LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS STATUSO ĮSTATYMO PAPILDYMO

 

1995 m. lapkričio 28 d. Nr. I-1098

Vilnius

 

Papildyti Lietuvos Respublikos valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso įstatymo (Žin., 1993, Nr. 11-265; 1994, Nr. 51-952; 1995, Nr. 87-1955) 1 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo sprendžia lietuvių kalbos kodifikacijos, normų vartojimo ir Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimus, taip pat vykdo valstybinės lietuvių kalbos ugdymo programas, tvarko ir naudoja valstybės biudžeto bei kitas lėšas, skirtas šioms programoms įgyvendinti.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS