę:

P(9) = A(9) * VPD(9) * 12,

kur:

A(9) – prognozuojamas šalpos pensijos gavėjų – maitintojo netekusių vaikų – skaičius;

VPD(9) – vidutinis šios pensijos dydis per paskutinius kalendorinius metus.

15. Lėšų poreikis šalpos kompensacijai mokėti daugiavaikėms motinoms P(10) apskaičiuojamas pagal formulę:

P(10) = A(10) * 1,5BP * 12,

kur:

A(10) – prognozuojamas šalpos kompensacijos gavėjų – daugiavaikių motinų – skaičius.

16. Lėšų poreikis šalpos kompensacijai mokėti asmenims už vaikų invalidų ar I ir II grupės invalidų nuo vaikystės slaugą P(11) apskaičiuojamas pagal formulę:

P(11) = A(11) * 1,5BP * 12, kur:

A(11) – prognozuojamas šalpos kompensacijos už vaikų invalidų ar I ir II grupės invalidų nuo vaikystės slaugą gavėjų skaičius.

17. Lėšų poreikis priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinei kompensacijai mokėti P(12) apskaičiuojamas pagal formulę:

P(12) = A(12) * VPD(12) * 12,

kur:

A(12) – prognozuojamas priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos gavėjų skaičius;

VPD(12) – vidutinis šios kompensacijos dydis per paskutinius kalendorinius metus.

18. Lėšų poreikis slaugos išlaidų tikslinei kompensacijai mokėti P(13) apskaičiuojamas pagal formulę:

P(13) = A(13) * 2,5BP * 12,

kur:

A(13) – prognozuojamas slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos gavėjų skaičius.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Savivaldybių administracijos iki einamųjų metų vasario 15 dienos pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie valstybės biudžeto lėšų poreikį šalpos išmokoms mokėti (be paštui ir bankui skirtų išlaidų) ateinantiems trejiems metams (pildoma 1 priede pateikta forma, ministerijai pateikiamas spausdintinis ir elektroninis jos variantas).

20. Atsiradus papildomam valstybės biudžeto lėšų poreikiui šalpos išmokoms mokėti einamaisiais metais, savivaldybių administracijos pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie papildomą valstybės biudžeto lėšų poreikį šalpos išmokoms mokėti (be paštui ir bankui skirtų išlaidų) (pildoma 2 priede pateikta forma, ministerijai pateikiamas spausdintinis ir elektroninis jos variantas).

21. Savivaldybių administracijos iki einamųjų metų birželio 1 dienos pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie patikslintą valstybės biudžeto lėšų poreikį šalpos išmokoms mokėti (be paštui ir bankui skirtų išlaidų) ateinantiems metams (pildoma 2 priede pateikta forma, ministerijai pateikiamas spausdintinis ir elektroninis jos variantas).

22. Šios metodikos 19–21 punktuose nurodytose formose pateikiama ši informacija apie asmenį, kuris yra atsakingas už galutinės informacijos parengimą ir galėtų patikslinti duomenis, jeigu to prireiktų: rengėjo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris (su kodu) bei elektroninio pašto adresas.

23. Šios metodikos 19–21 punktuose nurodytas formas pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ir vyriausiasis buhalteris (finansininkas).

24. Kartu su šios metodikos 19–21 punktuose nurodytomis formomis siunčiamas jose pateiktos informacijos pagrindimas (laisva forma).

25. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, apskaičiavusi valstybės biudžeto lėšų poreikį šalpos išmokoms mokėti ir atsižvelgdama į savivaldybių administracijų pateiktą patikslintą informaciją bei į Lietuvos Respublikos biudžete Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skirtų bendrųjų asignavimų šalpos išmokoms mokėti sumą, paskirsto savivaldybėms metams skirtas valstybės biudžeto lėšas.

 

______________


 

Valstybės biudžeto lėšų poreikio šalpos

išmokoms mokėti apskaičiavimo metodikos

1 priedas

 

_______________________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas)

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

 

20___–20___METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIUI VALSTYBINĖMS ŠALPOS IŠMOKOMS APSKAIČIUOTI REIKALINGA INFORMACIJA

___________________________

(data)

 

Išm. Nr.

Išmokos pavadinimas

20__ m.

20__ m.

20__ m.

 

 

Prognozuojamas gavėjų skaičius (žm.) *

Prognozuojamas lėšų poreikis (ūkst.. Lt)

Prognozuojamas gavėjų skaičius (žm.) *

Prognozuojamas lėšų poreikis (ūkst.. Lt)

Prognozuojamas gavėjų skaičius (žm.)*

Prognozuojamas lėšų poreikis (ūkst.. Lt)

1

2

3

4

5

6

7

8

P(1)

Socialinė pensija, paskirta iki 1995-01-01

 

 

 

 

 

 

P(2)

Šalpos pensija neįgaliajam (invalidui), iš jų

(P(2) = P1 + P2 + P3 + P4+ P5+ P6 + P7+ P8):

 

 

 

 

 

 

P1

netekusiam 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidui) iki 24 m. (iki 26 m.)

 

 

 

 

 

 

P2

netekusiam 60-70 proc. darbingumo (II grupės invalidui) iki 24 m. (iki 26 m.)

 

 

 

 

 

 

P3

netekusiam 45–55 proc. darbingumo (III grupės invalidui) iki 24 m. (iki 26 m.)

 

 

 

 

 

 

P4

I grupės invalidui nuo 16 iki 18 m.

 

 

 

 

 

 

P5

II grupės invalidui nuo 16 iki 18 m.

 

 

 

 

 

 

P6

III grupės invalidui nuo 16 iki 18 m.

 

 

 

 

 

 

P7

netekusiam 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidui) po 24 m. (po 26 m.)

 

 

 

 

 

 

P8

netekusiam 60–70 proc. darbingumo (II grupės invalidui) po 24 m. (po 26 m.)

 

 

 

 

 

 

P(3)

Šalpos pensija sukakusiam senatvės pensijos amžių asmeniui

 

 

 

 

 

 

P(4)

Šalpos pensija neįgaliam vaikui iki 18 metų, iš jų

(P(4) = P1 + P2 + P3):

 

 

 

 

 

 

P1

sunkaus neįgalumo

 

 

 

 

 

 

P2

vidutinio neįgalumo

 

 

 

 

 

 

P3

lengvo neįgalumo bei vaikui invalidui be neįgalumo lygio nustatymo

 

 

 

 

 

 

P(5)

Šalpos pensija daugiavaikei motinai

 

 

 

 

 

 

P(6)

Šalpos pensija už slaugą

 

 

 

 

 

 

P(7)

Šalpos pensija asmeniui, slaugiusiam neįgalųjį (invalidą)

 

 

 

 

 

 

P(8)

Šalpos našlaičių pensija

 

 

 

 

 

 

P(9)

Šalpos pensija maitintojo netekusiems vaikams

 

 

 

 

 

 

P(10)

Šalpos kompensacija daugiavaikei motinai

 

 

 

 

 

 

P(11)

Šalpos kompensacija už vaikų invalidų ar I ir II grupės invalidų nuo vaikystės slaugą

 

 

 

 

 

 

P(12)

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija

 

 

 

 

 

 

P(13)

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso: P(1)+P(2)+P(3)+P(4)+P(5)+P(6)+P(7)+P(8)+P(9)+P(10)+P(11)+P(12)+P(13):

x

 

x

 

x

 

 

* Nurodomas vidutinis prognozuojamas valstybinių šalpos išmokų gavėjų skaičius per mėnesį.

 

Administracijos direktorius                   (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

 

Vyr. buhalteris (finansininkas)              (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

 

Rengėjo vardas, pavardė, pareigos,

telefono Nr. su kodu, el. pašto adresas

 

__________________


 

Valstybės biudžeto lėšų poreikio valstybinėms

šalpos išmokoms mokėti apskaičiavimo

metodikos

2 priedas

 

_________________________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas)

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

 

20___ METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIUI VALSTYBINĖMS ŠALPOS IŠMOKOMS APSKAIČIUOTI REIKALINGA INFORMACIJA

________________________

(data)

 

Išm. Nr.

Išmokos pavadinimas

Prognozuojamas gavėjų skaičius (žm.) *

Prognozuojamas lėšų poreikis (tūkst. Lt)

1

2

3

4

P(1)

Socialinė pensija, paskirta iki 1995-01-01

 

 

P(2)

Šalpos pensija neįgaliajam (invalidui), iš jų

(P(2) = P1 + P2 + P3 + P4+ P5+ P6 + P7+ P8):

 

 

P1

netekusiam 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidui) iki 24 m. (iki 26 m.)

 

 

P2

netekusiam 60–70 proc. darbingumo (II grupės invalidui) iki 24 m. (iki 26 m.)

 

 

P3

netekusiam 45–55 proc. darbingumo (III grupės invalidui) iki 24 m. (iki 26 m.)

 

 

P4

I grupės invalidui nuo 16 iki 18 m.

 

 

P5

II grupės invalidui nuo 16 iki 18 m.

 

 

P6

III grupės invalidui nuo 16 iki 18 m.

 

 

P7

netekusiam 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidui) po 24 m. (po 26 m.)

 

 

P8

netekusiam 60–70 proc. darbingumo (II grupės invalidui) po 24 m. (po 26 m.)

 

 

P(3)

Šalpos pensija sukakusiam senatvės pensijos amžių asmeniui

 

 

P(4)

Šalpos pensija neįgaliam vaikui iki 18 metų, iš jų

(P(4) = P1 + P2 + P3):

 

 

P1

sunkaus neįgalumo

 

 

P2

vidutinio neįgalumo

 

 

P3

lengvo neįgalumo bei vaikui invalidui be neįgalumo lygio nustatymo

 

 

P(5)

Šalpos pensija daugiavaikei motinai

 

 

P(6)

Šalpos pensija už slaugą

 

 

P(7)

Šalpos pensija asmeniui, slaugiusiam neįgalųjį (invalidą)

 

 

P(8)

Šalpos našlaičių pensija

 

 

P(9)

Šalpos pensija maitintojo netekusiems vaikams

 

 

P(10)

Šalpos kompensacija daugiavaikei motinai

 

 

P(11)

Šalpos kompensacija už vaikų invalidų ar I ir II grupės invalidų nuo vaikystės slaugą

 

 

P(12)

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija

 

 

P(13)

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija

 

 

 

Iš viso: P(1)+P(2)+P(3)+P(4)+P(5)+P(6)+P(7)+P(8)+P(9)+P(10)+P(11)+P(12)+P(13):

x

 

 

* Nurodomas vidutinis prognozuojamas valstybinių šalpos išmokų gavėjų skaičius per mėnesį.

 

Administracijos direktorius               (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

 

Vyr. buhalteris (finansininkas)          (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

 

Rengėjo vardas, pavardė, pareigos,

telefono Nr. su kodu, el. pašto adresas

 

______________