LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1997 06 19 ĮSAKYMO NR. 348 „DĖL VAISTŲ RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTŲ IŠDAVIMO TVARKOS VAISTINĖSE“ DALINIO PAKEITIMO

 

1999 m. gruodžio 31 d. Nr. 569

Vilnius

 

 

Siekdamas racionaliau panaudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas,

Iš dalies keičiu Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 06 19 įsakymo Nr. 348 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo tvarkos vaistinėse“ (Žin., 1997, Nr. 60-1435; 1999, Nr. 39-1242) 1 priedą „Vaistų receptų rašymo taisyklės“:

1. Papildau 7 punktą žodžiais „Dozių skaičius skiriamas atsižvelgiant į pakuotės dydį, nurodytą Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyne“ ir jį išdėstau taip:

7. Recepto blanko 3 formoje vaistai, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, rašomi tarptautiniais pavadinimais. Dozių skaičius skiriamas atsižvelgiant į pakuotės dydį, nurodytą Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyne“.

2. Sustabdau 11 punkto pirmosios pastraipos nuostatos „sergantiesiems lėtinėmis ligomis – iki 3 mėnesių“, antrosios ir trečiosios pastraipų galiojimą, papildau šį punktą pastraipa „Gydytojams draudžiama išrašyti tos pačios farmakoterapijos grupės kompensuojamųjų vaistų ligoniams, kuriems tie vaistai jau buvo paskirti, o gydymo kursas dar nepasibaigęs, kai tai nustatoma pagal įrašus asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje) arba raštišką teritorinės ligonių kasos informaciją gydytojams“ ir jį išdėstau taip:

11. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, vienam ligoniui vienu kartu galima išrašyti gydymo kursui, trunkančiam iki 1 mėnesio, ūmių ligų atvejais – iki 7 dienų, išskyrus kitais norminiais aktais numatytus atvejus.

Gydytojams draudžiama išrašyti tos pačios farmakoterapijos grupės kompensuojamųjų vaistų ligoniams, kuriems tie vaistai buvo paskirti, o gydymo kursas dar nepasibaigęs, kai tai nustatoma pagal įrašus asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje) arba raštišką teritorinės ligonių kasos informaciją gydytojams“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA